woensdag 4 mei 2011

8 mei 2011, 2e na Pasen 'Misiricordias Domini'

Welkom bij Wat lezen we deze week!Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE De 2e zondag na Pasen wordt ook 'Misericordia Domini plena est terra' genoemd naar Psalm 33:5 'Van de barmhartigheid van de HEER is de aarde vervuld'. In 'onze' kerken wordt deze zondag psalm 116 gelezen.

Kunst tip
: Op de website bijbelseplaatsen.nl een pagina met foto's van het thema de Bijbelse herder.
Link
bijbelseplaatsen

Muziek tip: 'Misericordia Domini plena est" door Peer Saer op Link peersaer/misericordia-domini-plena-est

De Bach cantates
voor deze zondag zijn “Du Hirte Israel, höre” (BWV 104), Ich bin ein guter Hirt” (BWV 85), “Der Herr ist mein getreuer Hirt” (Koraalcantate BWV 112). Hirt betekent herder en deze cantates horen dan ook bij Johannes 10: 12-16 "Ik ben de goede herder"
 
Op You Tube: J. S. Bach - Cantata "Der Herr Ist Mein Getreuer Hirt" (BWV 112). Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman (1/2, 5m21) Link youtube

Concert tip
Zondag 15 mei om 19.30 uur in de Paaskerk, Oude Utrechtse weg 4a, Baarn JS Bach, BWV 104 'Du Hirte Israel, höre'. Bas Ramselaar en de Bach Cantorij Baarn & orkest. Link Bach Cantorij Baarn

TEKSTEN
In Jesaja de belofte van verlossing, redding en thuiskomst van God. In de psalm de beloften van de mens en de dood als geschenk aan de heer (r 5). In 1 Petrus 1 het offer (de dood) en de opstanding van Jezus en het opnieuw geboren zijn van Christenen. In Johannes 21 de laatste verschijning van Jezus aan 7 apostelen met het 'vis advies'. 

Jesaja 43:1-12
Psalm 116:10-19
1 Petrus 1:17-23
Johannes 21:1-14

JESAJA
Jesaja is het 12ste boek van het Oude Testament. Jesaja is en van de grote, belangrijke profeten. Dit boek is denkt men geschreven door een navolger, de tweede of deutero Jesaja. Hij/zij trad op tijdens de Babylonische ballingschap jaar 586-539 voor Christus. 

Bron: NBV In r 5 en 6 de belofte dat de ballingschap zal eindigen. Lees hiervoor ook de vertaling in de NieuweBijbelVertaling en/of Groot Nieuws Bijbel. Van der Linde benadrukt in 'Het verhaal gaat...' over Jesaja 43,44 en 45 dat de letterlijke terugkeer ook een terugkeer tot God moet zijn. Link Jesaja 43

Kunst tip Vanwege r2 en omdat het bij Exodus 14 op Pasen net niet meer bij hoorde: Cosimo Roselli (1439 – 1507) schilderde de fresco, muurschildering (rond 1481-82) van de doorgang door de Schelfzee van de Joden op weg naar Israel uit Egypte. Nu in de Sixtijnse kapel in Vaticaan stad. Link statenvertaling

JESAJA 43: 1-12
1 Maar nu,
zo heeft gezegd de Ene,
die jou schiep, o Jakob,
die jou vorm gaf, Israël:
vrees niet, want ik heb je verlost,
ik heb je bij je naam geroepen,
jij bent van mij!
2 Wanneer je oversteekt door het water
ben ik bij je,
of door rivieren,
die zullen je niet overspoelen;
wanneer je moet gaan door een vuur
zul je niet worden verschroeid,
geen vlam zal je verbranden.

3 Want
ik ben de Ene, je God,
Israëls Heilige, je bevrijder;
als zoenoffer voor jou gaf ik Egypte prijs,
Koesj en Seva in jouw plaats.

4 Sinds je kostbaar bent geworden in mijn ogen
en geëerd, en ík je heb liefgekregen,-
geef ik mensen prijs in plaats van jou,
natiën in plaats van jouw ziel!

5 Vrees niet, want met jou ben ik,-
uit Zonsopgang laat ik je zaad aankomen,
uit Avondland laat ik je samenstromen.

6 Ik zal tot het noorden zeggen: geef op!,
en tot het zuiden: verhinder ze niet!,
laat mijn zonen van verre komen,
mijn dochters van het einde der aarde,

7 ieder die genoemd is naar mijn naam
en die ik heb geschapen voor mijn glorie,-
heb gevormd, ja gemaakt heb!

8 Laat uittrekken
een gemeenschap die blind was
al hadden ze ogen,-
en van doven, al hadden ze oren!

9 Al zijn alle volkeren
samen vergaderd
en zullen de natiën zich verzamelen,
wie onder hen zal deze dingen melden,
de eerste dingen doen horen?-
kunnen zij hun getuigen opgeven
om hen te rechtvaardigen
en horen die genoeg om te zeggen
'dit is wáár'?

10 Gij zijt mijn getuigen!,
luidt de tijding van de Ene,
dienaars van mij, die ik heb verkoren,-
om mij te kennen, op mij te vertrouwen
en te verstaan dat ik het ben:
voor mijn verschijning uit
is er geen god geformeerd
en na mij zal er geen zijn.
••

11 Ik, ík ben de Ene,-
en buiten mij is er geen die bevrijdt.


12 Ik heb gemeld,
bevrijding gebracht en doen horen,
ik ben geen vreemdeling bij u;
gij zijt mijn getuigen,
luidt de tijding van de Ene,
en ik uw godheid.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst Naardensebijbel > Jesaja > 43

Liever luisteren?
Henk Binnedijk, Oud EO presentator op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Columnakerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Paulus Potterstraat 2 Groningen. Tijd 9.30 uur, voorganger ds. Ton Huttenga. Een Student- en Kerkdienst, voorbereid met studenten en de studentenpastor zal voorgaan. Het thema is: “God gaf het kostbaarste voor de parel in zijn hand.” Jesaja 43: 1-12, 1 Petrus 1: 17-23, Johannes 21: 1-14. Link adtempusvitae Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. Taco Koster voor de Gereformeerde Kerk in Stellendam op 25 maart 2001. NB kerken.com linkt hiernaar als Ds. L.G. Compagnie van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp
' Telegram uit de hemel' (Jesaja 43). Link kerken.com

Toelichting op Jesaja door MG de Koning. “Jesaja is wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Het grote onderwerp van het profetisch woord, de Messias, de Heer Jezus, staat in Jesaja
centraal. Hij spreekt over de geboorte van de Heer Jezus, zijn voedsel, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding, zijn terugkeer, zijn vrederijk. Er is geen bijbelboek waarin we zoveel leren over het
lijden, de verheerlijking en het koninkrijk van de Heer Jezus als Jesaja. Zijn profetie wordt meer dan enig ander boek van het Oude Testament in het Nieuwe Testament aangehaald, wel meer dan
150 maal.” Een zeer uitgebreide en interessante website.  Link oudesporen

Op You Tube: Orthodox gezang over de profeet Jesaja gezongen in het 'Slavisch' met de tekst en de engels vertaling. Met beelden van ikonen met toelichting. Uitvoering door het Sirin ensemble
(4m54). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat liederen en gedichten. Psalm 116 wordt door regel 5 gelinkt aan de dood van Jezus. NB De NBV en andere vertalingen van r5 zijn heel anders dan deze in de Naardense Bijbel Link Psalm 42

Kunst tip: St Albans Psalter, engels eerste helft van de 12e eeuw. Nav r6 De beker der bevrijdingen. Universiteit van Aberdeen. Link abdn

PSALM 116:1-6
1 Ik heb geloofd, zélfs toen ik sprák:
2 ik, ik ben ál te zéer vernéderd!
heel het ménsdom ís bedróg!
3 Hoe kan ik aan de ÉNE terúgdoen
al wat híj voor míj heeft volbrácht?
4 Mijn geloften aan de ÉNE volbréng ik,
tegenóver
héel zijn geméente!
5 Kostbaar in de ógen van de ÉNE
is de dóod
ván zijn vríenden.
6 Ik, ik heb in mijn verwárring gezégd:
De beker der bevrijdingen, díe hef ik óp,
de naam van de ÉNE róep ik áan!
Ach ENE,-
ik ben toch uw dienaar, ik ben uw dienaar, zóon van uw slavin:
geópend hebt gíj mijn bóeien!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst Naardensebijbel > Psalmen > 116

Liever luisteren?
Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, Leiden Tijd: 10:00-11:00uur, voorganger: R.F. Prang
Link vredeskerk-leiden Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds Marjan van der Meulen voor de Christelijke Gereformeerde kerk Dordrecht - Centrum op 8 juni 2001. Link marjanvandermeulen

Op You Tube: Antonio Vivaldi: 'Laudate Dominum' Psalm 116 in D minor (RV 606). Prachtig uitgevoerd door htee Choir of the Kings Consort (1m57). Link youtube

1 PETRUS 1
1 Petrus1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament, maar eigenlijk een brief van Petrus aan r1 ''de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven. In dit stukje de dood van Jezus als deel van het plan en het belang elkaar lief te hebben in r22. In r 17 is het bijwonerschap de ballingschap in Babylonie.

Kunst tip: Naar r 18: uit Liberia (2009) een 'Petrus Thaler' een 'puzzel' munt gemaakt van 1 kilo goud. Link numiscollect

1 PETRUS 1:17-23
17 En als ge hem als Vader aanroept
die zonder aanzien des aanschijns
oordeelt volgens ieders werk,
doorwandelt dan in vreze
de tijd van uw bijwonerschap,
18 wetend dat ge niet door vergankelijke
dingen van zilver of goud
zijt losgekocht uit uw vergeefse,
door de vaderen overgeleverde wandel,
19 maar door kostbaar bloed,
als van een onberispelijk, onbevlekt lam:
van Christus,
20 die voorheen al gekend werd,
vóór de grondlegging der wereld,
maar aan het einde der tijden
is verschenen ter wille van u;
21 door hem gelooft ge
in God die hem heeft opgewekt uit
de doden en hem glorie
heeft gegeven, zodat uw geloof
en hoop gericht zijn op God.
22 Nu ge in de gehoorzaamheid
aan de waarheid uw zielen
hebt geheiligd tot ongeveinsde
broeder-en-zusterliefde, zult ge elkaar
ook van harte en innig liefhebben,
23 opnieuw geboren, niet uit
vergankelijk maar uit onvergankelijk
zaad, door het levende en blijvende
spreken van God.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst Naardensebijbel > 1 Petrus 1

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Streek Gemeente de Wijngaard Kerkdienst Kerkplein 1, Geesteren Tijd 9.30 uur, voorganger ds. H.W. Bouwman. Jesaja 43: 1-12; 1 Petrus 1: 17-23; Johannes 21: 1-14 De verrezen Jezus dringt maar langzaam door, totdat…'Het is de Heer!’ Link pkndewijngaard Of  kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek 'Niet met goud of zilver' voor kinderen van de GereformeerdeKerk Vrijgemaakt te Voorthuizen-Barneveld zonder auteur of datum. Link kerken.com

Op TheworkofthePeople: Geanimeerde tekst van 1 Petrus 1:17-23 (2m) Link theworkofthepeople

Op You Tube: 'God is Impartial' naar r17 'We should be good out of reverant fear for God' door PleasantRidgeChurch Arlington, Texas, USA 15Feb2011 (3m). Link youtube

JOHANNES 21
Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament. Deze verschijning van Jezus is de laatste en komt in geen ander evangelie voor. Het is een heel bekend bijbelverhaal geworden: de apostelen gooien hun visnet uit aan de andere -de goede, de rechter kant- van de boot op Jezus advies. Petrus wil namelijk weer visser worden, maar wordt/blijft visser van mensen (Marcus 1:17 (Petrus dan nog) Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen) Het verhaal is ook een populair thema in de kunst. 

Kunst tip: Duccio di Buoninsegna (ca. 1255 – 1319) Jezus verschijning bij het meer van Tiberias/Galilea (circa 1308-11). Nu in het Museo Dell'Opera Del Duomo, Siena, Italie. Link ducciodibuoninsegna

Kunst tip: Een ikoon uit 2003-2005 geschilderd met ei tempura op de muur door Georg Kordis op de muren van het Katholikon, de hoofdkerk in het Moeder van God klooster in Kleidy bij Athene Griekenland. Bij een engelse lezing door de schilder / iconograaf. Link enid

Op de site thebricktestament.com 422 bijbelverhalen verbeeld in lego... Teksten in het Engels met kijkadvies omdat Bijbel verhalen soms ongeschikt zijn voor kinderen: N=nudity, S=Sex V=violence en C=cursing. Link thebricktestament.com Soms ook als video op YouTube: Link youtube

JOHANNES 21:1-14
1 Na dit alles toont Jezus zich weer aan de leerlingen, in een
verschijning aan de zee van Tiberias; daar is zijn verschijnen zó:
2 bijeen zijn: Simon Petrus, Tomas die Tweeling genoemd wordt,
Natanaël van Kana in Galilea, die van Zebedeüs,
en nog twee anderen uit de kring van zijn leerlingen.
3 Simon Petrus zegt tot hen: ik ga terug,- ik ga weer vissen!
Zij zeggen: dan gaan wij ook, samen met jou!
Ze vertrekken; ze stappen de boot in, maar juist in dié nacht
vangen ze niets!
4 Als het ten slotte morgen wordt staat Jezus daar, op de oever;
de leerlingen hebben echter niet geweten dat het Jezus was.
5 Dan zegt Jezus tot hen: jongens, hebt ge niet ietsvoor bij het eten?
Ze moeten hem antwoorden: nee...
6 Hij zegt tot hen:werpt het net uit rechts van de boot en ge zult vinden!
Toen hebben ze het uitgeworpen en het niet meer kunnenoptrekken,
vanwege een teveel aan vissen!

7 Dan zegt de leerling welke Jezus het meest heeft liefgehad
tot Petrus: het is de Heer! Dan schort Simon Petrus,
als hij hoort 'het is de Heer', zijn overkleed op
-verder is hij naakt- en werpt zich in de zee.
8 De andere leerlingen komen aan met het bootje, want ze
zijn niet ver van het land, maar zo'n tweehonderd el er vanaf;
zij slepen het net met de vissen mee.
9 Zodra ze dan van het water af op het land aan lopen,
ontwaren ze een houtskoolvuur dat daar is aangelegd,
en een visje daarop gelegd, en brood.
10 Jezus zegt tot hen: brengt wat van de visjes hier
die ge nu hebt gevangen!
11 Simon Petrus loopt het water in en sleept het net op
land aan; het is vol met grote vissen: honderddrieënvijftig.
En hoewel het er zoveel zijn scheurt het net niet.
12 Jezus zegt tot hen: houdt hier het morgenmaal!
Niemand van de leerlingen heeft het gewaagd om hem
de vraag te stellen: wie bent u?- ze weten: het is de Heer!
13 Jezus komt bij hen, neemt het brood en geeft het aan hen;
zo ook het visje.
14 Hiermee verschijnt Jezus ten derden male aan de leerlingen
opgewekt uit de doden.
Link naar complete tekst Naardensebijbel > Johannes > 21

Liever luisteren?
Oemar van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse wijkgemeente, Duivenkamp 644, in Maarsenbroek  Tijd: 10uur, voorganger Ds. R.J. Blokland Link arkgemeente Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek (nu wel) van Ds. L.G. Compagnie voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rotterdam. 'Bevestiging ambtsdragers' Link kerken.com

De site betacursus is een studie site over het Johannes evangelie als 'start om bekend te raken met
Jezus Christus'. Onder de button 'Johannes studies' of de link 'set materialen' per boek toelichtingen.

Op You Tube: Uit de film “Gospel of John” uit 2003 van Philip Saville met Christopher Plummer als verteller (in het engels) Pt 21 en 22. R 6m50 de laatste verschijning van Jesus (Henry Ian Cusick)
Link youtube Part22 youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het avondgebed van het Lioba klooster
in Egmond. Bij de avondgebeden passeren leven en sterven en de verrijzenis van Christus.

Zondag(sgebed)
Nu wij heden het mysterie van uw Verrijzenis hebben gevierd,
moge onze stem U nederig smeken om,
vrij van alle kwaad,
in uw vrede ter ruste te gaan en in uw vreugde op te staan,
door Christus onze Heer


VOLGENDE WEEK
15 mei, 3e na Pasen, 4e van Pasen, Jubilate

Nehemia 9:6-15
Psalm 23
1 Petrus 2:19-25
Johannes 10:1-10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten