dinsdag 19 april 2011

24 april 2011, Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Pasen is het grootste feest in de Christelijke kerk. Drie dagen na de kruisiging op Goede Vrijdag, is Jezus weer opgestaan. Het verhaal staat in alle vier evangelies, wij lezen vandaag de versie uit Johannes met Maria die Jezus wil 'vasthouden'. In de kunst een populair thema 'Raak mij niet aan' in de Staten-Vertaling en in het Latijn: 'Noli me Tangere'. Google vindt 112.000 afbeeldingen! Veel dubbele en zonder vermelding van de kunstenaar.


Kunst tip
: Google afbeeldingen zoek Noli me Tangere Link google

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Christ lag in Todes Banden” (Koraalcantate, BWV 4), “Der Himmel lacht! die Erde jubilieret” (BWV 31) en “Kommt, eilet und laufet” (Het Paas oratorium” (BWV 249 en dus geen cantate, want dat is zonder orkest en koor). Het is ook een Paas Passieomdat Jezus de hoofdfiguur is. Deze cantates horen bij Marcus 16: 1-7 'Het lege graf, dat is bijna hetzelfde als Johannes.

Op You Tube: J.S. Bach - “Kommt, eilet und laufet” (BWV 249, Paas Oratorium/Passie. Philippe Herreweghe dirigeert het Collegium Vocale, Gent en Mark Padmore, tenor en Peter Kooy, bas. Link youtube


TEKSTEN

Deze zondag veel reddingen en opwekkingen. Uiteraard, de (weder)opstanding van Jezus is beide en belooft beide. Mozes leidt de joden uit (slavernij) in Egypte, we lezen weer over de hoeksteen.-en iets verder- in psalm 118 Een brief van Paulus aan de Kolossenzen hier over richt je op boven. In Johannes de opstanding van Jezus en ontmoeting met Maria Magdalena.

Exodus 14:9-14
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Hier het verhaal van de (terug)reis uit Egypte door de woestijn van Mozes en de Israelieten (Leidse Bijbel Vertaling). De Israelieten twijfelen, zijn ondankbaar en hebben weinig vertrouwen in een goede afloop: r11 “het is ons beter de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven” In R12 … “Laat ons met rust”. Ook nogal sarcastisch, want de pyramides zijn toch een van de wereldwonderen in r11 Hebt gij ons, omdat er in Egypte geen graven zijn, medegenomen om in de woestijn te sterven?

Kunst tip
: Mozes, 'de Ethiopier' zonder bron. Er is een grote joodse bevolkingsgroep in Ethiopie (Falashmura). De Israelische regering heeft in 1984 een 'reddings'operatie uitgevoerd 'Operate Mozes' en Ethiopische joden naar Israel gebracht. Link StMosesEthiopian

Meer over deze Mozes: Wikipedia Moses_the_Black


EXODUS 14:4-9

9 De Egyptenaren joegen hen na en haalden hen in terwijl zij gelegerd waren aan de zee bij Pi-hahiroth, voor Baal-sefon. 10 Toen nu Farao naderde, sloegen de Israelieten hun ogen op, en zie, daar kwamen de Egyptenaren achter hen aan! Nu werden de Israelieten zeer bevreesd, riepen tot den Heer 11 en zeiden tot Mozes: Hebt gij ons omdat er in Egypte geen graven zijn medegenomen om in de woestijn te sterven? Wat hebt gij ons gedaan met ons uit Egypte te voeren? 12 Dat hebben wij u immers reeds in Egypte gezegd: Laat ons met rust, opdat wij de Egyptenaren dienen; 13 Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet. Blijft staan en aanschouwt de redding die de Heer u heden zal aanbrengen; want zo als gij de Egyptenaren heden gezien hebt zult gij hen nooit weder zien. 14 De Heer zal voor u strijden, terwijl gijzelf werkeloos blijft.

Link naar complete tekst bijbel.opurk zoek Leidse Bijbelvertaling zoek Exodus zoek 14:9-14


Liever luisteren?

Elisabeth Bakker uit Leiden op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever live?

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd, Kerkstraat 11, Sauwerd Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. P.S. v. Dijk Link adorp-wetsinge-sauwerd Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek
van Ds. J.G. de Bruijn op 21nov2010 voor de Jachtlaankerk in Apeldoorn (meer over de Riet/Rode Zee die terugwijkt dan over het gezeur en gebrek aan vertrouwen van de Israelieten. Link kapel-hoogsoeren

Op You Tube: in prachtig engels 'Exodus 14 met engelse tekst, klik onderaan op 'more info' (2m56). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat liederen en gedichten. Dezelfde psalm lazen we vorige week, deels dezelfde regels en iets verder.

Kunst tip: Op de website kerkgebouwen in Limburg, Jezus letterlijk als hoeksteen op de H. Hubertus in Genhout Gem Beek Site is van St. Databank Kerkgebouwen in Limburg. De foto van Harry Vrancken. Link kerkgebouwen-in-limburg


PSALM 118:15:24

15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. 16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. 17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen. 18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. 19 Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven. 20 Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan. 21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt. 22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. 23 Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. 24 Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.

In de Statenvertaling Jongbloed editie (1951)

Link naar complete tekst biblija


Liever luisteren?

Albert Koevoet uit Rotterdam op www.voorleesbijbel.nl

of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Heilige Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 307, Rotterdam Tijd: 11 uur, Concelebrant Plebaan Chr. N. Bergs Latijnse Mis met in het Nederlands gezongen, o.a. psalm 118 Link kathedraalrotterdam Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Over de prediking van psalm 118 (p.25-28) in een exegesescriptie van Preek 118, Martijn de Groot Theologische Universiteit, Apeldoorn 2008. Link kerkgeschiedenis.web-log.nl zoek helemaal onderaan in de linkerkolom button overige zoek net iets boven de helft exegesescriptie

Op MySpace: Na de gortdroge versie van vorige week nu als 'song' door Shane & Shane (3m46). Link myspace


KOLOSSENZEN

Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus -uit de gevangenis- aan de Christen gemeente in Kolosse in het westen van Klein Azie (Phrygie, nu Turkije). De brief bevat een waarschuwing tegen een dwaalleer, maar deze regels passen heel mooi bij Pasen en de wederopstanding.

Kunst tip: Naar r 1, Andreij Roebljov's de 'Heilige Drie-eenheid'(God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest) uit 1410 nu in de Tretjakof Galerij in Moskou, Rusland. Link wikipedia Andrej_Roebljov


KOLOSSENZEN 3

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is,waar Christus zit aan de rechterhand van God.2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

Voorleesbijbel/De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap Link naar complete tekst (onderaan de pagina, e.v.) voorleesbijbel


Liever luisteren?

Ans Schrover uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Kolossenzen is het .12e boek van het NT.


Liever live?
Protestantse Gemeente Hardenberg Heemse (Radewijk) Veel diensten: 9.00 uur in de Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noordmans. 9.30uur, voorganger Ds MS Voet. 10.30 uur in de Höftekerk: ds. P.J.H. Noordmans, Kind & Kerk-dienst. 10.30 uur in Baalderveld, 'De Beek': ds. P. Langbroek. Link pg-hardenberg-heemse Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek voor de Dorpskerk Amstelveen op 19aug2007. Link dorpskerkamstelveen Kolossenzen 3


Op You Tube: In het engels, introductie van het boek, de brief Colossians (2m). Link youtube


JOHANNES 20

Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Kunst tip: 'Noli me Tangere' ofwel 'Raak mij niet aan' nu als sluitsteen in Norwich Cathedral, Verenigd Koninkrijk. Link paradoxplace.com Norwich Cathedral


JOHANNES 20:1-18

De opstanding

1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. 2 Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben. 3 Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. 4 En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. 5 En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. 7 En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. 8 Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. 9 Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan gingen wederom naar huis. De verschijning aan Maria Magdaléna 11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; 12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. 13 En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. 14 En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was. 15 Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. 16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester. 17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God. 18 Maria Magdaléna ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

Statenvertaling Jongbloed editie

Link naar complete tekst biblija.net Johannes 20


Liever luisteren?

Oemar van der Woerd (1993) uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Johanes is het 4e boek van het NT.


Liever live?

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd, Kerkstraat 11, Sauwerd Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. P.S. v. Dijk Link adorp-wetsinge-sauwerd Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Wim van der Schee voor Loenen-Abcoude 4april99, Hoofddorp 23april00, Oegstgeest 22april01 en Hilversum 07april02. Link wvdschee prk joh20


Op You Tube: 'De Treinreis van het leven' door oma Jeanette met muziek van Kate Winslet (4m05) Link youtube

Of vanwege de heel andere muziekkeuze en het effect daarvan (4m56): youtube.


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Paas gebed

Pasen
Eeuwige en liefdevolle God,
wij vragen U:
help ons moed te putten
uit de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth,
die liet zien dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.
Geef dat wij beseffen
dat er tussen hemel en aarde
meer is dan wij kunnen zien.
Dat onze grenzen niet Uw grenzen zijn.
Dat wij in leven en sterven
geborgen zijn in uw hand.
Amen.

Bron: hetvagevuur


VOLGENDE WEEK

2e van Pasen, 1 mei 2011


Genesis 8:6-16

Psalm 111

1 Petrus 1:3-9

Johannes 20 19-23

Geen opmerkingen:

Een reactie posten