maandag 11 april 2011

17 april 2011, Palm Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk eenleesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Op de 6e en laatste zondag voor Pasen wordt Palm Pasen gevierd. Het is het verhaal van de blijde intocht van Jezus in Jerzalem waar hij met Palmtakken wordt toegewuifd. Kinderen in versieren een houten stok of kruis met kleurig crepe papier, palm(heester)takken en ….snoep(!)

In mijn gemeente -dankzij de sponsor- met dadels, gedroogde vijgen en andere en zuidvruchten, heel passend voorIsrael. Boven op de stok of het kruis een broodhaantje dat de kraaiende haan van het 'verraad van Petrus' symboliseert. (Petrus ontkent driemaal Jezus te kennen: de haan kraait in Math 26:69ev,Marcus 14:66ev, Lucas 22:56ev en Johannes 18:17 en r25-27. Het broodhaantje is ook een symbool voor nieuw leven, de zon (sopkomst) en een als herinnering aan het lentefeest dat al voor de kerstening in dezelfde periode werd gevierd Op de website van meesterrien uitgebreid toelichting op de oorsprong en betekenis van alle symbolen rond PalmPasen. Link meesterrien christelijkefeestdagen

Na de dienst worden de PalmPasen stokken -als ze nog niet 'kaal'zijn gegeten en de kinderen er afstand van kunnen doen – vaak weggeven aan zieken of bejaarden.


De Bach cantate voor PalmPasen is Himmelskönig, sei willkommen(BWV 182 ), deze hoort bij de intocht in Jeruzalem (Johannes). Er is uitgebreide wikipedia pagina over deze cantate.(zie link).

Op You Tube: JS Bach ”Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182) Deel 2, koor. Link youtube.com De aria voor de bas, 4e deel, door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. De Bass-Solist is Raphael Jud. ( 2m49) Link youtube

Kunst tip: Palmpasen gevierd met de kinderen van de Scouting Sint Christoffel Hengelo (2002) Link http://www.stchristoffel.nl/krant/palmpasen.php


TEKSTEN

Veel teksten deze week. We beginnen met een tekst uit het Nieuwe Testament: de blijde intocht in Jeruzalem (Math 21). Dan een lof/dankbetuigings Psalm en Jesaja over willen horen en gehoorzaamheid. NB Jesaja is niet de profeet die de intocht van de Messias op een ezel heeft voorspeld in Matth 21:1-11. Dan een klaagPsalm over onrecht, een brief aan een vroege christelijke gemeente van Paulus over eensgezindheid engehoorzaamheid en tot slot weer de evangelist Mattheus met de zalving van Jezus door Maria Magdalena en Judas verraad.

Mattheüs 21:1-11

Psalm 118:1-2 en 19-29

Jesaja 50:4-7

Psalm 73:13-20

Filippenzen 2:5-11

Mattheüs 26:1-27,66


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het ie een van de vier evangeliën met het verhaal van het leven van Jezus. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 11:1-11, Lucas 19;29-44 en bij Johannes 12:12-19. De profeet die de komst van de Koning op een ezel voorspelde r4 is Zacharias 9:9-10 'Juich van vreugde, dochter van Sion, Jubel, Jerusalems dochter: Zie, uw Koning komt naar u toe! Hij is Rechtvaardig en een Verlosser, Nederig, op een ezel gezeten, Op een veulen, het jong van een ezelin!' We lezen dat op 3 Juli 2011.

Kunst tip: Giotto di Bondone (1267-1337), fresco van 'de intocht in Jeruzalem' in de Scrovegni Kapel in Padova, Italie. Link Giotto_Entry_into_Jerusalem


MATTHEUS 21:1-11

Intocht in Jeruzalem

1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen,

stuurde Jezus er twee leerlingen op uit.

2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct

zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar

veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me.

3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan:

“De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’

4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de

profeet:

5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig

en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen.

7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en

lieten Jezus daarop plaatsnemen.

8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,

anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg.

9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan

kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David!

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’

10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer.

‘Wie is die man?’ wilde men weten.

11 Uit de menigte werd geantwoord:

‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Link naar complete tekst biblija.net


Liever luisteren?

Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

Hervormde Gemeente Ruinerwold, Blijdenstein 3, Ruinerwold Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. R. Kloosterziel (?) Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt


Preek van ds MJ Schuurman van 28 nov2010 voor Hervormde Gemeente Ilpendam en Watergang(?). Link mjschuurman


Op You Tube: Andrew Lloyd Webber's Jesus Christ Superstar de Millennium Versie met Glenn Carter als Jezus 'Hosannah' (2m57). Link youtube

Ook op You Tube: 'Hosannah' in DE film Jesus Christ Superstar uit 1973 (3m18). Link youtube


PSALM (1)

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament. In deze lof- of dankbetuigingspsalm een heel bekende regel22: de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. De hoeksteen of de sluitsteen is een belangrijke want dragende steen. Nu een populaire naam voor kerken, christelijke scholen etc.

Ook veel genoemd (wekelijks bij The Hour of Power op zo op RTL5, 8 en 9 uur) is r24 in het engels 'This is the day the Lord has made, let us rejoice'. Een aardig detail in r27, versier het huis met meitakken. Ik heb hier gekozen voor psalm 118 in de vertaling van Luther die erop aandrong de bijbel niet te gebruiken als 'Lesewort' maar als 'Lebewort' dus voor dagelijkse toepassing en niet alleen voor kennisneming.


Kunst tip: Verluchting van psalm 118 door Giovanni de Grassi rond 1395 Nu in de Biblioteca Nazionale, Florence Italië. Link lib-art Link giovannino-de-grassi


PSALM 118

1 Looft den Heer, want Hij is vriendelijk,

en zijne goedheid duurt tot in eeuwigheid.

2 Nu zegge Israel: Zijne goedheid duurt tot in eeuwigheid.

...

19 Doet mij de poorten der gerechtigheid open,

opdat ik daardoor inga en den Heer love.

20 Dit is de poort des Heren, waardoor de rechtvaardigen ingaan.

21 Ik loof U, dat Gij mij verhoord hebt en mij helpt.

22 De steen, dien de bouwlieden verwierpen,

is tot een hoeksteen geworden.

23 Dit is van den Heer geschied,

en het is een wonder in onze ogen.


24 Dit is de dag, dien de Heer gemaakt heeft;

verheugen wij ons daarop en zijn wij vrolijk.

25 O Heer, help; o Heer, laat het wel gelukken.

26 Geloofd zij die daar komt in den naam des Heren.

Wij zegene u, die van het huis des Heren zijt.

27 De Heer is God, die ons verlicht.

Versiert het feest met meitakken,

tot aan de hoornen des altaars.

28 Gij zijt mijn God; en ik loof U; mijn God, ik zal U prijzen.

29 Looft den Heer, want Hij is vriendelijk,

en zijne goedheid duurt tot in eeuwigheid.


Link naar complete tekst bijbel.opurk LeesVergelijk > Lutherse Bijbel >

Psalmen 118


Liever luisteren?

Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Protestantse Gemeente de Hoeksteen Schoonhoven, Willige Langerak Albert Schweitzerlaan 2, SchoonhovenTijden: 9.30 en 18.30uur, C.P. Koole Psalm 118 en 73, Jesaja 50: 4-7, Matteüs 26: 1-27, 66. Link pg-dehoeksteen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ds J Wilmink voor de Gereformeerde Kerk de Kandelaar in Amersfoort op 3juli2010 met bijzondere uitvoering van psalm 118 Link kandelaar-amersfoort Preek_Psalm_118 MP3 schaaij


Op You Tube: Antwoord Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23 (3m36) Uploaden door DanMayes zonder bron of plaats. Link youtube


JESAJA

Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament. Jesaja is 'een' van de grote profeten, we lezen we maar 3 regels uit van deze tweede (Deutero) Jesaja. Zijn geschriften stammen uit de tijd van de Babylonische ballingschap (586-539 vChr.)


Kunst tip: De Ontmoeting van de drie koningen met David enJesaja (bij de geboorte van Jezus Christus ) door de meester van het Sint Bartolomeus Altaar, Nederlands voor 1480, nu in het Paul Getty Museum in Los Angeles, in de Verenigde Staten. Link getty.edu


JESAJA 50:4-7

Vertrouwen op de HEER die helpt

4 God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,

waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.

en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.

6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
7 God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Link naar complete tekst voorleesbijbel


Liever luisteren?

Marloes Dankers uit Hardinxveld-Giessendam op voorleesbijbel.nlof ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?

Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen, Vijverwegkerk aan de Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal De eerste lezing is uit Jesaja 50:4-7. Matteüs 21 .Tijd 10.00 uur, dr. T.G. van der Linden Link pkn-bloemendaal-overveen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek, eigenlijk korte eigentijdse verwoording van Jesaja 50:4-7 van Guy Goris. Link preken.be


Op Vimeo: Rev. Pat Bumgardner van de Metropolitan Church of New York een LGBT gemeente. 'Once in a Lifetime Choice' in het engels voor Palm Sunday, de 1e les Isaias / Isaiah 50: 4-7. Link vimeo


PSALM (2)

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat liederen en gedichten. De helft wordt toegeschreven maar meer vooral episch verdicht aan (koning) David. Psalm 73 is een van de 7 (of 12) psalmen van Asaf, die muziekmeester was in de tempel. Zijn psalmen worden 'profetisch' genoemd en hij 'ziener' in 2 Kronieken 29:30. De psalm is wat filosofisch (r16, maar ook r1-12). R3 'Ik waste mijn handen in onschuld', vooruitlopend op Pilatus. Zie ook de preek.


Kunst tip: Naar r13 Wast (ook) Pilatus zijn handen in onschuld in een Getijdenboek uit de Zuidelijke Nederlanden, door een navolger van de Meesters met de Gouden Ranken (verluchter) circa1440. Nu in het Meermanno Westreenianum, Kon. Bibliotheek Den Haag. Link mnemosyne Link2 collecties.meermanno


PSALM 73:13-20

1 Een psalm van Asaf.


13 Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver

en waste ik mijn handen in onschuld!

14 Want ik werd gestraft, dag aan dag,

en geslagen, elke morgen weer.


15 Maar zou ik spreken als zij,

ik pleegde verraad aan Gods kinderen!

16 Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten

waarom – het was een vraag die mij kwelde,

17 tot ik Gods heiligdom binnenging

en mij hun einde voor ogen bracht.


18 Ja, u zet hen op een glibberig pad

en stort hen in een diepe afgrond.

19 In een oogwenk is het met hen gedaan,

hun ondergang, hun einde is een verschrikking.

20 Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer,

bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.


De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Link naar complete tekst biblija.net


Liever luisteren?

Marijka Houtman-Scholten uit Maassluis op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk, Wilhelminaplein 5 Naaldwijk. Tijd 19 uur, voorganger NC Smit. Een VesperPlus over Psalm 73. Met werk van beeldend kunstenaar Marcus van Loopik: 'De worsteling met God'. Link oudekerk-naaldwijk Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van TJD de Koning uit Nieuw Lekkerland 'De voorspoed van de ongelovige'. Link eindeloosgelukkig


Op You Tube: Psalm 73 als rap nummer door Boogalu (3m) Link youtube


FILIPPENZEN

Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Geschreven door de apostel Paulus met aanwijzingen voor de eerste Christenen en hun gemeenten. Filippi lag in Macedonie en was deel van het Romeinse rijk. Paulus schrijft uit gevangenschap waardoor hij ze niet kan bezoeken. Paulus dringt in zijn brieven aan op eensgezindheid, heel letterlijk in onze tekst in r5. Ook benadrukt hij gehoorzaamheid. De vertaling van de tekst komt van de website 'hetbestenieuws' met noten en verwijzingen, maar zonder informatie over de bloggers.


Kunst tip: Beeldmateriaal van Kavala, voorheen Filippi Link Brief_van_Paulus_aan_de_Filippenzen Link2 grece-bleue.net


FILIPPENZEN 2:5-11

5 Laat dit de gezindheid zijn bij jullie, welke ook was in Christus

Jezus,
6 Die in de vorm van God behorend, het niet roof acht* gelijk te

zijn aan God, [Joh. 1:2]
7 maar Zichzelf leeg maakt*, de vorm aannemend* van een slaaf,

in gelijkenis van mensen is geworden* en in uiterlijke vorm

gevonden wordend* als mens, [2Kor. 8:9] - [Joh. 1:14]
8 maakt* Hij Zich nederig en gehoorzaam wordend* tot de dood,

ja de dood van het kruis. [Joh. 10:17]
9 Daarom ook verhoogt* °God Hem hooglijk en geeft* Hem

genadevol de Naam boven iedere °naam, [Hand. 2:33] - [Efe. 1:21]
10 opdat in de Naam van Jezus iedere knie zou buigen*,

van hemelingen en van aardsen en van onderaardsen,
11 en iedere tong zou belijden° dat Jezus Christus Heer is,

tot heerlijkheid van God, de Vader.


Link naar complete tekst hetbestenieuws.nl

http://www.hetbestenieuws.nl/bijbel/NT/Filippensen/Filippensen2.htm

De bijbelvertaling is verplaatst naar schriftwoord.nl

httpwww.schriftwoord.nl/


Liever luisteren?

Ina Buist op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl

Filippenzen is het 11e boek van het NT.


Liever live?

Niets (!) gevonden, daarom een extra overdenking met cartoon.

Link http://samuelbekx.wordpress.com/2008/12/01/filippenzen-2-houding-1/


Preek van Wim van der Schee voor de gemeente Loenen Abcoude.

Link http://www.xs4all.nl/~wvdschee/prk/50fil020511.html


of een technisch preek werkstuk van 25 pag. van T.S.G. Themelios

www.themelios.nl/publicaties/preken/preekwerkstuk_carolina%2520_190505.pdf


Op You Tube: Filippenzen 2:9-11 in de gebarentaal Bijbel (1m06).

Link http://www.youtube.com/watch?v=tjaunHD0qVg


MATTHEUS

Mattheus is het 1e evangelie boek van het Nieuwe Testament. In dit

stuk twee mensen, een die beroemd en een die berucht werd. Maria

Magdalena -die trouwens niet bij naam genoemd wordt- en olie over

Jezus uitgiet r12 'Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn

lichaam voorbereid op het graf'. Een gewoonte in die tijd en in het

Katholieke Christendom het laatste oliesel voor stervenden geworden.

In r25 Jezus 'voorkennis' van het verraad van Judas (Iskariot) Hij is

de 4e van links op het schilderij van Leonardo da Vinci (Kunst tip).


Kunst tip 1: Lucas Cranach de Oudere (1472 - 1553) portret van Maria Magdalena. Nu in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, Duitsland. Link lucas-cranach heilige-maria-magdalena


Kunst tip 2: Leonardo da Vinci's fresco van het Laatste Avondmaal (1495-1498) in de Santa Maria delle Grazie (kerk), Milaan, Italie. Uitgebreide toelichting op wikipedia: Het_Laatste_Avondmaal Doek Het_Laatste_Avondmaal_Leonardo_da_Vinci Link Leonardo_da_Vinci_The_Last_Supper


MATTHEUS 26:1-26, (66)

Jezus met kostbare olie gebalsemd


1 Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken,

zei hij tegen zijn leerlingen:

2 ‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach.

Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’

3 Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het

volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas.

4 Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list

gevangen te nemen en hem te doden. 5 ‘Maar niet op het feest,’

zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’

6-7 Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan

huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een

vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare

olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.

8 De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden:

‘Wat een verspilling! 9 Die olie had immers duur verkocht kunnen

worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’

10 Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig?

Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. 11 Want de armen zijn altijd

bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.

12 Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam

voorbereid op het graf.

13 Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws

verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld

worden wat zij heeft gedaan.’

14 Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot,

naar de hogepriesters 15 en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem

aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken.

16 Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid

om hem uit te leveren.


Het pesachmaal

17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood
kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen:
‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen
zodat u het pesachmaal kunt eten?’
18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon
die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij,
bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.”
19 De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen
en bereidden het pesachmaal.
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf
aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen:
‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’
22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander
vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’
23 Hij antwoordde:
‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte,
die zal mij uitleveren.
24 De Mensenzoon zal heengaan
zoals over hem geschreven staat,
maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’
25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren:
‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’


Link naar complete tekst voorleesbijbel.nl en www.voorleesbijbel.nl


Liever luisteren?

Thom Snik op voorleesbijbel.nl (26:1-16) en voorleesbijbel.nl (26:17ev) of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

Lucaskerk oecumenische Dominicus viering Om en Bij 2 Den Haag Tijd 10.30 uur (10.00 uur inzingen), voorganger Arie de Boer Link haagsedominicus Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van de Rooms Katholieke Federatie Herent, België op 30nov'99 over 'Vervullingen', de verschillen tussen Mattheus en Marcus evangelie. Link preken.be Palmzondag


Op You Tube: (priester) Roderick Vonhofen over het zalven van Jezus

(1m07). Link www.youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd . Deze keer gebed tegen zinloos geweld.

God van vrede,

hoe vaak horen we niet van vreselijk dingen

Mensen die anderen 'zomaar' iets aan doen

Hoe kan dat toch?

Wij voelen ons machteloos onzeker

Wij vragen van U Heer

Verander de gezindheid van (geweldadige) mensen

Breng hun hart tot rust en vrede,

zodat er geen slachtoffers meer vallen

en troost hen die te lijden hebben onder zinloos geweld

Dat vragen wij door Christus onze Heer

Amen


NB De haakjes zijn van mij, geldt volgens mij voor alle mensen.

Bron bisdomdenbosch


VOLGENDE WEEK

Pasen, 24 april 2011


NB Voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn

ook leesroosters op de website van de Raad van Kerken.

Link http://www.raadvankerken.nl/pagina/86/oecumenisch_leesrooster


Exodus 14:9-14

Psalm 118:15-24

Kolossenzen 3:1-4

Johannes 20:1-18


TV en Concert tip: Do21april2011 20.30 uur Live van de Markt in Gouda

'The Passion' een live event voor mn jongeren met afterpoarties in kerken.

Syb van de Ploeg, Do Thoma Berge Hana Verbom etc. Ook op Ned 2 (EO).

Link http://www.thepassiongouda.nl/


En voor het laatst 'alle' Mattheus uitvoeringen

Link http://bach-matthaus-passion.startpagina.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten