dinsdag 17 mei 2011

22 mei 2011, 4e na of 5e van Pasen 'Cantate'

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een  leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan  meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag wordt Cantate genoemd, 'Zingt!” naar psalm 98:1 "Zingt de Heer een nieuw lied". Sinds Pasen is alles anders, is alles vernieuwd en in nieuwe liederen zingen we Gods lof. Wij lezen psalm 66 een jubelende lof psalm.

Het Kerkelijk jaar: Op de site van de Protestantse gemeente Vorden een overzicht met toelichting van de (zon)dagen van het kerkelijk jaar. Link
protestantsegemeentevorden

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Wo gehest du hin”(BWV 166) en “Es ist euch gut, daße ich hingehe” (BWV 108) Deze cantates horen bij Johannes 16: 5-15, de afscheidsrede van Jezus. Biblija Johannes16

Op You Tube: J.S. Bach - Cantate 166 “Wo gehest du hin?” deel 2 aria van de tenor. Uitvoering door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. Tenor Gerd Türk. Link youtube

Concert tip
Zo22 mei2011 om 10:30 uur, Lutherse kerk, Spoorwegstraat 8-10, Arnhem. J.S. Bach cantate BWV 108 “Es ist euch gut, dass ich hingehe”. Bachensemble Arnhem; alt: Mariska Wessel; tenor: Gerben Houba; bas: Hans Scholing. De uitvoering van de cantate vindt plaats tijdens een dienst van de Lutherse gemeente Link Bachagenda


TEKSTEN
Deze week lezen we in Deuteronomium over de afspraken tussen God en (zijn) mensen, zijn helden/wonder daden in de psalm in 1 Petrus 2 de levende steen als basis van een geestelijke gemeente en in Johannes de aankondiging van Jezus 'reis' aan zijn leerlingen.

Deuteronomium 6:20-25
Psalm 66:1-12
1 Petrus 2:1-10
Johannes 14:1-14


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede. De wetten uit Exodus worden herhaald, zelfs de 10 geboden in Deuteronomium 5. In dit stukje r20 (de vraag) 'wat is dat met de overeenkomsten, inzettingen en de rechtsregels die u zijn geboden' .....Inzettingen betekent hier met inzet doen (denk ik)
.

Kunst tip: Naar r 22 tekenen (..) groot en kwaadaardig, een van de 7 plagen die Egypte trof in Exodus 7 en 8 Charles Sprague Exodus 7:8-11 Pearce (1851 – 1914) 'Het Hof in Egypte in rouw' na de 10e plaag. (1877). Op Historiek.net wetenschappelijke toelichtingen op de (Bijbelse) plagen. Link bijbelse-plagen-wetenschappelijk-verklaard-3113

Deuteronomium 6:20-25
20 Wanneer je zoon je morgen de vraag stelt
en zegt: wat ís dat met de overeenkomsten,
de inzettingen en de rechtsregels
welke de Ene, onze God, u heeft geboden?

21 Zeggen zul je dan tot je zoon:
dienstknechten waren wij bij Farao in Egypte,
en toen leidde de Ene ons weg uit Egypte
met sterke hand;

22 de Ene gaf
tekenen en wonderen, groot en kwaadaardig,
in Egypte, aan Farao en aan heel zijn huis,
voor hun eigen ogen;

23 maar ons heeft hij daaruit weggeleid,-
opdat hij ons zou doen bereiken
en ons geven: het land
dat hij aan onze vaderen heeft gezworen;

24 de Ene gebiedt ons
om al deze inzettingen te dóen,
om ontzag te hebben voor de Ene,
God-over-ons,-
ons ten goede al de dagen,
om ons te doen leven, zoals op deze dag;

25 gerechtigheid zal het ons wezen,-
wanneer wij waakzaam
al deze geboden doen
voor het aanschijn van de Ene,
God-over-ons,
zoals hij ons heeft geboden!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren. Link naar complete tekst naardensebijbel kies Deuteronomium en 6.

Liever luisteren?
Dick van Dijk op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het 5e boek van het OT
.

Liever live?
Protestantse Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 Groningen. Tijd: 10uur uur, voorganger ds. Simon Bijl, lector Erna Berendsen. Teksten Deuteronomium 6: 20-25 en Johannes 14: 1-14. Het gaat over ‘de weg'. Link Nieuwekerk Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Rob Vreugdenhil 'Heb hem lief, met heel je leven, hem alleen, Neem de jeugd mee in die liefde'. In een serie preken over Deuteronomium en het jaarthema Kies - je bent gekozen, maak nu je keuzes. Zowel de keus van de HEER voor zijn volk als hun keus voor hem komen in dit bijbelboek naar voren. Met bronlicht (lees- en luisterhulp), bijbelstudie en powerpoint. Link Pauwenburg

Op You Tube: Ui de Prins van Egypte de plagen (Disney) hier door Gijs Scholten van Aschat Nederlands gesproken. (2m33) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Psalm 66 is een jubelpsalm met verwijzingen naar de Exodus uit Egypte en de aankomst in het beloofde land. (We lazen de psalm ook op 4 juli 2010).

Kunst tip: Naar r6 De Riet-, Schelp- of Rode zee valt droog zodat de Israelieten kunnen oversteken. (naar Exodus) Marc Chagall (1966) Prive collectie, maar google vindt op Chagall en Red Sea 77.000 resultaten van dit beeld. Link Artbible
 
PSALM 66:1-12
Voor de koorleider, een zang, een musiceerstuk.
1 Laat het schallen voor God, heel de aarde!
2 musiceert de glórie van zijn náam,
zet in: de glórie ván zijn lóf!
3 Zegt tot God:
'hoe ontzagwékkend uw dáden!-
zo groot uw kracht
dat uw víjanden vóor u krúipen!-
4 alles op aarde zal voor u buigen,
voor ú musicéren,
bemúsicéren uw náam!' (sela*)
5 Gaat mee, ziet de wérken van Gód,
ontzagwekkend in handelen
bíj de zónen van Ádam.
6 Hij veranderde een zee in droogte,
te voet trokken zij dóor de rivíer,
dáar is hij ónze vréugde gebleken!
7 Hij beheerst met zijn heldenmoed
de wereldtijd,
zijn ogen gaan spíedend over de vólken;
die weerspánnigen!-
dat ze nóoit zich verhéffen! (sela)
8 Zegent, manschappen, hém, onze Gód,
laat hóren het gelúid van zijn lóf!
9 Die onze ziel weer zétte in het léven,
onze voet aan wánkelíng niet príjsgaf.
10 Wel hebt ge ons gekéurd, o Gód,
gelouterd als bij de lóuteríng van zílver;
11 ge hebt ons doen kómen in het vángnet,
legde op onze léndenén een lást;
12 liet mensvolk rijden over ons hoofd;
wij kwamen in vúur en in wáter:
gij hebt ons úitgeléid, naar de óvervloed
.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren
.
*sela is een rustteken in de muziek.
Link naar complete tekst naardensebijbel Zoek Psalm 66

Liever luisteren?
Nel van Buuren op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Gezamenlijke dienst Ark-gemeenteJacobuskapel in de Ark, Jan van Ollefenstraat 9, Amsterdam. Tijd: 10 uur, voorgangerds. Piet Kooiman. Psalm 66,1-12, Genesis 7:6-8:5 en Johannes 14:1-14. Link jacobuskapel Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van Jan Haveman 'Volhardend heilig' voor de Gemeente Hattum, 16aug2009. Link www.janhaveman.nl kies preken en de datum. 

Op You Tube: Belamore 'Let All The Earth Cry Out To God' Psalm 66, een beeldcollage (2m43). Link youtube
of de hit Op You Tube: Hillsong United "Shout Unto God" Hillsong is een
Een Australische missionaire gemeenten. Zonder beeld (2m46) Link youtube


1 PETRUS 2
1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament, maar eigenlijk een brief van Petrus aan een gemeente. In dit stukje aanwijzingen voor christelijk leven en veel verwijzingen naar Oud Testamentische teksten. Regel4-5 verwijzen naar r7 (en psalm 118) met het begrip de 'Levende steen' om geestelijke gemeenten te bouwen. Een populaire naam voor kerken, gemeenten (Op SBS6 op zondag
kerkdienst van 9-10). Ook een onderscheiding van INLIA, partner van kerken (voor het vluchtelingenwerk).

Kunst tip: Naar r4 Een versierde onderaardse schuilkapel inde Geulhemergroeve (1798). Altaar, preekstoel en doopvont gehouwen uit de 'levende' rots. De kapel heeft slechts 3 jaar als zodanig gediend.Link kerkgebouwen-in-limburg
 

1 PETRUS 2:1-10
1 Legt dan af
alle kwaadwilligheid en alle bedrog,
veinzerijen, afgunstigheden
en alle kwaadsprekerijen,
2 en weest als pasgeboren zuigelingen
begerig naar de onbedrieglijke melk
van het woord, opdat ge daardoor
zult groeien en worden gered,
3 nu ge 'geproefd hebt dat de Heer goed is' (Ps. 34,9).
4 Komt tot hem, een levende steen,
door de mensen wel afgekeurd
maar bij God uitverkoren en kostbaar,
5 en laat uzelf als levende stenen,
als een huis van de Geest opbouwen
tot een heilige priesterschap
voor het opdragen van geestelijke offers
die welaangenaam zijn voor God,
door Jezus Christus.
6 Daarom staat er in een Schriftgedeelte:
'zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen,
een kostbare hoeksteen,
en wie in geloof op hem vertrouwt
zal niet worden beschaamd' (Jes. 28,16).
7 Voor u dan die gelooft
geldt de kostbaarheid;
maar voor ongelovigen geldt:
'de steen die de bouwlieden
afkeurden, die is geworden tot
hoofd van een hoek' (Ps. 118,22)
8 en tot 'een steen des aanstoots
en een rots van struikeling' (Jes. 8,14).
Zij stoten zich omdat zij niet overtuigd zijn
door het woord, en daartoe zijn zij ook bestemd.
9 Maar gij zijt 'een uitverkoren generatie,
een koninklijke priesterschap,
een heilig volk, een gemeente
ten eigendom' (Ex. 19,6), om de deugden
te verkondigen van hem
die u uit het duister heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht;
10 die eens 'niet een gemeente' waart
maar nu gemeente van God zijt,
die 'niet-ontfermd' waart
maar nu in ontferming opgenomen (Hos. 2,1)
.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies 1 Petrus en 2:1-10.

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Evangelische Lutherse Gemeente, Koeweg 2, Zwolle Tijd 10 uur, voorganger Ds Gunther, lezing Genesis 7, 1 Petrus 2 en Johannes 14. Link flambouw Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van ds Klaas Willem de Jong ‘De levende Steen – de levende stenen’ op 7juni09 bij Verbintenis en intrede in de Protestantse Gemeente Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn-Oost (Wijkgemeente Leidsche Rijn).Link gemeente/preken/1petrus 2:4-5 

Op You Tube: Slechts heel gewone mensen - Nelleke Versteeg (1m33) gekozen bij de Jubileumdag van de Baptisten waar de spreker (Ds Wigle Tamboer) uit 1 Petrus 2 voorlas. Link youtube 

JOHANNES
Johannes is het 4e evangelie/boek van het Nieuwe Testament. In dit stukje een bekende en een van mijn favoriete regels:2. Door mij (en anderen) geinterpreteerd dat de vele geloven (kerken) dezelfde God (en) aanbidden. Het verhaal komt alleen bij Johannes voor, vindt plaats tijdens het Laatste Avondmaal Jezus spreekt zijn leerlingen toe na het vertrek van Judas. Het hoofdstuk heet (al) 'Jezus gaat naar de Vader' In r2ook al de vooraankondiging “ik ga op reis” en in r3 de wederkomst
.

Kunst tip: Albrecht Bouts (1451/55-1549) paneel Het Laatste Avondmaal (circa 1500) nu in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel, België. Link panopticon

JOHANNES 14:1-14
1 Laat uw hart niet geschokt zijn
vertrouwt op God en vertrouwt ook op mij
2 in het huis van mijn Vader
zijn vele verblijven; als het niet zo was,
zou ik u dan durven zeggen
'ik ga op reis om u een plaats te bereiden'?
3 als ik op reis gegaan ben en u een plaats
heb bereid zal ik weer komen en u opnemen bij mij,
zodat daar waar ik ben ook gij zijt.
4 En waar ik heenga, daarheen weet ge de weg!
5 Tomas zegt tot hem:
heer, we weten niet waar u heengaat,
hoe weten we dan de weg?
6 Jezus zegt tot hem: ikzelf ben de weg,
en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij
7 als ge mij hebt leren kennen
kunt ge ook weten wie mijn Vader is;
van nu af kent ge hem en hebt ge hem gezien!
8 Filippus zegt tot hem: heer, toon ons de Vader
en het is ons genoeg!
9 Jezus zegt tot hem: zo lange tijd ben ik bij u
en toch heb je me niet leren kennen, Filippus?
wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!
hoe kun je dan zeggen 'toon ons de Vader'?
10 gelóóf je niet dat ik één ben met de Vader
en dat de Vader één met mij is?-
de dingen die ík u zeg
spreek ik niet vanuit mijzelf:
de Vader woont in mij en doet zijn werken!
11 gelooft het van mij dat ik één ben met de Vader
en dat de Vader één met mij is;
of gelooft het anders vanwege de werken!
12 vast en zeker is het, zeg ik u:
wie mij vertrouwt, de werken die ik doe
zal ook hij doen,
ja grotere dan deze zal hij doen,
omdat ik naar de Vader ga
13 en wat ge ook zult vragen
in mijn naam, dat zal ik doen,
opdat zo de Vader
wordt verheerlijkt in de Zoon
14 als ge mij iets zult vragen
in mijn naam, zal ík het doen
in mijn naam
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst
naardensebijbel kies Johannes en 14

Liever luisteren?
Henk van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live? 
Protestantse kerk Oostburg, Molenberg 3 Oostburg. Tijd 10.00 uur, voorganger dhr. J.C. van Gaalen, teksten (alternatief rooster) Genesis 7:6-8:5 en Johannes 14:1-14. Link kerkpleinoostburg Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Teun Kruijswijk Jansen voor de Protestantse Gemeente Doorn over Mattheus 28:16-20 en Johannes 14:1-7 op 18 mei 2008 Google Preek Johannes 14 4e hit pdf document niet meer te vinden via de kerksite (Preken).

Op You Tube: Uit de de film Gospel of John, deel 14 (vers 14) met Henry Ian Cusick als Jezus en Christopher Plummer als de verteller en Stuart Bunce als Johannes (9m50). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed voorgegaan door Ds. P.P.H. Waterval (predikant gereformeerde kerk vrijgemaakt Krimpen aan den IJssel tijdens een dienst over 1 Petrus 2.
Gebed
Onze Vader in de hemel,
We danken u dat u de Here Jezus als levende steen,
hebt neergelegd voor de fundering van uw kerk.
Want door Hem staan we vast en krijgen we leven.

Geef dat we tot Hem komen, nu voor het eerst en altijd weer.
Help ons te zien dat ons eeuwig geluk ligt in het geven
van onszelf aan Hem, zodat Hij ons rechtvaardigt en heiligt.
Geef ons het besef dat in de kerk alles draait om Hem,
om zijn leven en geef dat we door te komen tot Hem
altijd weer vernieuwd mogen worden,
nieuwe inspiratie en moed krijgen om door te gaan.

Dank u ook voor het grote voorrecht
om samen met Uw Zoon levende stenen te mogen zijn.
Geef dat we zo ook leven.
Niet in zondige afzondering, aan de rand,
maar in nauwe aansluiting op Hem en op elkaar,
tot onderlinge houvast en opbouw.
Geef dat we elkaar liefhebben,
dat we ons in de gemeente aan elkaar geven.
Zodat U ons kunt opbouwen tot een geestelijk huis,
waar het voor U goed toeven is.
Amen.

VOLGENDE WEEK
29 mei 2011, 5e na Pasen Rogate

Jesaja 41:17-20
Psalm 34:12-23
1 Petrus 3:8-18
Johannes 16:16-24

Geen opmerkingen:

Een reactie posten