zondag 18 december 2011

Kerstavond, 24 december 2011

Gelukkig Kerstfeest!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee / priester of leken voorganger.

PERIODE

Op Kerstavond gedenken en vieren Christenen de geboorte van Jezus Christus. Het is het op een na belangrijkste feest in de Christelijke kerk, Pasen, het feest van de verlossing van onze zonden door het offer, de kruisdood van Jezus is het belangrijkste feest.
Kerst is meer dan alleen 'het grote geboortefeest', het is het feest van blijdschap en dankbaarheid voor alles dat (ons) is gegeven. Het is het feest van licht: de 4 adventskaarsen branden in plaats van de ene opbrandende Paaskaars en soms een Kerstboom in de kerk. Licht in de donkerste en kortste dagen van het jaar. Kerst luidt (bijna) het nieuwe komende jaar in, waarin we (weer) vol goede moed en voornemens proberen het beter te doen voor alles om ons heen en hopelijk ook voor ons zelf.

Kunst tip: 'De geboorte van Jesus' door kunstschilder en mosaicist Pietro Cavallini (1259-1330). (plafond) Mozaiek uit 1291 in de Santa Maria in Trastevere, Rome, Italie. Link cavallin mosaic


De Bach cantates
voor Kerstavond zijn "Christen, ätzet diesen Tag" (BWV 63), "Gelobet seist du, Jesu Christ" (koraalcantate BWV 91) "Unser Mund sei voll Lachens" (BWV 110), "Magnificat in Es" (BWV 243a) en "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" uit het Weihnachtsoratorium (BWV 248/1). Deze cantates horen bij Lucas 2:1-20.
Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 91, 'Opening Movement', door the Orchestra of St. Cecelia in St. Anne's Church Dawson St. Dublin, Ierland op 7maart2010. (3m01). Link youtube

of kijk op dit blog op Kerstavond 24dec2010 naar JS Bach (1685-1750) 'Weihnachts Oratorium' (BWV 248), Kantate I. Sibylla Rubens sopraan, Elisabeth Kulman alt, Martin Petzold tenor, Andreas Scheibner bariton. Münchener Bach-Chor, Bach-Collegium München, Peter Schreier, dirigent en Evangelist. Pilgrimage Church Maria Himmelfahrt, Tading, 2005 (9m31).

Concert tip
24dec11 om 22uur (zaal open 21uur) in de Leeuwenbergh kerk (nu een Vredenburgh concertzaal), Servaasbolwerk 1a, Utrecht. Traditionele Kerstnachtviering met koren en samenzang, piano en orgel (300 plaatsen) Collecte na afloop. Link Kerstnacht in de Leeuwenbergh Of kijk op www.christelijkeconcertagenda.nl voor alle Kerstconcerten.

TEKSTEN
Het leesrooster kiest voor 'de' voorspellende Jesaja tekst uit het Oude Testament: 'Een kind is ons geboren'. Een vreugdevolle psalm 'Zing een lied voor de Heer'. Uit het Nieuwe Testament aanwijzingen van Paulus voor Titus en het bekende geboorteverhaal uit het evangelie van Lucas. Dat wordt in veel kerken gelezen of als Kerstspel door de kinderen wordt nagespeeld (aangevuld met wat Mattheus).
In het gezang (160): “Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, God zal ons redden is zijn naam”. Want Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Yeshua' (Joshua). De naam betekent: 'YaHWeH is redding.

Jesaja 8:23-9:1-7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Gezang 160

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel, maar eigenlijk zijn het meerdere personen. Jesaja 1 die boekrol 1-39 schreef rond 750-700 voor Christus. Dan is er de 2e of deutero Jesaja de boekrollen 40-55 schreef tijdens de Babylonische ballingschap 200 jaar later. En er is een groep mensen die de boekrollen 56-66 schreef 'in de geest van Jesaja'. We lezen vandaag een lied van Jesaja dat 'Licht in de duisternis' heet in de Goed Nieuws Bijbel en Nieuwe Bijbelvertaling.

Kunst tip: Handel baseerde zijn bekende oratorium de 'Messiah' letterlijk op Bijbelteksten van Jesaja. Lees Jesaja 9:6 en dan 'Handel' teksten voor de 'Messiah'. "For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace". Hier zonder de uitvoerenden (4m30) Link youtube en vele andere....
Of kijk op dit blog op Kerstavond 24dec2010 naar GF Handel's Messiah - For unto us a child is born r6 uit Jesaja 9. Paul Eswood Raimund Herincx (4m30).
of
(in het engels) een Kerst meditatie op Isaiah 9, "For unto us a child is born, a son is given." Sterrenhemel met tekst en muziek van Sean Hall. (1m14)

JESAJA 8:23-9:1-7
23 Maar er zal geen donkerheid meer wezen
voor het land dat in benauwdheid was;
zoals hij in de tijd van eerst
smaad heeft gebracht
over het land van Zebulon
en het land van Naftali,
zal hij in de latere tijd glorie brengen
aan de weg naar de zee,
de overzij van de Jordaan,
het Galilea der heidenen.

9 Licht in de duisternis
1 De gemeenschap van wie voortgaan
in het duister,
zien zullen zij een groot licht;
wie zijn gezeten
in het land van de schaduw des doods,
licht zal over hen stralen.
2 Hebt gij het juichen vermeerderd,
de vreugde groot gemaakt,
verheugen zullen zij zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is in de oogst,
zoals ze juichen
wanneer ze het roofgoed verdelen.
3 Want het juk dat hem belast,
de stang op zijn schouder,
de stok van de drijver op hem,
hebt gij gebroken als op de dag van Midjan.
4 Want elke marsschoen
die dreunend marcheert
en elke mantel gewenteld in stromen bloed,
zal worden tot brandstof,
vreetwaar voor vuur.
5 Want een kind is ons geboren,
een zoon aan ons gegeven,
nu komt de heerschappij op zijn schouder
men zal als naam voor hem roepen:
wonderbare raadsman,
heldhaftige God,
vader voor immer, vredevorst!,
6 voor heerschappij over velen
en vrede zonder einde
op de troon van David
en over diens koninkrijk,
om dat te bevestigen en te schragen
met recht en gerechtigheid,-
van nu af en tot in eeuwigheid;
de naijver van de Ene,
de Omschaarde, zal dit doen!
7 Mijn Heer
heeft een woord gezonden in Jakob,
het is gevallen in Israël;

In de naardensebijbel vertaling Zoek → Jesaja 8 en 9
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Arjan Huiskamp uit Rotterdam op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Roms katholiek Amsterdam West, Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 460-C om Tijd: 21.30uur, met pastor Henk Janssen wp of de Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211 om Tijd: 21.15uur, met pastor Jac Hetsen mhm en pastoraal werker Rob Polet of in De Liefde, Da Costakade 12 om Tijd: 19uur, met pastor Wiel Eggen sma Link rkamsterdamwest Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Bas van der Graaf, predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West op Kerstavond 2009 over 'kind van onze dromen'. Link graafwerk

Op You Tube: In het engels, Father Louis Scurti, diocesaan/priester em. coordinator-director of the Catholic Campus Ministry. Isaiah 8:23 als profetie die in Mattheus 4:12-(17) 23 uitkomt. (11m04). frlouscurtiministry.com Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm heet in het latijn 'Cantate Domino' net als psalm 98. 'Zing voor de Heer' is de 1e regel. Psalm 96 eindigt (r13) met de voorspelling van de komst van de Messias.
Kunst tip: Uit het 'recent' herontdekte Macclesfield Psalter (c.1320-30), waarschijnlijk uit Gorleston, Norfolk, VK want verwant aan het Gorleston Psalter. De rijk versierde, verluchte bladzijde is de beginregel van Psalm 97, 'Cantate Domino' (de nummering van de psalmen varieert en deze mooi tussen 96 & 98 in). Afgebeeld is de verkondiging aan de (doedelzak spelende) herders door de engel (links). Met uitgebreide toelichting op de afbeeldingen. (Courtesy of Sotheby's). Link english.cam

PSALM 96
1 Zingt voor de ENE een nieuw gezang,
zingt voor de ENE, heel de aarde!
2 Zingt voor de ENE,
zegent zijn naam, zijn heil!
3 Vertelt bij de volkeren zijn glorie,
zijn wonderen bij alle gemeenschappen!
4 Want groot is de ENE en zeer te loven,
te vrezen is hij boven alle goden.
5 Want alle goden der gemeenschappen
zijn ijdel vertoon,
de ENE is de maker van de hemel.
6 Lichtglans en luister
zijn voor zijn aanschijn,
kracht en sieraad
in zijn heiligdom!
7 Brengt aan de ENE,
families van gemeenschappen,
brengt aan de ENE glorie en sterkte
8 brengt aan de ENE
de glorie van zijn naam,
heft op uw broodgift
en komt in zijn voorhoven.
9 Buigt voor de ENE in heilige luister,
beeft voor zijn aanschijn, allen op aarde!
10 Zegt bij de volkeren:
de ENE werd koning,
vast staat nu de wereld, zij wankelt niet,
hij oordeelt gemeenschappen
met rechte maten!
11 Laat verheugd zijn de hemelen,
laat juichen de aarde,
laat donderen de zee
en wat hem vervult!
12 Laat jubelen het veld en al wat daarop is,
eens zullen juichen alle bomen van het woud!
13 voor het aanschijn van de ENE, want hij komt,
want hij komt om te richten de aarde,
hij zal de wereld in gerechtigheid richten,
gemeenschappen met zijn trouw!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 96
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2 (Lunetten), Utrecht. Tijd: 22uur, voorganger ds Hans Koops en achter het orgel Bram van Oort. Mmv de Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet en Iris de Vette en Janneke Allaart op blokfluit, Gadze Heeres, cello, Dorien Schouten en Karel Demoet, clavecimbel. We lezen Jesaja en Lucas. Het thema: `Een groene twijg in de winter’. We zingen veel bekende kerstliederen. De cantorij zingt o.a. het Kyrie uit de Messe de Minuit van M.A. Charpentier (1643-1704) en psalm 96 van J.P. Sweelinck (1562-1621). Link lunetten of marcuskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds de Jong voor 'de Morgenster', Hervormd (HGJB) Waddinxveen op 22sept2010 '1-2-3- Vier!' (pdf). Link kerken-waddinxveen

Op You Tube: East Parade Malayalam CSI Church Choir in Festival of Harmony 2009 (2m13) Link youtube

(brief aan) TITUS
Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan zijn naaste medewerker een pastorale brief met aanwijzingen voor ambtsdragers en het gemeenteleven. Lees vooral ook de regels voor het stukje van deze week vanwege de tijdloosheid van de adviezen!
Wikipedia over Titus (Antiochië - gestorven op Kreta circa. 96) van niet-joodse afkomst en (grieks) christen. Paulus noemt hem 'mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof' (Titus 1:4). Volgens de katholieke traditie werd hij later bisschop van Kreta, waar hij overleed. Zijn feestdag is op 26 en 27 januari en 6 februari in de Katholieke en Lutheraanse Kerk en op 25 augustus in de Oosterse Kerk.
Kunst tip: Paulus en Titus in een initiaal (hoofdletter) van de brief aan Titus in een Frans/parijs handschrift uit 125-1300. Uit de collectie van 'de Stadthouders'. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum, Den Haag. 76 F 23, Folio 280r. Link mnemosyne

(Brief aan) TITUS 2:11-14
11 Want verschenen is Gods genade
als redding voor alle mensen
12 zij voedt ons op
om met verzaking van de goddeloosheid
en de wereldse verlangens
bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig
in de huidige eeuw te leven,
13 in verwachting van de zalige hoop
en verschijning in heerlijkheid
van onze grote God en redder Christus Jezus,
14 die zichzelf ter wille van ons heeft gegeven
om ons 'te verlossen
van alle ongerechtigheid' (Psalm 130:8)
en 'zich een gemeente ten eigendom
te reinigen' (Exodus 19:5),
ijverig in goede werken.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek → Titus
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.

Liever luisteren?
Lisette Visser uit Leeuwarden op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van pastoor Michel Hagen, AMDG voor de Rooms Katholieke Bartholomeuskerk in Poeldijk op 24dec2004 over Jesaja 9:1-3 en 5-6, Titus 2: 11-14 en Lucas 2: 1-14, 'Routes' (titel door blogger). Link poeldijk.bartholomeuskerk

Op You Tube: Pastor Gil Rugh 'Past, Present & Future' Titus 2:11-14 (6 delen van 6 minuten) NB Begint met een citaat uit Romeinen over Jakobs 'rechtvaardigheid' Strongs KJV 'dispensational theology' Link Youtube part 1 gaat automatisch door naar de volgende delen.

LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het geboorteverhaal van Jezus in Betlehem komt alleen voor bij Mattheus en Lucas (en bij hem alleen in de stal met de verkondiging aan de herders). Het is inspiratie bron geweest voor veel kunstenaars.

Kunst tip: Naar r7, Maria net na de geboorte met (erbij verzonnen, want kennelijk onontbeerlijk) vroedvrouwen in de stal in de Petrus Comestor 'Bible Historial', Parijs Frankrijk (1392). Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum Den Haag 10 B 23 folio 467r. Link mnemosyne 10b23 467r
of
Kunst tip: Naar r8-16, De verkondiging aan de herders' in Getijdenboek (usus van Rome) uit de Zuidelijke Nederlanden, door de Meester van de Gebedenboeken van circa 1500 (verluchter); circa 1460-1480. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum Den Haag 10 F 12 folio70v. Link mnemosyne 10f12 070v

LUCAS 2:1-20
1 Het geschiedt in die dagen:
er gaat een besluit uit van Caesar Augustus
dat de hele bewoonde wereld
moet worden ingeschreven
2 deze inschrijving -de eerste- geschiedt
als Quirinius landvoogd van Syrië is.
3 Allen gaan op reis om te worden ingeschreven,
ieder naar zijn eigen stad.
4 Zo klimt ook Jozef op van Galilea, uit de stad Nazaret,
naar Judea, naar de stad van David
die Betlehem genoemd wordt,
omdat hij is uit het huis van David, zijn stamvader,
5 om te worden ingeschreven samen met Maria,
die aan hem uitgehuwelijkt is en zwanger is.
6 Het geschiedt als zij daar zijn,
dat de dagen vervuld zijn dat zij baren moet,
7 en zij baart haar eerstgeboren zoon
zij wikkelt hem in doeken
en legt hem in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats is in de herberg.
8 Er zijn in de omgeving herders die in het open veld
door de nachtwaken heen waken over hun kudde.
9 Opeens staat een aankondig-engel
van de Heer bij hen
glorie van de Heer omstraalt hen
ze worden bevreesd, in grote vrees.
10 De aankondig-engel zegt tot hen: vreest niet!,
want zie, ik kondig u aan: grote vreugde,
die voor heel de gemeenschap wezen zal
11 voor u is heden geboren een bevrijder-en-redder
hij is de Christus, de Heer, in de stad van David
12 dit is voor u het teken
ge zult vinden een kind in doeken gewikkeld
en liggend in een kribbe!
13 Plotseling geschiedt het:
bij de aankondig-engel is een menigte van de
hemelse heirschaar . Zij loven God en zeggen:
14 glorie aan God in den hoge,
vrede daalt neer op de aarde,
hij heeft in mensen behagen!
15 Het geschiedt
als de engelen van hen weggaan ten hemel,
dat de herders tot elkaar zeggen:
komt, laten we naar Betlehem gaan
en zien het woord dat is geschied
en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt!
16 Ze gaan, ze spoeden zich daarheen
en vinden Maria en Jozef,
met het kind dat in de kribbe ligt.
17 Als ze het zien
geven ze bekendheid aan het woord
dat tot hen over het jongetje gesproken is,
18 en allen die het horen zijn verwonderd
over wat door de herders tot hen is gesproken.
19 Maria heeft al deze woorden bewaard,
ze overwegend in haar hart.
20 De herders keren terug,
de glorie van God zingend en hem lofprijzend
om al wat ze hebben gehoord en gezien
precies zoals tot hen is gesproken.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Lucas > 2
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henny Plaisier-Wendt & Bas Plaisier, de Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland tot 2008 (en zijn vrouw) op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Zaterdag 24dec11 3 diensten in de Pieterskerk, Pieterskerkhof Leiden. Tijden: 18.30 – 19.30 uur Kinderkerstfeest, 20.30 – 22.00 uur 1e Kerstnachtdienst, voorzang start 20.15 uur en 22.30 – 24.00 uur 2e Kerstnachtdienst, voorzang start 22.15 uur. Voorganger, Ds. Ad Alblas. Met gospelkoor Elijah en het Trombone choir met 8 trombones. Link kerstnachtdienst-pieterskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Everdien Hagen voor de Protestantse Gemeente Kerk- en Kapel Avezaath op Kerstavond 2006 over Jezus die grote vreugde brengt, zoals beloofd. Maar overal waar Hij komt, roept Hij ook grote weerstand op. Link kerkenkapel

Op You Tube: Do zingt 'Midden in de winternacht' met Voice Male, Kerstnachtconcert 24dec2010. (3m45). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer -uit de preek van Bas van der Bent over Jesaja 9:5-6- een songtekst van Huub van der Lubbe van De Dijk. 'Dat zou mooi zijn'.
Kon je met een liedje maar
de honger laten stoppen
de armoe doen verdwijnen
voor eens en voor altijd
kon je door een liedje maar
de wapens laten droppen
de zon weer laten schijnen
dan deed ik dat geheid
kon je met een liedje maar
het wereldleed oplossen
een eind maken aan oorlog
aan haat en aan geweld
dat je met een liedje weer
woestijnen kon bebossen
dat de oceaan weer schoon werd
de ozonlaag hersteld

dat zou mooi zijn
dat zou mooi zijn
dat werd een prachtig lied
met een pracht couplet
en een pracht refrein
maar zo mooi maak ik ze

kon je met een liedje maar
godswonderen verrichten
de lammen laten lopen
de blinden laten zien
kon je met een liedje maar
voor altijd vrede stichten
al die kerken slopen
dan maakte ik er tien

dat zou mooi zijn
dat zou mooi zijn
dat werd een prachtig lied
met een pracht couplet
en een pracht refrein
maar zo mooi maak ik ze niet

Bron: dedijk Op You Tube: youtube (3m24)

VOLGENDE WEEK
Gelukkig Nieuwjaar!
1 jan 2012 Naamgeving en Besnijdenis

Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21
Tussentijds 211
Geen opmerkingen:

Een reactie posten