zondag 11 december 2011

18 december 2011, 4e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
18 december 2011 is de 4e zondag van de Advent. De 4e Adventszondag wordt Rorate genoemd naar het vers "Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. Dauwt, hemelen, van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige. Hier een missaal bladzijde met Rorate geillumineerd door Fra Angelico (!) (1387-1455, Italie). Link Annunciation rorate NB In detail de Annunciatie in de initiaal: Fra Angelico Missale Annunciation.

Kunst tip: Op dit blog op 19dec2010 The Dominican Brothers in Blackfriars, Oxford, het VK zingen het Rorate Advent vers, het verlangen naar verlossing en de komst van Jezus (2m22).

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn” (BWV 132) en "Herz und Mund und Tat und Leben" (BWV147a). Deze cantates horen bij Johannes 1:19-28 de Getuigenis van Johannes de Doper die wij 4dec2011 lazen.

Op You Tube: Op piano Dinu Liputti, J.S. Bach's BWV 147 in 1950. Zonder de gezongen tekst en als beeld 4 adventskaarsen (9m54). Link: youtube

Of kijk op dit blog op 19dec2010 naar J.S.Bach Cantate 132 Sebastian Hennig van het Knabenchor Hannover zingt "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!". Dirigent is Gustav Leonhardt van/met zijn Leonhardt Consort (7m10).

Concert tip
18dec2011 10.30uur (tijdens de dienst) in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 's Gravenhage "Herz und Mund und Tat und Leben"BWV 147a door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles. Meer informatie: Stichting Cantatediensten Kloosterkerk: of
18dec2011 19uur in de Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam, "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!" BWV 132 uur door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & -Bachorkest. Meer informatie: LaurenscantorijTEKSTEN
Deze week is het thema: Annunciatie, de aankondiging van de komst van Jezus. Eerst door de profeet Nathan aan David de belofte van God dat Davids nakomeling zijn troon zal erven en een 'huis' (dynastie) voor God zal bouwen. In de Psalm wordt die belofte van God herdacht en geprezen. In Romeinen wordt de openbaring van een eeuwenoud geheim benadrukt. In Lucas de aankondiging van de engel Gabriel aan de maagd Maria dat zij een zoon zal baren die 'Zoon van de Allerhoogste (zal) worden genoemd . De Heer God zal hem geven de troon van zijn vader David'.
In het gezang (128) bijna een noodkreet om de komst van Jezus: Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer, daal, Heiland, uit uw hemel neer. Ruk open, rijt ze uit het slot, de hemeldeuren, Zoon van God.

2 Samuël 7:4-16
Psalm 132
Romeinen 16:25-27
Lucas 1:26-38
Gezang 128

2 SAMUEL
We lezen voor het eerst uit 2 Samuel, het 10e boek van het Oude Testament. Het is het vervolg op 1 Samuel over Saul en David, de eerste koningen van Israel, dat we lazen op 3april2011 waar een vrij uitgebreide inleiding staat. In 2 Samuel gaat het over David's koningschap, over de (machts)strijd, over David's geloof, zijn misstappen en berouw en over zijn beloften om het beter te doen. David is zo belangrijk in de Thora/Bijbel dat 'alleen' zijn zoon of nakomeling de koning van Israel kan zijn.

In dit stukje gaat het echter over David die -net koning- in een mooi cederhouten paleis woont en nu ook voor God een paleis wil bouwen in plaats van de tent voor de Ark van het verbond. God draait het om en belooft David een huis, een troon voor zijn zoon voor de eer van God. De zoon van David (en Batseba), Salomo wordt inderdaad koning en hij bouwt -toch- een stenen tempel voor God.
In de vertaling (r8) wordt God 'Omschaarde' genoemd, een wat vreemde aanspreektitel die iets betekent in de zin van omsluiting (1870 en het was toen al een dichterlijke uitdrukking). 'Iemand of iets als een schaar omgeven, schaars- of troepswijze omringen'. Van Oussoren koos voor zijn vertaling voor een zo letterlijk mogelijke vertaling van de Hebreewse en Griekse bronteksten en hier voor (de) Omschaarde omdat de ENE door ‘heirscharen’ (strijdgroepen) omringd wordt. Meer over de vertalingskeuzes op naardensebijbel verantwoording.

Kunst tip: Nathan die David uitlegt wat God wil, is een profeet en raadsman van David. Meer over Nathan op heiligen.net. Hier een boekverluchting uit de 10e eeuw. Frankrijk, Parijs, Bibliothèque Nationale. Link heiligen.net nathan

2 SAMUEL 7:4-16
4 Maar het geschiedt in die nacht
dat het woord van de Ene geschiedt
tot Natan en zegt:
5 ga heen, zeggen moet je tot mijn dienaar,
tot David: zo heeft gezegd de Ene:
zul jij voor mij een huis bouwen
waarin ik kan zetelen?
6 want ik heb niet in een huis gezeteld
vanaf de dag dat ik de zonen van Israël
deed opklimmen uit Egypte
tot op deze dag;
ik ben heen en weer blijven gaan
in een tent, in een tabernakel;
7 overal waar ik heen ging
met alle zonen Israël,
heb ik toen ooit een woord gesproken
met één van Israëls stamrechters
die ik gebood om mijn gemeente, Israël,
te weiden, en gezegd:
waarom hebt ge voor mij niet gebouwd
een huis van cederhout?
8 en nu moet je zo zeggen
tot mijn dienaar, tot David:
zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde:
ik heb jou meegenomen van de weide,
van achter de schapen,
om leidsman te worden
over mijn gemeente, over Israël
9 ik ben met je geweest
overal waar je ging
en heb al je vijanden weggemaaid
van je aanschijn
maken zal ik voor jou een naam zo groot
als de naam van de groten der aarde
10 vaststellen zal ik voor mijn gemeente,
voor Israël,
een plaats; planten zal ik hem
en wonen zal hij op zijn plek
en niet meer opgeschrikt worden
kinderen der verkeerdheid
zullen hem niet meer verdrukken
zoals in het eerst,
11 en sinds de dag
dat ik over mijn gemeente Israël
richters heb geboden
rust zal ik je verschaffen
van al je vijanden
gemeld heeft voor jou de Ene
dat hij een huis voor jou zal maken, de Ene!
12 want zijn je dagen vervuld
en zul je zijn gaan liggen bij je vaderen,
doen opstaan zal ik dan je nazaat na jou
die uit je ingewanden is uitgetrokken
zijn koningschap zal ik bevestigen
13 hij zal voor mijn naam een huis bouwen,
en vastzetten zal ik de troon van zijn koningschap
tot in eeuwigheid
14 ikzelf zal hem tot vader zijn
en hij zal mij tot zoon wezen: als hij misdoet
zal ik hem straffen met een stok van mannen
en met de plagen van de zonen van Adam;
15 mijn vriendschap zal niet van hem wijken,
zoals ik hem wel heb doen wijken van Saul
die ik heb verwijderd van voor je aanschijn;
16 je huis en je koningschap
zal aan je aanschijn worden toevertrouwd
tot in eeuwigheid!

In de naardensebijbel vertaling Zoek 2 Samuel → 7
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Victor Posthuma (NCRV) op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Samuel is het 10e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Westervoort, Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 Westervoort (bij Arnhem). Tijd: 10uur, voorganger Ds Arjen Hiemstra. De eerste lezing is deze zondag 2 Samuel 7:4-16, de profetie van de profeet Nathan aan koning David. God zal voor de naam van David een huis bouwen. Zijn zoon zal hem opvolgen en zijn huis zal bestendig zijn in Israël. Daarnaast lezen we Lucas 1: 26-38 de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Link werenfried Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand voor de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoofddorp / Haarlemmermeer (?) op 21dec2009 over de belofte aan David. Link hansjanroosenbrand

Op You Tube: in het engels 'The Davidic Covenant' met uitleg over dit begrip. In de tekst staat de voiceover uitleg (2m35) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 132 heet in het Latijn 'Memento Domine', het is een van de veertien pelgrimspsalm en. Oussoren vertaalt het letterlijk met opgangen en dat komt omdat de weg naar Jeruzalem (op heuvels gelegen) bergopwaarts gaat.

In de psalm wordt de belofte van God aan David (2 Samuel) bezongen: r11 'uit de vrucht van je schoot zet ik er een op je troon'. NB In r3 'sponde', dat betekent bed en teerkost in r15 betekent gewoon 'kost' of 'eten' naar 'de kost geven' en 'kostganger': een huurder die mee eet.

Kunst tip: Naar r8 de Ark van uw Kracht, een plafondkoepel mozaiek van de ark met engelen in de basiliek in Germigny des Pres (1873). Link wikipedia.

PSALM 132 Zang van de opgangen.
1 ENE, blijf aan David indachtig
alle verdrukkingen door hem ondergaan,
2 die aan de ENE heeft gezworen,
beloofd aan de Geweldige van Jakob:
3 als ik kom in de tent van mijn huis,
als ik klim op mijn legerstee, mijn sponde,
(bed)
4 als ik slaap gun aan mijn ogen,
of sluimering aan mijn wimpers
5 eer ik een oord vind voor de ENE,
woningen voor de Geweldige van Jakob!
6 Zie, wij hebben van haar in Efrata gehoord,
haar gevonden in de velden van Jáär
7 laten wij in zijn woningen komen,
ons buigen voor de rustbank van zijn voeten!
8 Sta op, ENE, naar de plaats van uw rust,
gij en de ark van uw kracht!
9 Laat met gerechtigheid zich kleden
uw priesters, laat jubelen uw vrienden!
10 Omwille van David, uw dienaar,
keer het aanschijn van uw gezalfde niet af!
11 De ENE heeft aan David gezworen
in trouw waar hij niet meer van afkeert:
'uit de vrucht van je schoot
zet ik er een op je troon
12 als je zonen bewaken mijn verbond,
de overeenkomst met mij die ik hun zal leren,
zullen ook hun zonen voor altijd en ímmer
zijn gezeten op jouw troon!'
13 Want de ENE heeft Sion verkoren,
heeft haar begeerd zich tot zetel:
14 'dit is mijn rustplaats voor altijd en immer,
hier zal ik zitten, ja haar heb ik begeerd
15 haar teerkost schenk ik zegen op zegen,
haar armen verzadig ik met brood
16 haar priesters bekleed ik met heil,
haar vromen zingen jubel op jubel
17 daar doe ik voor David een hoorn ontspruiten,
maak voor mijn gezalfde een luchter gereed
18 ik zal zijn vijanden kleden in schaamte,
op hem zal bloeien de kroon van zijn wijding!'

In de naardensebijbel vertaling.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Jan Wolsheimer uit Zotermeer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Sionsgemeente, de Schulp, Buizerdstraat 10 en De Bron, Einthovenstraat 18, Assen. Tijd: 10uur, de Schulp voorganger Ds. M. Noorderijk uit Tiendeveen of om 17uur de Bron, Ds. J. Noordam uit Drachten. Link Sionsgemeente Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van Ds P den Butter voor de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis (?). over psalm 132 r13 'De Heer heeft Sion gekozen'. (37MB). Link downloadpreken

Op You Tube: In het Hebreeuw psalm 132 door Erze Yechiel (?) 5m53. Link youtubeROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus die de gemeente niet zelf gesticht heeft. We lazen dit jaar wekenlang uit de brief van 19juni tot 11 sept. Paulus kondigt hier eindelijk zijn -laatste- reis naar Rome aan (Romeinen 15) waar hij de marteldood zal sterven. Wij lezen de slotregels van zijn brief aan de Romeinen, een 'lofprijzing' waarin oa staat dat een eeuwenoud geheim van de profetische geschriften openbaard is met (de prediking van) Jezus.

Kunst tip: In 2009 werd de tot nu toe oudste afbeelding van Paulus gevonden in Romeinse catacomben (onderaardse gangen en in dit geval een grafkamer). In 2010 werden in dezelfde catacombe (van Tecla) portretten gevonden van de apostelen Petrus, Andreas en Johannes. Paulus is de 2e van links. Link rkspa

ROMEINEN 16:(24)25-27
(24 De genade van onze Heer,
Jezus Christus, zij met u allen! Amen!)
25 Aan hem die bij machte is
u te versterken,
overeenkomstig mijn verkondiging
en de prediking van Jezus Christus,
overeenkomstig de openbaring van
een geheimenis dat eeuwige tijden
verzwegen bleef,
26 maar te voorschijn is gebracht
door de profetische geschriften,
en overeenkomstig een opdracht
van de eeuwige God
tot gehoorzaamheid in geloof
aan alle heidenvolkeren
bekend is gemaakt,
27 aan hem, de enige wijze God,
zij door Jezus Christus de glorie
tot in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Romeinen → 16
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Paulusparochie, Heilige Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede. Tijd: 10uur, voorganger Pastoor H.A.M. de Jong. Over 2 Samuel 7: 1-16, Romeinen 16: 25-27 en Lucas 1: 26-28. In onze St. Paulusparochie worden ze met zeer veel zorg omgeven: onze kerkgebouwen. Ze zijn destijds gebouwd tot 'meerdere eer en glorie van God'. Maar niet uitsluitend! In vroegere tijden ging het vaak tegen elkaar op. "Onze" kerk moest groter of rijker versierd zijn dan die van de buren. Op de vierde Adventszondag horen we het verhaal over David, die voor God een tempel wil bouwen en de waarschuwingen of bedenkingen die de profeet Natan hierbij heeft. Een tempel kan immers meer een pronkstuk worden, dan een eerbetoon aan God. Bovendien zegt Natan: "God wil niet alleen in een tempel wonen, maar ook in uw nageslacht". Het kerkgebouw is een belangrijk gebouw. We komen er samen om de ontmoeting met God en met elkaar te vieren. Het wijst ons op God en op de gemeenschap die we samen mogen vormen. Echter, God begint altijd eerst met de tempel van ons eigen hart. "God woont in u", zegt de engel Gabriel tegen Maria, "en u zult de moeder worden van de Zoon van de Allerhoogste". Jezus, door Gods wil geboren uit de maagd Maria, God-Zelf komt wonen bij ons mensen. God is ons nabij. Hij wil ons ontmoeten in de tempel van ons hart. Nu het bijna Kerstmis is mogen wij, vierend in onze mooie kerkgebouwen, beseffen dat wij levende stenen zijn, richtingwijzers, wijzend op Hem die midden onder ons aanwezig is. Link: parochieneede Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Uitleg van Romeinen 16 (ook over de rol en positie van vrouwen in de vroege kerk en 'het grote geheim' in de Deltacursus. De makers zijn Apostolisch en schreven een eigen Geloofsbelijdenis. Doel van de cursus is missionair en specifiek om Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen: om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst; zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12). Deze toerusting is gericht op kennis van de Bijbel, Praktisch discipelschap en Leiderschap. Link deltacursus romeinen-16-overzicht

Op You Tube: In het engels uitleg van Dan Maynes: Romeinen 16:25-27 (2m30). Link youtube

LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Lucas was een tijdgenoot en wellicht reis/metgezel van Paulus en schreef dit evangelie rond 80 na Chr. Hij schreef het 'voor Theofilus', een leerling van hem, maar waarschijnlijke een belangrijk man. Lucas schreef ook de Handelingen van de Apostelen, het 5e boek van het Nieuwe Testament.

Het heel bekende verhaal wat we vandaag lezen komt alleen voor bij Lucas. De engel Gabriel vertelt de maagd Maria dat zij een zoon zal krijgen. Jozef wordt beschreven als de afstammeling van David (terwijl hij niet de biologische de vader is) dus de stamboom van Jezus is niet geheel volgens de profetie. In Mattheus 1: 20 komt een engel van de Heer bij Jozef om hem te vertellen dan het kind verwekt is door de heilige Geest en hij Maria niet (stiekem) moet verstoten.

Dat de oude Elisabeth zwanger is, is een bewijs dat God alles kan, (dus) ook een kind verwekken bij een maagd. NB Direct na de tekst vor deze week komt de ontmoeting van Maria en Elisabeth en de (h)erkenning van Jezus door Johannes de Doper.

Kunst tip: Er zijn honderden prachtige afbeeldingen van de verkondiging aan Maria, de Annunciatie. Een simpele google image search levert 21.000 hits op! Op biblical-art.com de mooiste (21 pagina's) waaronder 8 van Fra Angelico (1387 - 1455) en deze in het Klooster van San Marco in Florence Italie. Eind van de jaren 1430. Link angelic
Ook heel mooi zijn de Annunciaties voor het Santuario di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni (Johannes) in Valdarno, Italie vrijwel identiek aan die in het Museo del Prado, in Madrid, Spanje en deze in het Museo Diocesano, Cortona, Toscane Italie. Link annunciation
NB De Heilige Geest is soms als lichtstraal en soms als duif zichtbaar en God de Vader zit centraal verstopt bovenaan de zuil tussen de engel en Maria.

Kennis tip: Op kunst-lezingen een korte beschrijving van een lezing over de inconografie van Annunciatie voorstellingen door Jeanne van der Stappen. (De lezing -aan de hand van een 15e eeuwse preek- is te boeken)

LUCAS 1:26-38
26 In de zesde maand
wordt de aankondig-engel Gabriël gezonden
van God naar een stad in Galilea
wier naam is Nazaret,
27 tot een maagd in ondertrouw
met een man wiens naam is Jozef
uit het huis van David;
de naam van de maagd is Maria.
28 Binnengekomen bij haar zegt hij:
verheug je, begenadigde, de Heer is met je!
een gezegende ben je onder de vrouwen!
29 Maar zij is door dit woord zeer geschokt
en vraagt zich af
wat deze begroeting wel betekent.
30 De aankondig-engel zegt tot haar:
vrees niet, Maria,
want je hebt genade gevonden bij God;
31 zie, je zult in je schoot ontvangen
en baren een zoon
en zijn naam noemen: Jezus,
32 hij zal groot zijn
en 'Zoon van de Allerhoogste'
worden genoemd
de Heer God zal hem geven
de troon van zijn vader David
33 hij zal koning zijn over het huis van Jakob
in alle eeuwen, en aan zijn koninkrijk
zal geen grens en geen einde zijn!
34 Maria zegt tot de aankondig-engel:
hoe zal dit zijn,
daar ik met geen man gemeenschap heb?
35 Ten antwoord
zegt de aankondig-engel tot haar:
geestesadem van de Heilige
zal over je komen,
kracht van de Allerhoogste
zal je overschaduwen
daarom zal wat voortgebracht wordt
heilig genoemd worden, Zoon van God
36 en zie, Elisabet, die aan jou verwant is,
ook zij heeft in haar ouderdom
een zoon ontvangen,
het is nu de zesde maand voor haar
die onvruchtbaar werd genoemd;
37 want 'geen woord van bij God zal
machteloos zijn' (Genesis 18:14)
38 Dan zegt Maria:
zie hier, de dienares van de Heer
mij geschiede naar uw woord!
Dan gaat de aankondig-engel bij haar weg.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Lucas > 1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henny Wendt Plaisier en haar man Bas Plaisier voormalig scriba van de Protestantse Kerk op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Schaarsbergen, Dorpskerk, Kemperbergerweg 806, Schaarsbergen. Tijd: 10uur, voorganger ds Ida Eldering. Op deze laatste zondag van advent staat de evangelie lezing centraal. De aankondiging van de geboorte van Jezus. Lucas tilt de aankondiging aan Maria boven het wonderbaarlijke uit naar het heilige. Dit kind zal een begin maken met de bevrijding van de mensen. De troon van David blijkt bestemd voor een niet-wereldse koning. Een koning die luistert en bevrijdt. Zoon van Maria, die niet nederig, bescheiden en onderdanig wordt geschetst, maar bewust, betrokken en fier! Leesrooster: II Samuel 7:4-16 en Lucas 1:26-38 Link kerkschaarsbergen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds H.G. De Bruijn voor de Handwegkerk Amsteveen-Buitenveldert zd over 2 samuel 7 en Lucas 2. Link handwegkerk

Op You Tube: in het engels gezongen uit de film The nativity Story Gabriels message (2m06). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het 'dankgebed' van Maria waarin zij God dankt voor de aankondiging van Jezus als reactie op de woorden van Elisabeth in Lucas 1:46-55.

(46 Dan zegt Maria:
groot maakt mijn ziel de Heer (1 Sam. 2,1-10)

47 verrukt is mijn geest over God,
mijn bevrijder,
48 want hij heeft aangezien
de vernedering van zijn dienares
want zie,
van nu af prijzen mij zalig alle generaties!
49 want grote dingen heeft hij aan mij gedaan,
machtig is hij, heilig is zijn naam!
50 zijn ontferming is tot in
generaties en generaties
over wie hem vrezen
51 kracht heeft hij betoond met zijn arm;
hoogmoedigen met de plannen van hun hart,
hij sloeg ze uiteen
52 hij heeft machtigen van hun troon gestoten
en vernederden verhoogd
53 hongerlijders heeft hij vervuld met alle goeds,
en rijken heeft hij ledig heengezonden
54 hij heeft zich zijn kind Israël aangenomen,
hij blijft zijn ontferming indachtig
55 -zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken-
voor Abraham en voor zijn zaad
tot in de toekomende eeuw!

VOLGENDE WEEK
Twee leesroosters deze keer, een voor Kerstavond en een voor zondag 25dec11, 1e Kerstdag.

Kerstavond 24dec2011
Jesaja 8:23-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Gezang 160

Zondag 25 dec 11, 1e Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14
Tussentijds 139


Geen opmerkingen:

Een reactie posten