maandag 13 februari 2012

19 februari 2012, 7e zondag van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
19 februari 2012 is de 7e zondag van de Epifanie, de Openbaring. In de teksten van deze week wordt de Goddelijke afkomst van Jezus benadrukt. Deze zondag voor Aswoensdag heet ook Quinquagesima (Latijn voor vijftigste), dit verwijst naar de vijftig dagen voor Goede Vrijdag (de dag dat Jezus gekruisigd werd).

Het wordt ook Estomihi genoemd, afkorting van Esto mihi in lapidem fortissimum et in domum munitam ut salves me. Latijn en uit Psalm 31, 3b: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. On de psalm die wij lezen staat trouwens: r20b: bij u schuil ik

Op cantuar.blogspot op 7feb2012 in het Engels een uitleg van de zondagen Quinquagesima (50), Sexagesima (60) en Septuagesima (70) voor de Vasten of 40dagentijd die voorafgaat aan Pasen. Ingesteld door paus Gregorius de Grote was het een manier om je voor te bereiden op de komende vasten. Noot: Heel wat anders dan drie dagen het nu heel populaire carnaval. Met Bijbelcitaten over boete doen. De auteur is gepromoveerd, was voorheen episcopaal dominee die Rooms Katholiek is geworden.

Kunst tip: Pieter Breughel de Oudere (1525-1569) ‘De strijd tussen carnaval en vasten’ geschilderd in 1559. Rechts komen de mensen uit de kerk, de rest van het doek is vol feestvierders. Op de fine-arts-museum site een uitleg over die strijd en details die op het orgineel zijn overgeschilderd, want dit schilderij is een kopie door Pieter de Jongere. Link brueghel

De Bach cantates voor deze zondag (voor Aswoensdag) zijn `Du wahrer Gott und Davids Sohn` (BWV 23, geschreven als test voor cantorschap in Leipzig), `Jesus nahm zu sich die Zwölfe` (BWV 22), `Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott` (Koraalcantate BWV 127, na de preek) en `Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem` (BWV 159). De cantates horen bij Lucas 18: 31-43 over Jezus intocht in Jerusalem.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) J.S. Bach - Kantate BWV 23 - Du wahrer Gott und Davids Sohn deel 3 - Coro door de J. S. Bach-Stiftung St. Gallen. Solisten: Jens Weber (Te-nor) en Fabrice Hayoz (Bas). (3m56) Meer op www.bachstiftung.ch Link youtube
Concert tip
19feb12 om 11.30 uur in de Kooger Kerk, Koog 30, Zuid Scharwoude, `Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott` (Koraalcantate BWV 127). Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk

TEKSTEN
Deze week is het thema weer vergeving van zonden, vooral omdat Jezus als de Mensenzoon net als God mag vergeven. Weer een bewijs van zijn Goddelijke oorsprong. In Jesaja heel mooi voor Epifanie: een nieuw begin: Gedenkt niet wat eerder was, tracht niet alles van vroeger te verstaan (want) Ik begin iets nieuws. In de psalm weer een verzoek om vergeving van zonden en in 2 Korintiers gaat het over getroost worden en anderen troosten.

In Marcus 2 geneest Jezus een verlamde man, eerst door hem zijn zonden te vergeven en dan door hem te zeggen op te staan en weg te lopen. Het vergeven wekt de verbazing; alleen God kan toch vergeven? Jezus laat zien dat de Mensenzoon de macht heeft op aarde zonden te vergeven.

Jesaja 43:18-25
Psalm 25:11-22
2 Korintiërs 1:3-7
Marcus 2:1-12
Gezang 460JESAJA 43
Jesaja is het 23ste. boek van het Oude Testament. Deze boekrol is geschreven door de deutero of 2e Jesaja die profeteerde tussen 550 en 540 v Chr. tijdens de Babylonische Ballingschap. Deze Jesaja benadrukt het unieke van Jahweh en monotheïsme in een tijd dat veel rijken elkaar bestreden en hun god(en) meebrachten na veroveringen. Jesaja 40 en 41 beginnen beiden met ‘God zegt’. Jesaja 42 heet de Heer staat achter zijn dienaar.

Ons stukje uit boekrol 43 heet: Israël is de Heer alles waard. Hier spreekt God weer zelf de lezer toe. Het stukje van r14-21 heet daar ‘een nieuwe bevrijding’. Wij beginnen met (r18): Gedenkt niet wat eerder was, tracht niet alles van vroeger te verstaan: ofwel blijf niet stilstaan bij het verleden en in r19 Ik begin iets nieuws (beiden GrootNieuwsBijbel). Naar deze regel maakte Huub Oosterhuis een lied (51) voor Tussentijds de moderne liedbundel: Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het is al begonnen, merk je het niet?(….)

In
r20 het wildleven des velds zal mij eren (staat ook in Jesaja 11:6-8) het wordt bezongen in het bekende kerstliedje Midden in de winternacht ging de hemel open en soms afgebeeld bij de stal in Bethlehem

Kunst tip: Niet helemaal het wildleven des velds zal mij eren, meer Jesaja 11 het zal elkaar niet verslinden: The Peaceable kingdom (238.000 resultaten bij google images!) Hier het schilderij van de Amerikaanse schilder en Quaker voorganger Edwards Hicks (1780-1849). Er zijn heel veel versies van, hier het schilderij uit 1835-1840 dat door Christies verkocht werd voor 2,7miljoen US$. Link Christies

Regel 22-28 heet: De Heer is Israël niets verplicht. Opvallend vind ik ´onze´ laatste regel 25 Maar ik, ik ben het die je overschrijding wegwist, omwille van mijzelf, je zonden zal ik niet gedenken; Ofwel ik vergeef je en vergeet je zonden. Ondanks dat God er wel moe van wordt: r24 maar je hebt door je zonden (…) mij vermoeid met je ongerechtigheden!

JESAJA 43:18-25
18 Gedenkt niet wat eerder was,
tracht niet alles van vroeger te verstaan:
19 zie, ik ga iets nieuws doen, het ontluikt nu,
hebt ge het nog niet onderkend?
ja, ik leg in de woestijn een weg,
in de woestenij rivieren;
20 het wildleven des velds zal mij eren,
draken en struisvogeldochters!
want ik zal in de woestijn waterstromen geven,
rivieren in de woestenij,
om mijn gemeente, mijn uitverkorene, te drenken,
21 deze gemeente die ik mij heb gevormd,
mijn lof zullen ze vertellen!
22 Niet omdat je mij hebt aangeroepen, Jakob,
of je om mij moe gemaakt hebt, Israël;
23 niet dat je mij een lam bracht
als opgangsgave van jou;
met je slachtoffers
heb je mij niet verheerlijkt;
nooit heb ik je aan mij dienstbaar gemaakt
om een broodgift,
nooit heb ik je vermoeid om wierook;
24 nooit heb je voor mij tegen zilvergeld
een rietstengel moeten kopen,
en met het vet van je slachtoffers
heb je mij nooit hoeven laven,
maar je hebt door je zonden
mij tot je dienstknecht gemaakt,
mij vermoeid met je ongerechtigheden!
25 Maar ik, ik ben het die je overschrijding
wegwist, omwille van mijzelf,
je zonden zal ik niet gedenken

In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja en dan 43
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever
 luisteren?
Henk Binnendijk oud-presentator EO op voorleesbijbel en r22-25 voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT
.

Liever live?
P
rotestantse Kerk Didam Torenstraat 10 Didam, Tijd: 10uur, voorganger Ds W ten Boom: ‘Sta op en wandel! Blijf niet staren naar wat vroeger was, sta niet stil bij het verleden, er is iets nieuws begonnen, zie je het? Jezus geneest veel mensen. Als een soort climax klinkt vandaag het opstaan van een verlamde man. Een verhaal van vriendschap is het ook van wat vriendschap ten diepste vermag. Zijn vrienden geloven dat Jezus voor deze man van grote betekenis kan zijn. Geen moeite te veel. Ze dragen hem tot op het dak en zorgen op deze wijze dat hij in aanraking komt met Jezus zelf. Dan klinken eenvoudige en tegelijk woorden met kracht: sta op, zegt Jezus, neem je matras onder de arm en ga! En deze man is genezen. Ooit las ik dit verhaal met een man die in een rolstoel zat, hij wou het keer op keer horen en ten slotte zei hij: dit geldt dus ook voor mij, ooit zal ook ik opstaan. Het was een belijdenis’. Link pkn-didam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. T.M. van Montfoort voor de Protestantse kerk in Best Oirschot en de Beerzen op 21mei2006 over ‘Terugkijken of vooruitzien’. Link pknbob 

Op You Tube: Evangeliste Evelyn Turrentine-Agee "I Will Do A New Thing" op haar CD It's Already Done (4m08) uitstekende geluidskwaliteit, maar alleen de muziek bij een foto. Link youtube
 


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Ad te, Domine, levavi en wordt toegeschreven aan David. We lezen regel 11-22. 1-10 lazen we op 25sept11 en eigenlijk zit er wat herhaling in, r7 heeft het ook over de zonden uit mijn jeugd.

A
l die zonden maken de smeker en Israel angstig, benauwd. Wij beginnen met r11 Vergeef mij Heer, r16 wees mij genadig (want ik ben eenzaam en ellendig). R17 Schep ruimte voor mijn hart, zo benauwd uit al wat mij benart, leid mij daaruit! R18 Weer Vergeef mij: draag al mijn zonden weg en r19 ook veel vijanden die hem het haat en geweld haten. De mensen tegen wie gezondigd is?

K
unst tip: De boetedoening van David (nadat de profeet Nathan hem heeft berispt over het overspel met Batseba: 2 Samuel 12). Byzantijns verlucht manuscript, vroege 10e eeuwin het Parijs Psalter. Nu in de Bibliotheque Nationale, parijs Frankrijk (Codex gr.139, fol. 135v.) Link images.easyart

PSALM 25:11-22
11 Laat het zijn, Ene, omwille van uw naam,
dat ge mijn onrecht vergeeft,
want dat is overvloedig!
12 Mannen, wíe uit u vreest de Ene?
hij wijst zo-een
de weg die hij moet kiezen.
13 Nachten vol goedheid zal zijn ziel ervaren,
zijn zaad zal de aarde beerven.
14 Omgang met de Ene voor wie hem vrezen,
zijn verbond maakt hij hun bekend!
15 Pal zijn mijn ogen op de Ene,voortdurend,
want hij leidt mijn voeten uit de valstrik.
16 Richt u tot mij en wees mij genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig!
17 Schep ruimte voor mijn hart, zo benauwd,
uit al wat mij benart, leid mij daaruit!
18 Trek u mijn ellende en onheil aan!
draag al mijn zonden weg.
19 Vijanden heb ik te veel, zie het aan,
hoe met haat en geweld zij mij haten.
20 Waak over mijn ziel en red mij uit,
maak mij niet beschaamd,
want ik heb toevlucht gezocht bij u.
21 Zo mogen mij hoeden
volmaaktheid en oprechtheid,
want ik heb altijd gehoopt op u.
22 O God, koop Israël vrij

van al wat hem benauwt!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen en dan 25

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Marleen van Veelen-van Voorden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?

Protestantse Gemeente Drempt en Oldekeppel Sint Joris kerk, Kerkstraat 1, Drempt Tijd: 10uur, voorganger Link kerkdrempel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ‘Willem’ op 19okt2008 voor jeugdvereniging Theofilus van de Nederlands Gereformeerde kerk in Schiedam over psalm 25. Met een prachtige zegen aan het eind. Link jv-theofilus
 
Op You Tube: Spontaan lied van Rob Kauflin Are you lost in in your problems, lost in your fears in de Convenant Life Church op 17Feb08 (3m15). Link youtube


2e Brief van Paulus aan de KORINTIERS
De
 2e brief van Paulus aan de gemeente in Korinte is het 8e boek van het Nieuwe Testament. De brief wordt beschouwd als ´samengesteld´ knip- en plakwerk van Paulus brieven en teksten door abrupte overgangen en stijlwijzigingen. Bron NBV en GNB.

De brief kan gedateerd worden, in 56na Chr. na een ´mislukt´ bezoek van Paulus aan Korinthe waarna hij een ´tranenbrief´ schreef die verloren is gegaan maar waarnaar hij verwijst. Ons korte stukje gaat over troost, bemoediging. Troost ontvang je om ook anderen te kunnen troosten. Zelfs het lijden van Christus wordt gevolgd door troost: r7 zoals ge deel hebt aan het lijden hebt ge dat ook aan de bemoediging!

Web tip: Gerry Velema plaats elke vrijdag, nog voor de zon ondergaat, een nieuwe (video) bemoediging: de bemoediging van de week! (ook op you tube) Link bemoedigingssite

2 KORINTIERS 1:3-7
3 Gezegend zij God, de Vader van onze Heer,
Jezus Christus, de vader der barmhartigheden,
de God van alle bemoediging,
4 die ons bemoedigt in al onze verdrukking,
zodat wij in staat zijn om anderen
te bemoedigen in alle verdrukking,
door de bemoediging waarmee wijzelf
bemoedigd worden door God!
5 Want zoals het lijden van de Christus
overvloedig over ons komt,
zo komt door de Christus ook onze
bemoediging in overvloed.
6 Als we verdrukt worden
is het voor uw bemoediging en behoud,
en als we bemoedigd worden
is het óók voor uw bemoediging,
die zich werkzaam toont
in het verduren van hetzelfde lijden
dat ook wij te lijden hebben.
7 Onze hoop voor u is gegrond,
nu wij weten:
zoals ge deel hebt aan het lijden
hebt ge dat ook aan de bemoediging!
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 2 Korintiers en dan 1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
J
anneke Bakker-Barkmeyer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Korintiers is het 8e boek van het NT.Liever live?
Protestantse Kerk Kloosterveen Kloosterveste, Vesteplein 5, Kloosterveen Tijd: uur, voorganger Jan Ridderbos NB 2Kor staat op het rooster, maar het gaat vooral vast over Marcus. Link pknkloosterveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Artikel van Jef de Vriese voor zijn site over ´troost´ 2 Kor 1 en Job(s vrienden). NB Jef de Vriese is elke vrijdag te horen op GrootNieuwsRadio 1008 AM, ca. tien minuten voor 8 en 9 uur. Ook te beluisteren via internet. Link devriese

Op You Tube: Gerald Troost zingt ´Veilig in uw armen´ met de tekst (3m42) Link youtubeMARCUS
Marcus
is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 9:1-8 en Lucas 5:17-26.

V
ier vrienden brengen hun verlamde bij Jezus door hem door het dak naar beneden te laten zakken. Jezus is onder de indruk van hun vertrouwen (doorzettingsvermogen) en geneest de verlamde man door hem te vergeven en te zeggen ´sta op en loop!´. Het vergeven wekt de verbazing van aanwezige schriftgeleerden; alleen God kan toch vergeven? Jezus begrijpt dat ze zo denken en laat zien dat de Mensenzoon de macht heeft op aarde zonden te vergeven.

K
unst tip: In de Pylger Almanak een afbeelding van een grieks evangeliarion van dit verhaal. Biblioteca Laurentiana Florence. XIIe eeuw. Link pylgeralmanak

MARCUS 2:1-12
1 Als hij Kafarnaoem weer binnenkomt
na dagen is te horen: hij is in huis!
2 Zovelen stromen er samen
dat er zelfs voor de deur
geen ruimte meer is,
en toen heeft hij tot hen
zijn woord gesproken.
3 Er komen er die een verlamde
tot hem willen brengen,
gedragen door vier man.
4 Omdat ze vanwege de schare
hem niet naar hem toe kunnen brengen,
halen ze de bedekking van het platte dak af
daar waar hij is; ze graven een gat uit
en laten de mat waarop de verlamde ligt neer.
5 Als Jezus dat vertrouwen van hen
aanziet, zegt hij tot de verlamde:
kind, jou worden je zonden vergeven!
6 Maar er zijn daar
enkele schriftgeleerden gezeten,
en die in hun harten denken:
wat spreekt hij daar zomaar uit?,
hij lastert!
7 wie is bij machte zonden te vergeven
dan alleen God?
8 En meteen beseft Jezus met zijn geest
dat zij zo bij zichzelf denken, en zegt tot hen:
waarom denkt u dat allemaal in uw harten?
9 wat is gemakkelijker, tot die verlamde zeggen:
jou worden je zonden vergeven!,
of zeggen: waak op, neem je mat op en wandel?
10 maar opdat ge zult weten
dat de mensenzoon volmacht heeft
om op de aarde zonden te vergeven,
zegt hij tot de verlamde:
11 tot jou zeg ik: waak op, neem je mat op
en ga heen naar je huis!
12 Hij waakt op, neemt meteen zijn mat op
en gaat voor aller aanschijn naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf zijn
en God verheerlijken, zeggend:
zoiets hebben wij nog nooit gezien!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus en dan 2
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
J
osephine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het NT.

Liever live?
Oecumenische wijkgemeente het Erfdeel, Atalanta 2, Meppel Tijd: 10 uur, voorganger Wiert Sarolea Link heterfdeel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 
Preek van ds. Neely Kok voor Emmaus kerk Immanuelwijk in Vlaardingen op 19feb06 over Marcus 2: 1-12. Link pkv-ambachtoost


Op You Tube: Met de tekst in het Engels een animatie met Jezus als Darth Vader, andere Star Wars figuren als de menigte en de schriftgeleerden. De 4 vrienden zijn Lego poppetjes en Yoda als de verlamde man die genezen wordt en wegschuifelt. (1m35) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de songtekst van Gerald Troost van de video bij 2 Korintiers: 3-7 'Veilig in uw armen'.

Gerald Troost: Veilig in uw armen
De wereld is stil
De kamers zijn wit
En op mijn hand valt het licht van de maan.

Ik voel de pijn
Een ziekte breekt mij
Een koude hand steelt mijn broze bestaan

Veilig in Uw armen.
Gedragen in dit dal
Mijn toekomst is de hemel

Waar mijn Meester wachten zal.
U bent dichtbij
Juist in de pijn
In mijn angst bent U nooit weggegaan.
U geeft mij hoop
U bent mijn Licht
U heeft zelf al mijn lijden doorstaan
De dood is niet het einde
De dood is een gordijn
Daarachter straalt het leven
Waar we altijd samen zijn


VOLGENDE WEEK
22 feb 2012 is het Aswoensdag, het begin van de 40dagentijd of de vasten (RK) als voorbereiding op Pasen. Hiervoor zijn speciale vieringen en een apart leesrooster.

Jesaja 58:1-10
Psalm 57
2 Korintiërs 5:20 – 6:10
Psalm 103:8-12
Mattheüs 6:1-6 en16-21
Lied: Tussentijds 145

Zondag 26 feb 12, de 1e zondag van de 40 dagen of Vasten

Genesis 9:8-17
Psalm 2:51-10
1 Petrus 3:18-22
Marcus 1:12-15
Tussentijds 63

Geen opmerkingen:

Een reactie posten