maandag 27 februari 2012

4 maart 2012, 2e zondag van de 40 dagen

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

4 maart 2012 is de 2e zondag van de 40dagentijd (Protestant) of Vasten (Rooms Katholiek). De 40dagen voor Pasen -eigenlijk 46 dagen inclusief de zondagen- zijn een periode van bezinning in het christendom. De bezinning is een voorbereiding op het herdenken van de kruisiging en wederopstanding van Jezus.

De zondag heet Reminiscere, dat is Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden' en wordt zo genoemd naar de eerste woorden uit de Introïtus (de intochtspsalm) voor deze zondag psalm 25:6:

Reminiscere miserationum tuarum Domine et misericordiarum tuarum quia a saeculo sunt. Gedenk uw barmhartigheden, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Kunst tips: Introïtus van Reminiscere, Gregoriaans, gezongen door vrouwen/nonnen, (beiden) zonder bronvermelding met de tekst in het Latijn (3m30) Link youtube Door mannen Link youtube

Er is geen Bach cantate voor deze belangrijke zondag en nog drie vastenzondagen, omdat de vastentijd (in Leipzig waar Bach werkte) ook muzikale 'tempus clausum' of 'gesloten tijd' was. In kerken was geen concertante muziek toegestaan (en trouwen ook niet).

Concert tip

4 maart12 om 14.15uur (tot 16.50uur) In het Concertgebouw Amsterdam, Concertgebouwplein 2-4 op hoek met de van Baerlestraat. De Johannes Passion in het Nederlands (vertaald door Marcel den Dulk) gezongen door de Chr. Oratorium VerenigingGrootNoord. Links www.grootnoord.nl of www.concertgebouw.nl


TEKSTEN

Deze week zijn er weer meerdere motieven; Jezus de geliefde zoon, 40dagen en God en zijn berg Horeb. God spreekt op Horeb tot Elia en Jezus en Mozes daar waar hij Mozes de 10 geboden gaf. In 2 Koningen spreekt God tot Elia als hij daar naar toe gevlucht is.

In de psalm een lied (GNB) of stil gebed (NBV) van David smeekt hij om bescherming en verwijst heel kort naar afgoderij die in 2 Koningen aanleiding is voor Elia's vlucht.

In 2 Petrus vertelt Petrus dat hij er zelf bij was toen God over Jezus zei Dit is mijn geliefde Zoon, dit gebeurde (ook) in Marcus 9 dat wij lezen. Daar het verhaal van de transfiguratie, de verandering van Jezus, hij wordt stralend wit en ontmoet de oud testamentische profeten Elia en Mozes op de berg Horeb.

1 Koningen 19:9-18

Psalm 16

2 Petrus 1:16-21

Marcus 9:2-10

Lied: Tussentijds 148

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons aan U gedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

Bron & te beluisteren als onderdeel van een kerkdienst van de Remonstrantse Gemeente Twente in 2007 op: kerkvannederland kerkdienst


1 KONINGEN

1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Het wordt gevolgd door/hoort bij 2 Koningen en deze boeken volgen op/horen weer bij 1&2 Samuel die gaan over de eerste koningen van Israël: Saul, David en Salomo. De visie op de gebeurtenissen is in de geschiedschrijving (de historiografie) belangrijker dan de feiten. Hoogtepunt van 1 Koningen is de herbouw en inwijding van de tempel in Jeruzalem door Salomo. In 1 Koningen treedt aan het eind (17-19) Elia op, de grote profeet, (de enige) die geen “eigen'' boek heeft in het Oude Testament. Bronnen: Inleidingen in Groot Nieuws Bijbel en Nieuwe Bijbel Vertaling.

NB Elia doet dezelfde wonderen als zijn leerling Elisa deed (dat lazen wij 5feb12), hij zorgt voor eten voor een weduwe en haar zoon en reanimeert de zoon. In het stukje van vandaag is Elia voor de derde keer ondergedoken en spreekt God tot Elia op de berg Horeb. Niet als storm, aardbeving of vuur maar als ademloze stilte. Er zit wel een vreemde herhaling in regel 10 en 14.

God's boodschap is dat Elia nieuwe (goede, gelovige) koningen moet zalven en als zijn opvolger Elisa. De Koningen en Elisa zullen Israël (bloedig) zuiveren.

Kunst tip: Gevelsteen in Amsterdam van de Portugees Joodse Synagoge Elia wordt gevoed door raven, eigenlijk 1 Koningen 17:6. Door de Vereniging van Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen op Flickr vvag Link flickr. In onze tekst is Elia net 2 maal gevoed door een engel om de 40dagen en nachten te kunnen lopen naar de berg Horeb.

1 KONINGEN 19: (8) 9-18

(8 veertig maal een dag

en veertig maal een nacht verder (liep hij)

tot aan de berg van God, Horeb.)

9 Hij komt daar de spelonk binnen

en overnacht daar;

en ziedaar, het woord van de Ene tot hem,

en het zegt tot hem:

waarom ben je hier, Elia?

10 Hij zegt: met ijver heb ik mij beijverd

voor de Ene, God over heirscharen;

want verlaten hebben ze uw verbond,

de kinderen Israëls,

uw altaren vernield

en uw profeten omgebracht met het zwaard;

ik alleen ben overgebleven,

maar nu zoeken ze mijn ziel

om ook die te nemen!

11 Hij zegt:

ga naar buiten en ga op de berg staan

voor het aanschijn van de Ene!

Ziedaar, de Ene die voorbijtrekt,

en een geestesstorm, geweldig en sterk,

die bergen verscheurt

en steenblokken verbrijzelt

voor het aanschijn van de Ene uit;

maar niet in die geestesstorm is de Ene,

na de geestesstorm een aardbeving,

maar niet in de aardbeving is de Ene.

12 Na de aardbeving een vuur,

maar niet in het vuur is de Ene;

na het vuur

de stem van een zachte stilte.

13 Het geschiedt als Elia dat hoort

dat hij zijn aanschijn omhult

met zijn luisterrijke mantel.

Hij gaat naar buiten

en blijft staan in de ingang van de spelonk;

en ziedaar, tot hem een stem

die zegt: waarom ben je hier, Elia?

14 Hij zegt: met ijver heb ik mij beijverd

voor de Ene, God over heirscharen,

want verlaten hebben ze uw verbond,

de kinderen Israëls,

uw altaren vernield

en uw profeten omgebracht met het zwaard;

ik alleen ben overgebleven

en nu zoeken ze mijn ziel

om ook die te nemen!

15 De Ene zegt tot hem:

ga heen, keer terug naar je weg,

naar de woestijn van Damascus;

daar aangekomen

zul je Chazaël zalven

tot koning over Aram;

16 en Jehoe, zoon van Nimsji

zul je zalven tot koning over Israël,

en Elisja, zoon van Sjafat uit Aveel Mechola,

zul je zalven tot profeet in jouw plaats;

17 geschieden zal het:

wie ontsnapt aan het zwaard van Chazaël,

hem zal Jehoe doden,

en wie ontsnapt aan het zwaard van Jehoe,

hem zal Elisja doden;

18 maar zeven duizendtallen

laat ik in Israël over als rest,

alle knieën

die niet geknield hebben voor de Baäl

en elke mond

die hem niet heeft gekust!

In de naardensebijbel vertaling Zoek 1 Koningen –> 19

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Liesbeth Dollekamp op voorleesbijbel Voorlezen is haar favoriete bezigheid. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.


Liever live? Oudekerk Amsterdam Oudekerksplein 13 Amsterdam Tijd: 11uur, voorganger ds Marcel Barnard Link oudekerk-amsterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van dhr C.A. Aangeenbrug voor Protestants Hooge Zwaluwe op 5aug2007 over Elia op de Horeb (en wanhoop) Link protestants-hooge-zwaluwe


Op You Tube: In het Engels Moody's children bible filmstrip uit 1955. Het verhaal waarom Elia waarom naar Horeb vlucht verteld in platen (9m25) Link youtubePSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Conserva me, Domine naar de eerste regel: Waak over mij, God, In de Groot Nieuws Bijbel heet het (nog) een lied in de Nieuwe Bijbel Vertaling een stil gebed, dat komt omdat er miktam staat en de betekenis van dit woord is niet bekend. Tegenwoordig, de NBV is van 2007 wordt de betekenis kennelijk anders geïnterpreteerd.

Kunst tip: Van BlueGrassHome Interiors, Kentucky USA een pastel 'Happy Camper' naar psalm 16:9 With God I'm happy inside out. Link bluegrasshomeinteriors

PSALM 16

1 Waak over mij, God,

want ik heb toevlucht gezocht bij u!

2 ik zei tot de Ene: mijn Heer zijt gij,

mijn goed,

niets gaat er boven u!

3 tot de heiligen

die er in het land nog zíjn:

machtigen in wie al mijn behagen is!

4 Overvloedig worden de smarten van hen

die zich haasten achter een ander:

ik pleng geen druppel

in hun plengoffers van bloed,

ik neem hun naam

niet op mijn lippen!

5 Ene,

het deel van mijn erfgoed en mijn beker,

gij beschermt

wat het lot mij toewees!

6 De snoeren zijn mij gevallen

in lieflijke plaatsen,

ja, mijn erfdeel

heeft mij bekoord!

7 Ik zegen

de Ene die mij raad gaf,

ja, nachten lang

manen mij mijn nieren.

8 Ik houd mijzelf de Ene voor, voortdurend,

want ik wankel niet

met hem aan mijn rechterhand.

9 Daarom is mijn hart verheugd

en juicht mijn lever,

ja, mijn vlees

kan veilig wonen.

10 Want gij laat mijn ziel

niet over aan de hel,

geeft geen verderf

te zien aan uw vriend!

11 Ge maakt mij bekend het pad des levens,

verzadiging met vreugden

bij uw aanschijn,

lieflijkheden in uw rechterhand altijd!


In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 16

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Marja Zomer-Hordijk op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live? Christelijk Gereformeerde Kerk Groningen Maranatha kerk Van Lenneplaan 97 Groningen. Tijd: 16.30uur, voorganger drs. Jan Bosch, Verdiepingsdienst Link portal.cgk-gn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Jos Douma over Psalm 16 Daarom juicht mijn ziel, deel 2 van Hoe gaat het met je ziel? (pdf) Deel 1 gaat over psalm 13 hoegaathetmetjeziel 1 Psalm 16 Link hoegaathetmetjeziel 2 of iets anders (pdf) josdouma Bronwater voor de Fonteinkerk in Haarlem 20jan2008. Volgens Douma laat psalm 16 ons Christus zien.


Op You Tube: psalm 16 in het Frans op Catholic TV met Nederlandse teksten, zonder bronvermelding of uitvoerenden. (4m23) Link youtube

Op muziekweb een fragment van psalm 16 van Sweelinck. Let op Nr 9 is psalm 16.


2e Brief van PETRUS

2 Petrus is het 22e boek van het Nieuwe Testament. Deze brief Petrus de apostel is waarschijnlijk niet echt van hem, maar van de tijd na de apostelen. Het is een 'nagelaten' brief een soort testament van zijn gedachten en een van de thema's is het uitblijven van de (terug)komst van Jezus. Een ander belangrijk thema is de goddelijke geinspireerdheid/oorsprong van de Bijbel en in de laatste zin van ons stukje ageert Petrus tegen eigenzinnige uitleg daarvan. Bron NBV/GNB

In het stukje dat wij deze week lezen verwijst Petrus naar de gebeurtenissen in Marcus 9 en God die zei 'hij is mijn beminde zoon, hoort naar hem! Petrus was er (nog) niet bij toen God hetzelfde zei bij Jezus doop door Johannes de Doper. NB de oud Testamentische ''bron'' vermelding door Oussoren is Jesaja 42:1 mijn zoon, mijn geliefde is hij, in hem heb ik welbehagen gekregen. Dit gaat over 'de dienaar' die door theologen als Jezus wordt opgevat.

Kunst tip: De transfiguratie is ene aantrekkelijke en herkenbare verbeelding. Hier een Ottoonse, Duits 8e eeuwse, verbeelding in een Bijbel. Het is een van 7(!) op de site van de Protestantse gemeente Rhenen bij de versie in Mattheus 17:1-13. Met onderaan de bladzijde een toelichting van AnneMarijke Spijkerboer op de Ottoonse verluchting. Link m.snaterse Transfiguratie

2 PETRUS 1:16-21

16 Want niet door vernuftig verzonnen

fabels te volgen hebben wij u

de kracht en de komst van onze Heer,

Jezus Christus, bekendgemaakt,

maar doordat wij ooggetuigen

van diens grootheid zijn geweest.

17 Want hij heeft van God de Vader

eer en heerlijkheid mogen aannemen,

toen door de verheven heerlijkheid

zo'n stemgeluid tot hem werd gericht:

'mijn zoon, mijn geliefde is hij,

in hem heb ik welbehagen gekregen' (Jesaja 42:1*).

18 En dit stemgeluid

hebben wijzelf

uit de hemel tot hem gericht horen worden

toen wij met hem waren

op de heilige berg,

19 en wij houden het profetische woord

nu nog meer voor vast,

en ge doet wel

als ge u daarbij

houdt als bij een lamp die schijnt

op een donkere plek, totdat

de dag gaat gloren

en de morgenster opgaat

in uw harten;

20 en weet dit allereerst

dat alle profetie in de Schrift

niet van een eigen uitleg afhangt.

21 Want nooit is profetie

door de wil van een mens

tot ons gericht,

nee, door heilige geestesadem gedragen

hebben mensen gesproken namens God


* JESAJA 42:1

Zie mijn dienaar, ik ondersteun hem,

mijn uitverkorene, in hem heeft mijn ziel behagen

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 2 Petrus → 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Frits Otten uit Zoetermeer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Petrus is het 22ste boek van het NT.


Liever live? Doopsgezind Krommenie, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie. Tijd: niet vermeld, info: webmaster@dgkrommenie.doopsgezind.nl voorganger Truus de Boer Link dgkrommenie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Maartje Wildeboer voor de Bevrijdingskerk van de Protestantse Gemeente Wageningen op 8maart09. Jezus is gekomen om in en volgens het verbond met God te leven dat een menswaardige wereld voor iedereen voorstaat. Mozes en Elia streefden, leefden dit verbond na. Link pgwageningen


Op You Tube: In het Engels ´Man is inspired by God´ door preachinshwan (4m10). Link youtube


MARCUS

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangeliën met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangeliën komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 17:1-13 en Lucas 9:28-36.

Het is een belangrijk stukje, het gaat over de gedaanteverandering of transfiguratie van Jezus op de berg Horeb, de berg van God. Jezus wordt een en al glans en zo wit als geen voller (bleker) de wol kan maken. De profeten Mozes en Elia verschijnen ook en God spreekt tot en over Jezus, hij is mijn beminde zoon, hoort naar hem!

Aan het slot een wat duister stukje dat op Johannes de Doper slaat, hoewel hij hier Elia wordt genoemd. Johannes is dan al onthoofd door Herodus op verzoek van Salome, maar dat is ingegeven door haar moeder Herodias. (Marcus 6:14-19).

Kunst tip: Giovanni Bellini (Venetië 1430–1516) ´De Transfiguratie´ circa 1455 Nb hij heeft er meerdere geschilderd: Nu in het Musea Corner Venetië, Italië. Op RKK.nl een uitleg van de transfiguratie Link rkk_Bellini

MARCUS 9:2-10

2 Zes dagen hierna neemt Jezus

Petrus, Jakobus en Johannes bij zich

en voert hen omhoog, een steil bergland in

waar ze op zichzelf en alleen zijn.

Dan verandert hij voor hun aanschijn

van gedaante,

3 en zijn klederen worden een en al glans,

héél wit, zo wit als geen voller op aarde

kan maken.

4 En aan hen laat Elia zich zien,

samen met Mozes,

en die gaan met Jezus in gesprek.

5 Ten antwoord zegt Petrus tot Jezus:

rabbi, hoe goed is 't ons om hier te zijn!,

laten wij drie tenten maken:

een voor u, een voor Mozes

en een voor Elia!

6 Want hij heeft niet geweten

wat te antwoorden,

want ze raken buiten zichzelf

van vreze.

7 En het geschiedt

dat een wolk hen overschaduwt,

en er geschiedt

een stem uit de wolk:

hij is mijn beminde zoon,

hoort naar hem!

8 Maar als zij om zich heen kijken

zien zij ineens niemand meer

dan alleen Jezus bij hen.

9 Terwijl zij uit het bergland afdalen

gebiedt hij hun om aan niemand

te vertellen wat zij hebben gezien,

'behalve wanneer de mensenzoon

uit de doden zal opstaan'.

10 Dat woord houden zij bij zich

en zoeken er samen naar wat het is,

dat 'uit de doden opstaan'.

11 Ze stellen hem de vraag en zeggen:

de schriftgeleerden zeggen toch

dat eerst Elia moet komen? (Malechai 3:23*)

12 Maar hij brengt uit:

ja, Elia komt eerst

om alles weer op te richten,

en hoe staat geschreven

over de mensenzoon?

dat hij veel moet lijden

en als niets geacht zal worden (Jesaja 53:3**)!

13 Maar ik zeg u dat en Elia is gekomen

en ze met hem hebben gedaan

al wat ze wilden,

zoals over hem geschreven staat!


* MALECHAI 3:23

Zie, ik zend u Elia, de profeet,

vóórdat komt de dag van de Ene,

die grote en vreeswekkende;


** JESAJA 53:3

Veracht en gemeden door de mensen,

een man van smarten, bekend met ziekte,

als een die het aanschijn voor ons verbergt,

veracht, wij hebben hem niet geacht.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 9

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Kees Zomer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het NT.


Liever live? Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht Groen van Prinstererweg 66 (wijk Crabbehof) Dordrecht. Tijd: 10uur, nnb gastvoorganger Link vegdordrecht Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Bob Verlackt op preken.be van 20feb12. Link preken.be of Deken Ambro Bakker van Amsterdam dekenaat-amsterdam: je-niet-langer-op-de-vlakte-houden


Op You Tube: In het Engels de tekst van Marcus 9:2-10 met wereldwijde beelden en van Horeb begin maart 2009 door H20news (2m02). Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Berthe van Soest. Predikant Coen Wessel en theologe Berthe van Soest hebben gebeden gemaakt voor de zondagen in de 40dagentijd. Deze keer een gebed bij Marcus 9:2 en 3 Verheerlijking op de berg


In het licht
In het licht staat u daar,
glanzend, helderwit.
Ik ben verbaasd,
zoveel gedoe zal er komen,
bloed en pijn en eenzaamheid.

Heer, dat kennen wij,
verdriet, conflict.
Help ons om
daar midden in te zijn als u,
sterk en met licht omgeven.

Berthe van Soest


Uit het Church Hymnary 88 Oh Master it is good to be

verwijzend naar 1 Koningen en Marcus 9:

Lord, it is good for us to be
High on the mountain here with thee;
Where stand revealed to mortal gaze
Those glorious saints of other days;
Who once received on Horeb's height
Th'eternal laws of truth and right;
Or caught the still small whisper, higher
Than storm, than earthquake, or than fire.

Lord, it is good for us to be
High on the mountain here with thee;
Where stand revealed to mortal gaze
Those glorious saints of other days;
Who once received on Horeb's height
Th'eternal laws of truth and right;
Or caught the still small whisper, higher
Than storm, than earthquake, or than fire.

Lord, it is good for us to be
Entranced, enwrapt, alone with thee;
And watch thy glistering raiment glow
Whiter than Hermon's whitest snow,
The human lineaments that shine
Irradiant with a light divine:
Till we too change from grace to grace,
Gazing on that transfigured face.

Lord, it is good for us to be
Here on the holy mount with thee;
When darkling in the depths of night,
When dazzled with excess of light,

We bow before the heavenly voice
That bids bewildered souls rejoice,
Though love wax cold, and faith be dim,
"This is my Son; O hear ye him!"

Amen.

Dean Arthur Penhryn Stanley Bron hymnary.org

VOLGENDE WEEK

11 maart 2012, 3e van de 40 dagen

Exodus 201-17 Psalm 198-15

Romeinen 714-25 Johannes 213-22(25)

Tussentijds 24

14maart 2012 is het Biddag voor Gewas (en Arbeid) hiervoor zijn speciale diensten en is een apart leesrooster:

Prediker 3:1-13

Psalm 126

Marcus 4:1-9

Tussentijds 47

Geen opmerkingen:

Een reactie posten