dinsdag 20 september 2011

25 september 2011


Welkom
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
25 september is de 2e zondag van de herfst en de 14e na Trinitatis (Drievuldigheid: Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Het is geen bijzondere zondag, behalve in Hervormd Renkum, Kerkstraat 7 daar is de startzondagdienst om 10uur, een welkomstdienst voor iedereen met spelletjes en lunch. Link hervormdrenkum

In een aantal kerken wordt de Vredesweek afgesloten (met een collecte) voor ”Elk mens een veilig bestaan” en IKV Pax Christie.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe" (BWV 25), "Jesu, der du meine Seele” (Koraalcantate BWV 78) en "Wer Dank opfert, der preiset mich" (BWV 17). Deze cantates horen bij Lucas 17:11-19; de genezing van tien melaatsen. 
 
Op You Tube: “Jesu, der du meine Seele“ BWV 78, duet van Teresa Stich-Randall en D. Hermann Koor en orkest the Bach Guild dirigent Felix Prohaska, Wenen 1954 (uitstekende geluidskwaliteit) Anthology CD's Vanguard Classics (5m01). Link youtube

Of kijk op dit blog op 5sept2010 naar Cantata "Es ist nichts Gesundes" (BWV 25) - 1. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1/6) Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (5m07)

Concert tip:
Zo25sept2011, om 14.15 en 20.00 uur Quirine Viersen speelt cello suites (II, VI en VI 's avonds I, IV en V) van JSBach in de kerk van Scheemda, Kerklaan. Link www.groningerkerken.nl of quirineviersen

TEKSTEN
Het thema deze keer is berouw, vergeving en bescheidenheid. Ezechiel profeteert het, in de psalm wordt er letterlijk om gevraagd. In Fillipenzen benadrukt Paulus eensgezindheid en bescheidenheid en in Mattheus vertelt Jezus de schriftgeleerden dat tollenaars en hoeren de hemel eerder binnen zullen gaan dan zij. De schriftgeleerden geloofden namelijk niet in Johannes de Doper als profeet en twijfelen nu aan Jezus (bevoegdheid).
Ezechiel 18:1-4 en 25-32
Psalm 25:1-10
Fillipenzen 2:1-13
Mattheus 21:23-3225
Gezang 151


EZECHIEL
Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament. We lazen op 4sept2011 Ezechiel 33, deze keer de boekrol die in de Groot Nieuws Bijbel (GNB) 'Ieder mens is aansprakelijk voor wat hij zelf doet' meekrijgt.
 
Ezechiel is een profeet met aparte visioenen en profeties (zie dit blog 10april2011 die profeteerde tijdens de eerste helft van de Babylonische Ballingschap (586-445 v Chr). Ezechiel werd met de koning en vele anderen gedeporteerd na de val van Jeruzalem. Ezechiel was voor de val van Jeruzalem een waarschuwer en na de val tijdens de Babylonische ballingschap een trooster en bemoediger. Hij benadrukt dat hij door God geleid werd, maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. Ook duidelijk in dit gedeelte, nog voor de val. (GNB 'Ezechiel waarschuwt Juda: het einde nadert').

Dit deel begint met een Israelitisch spreekwoord dat God verwerpt: 'mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden' en worden niet gestraft voor de (mis)daden van hun voorouders. Maar ook na misstappen kan men berouw tonen en zich bekeren (en niet sterven). Dat is rechtvaardigheid: de Heer straft en beloont alleen maar het gedrag van de mensen en niet zo maar of willekeurig. Nb de regels die -jammer genoeg- worden overgeslagen geven heel concrete voorbeelden.

Kunst tip: De profeet Ezechiel in de iconostasis (heilige galerij annex poort in de kerk) in het Kizhi klooster, Rusland. Eerste kwart van de 18e eeuw. Link wikipedia Ezechiel
of
Kunst tip: Druiven van de Karmel (berg) in Israel van www.agf.nl en www.freshplaza.com Link freshplaza

EZECHIEL 18:1-4 25-32
1 Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij en zegt:
2 wat is dat met u dat ge op Israëls rode grond
dit spreekwoord als spreuk hebt en zegt
'vaders eten zure druiven
en de tanden van de zonen worden stomp'?
3 zowaar ik leef, is de tijding van mijn Heer, de Ene:
als er bij u ooit nog iemand is
die deze spreuk als spreekwoord gebruikt in Israël!
4 zie, alle levende zielen zijn van mij,
zowel de ziel van de vader als de ziel van de zoon
zijn van mij;
de ziel die zondigt, alleen díe vindt de dood!
25 ge hebt gezegd:
de weg van de Heer is niet vast te stellen!
hoort toch, huis Israëls,
is mijn weg niet vast te stellen?,
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?
26 wanneer een rechtvaardige zich afkeert
van zijn gerechtigheid en onheil doen zal,
zal hij daarom sterven
door zijn onheil dat hij heeft gedaan
zal hij sterven!


27 en wanneer een boosdoener zich afkeert
van zijn boze daden die hij heeft gedaan
en recht en gerechtigheid doet,
dan houdt hij zijn ziel in leven;
28 hij komt tot inzicht en keert zich af
van al zijn misstappen die hij heeft begaan,
leven, ja leven zal hij, en niet sterven!
29 die van het huis Israëls hebben gezegd:
de weg van de Heer is niet vast te stellen!
zijn mijn wegen niet vast te stellen, huis van Israël?
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?,
30 daarom zal ik jullie ieder naar zijn wegen
berechten, huis van Israël,
is de tijding van mijn Heer, de Ene;
keert om en bekeert U van al uw misstappen,
dan zal geen ongerechtigheid u tot struikelblok worden
31 werpt van u af al uw misstappe
waarmee ge u tegen mij hebt misgaan
en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest
waarom zoudt ge sterven, huis van Israël?
32 want ik heb geen behagen in de dood van de dode,
is de tijding van mijn Heer, de Ene:
bekeert u en leeft!
In de naardensebijbel vertaling zoek Ezechiel 18
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Ezechiel 18


Liever luisteren?
Frits van der Meij op voorleesbijbelEzechiël is mijn favoriete bijbelboek; er is geen bijbelschrijver die zo woest en zo teder tegelijk kan zijn”. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst. Of ga naar downloadbijbel Ezechiel is het 26ste boek van het OT.

Liever live?
Rooms KatholiekeParochie Drachten, Piers Panderstraat 1 Drachten
Tijd 10.15 uur, pastor B. van der Wal. Ezechiël 18: 25 – 28 en Matteüs 21: 28 – 31: Ten halve gekeerd. Zoals Ezechiël in de ballingschap opriep tot verinnerlijking, morele weerbaarheid en ethische vernieuwing, zo deed Jezus het in zijn tijd. Onder meer in de parabel van de twee zonen. Schijnheilig spreken (‘ja’ zeggen maar niet doen) wijst Hij af: op daden komt het aan. En bekering is te allen tijde mogelijk. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Link rkparochiedrachten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds J de Kok voor de Kruiskerk Diever op 6maart2011 over 'verantwoordelijkheid nemen'. Link kruiskerkdiever

Op You Tube: “best scene' Samuel L. Jackson citeert Ezekiel 25:10 in de film Pulp Fiction uit 1994. Quinton Tarantino regisseerde oa met John Travolta en Uma Thurman (say) 'something'. (52sec) 100.000 views. Link youtub Best scenes compilatie: (3m05 youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm begint met wijs mij de juiste weg Heer. Weer het 'spot' argument in r2. Ook r7 Let niet op mijn zonden, op de fouten uit mijn jeugd. 
 
Kunst tip: Foto op examiner.com een site van 'methodist explorer' James Michael Smith (hoort eigenlijk bij de Jesaja tekst erboven). Zonder bron Link examiner

PSALM 25 
van David. Ad te, Domine, levavi.
1 Aan u, o Ene, geef ik mijn zaligheid en ziel!
2 Bij u, mijn God, wist ik mij veilig:
maak mij niet beschaamd,
laten mijn vijanden niet over mij lachen!
3 Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd,
beschaamd worden die achteloos
ontrouw zijn.
4 En Ene, maak mij bekend met uw wegen,
uw paden, wil mij die leren!
5 Voer mij voort in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God van mijn bevrijding,
op u ben ik blijven hopen heel de dag!
6 Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap,
want die zijn er van eeuwig!
7 Houd niet in gedachten de zonden van mijn jeugd
en wat ik overtrad, gij, gedenk mij naar uw vriendschap,
Ene, omwílle van uw goedheid!
8 In-goed en rechtuit is de Ene, daarom onderwijst hij
zondaars op de weg.
9 Ja, voert gebukten langs de weg van zijn recht,
leert armen waar zijn wég is.
10 Komen wil de Ene langs de paden
van vriendschap en trouw
voor wie zijn verbond en zijn overeenkomsten houden.
In de naardensebijbel vertaling zoek psalm 25
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Psalmen 25

Liever luisteren?
Marleen van Veelen-van Voorden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Krommenie Noorderhoofdstraat 46, Krommenie Tijd: niet vermeld. Voorganger, Zuster Truus de Boer, lezingen: Ezechiël 18: 1-4 en 25-32, Psalm 25:1-10, (Pillippenzen 2:1-13) en Mattheus 21: 23-32. Link dgkrommenie.doopsgezind Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt'

Preek van JV Theofilus, de Christelijke Jeugdvereniging in Schiedam, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). zd. Bijbeltoelichting staan onder Media en inleidingen. Link theofilus

Op You Tube: Alessandro Scarlati (1660-1725) 'Ad Te Domine levavi animam meam' door Ensemble Vocale Phoné uit Vicenza gedirigeerd door Luigi Ceola (3m27). Link youtube
of
Op You Tube: 3 cantors van het seminarie de Tiltenberg in Haarlem zingen voor de 1e Adsventszondag Gregoriaans 'Ad te Domine levavi' (3m08). (stond ook op dit blog op 28nov2010, 1e van de Advent). Link youtube De tekst: Wikipedia Levavi


FILLIPENZEN 2
Fillipenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus in gevangenschap aan de gemeente in Fillipi (Macedonie) de eerste gemeente op het Europese vasteland.
Paulus benadrukt het belang van het streven naar liefde voor eenheid en eensgezindheid dat het tegenovergestelde is van ijdelheid en eigenbelang. De bescheidenheid van Jezus die stierf uit gehoorzaamheid wordt beschreven in r11 samengevat als 'Jezus Christus is Heer tot glorie van God de Vader'.

Kunst tip: Naar r8, Lucas Cranach de Oudere (1472 - 1553) De kruisiging, Calvary berg 1538 nu in het Germanische Nationalmuseum Nuremberg Duitsland. Link Jezus_Kruisiging

FILLIPENZEN 2:1-13
1 Als er dan in eenheid met Christus
zomaar een oproep mogelijk is,
of zomaar bemoediging uit liefde,
of zomaar gemeenschap van geest,
of zomaar bewogenheid, en erbarmen,
2 vervult dan mijn vreugde doordat ge op hetzelfde zint,
dezelfde liefde vasthoudt, één van ziel op het ene zint,
3 in niets twistzucht volgend of ijdele eer,
maar in de nederigheid
onder elkaar anderen beschouwend als uzelf overtreffend,
4 ieder van u niet de eigen belangen behartigend
maar ieder van u ook die van anderen!
5 Laat die gezindheid in u zijn
die ook in Christus Jezus was,
6 die bestaande in de gestalte van God
het niet als geroofd goed heeft beschouwd
gelijk te zijn aan God,
7 maar zichzelf heeft ontledigd
door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen,
gelijk geworden aan mensen
en in houding een mens gebleken;
8 hij heeft zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.
9 Daarom heeft God hem verhoogd
en hem genadig de naam verleend
die is boven alle naam,
10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen
van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen,
11 en alle tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader.
12 Zo, geliefden van mij,
zoals gij altijd hebt gehoorzaamd,
werkt zo, niet alleen in mijn aanwezigheid,
maar nu des te meer in mijn afwezigheid,
met vreze en beven aan uw redding.
13 Want het is God die in u en het willen bewerkt
en het werken voor het welbehagen.
In de Naardensebijbel vertaling zoek Fillipenzen 2
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Filippenzen 2

Liever luisteren?
Ina Buist, IKON op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst. Of ga naar downloadbijbel Fillipenzen is het 11e boek van het NT.

Liever live?
Pastorale eenheid Vierlingsbeek Maashees parochie 'Maria, Moeder van de kerk' H.Laurentius, Spoorstraat 3a, Vierlingsbeek op Zondag 9uur en in de St.Antonius Abt, Mgr, Geurtstraat 31, Maashees op Zaterdag 19uur. Lezingen: Wanneer een mens zijn schuld bekent, blijft God niet boos, maar geeft Hij liefde. 1e lezing: Ezechiël 18:25-28 , 2e lezing: Filippenzen 2:1-11 en Mattheus 21:28-32 Link parochiemaashees
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek op ontmoeting.be een evangelische kerken site met preken en achtergrondinformatie site over de bijbel. Link ontmoeting

Op You Tube: Opwekkingslied 673 'Heer van de Hemelse Machten' oa naar Fillipenzen 2:5-11 met de tekst van het lied op CD31 door Judith Koedoot et al (6m). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. In dit stukje spreekt/onderwijst Jezus in de tempel en praat er met de schriftgeleerden. Het staat ook beschreven in Marcus 11:27-33 en Lucas 20:1-8. 
 
De schriftgeleerden vragen naar Jezus 'bevoegdheid' om te spreken. Hij dient ze van repliek door te wijzen op hun onvermogen of onwil naar Johannes de Doper te luisteren. Hij voorspelt dat tollenaars en hoeren eerder het koninkrijk van God zullen binnen gaan dan de schriftgeleerden, want zij geloofden Johannes wel. Het stukje komt vlak nadat Jezus de handelaren uit de tempel heeft gejaagd. NB Paulus was voor hij zich bekeerde 'zoon van een farizeeer' (Gamaliel niet zijn biologische Romeinse vader).

Kunst tip: Jezus en de Farizeers door Jacob Jordaens (Antwerpen 1593-1678) Ik kon online geen jaartal en huidige verblijfplaats achterhalen, wel een geweldig overzicht op: artcyclopedia Link jacobjordaens Jesus-and-the-Pharisees

MATTHEUS 21:23-32
23 Hij komt aan in het heiligdom;
tot hem komen, als hij onderricht geeft, de overpriesters
zn de oudsten van de gemeenschap, en zij zeggen:
met welk gezag doet ge dit alles
en wie heeft u dat gezag gegeven?
24 Maar ten antwoord zegt Jezus tot hen:
ik zal u ook één woord vragen, en als ge me dat zegt
zal ik u ook zeggen met welk gezag ik dat alles doe:
25 de doop van Johannes, wáár is die vandaan!
uit de hemel of uit de mensen?
Zij hebben met elkaar moeten overleggen,
zeggend: als we zeggen 'uit de hemel' zal hij ons zeggen
'waarom hebt ge hem dan niet geloofd?'
26 en als we zeggen 'uit de mensen'
dan moeten we de schare vrezen,
want allen houden ze Johannes voor een profeet!
27 Hun antwoord is dat ze tot Jezus zeggen: we weten het niet!
Dan verklaart hij hun: evenmin zeg ik aan u
met welk gezag ik dit alles doe!
28 Wat denkt u ervan: een mens had twee kinderen;
hij komt naar de eerste toe en zegt:
kind, ga heen, werk heden in de wijngaard!
29 Ten antwoord zegt hij: hier ben ik heer!- en hij gaat niet.
30 Hij komt tot de tweede en zegt hem hetzelfde;
zijn antwoord is dat hij zegt: dat wil ik niet!- maar even later
komt hij tot inkeer en gaat wél.
31 Wie van de twee doet de wil van de Vader?
Ze zeggen: de laatste..
Jezus zegt tot hen: zeker is het, zeg ik u,
dat de tollenaars en de hoeren
u zullen voorgaan naar het koninkrijk van God!
21:32 Want Johannes kwam tot u op de weg der gerechtigheid
en u schonk hem geen geloof;
de tollenaars en de hoeren, die schonken hem geloof!
Ú hebt dat gezien en bent toch later niet tot inkeer gekomen
om alsnog in hem te geloven!
In de Naardensebijbel vertaling zoek Mattheus 21
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Matteus 21

Liever luisteren?
Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Tabor, Nieuwegein Barbarakerk, Koninginnelaan 1, Nieuwegein Tijd: 9.30uur, Emmauskerk, Merelplein 2, Nieuwegein Tijd: 11, 13 en 17uur en in de Nicolaaskerk, Utrechtstestraatweg 8, Nieuwegein Tijd: 10uur. Lezingen: Ezechiel 18:25-28 en Mattheus 21:28-32 Link Tabor-Nieuwegein Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Ph. van Dijk voor de Dorpskerkgemeente in Barendrecht op Zondag 28 september 2008, over Mattheus 21: 23-32. Link wijkpredikant

Op You Tube: Een van de kenmerkendste stukjes uit de film 'Jesus Christ Superstar' (Norman Jewison, 1973) waarin de Farizeeers en Kajefas besluiten dat Jezus moet sterven. What shall we do with the man who is bgger than John is, when John did his baptism thing'. NB Eigenlijk gebeurt dit pas in Mattheus 26. (4m02) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de slotregels uit een gebed dat wordt toegeschreven aan Paus Clemens XI (Albanie 1649-1721, paus tussen 1700 en 1721)

Heer,
laat mij aandachtig zijn in het gebed,
matig in eten en drinken,
ijverig in het vervullen van mijn taak,
standvastig in mijn voornemen.

Laat mij zorg hebben voor innerlijke zuiverheid,
voor uitwendige bescheidenheid,
voor een voorbeeldig gedrag,
voor een geregelde levenswijze.

Geef mij een voortdurende waakzaamheid om mijn natuur te beteugelen,
uw genade te bewaren,
uw wet te onderhouden en uw heil te verdienen.

Leer mij hoe vergankelijk het aardse is,
hoe groot het goddelijke,
hoe kortstondig het tijdelijke,
hoe duurzaam het eeuwige.

Maak dat ik voorbereid ben op de dood,
en bevreesd voor het oordeel,
dat ik aan de hel ontkom en het paradijs verkrijg.
Door Christus onze Heer.

Amen.
Het gehele gebed op: geestvangebed

VOLGENDE WEEK
2 oktober 2011, de 3e zondag van de herfst en de 15e na Trinitatis.

Jesaja 5:1-7
Psalm 80:9-20
(Filippenzen 2:14-18)
Matteüs 21:33-43
Tussentijds 210

Geen opmerkingen:

Een reactie posten