maandag 9 juli 2012

15 juli 2012, 4e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer weken wat minder uitgebreid; wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
15 juli 2012 is de 4e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drieeenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Vergnügte Ruh, beleibte Seelenrust” (BWV 170) en “Es ist das Heil uns kommen her” (Koraalcantate BWV 9). De teksten horen bij Mattheüs 5: 20-26, de Bergrede.

Op You Tube JS Bach (1685 - 1750). Aria: "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust" (BWV 170) door Aafje Heynis, een geweldige (contra)alt, met het Nederlands Kamer Orkest gedirigeerd door Szymon Goldberg. (7m12). Link youtube

Gezongen door een man, counter tenor Andreas Scholl, gedirigeerd door Philippe Herreweghe (6m44). Link youtube


TEKSTEN
De thema's deze week lijken belofte & boete. In Jesaja de belofte van terugkeer naar Jeruzalem (maar alleen voor besnedenen en reinen) en in de psalm een smeekbede om vergeving en eerherstel.
In Paulus brief aan de Efeziërs een lofzang op God's goedheid en in Marcus 6 zendt Jezus zijn apostelen op pad voor wonder- en onheilstekens.

Jesaja 52:1-6
Psalm 85
(Efeziërs 1:1-14)
Marcus 6:6b-13

Gezang 313
3e couplet
Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.
Liedboek voor de Kerken 1973


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel. Wij lezen uit zijn 52ste boekrol en net als in Ezechiël vorige week belooft Jesaja terugkeer naar en eerherstel voor Jeruzalem. De boekrol is van de deutero of 2e Jesaja, die profeteerde tijdens de Babylonische ballingschap rond 550-540 voor Christus.

Krachtig zijn de beginregels: ontwaak Sion, ontwaak! De stad moet zich versieren voor de terugkeer.

JESAJA 52:1-6
1 Ontwaak, ontwaak, Sion,
en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad,
Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden
door wie onbesneden is, of onrein.
2 Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.
3 Want dit zegt de HEER:
Voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld koop ik jullie weer vrij.
4 Dit zegt God, de HEER:
Ooit trok mijn volk naar Egypte
om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER.
Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER -,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
6 Daarom, op die dag,
zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt:
‘Hier ben ik.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Guus Glastra (1956) uit Den Haag op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Het boek bevat 5 bundels en soms een toelichting, hier voor de voorzanger, van de kring van Korach. Net als psalm 42-49, 84, 87 en 88. In het latijn heet de psalm Benedixisti, Domine naar de 1e regel.

In de psalm een smeekbede om vergeving en eerherstel voor het volk: ”zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! (r9). Het is bijna een transactie: op gaat trouw en neer komt recht (Groot Nieuws Bijbel). Hier: r12 uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe.

Psalm 85 Voor de koorleider.
Van de Korachieten, een psalm.
2 U bent uw land genadig geweest, HEER,
u keerde het lot van Jakob ten goede,
3 nam de schuld van uw volk weg
en bedekte al zijn zonden. sela
4 U bedwong uw woede
en wendde u af van uw brandende toorn.

5 God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.
6 Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,
verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

7 Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.
8 Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.

9 Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
11 trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
12 uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

13 De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
14 Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.

Liever luisteren?
Elzo Bijl (1962) uit Rotterdam, Predikant op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Brief aan de Efeziërs
Brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus uit gevangenschap die hij schreef an de Efeziërs waar hij tijdens zijn 2e reis kort en tijdens zijn 3e reis 2 jaar verbleef. Toch is het een algemene brief, ook wel rondzendbrief voor alle gemeenten.

In de brief gaat het over het heilsplan, maar wij lezen alleen de introductie waarin Paulus allen die aan God toebehoren groet en God prijst omdat hij zijn volk uitkoos al voor de schepping en zijn 'beminde' Zoon zond.

Brief aan de Efeziërs 1:1-6
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te
worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel en voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk (1947) uit Baarn op voorleesbijbel en voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matheus 10:(1-)5-15 en Lucas 9:1-6. Het verhaal van Lucas is vrijwel identiek, maar de versie van Mattheus is uitvoeriger.

Jezus zendt zijn leerlingen uit om de mensen te onderwijzen en te genezen, hij geeft ze hiervoor speciale kracht(en). Het verhaal bevat de basis voor het zendelingschap: ga op reis zonder eten en kleren en aanvaard gastvrijheid en giften. Maar als de mensen niet gastvrij zijn: schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ In Mattheus staat ook nog trek je vredeswens/groet weer in.

In Mattheus wordt de reactie op niet welkom zijn, bijna een bedreiging toegelicht met: op de dag van het oordeel zal de bevolking van Sodom en Gomorra er beter afkomen de de bewoners van die stad. NB De steden Sodom en Gomorra werden vernietigd, alleen Lot die 2 vreemdelingen gastvrij ontving en hen aanbood bij hem thuis hun voeten te wassen en da nacht door te brengen werd gespaard (Genesis 19:2 ev.)

Marcus 6:6b-13
Uitzending van de twaalf leerlingen

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 7 Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8 Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 10 En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11 Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ 12 Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen, 13 en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den Ijssel Docent communicatie op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Als bidden moeilijk is, kan je ook een brief schrijven aan God.

Deze keer uit Childrens letters to God verzameld door Stuart Hample & Eric Marshall (1991)

Elliot: Dear god, I think about you sometimes when I am not praying.
Nan: Dear God, I bet it is very hard for you to love everybody in the whole world. There are only 4 people in our family and I can never do it.


VOLGENDE WEEK
22 juli 2012, 5e van de zomer
Jeremia 23:1-6
Psalm 23
(Efeziërs 2:11-22)
Marcus 6:30-44
Gezang 57a

Geen opmerkingen:

Een reactie posten