maandag 30 juli 2012

5 augustus 2012, 7e zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en de Bachcantates, maar zonder de kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom! 

PERIODE
5 augustus 2012 is de 7e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drieeenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Herr, gehe nicht ins Gericht” (BWV 105), “Was frag ich nach der Welt” (Koraalcantate BWV 94) en “Tue Rechnung! Donnerwort” (BWV 168). De teksten horen bij Lucas 16:1-9; de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.

Op You Tube: JS Bach Herr, gehe nicht ins Gericht(BWV 105),
Barbara Schlick: sopraan, Gérard Lesne: alt, Howard Crook: tenor
Peter Kooy: bass, Chorus and Orchestra of Collegium Vocale, Ghent
Philippe Herreweghe - dirigent (1990), (1:12m07, 2: 10m02)
Link 1 youtube
1 - Chorus: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.
2 - Recitative for alto: Mein Gott, verwirf mich nicht.
3 - Aria for soprano: Wie zittern und wanken.
Link 2 youtube
4 - Recitative for bass: Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß.
5 - Aria for tenor: Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen.

6 - Chorus: Nun, ich weiß, du wirst mir stillen.


TEKSTEN
Het thema deze week is de wetten en de regels: een terugkerend thema in de bijbel en een geliefd thema bij de leesroostercommissie, we lazen er al vaker over. In Deuteronomium, het laatste boek van de Torah, de 5 joodse bijbelboeken, een herhaling, toelichting en soms uitbreiding op de 10 geboden, de wetten en de regels die in Exodus 20 aan het Joodse volk zijn gegeven. In de psalm 'Wie mag in uw tent wonen?' een to-do-gids voor rechtvaardigen.

In de brief van Paulus aan de Efeziërs legt hij uit dat het nieuwe leven in Christus een nieuw manier van denken en doen vraagt, naar de regels, vooral niet zo als de schaamteloze losbandige heidenen. In Marcus de wet van de God en de tradities van de mensen gaat het over het naleven van de Geest van de wet en de letter van de wet, in dit geval de joodse spijswetten en de bedoeling van wetten voor de mensen zoals het gebod eert uw vader en uw moeder.

Deuteronomium 10:12-21
Psalm 15
(Efeziërs 4:17-25)
Marcus 7:1-23
Tussentijds 9


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het oude Testament en het laatste boek van de Torah, de Joodse Bijbel. Het bevat 5 delen en in het deel dat wij lezen wordt een blik vooruit gegeven en aanwijzingen voor het leven in Kanaan. Ook worden de 10 geboden uit Exodus 20 herhaald en toegelicht met o.a. In r18-19 (God) neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

Weggelaten door de leesroostercommissie is r22 die verwijst naar aartsvader
Jakob die met zijn hele familie waaronder zijn 11 zonen, Jozef was er al, naar Egypte trok in Genesis 46.
Deuteronomium 10:12-21
Gehoorzaamheid leidt tot voorspoed12 Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient 13 en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 14 De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, 15 heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! 16 Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. 17 Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18 hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

20 Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. 21 Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht: (22 met zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel!)
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Charles de Vries (1968) uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.


PSALMEN
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen psalm 15, in het latijn heet de psalm I Domine, quis habitabit? naar de beginregel wie mag wonen in uw tent/tempel?

De psalm van David is een to-do list voor mensen die goed willen leven in de (verbonds)tent/tempel van de heer. Heel concreet en een beetje ironisch dat hij aan David wordt toegeschreven omdat David nu niet zo'n modelmens was.

Psalm 15 Domine, quis habitabit?
Een psalm van David.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?

2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3 Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

4 Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5 voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.

Wie zo doet, komt nooit ten val.
In de Nieuw Bijbelvertaling, voor de complete tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Brief aan de Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e ergens tussen 50 en 60 na Christus.

In het stukje dat wij lezen dat in de Groot Nieuws Bijbel Het nieuwe leven in Christus heet roep paulus Christenen op om hun denken en doen te vernieuwen voor hun nieuwe leven. Hij verwijst naar de losbandige heidenen die winst maken uit zedenloze praktijken omdat zij dwaze ideeën hebben, onwetend en ongevoelig zijn en hun schaamtegevoel verloren hebben.

Jammer genoeg weggelaten is r26 Als u kwaad wordt, bega dan geen fouten; eindig de dag niet verbitterd, en geef de duivel geen kans. Een mooi concreet advies en minder 'kijk-hun-nou' als Paulus beeld van heidenen.


Efeziërs 4:17-25
17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die de spijs- en reinigingswetten van de joden/Farizeërs ontkracht, staat ook in Mattheus 15:1-9 en 15:10-20. Jezus legt uit aan de hand van eten tot je nemen dat het niet gaat om wat je er in stopt maar wat er uit komt. Dan gaat het om je gedachten en gedragingen.

Marcus 7:1-23
1 Ook de Farizeeën en enkele van de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3 (de Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 4 en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), 5 toen vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ 6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:“Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”


8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 10 Heeft Mozes niet gezegd: “Toon
eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? 11 Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ 14 Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’ 
17 Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. 18 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken 19 omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. 20 Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, 22 overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Kees Zomer uit Krimpen aan de Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een mission service gebed van Horation Richmond Palmer (1834-1907) dat is opgenomen in het Hymnary van de Church of Scotland.

Yield not to temptation, for yielding is sin;
Each victory will help you some other to win;
Fight manfully onward; dark passion subdue;
Look ever to Jesus, He will carry you through.

Ask the savious to help you,
Comfort, strengthen, and keep you;
He is willing to aid you;
He will carry you through.

Shun evil companions; bad language disdain;
God's Name hold in reverence, nor take it in vain;
Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true;
Look ever to Jesus, He will carry you through.

To him that o'ercometh God giveth a crown.
Through faith we shall conquer, though often cast down;
He who is our Saviou our strength will renew
Look ever to Jesus, He will carry you through.

VOLGENDE WEEK
12 augustus 2012, 8e van de zomer
2 Koningen 4:8-18(37)
Psalm 34:1-11
(Efeziërs 4:30-5,2)
Marcus 7:24-30
Tussentijds 10


Geen opmerkingen:

Een reactie posten