maandag 23 juli 2012

29 juli 2012, 6e zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en de Bachcantates, maar zonder kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
29 juli 2012 is de 6e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch-Luthersen tellen door met de 8e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest).

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz” (BWV 136), “Wo Gott der Herr nicht bei uns hält” (Koraalcantate BWV 178) en “Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist” (BWV 45; deel voor en na preek) De teksten horen bij Mattheüs 7: 15-23 de Bergrede: waarschuwing voor valse profeten. Dit lezen wij niet.
MP3 Cantate “Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz” (BWV 136) door dirigent Pieter Jan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 - 0m53 met Windows media player). Link eduardvhengel


TEKSTEN
Deze week twee keer een verwijzing naar de Exodus en de uittocht uit Egypte, in Jesaja na de bevrijding of uittocht uit Babylon en in de psalm worden God's wonderen in de woestijn bezongen; het scheiden van de zee voor een veilige oversteek (Ex 14:21-25) en het stromen van water uit de rots als de Israëlieten dorst hebben (aangekondigd in Exodus 17).

In de brief van Paulus aan de Efeziërs legt hij uit waarom hij op de knieën gaat voor God in gebed om innerlijke geloof en kracht om de onbegrijpelijke / onmetelijke liefde van God die te diep, te hoog, te breed en te lang is om te bevatten.

In Marcus 6 het wonder van Jezus die over het water naar zijn leerlingen toeloopt die hem niet herkennen, zelfs niet na het wonder van de broden en de vissen van vorige week. Het gezang past heel mooi bij alle teksten.

Jesaja 63:7-14
Psalm 114
(Efeziërs 3:14-21)
Marcus 6:45-52(56)
Gezang 565:

Zingt voor de Heer van liefde en trouw
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw:
Alleluia, alleluia.
2. Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint:
Alleluia, alleluia.
3. Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God, die zingen laat:
Alleluia, alleluia


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel. We lezen uit boekrol 63, een van de boekrollen van de derde of trito Jesaja en eigenlijk geschriften van een groep profeten die leefden na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap (na 538 voor Chr.).

Alle mooie (heils)beloften in Jesaja ten spijt, vallen de terugkeer en thuiskomst tegen. Dat is de schuld van het ontrouwe volk zelf. In het stukje hiervoor (63:1-6) wordt de verschrikkelijke wraak van de Heer bezongen, in dit stukje de roep om een beschermer met regel 9 die als vooraankondiging van Christus kan worden gelezen. 
 
Jesaja 63:7-14
Waar is onze beschermer?
7 Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. 8 Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde hij hun redder zijn. 9 In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. 10 Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan.

11 Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn volk door de zee voerde, waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige geest? 12 Die Mozes ter zijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven? 13 Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden, 14 als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de geest van de HEER die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam te verwerven.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Antonius Hyacinthus van der Horst uit Schiedam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen psalm 114, in het latijn heet de psalm In exitu Israel naar de beginregel. NB Oude kerkmuziek, voor de reformatie, vernoemt meestal niet naar het nummer van de psalm, maar naar de Latijnse naam (die later ook nog eens hernummerd zijn). Ook de beste zoekterm voor video's!

Op You Tube: Antonio Vivaldi (1678 – 1741) psalm 113 (hernummerd) for 4 voices chorus, strings and basso continuo in C major (RV 604) I. In exitu Isreael de Aegypto door het Choir of the Kings Concort (3m33) Link youtube of youtube

Psalm 114 In exitu Israel
Toen Israël wegtrok uit Egypte,
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,
2 werd Juda zijn heiligdom,
Israël zijn koninkrijk.

3 De zee zag en vluchtte,
de Jordaan trok zich terug,
4 de bergen schrokken op als rammen,
als lammeren sprongen de heuvels op.

5 Waarvoor, zee, neem je de vlucht,
Jordaan, trek jij je terug?
6 Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen,
springen jullie, heuvels, als lammeren op?

7 ‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! –
voor het aanschijn van de God van Jakob.
8 Hij verandert de rots in een bron,
hard gesteente in een stroom van water.’
In de Nieuw Bijbelvertaling

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


Brief van Paulus aan de Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen.

Paulus schreef de brief uit gevangenschap maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e ergens tussen 50 en 60 na Christus. Volgens de inleiding bij de brief aan de christenen in Fillipi vermoedt 'men' dat Paulus gevangen zat in Efeze, dat verklaart het lange verblijf wellicht.

In het stukje dat wij lezen knielt Paulus voor God en bidt om innerlijke kracht en standvastigheid (r17) en om de onbegrensde liefde van Jezus te kunnen begrijpen. In dit stukje de bekende(?) regel 19: de liefde van Christus (kennen) die alle kennis te boven gaat,

Brief van Paulus aan de Efeziërs 3:14-21
4 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit bekende en vaak verbeelde verhaal van Jezus die op het water loopt, staat ook in Mattheus 14:22-33 en Johannes 6:15-21. Opvallend is dat de leerlingen hem niet herkennen en denken dat het een spook is. In r52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren....


Marcus 6:45-52(56)
Naar de overkant van het meer
45 Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 46 Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48 Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50 Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

(53 Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar legden ze aan. 54 Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. 55 In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. 56 Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas.)
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den Ijssel Docent communicatie op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een kort gebed voor kinderen naar Efeziers 1 van de gebedsbeweging Mom's in touch, nogal vormelijk, maar dat komt misschien ook door de vertaling naar Nederlands. Naar jet thema van van deze week kunnen bevatten: Ik bid dat mijn kind God beter zal leren kennen
NB Onze tekst van Efeziërs 3:14-21 wordt aangeraden als basis voor gebed voor medegelovigen.

Ik bid dat mijn kind God beter zal leren kennen
Ik bid dat de God van onze Here Jezus Christus, de vader van de Heerlijkheid, mijn kind geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.


VOLGENDE WEEK
5 augustus 2012, 7e van de zomer
Deuteronomium 10:12-21
Psalm 15
(Efeziërs 4:17-25)
Marcus 7:1-23
Tussentijds 9

Geen opmerkingen:

Een reactie posten