dinsdag 19 februari 2013

24 februari 2013, 2e van de 40 dagen Reminiscere

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
24 februari 2013 is de 2e zondag van de 40dagentijd. De zondag heet
Reminiscere, dat is Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden'. De naam komt van het eerste woord van de Introïtus (intochtszang) voor deze zondag: "Reminiscere uit Psalm 25:6.

Tekst van het Introïtus:
Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiæ tuæ,
quæ a sæculo sunt: ne unquam dominentur nobis inimici nostri:
libera nos Deus Israel ex omnibus angustiis nostris.
Ps. Ad te Domine levavi animam meam: Deus meus in te confido,
non erubescam.

Gedenk, o Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming;
dat onze vijanden ons nooit overheersen. Mijn God, maak
Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt.
Ps. Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw ik;
beschaam mij niet.

Op You Tube: De Gregoriaanse Introïtus voor de 2e zondag van de veertigdagentijd. Door het Koor van St. Ignatius van Antiochië, Episcopale kerk in New York (City), VS. Douglas Keilitz op het orgel en koormeester. (3m30). Link youtube

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen

Klaas Eldering schreef op zijn blog over de 40dagentijd en hoe er vorm aan te geven: kcl-eldering.blogspot

Janneke Nijboer startte op Aswoensdag een veertigdagenproject op social media: Foto (Instagram) en bezinnende tekst worden verzameld op Pinterest. Via Twitter en Facebook te volgen. Link pinterest/veertigdagen2013


Geen Bach cantates voor deze zondag want de 40dagentijd is de Stille tijd, bij inkeer hoort geen vrolijke Bach barok muziek. Alleen voor Oculi, de volgende en 3e zondag van de 40dagentijd is er een cantate "Widerstehe doch der Sünde” (BWV 54).

Concert tips
Ook komende zondag ruim aanbod van Bachcantate concerten ondanks dat het de Stille tijd is.
Zo24feb13 om 10.30uur in de Miniemenkerk (Sint-Jans en Sint-Stevenskerk), Miniemenstraat 62, Brussel (Marollen). Cantate “Ich hab in Gottes Herz und Sinn”(BWV 92) en “Leichtgesinnte Flattergeister” (BWV 181) dat betekent lichtzinnige wispelturige geesten. Door Benoît Jacquemin en de Kapel der Miniemen Link Kapel der Miniemen.
Zo24feb13 om 10.30uur in de Kloosterkerk, hoek Parkstraat Lange Voorhout, Den Haag. Cantate Was Gott tut, das ist wohlgetanIII(BWV 100) door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles. Link StichtingCantatedienstenKloosterkerk
Zo24feb13 om 19uur in de Hooglandse Kerk, Middelweg 2, Leiden. Cantate
Nimm, was dein ist, und gehe hin'' (BWV 144) door Leo den Broeder en Exultate Deo & Leiderdorps Kamerorkest. Link Stichting Cantate Leiden
Zo24feb13 om 19.30uur in de Westerkerk, Prinsengracht 279-281 (Westermarkt), Amsterdam cantate “Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” (BWV 131) door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest. Link Westerkerk


TEKSTEN
In Exodus krijgt Mozes nieuwe tafelen met de 10 geboden (nadat hij de oude stuk heeft gegooid vanwege het Gouden kalf).Daarna blijft hij veertig dagen en veertig nachten ….bij de HEER, zonder te eten of te drinken. Daarna glanst zijn gezicht, net als Jezus gezicht bij de 'transfiguratie' waarover we lezen in Lucas. Mozes zal daarna altijd zijn gelaat bedekken als hij het volk boodschappen van de Heer overbrengt.

In de psalm van David (27) die begint met een belofte lezen wij het deel waarin het een smeekgebed wordt met (be)dreidende, vals beschuldigende en gewelddadige vijanden. Het slot is mooi: Stel uw hoop op de Heer (2x).

In Paulus eerste brief aan de Korintiërs 13: de liefde r4 geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. … r7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan.

In Lucas lezen we over Jezus die de berg opgaat om te bidden en daar vergezeld wordt door Mozes en Elia r31 die in hemelse luister verschenen waren. R29 Daarna veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.

Exodus 34:27-35
Psalm 27:7-14
1 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:28-36
Uit Gezang 99 de transfiguratie:
Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht.
Liedboek voor de Kerken 1973


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. Het is het verhaal van de uittocht van de Israëlieten uit slavernij in Egypte en hun 40 jarig verblijf in de Sinaï woestijn. We lezen het stukje waarin Mozes nieuwe platen met de 10 geboden krijgt (omdat hij de eerste heeft stuk gegooid vanwege de dans om het Gouden Kalf (in Exodus 32).

Er is een kleine tegenstrijdigheid in Exodus (en Deuteronomium), meestal staat er dat God de platen -die Mozes heeft uitgehakt- beschrijft met de 10 geboden, hier staat r28b hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. Niet Hij, de Heer maar hij Mozes. Ook staat er 27 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’

Mozes blijft r28 Veertig dagen en veertig nachten (bleef Mozes) daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. 29 Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken.

Mozes gezicht glanst zo dat hij -ook de tijd daarna – het bedekt, behalve als hij met God spreekt en de mensen vertelt wat God hem heeft verteld. Jammer genoeg vond ik online, geen kort helder artikel over het gebruik van maskers door priesters, wel over het dragen van maskers bij religieuze ceremonies Wikipedia

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1606–1669), Mozes met (ver)licht gelaat en de stenen platen met de 10 geboden. Link Rembrandt Harmensz. van Rijn Mozes

EXODUS 34:27-35
27 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28 Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. 29 Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30 Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31 maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32 Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. 33 Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34 Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Hannie Valkenburg-Nooteboom uit Rotterdam ?? op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Osdorp-Sloten, Tussen Meer 68, Amsterdam.
Tijd: 10 uur, voorganger Ds. Dik Fisser, de dienst is mee voorbereid door de groep preekvoorbereiding (deze al op 13feb13) bij bijeenkomt op woe 10.30-12.30. Link osdorpsloten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Klaas Eldering uit Velp voor De Remonstranten in Arnhem op 3 april 2007 over Exodus 34 en Lucas 9. Over (de glans van) religieuze ervaringen Mensen die iets van God zien, krijgen iets van die hemelse glans om zich heen. Ik weet het van een vrouw uit m'n eerste gemeente. Die straalde ook bijna zichtbaar iets uit, nadat ze bijzondere geloofservaringen had gehad. Toen ze eens in het ziekenhuis lag voor een zware operatie en ik haar opzocht, vertelde ze dat er telkens mensen naar haar toekwamen om bij haar te zijn, soms om met haar te praten, of om te bidden. Alsof ze dat aantrok. En de verpleging zei, dat haar aanwezigheid hélend werkte op andere mensen! Zo straalde ze iets af van Gods lichtglans en heerlijkheid. Dat kan gebeuren; en hoe je dat moet verklaren? Link Remonstranten/arnhem

Op You Tube: in het Engels Pastor Sam Kim 180 Church Manhatten over to tan or to glow (32m29). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 27, een psalm van David. In het Latijn heet de psalm Dominus illuminatio.

Wij lezen het 2e deel waar de troon verandret en het van een intentieverklaring: 'Waar de Heer is wil ik wonen', een smeekbede wordt. David vraagt bescherming, tegen (b)edreiging, valse beschuldigingen en gewelddadige vijanden. In de sloteregel r14 2 maal Wacht op je Heer, in de Groot Nieuws Bijbel Stel uw hoop op de Heer. In de Liesveltbijbel 1542 14 Verwacht den HERE, sijt ghetroost, ende laet v herte vast houden, ende verbeyt des HEREN.

Kunst tip: Dominus Illuminatio Mea, foto (ook) door de kunstenaar Jan Neal. Oktober 2008.Jan Neal is tentoonstellingsdirecteur voor de ECVA (Episcopal Church Visual Arts) werkzaam in Alabama, VS. Haar toelichting: “Creativity examines nuances and mysteries that hide behind events and concepts, to include the human heart and mind. Only when we are willing to quit "knowing" and explore those hidden variables are we willing to step up to a creative exchange of fantasy for the brilliant glitter of truth. To me this is illumination. We ask for illumination, but I'm not sure we really want it because it can hurt so bad while it hurts so good. Whichever way it hurts, it does thrill. But this examination of mystery has to be courageous enough to overpower fear or we will stay in the fantasy of darkness through lies, laziness and psychological defenses that numb and destroy us bit by bit over time. Do we really want illumination? Do we have enough courage to face the light?" Link episcopalcafe

PSALM 27 van David
7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na:
Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

11 Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marleen van Veelen-van Voorden uit Heemstede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Ludgerus parochie Utrecht met meerdere kerken en (pdf) diensten op zaterdag en zondag. Mn volgt op zondag het oecumenisch leesrooster maar voor de 24e staat het nog niet online. Tijd: zie diensten Link SintLudgerus/vieringen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Of RK Parochie de goede herder, De Schaapskooi Zuideinde 34 Landsmeer
Tijd 10 uur, voorganger diaken Marcel Kaaijk, nb afwijkende teksten: Genesis 15: 5-12 en 17-18, Psalm 27, Filippenzen 3:17-4:1 en Lucas 9:28b-36 Link (pdf) deschaapskooilandsmeer

Psalmenuitleg van een van de zes medewerkers (ds, dr en een prof) van over de psalmen op het blog gereformeerdekerkblijven.nl Op ongeveer 2/3e Psalm 27 met een inleiding en aandacht voor de ogenschijnlijke ceasuur tussen het eerste deel en 'ons' deel. Link gereformeerdekerkblijven

Op You Tube Een antifoon van Psalm 27. Helaas zonder de uitvoerenden, het schilderij is Peter Paul Rubens (1570–1641) de Kruisafname (1611). De tekst: Dominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo?
Dominus defensor vitae meae: a quo trepidabo?
Qui tribulant me inimici mei ipsi infirmati sunt et ceciderunt.
Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum.
Dominus...
Adjutor meus esto, ne derelinquas me, neque tles picias nie, Deus salutaru meus.
Dominus...
(5m46) Link youtube


Paulus eerste brief van aan de Korintiërs
De Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus en Sostenes aan de gemeente in Korinte die Paulus op zijn 2e zendingsreis door Turkije en Griekenland heeft gesticht.
We lezen verder na de cliffhanger van 27januari2013 toen we lazen over de gaven van de Geest en het belang van taakverdeling en samenwerking. NB Ons stukje is een hele boekrol. Een van de kortste boekrollen uit de Bijbel denk ik, maar ik vond online geen bevestiging.

Bij 1 Korintiërs 13:7:
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Daar op de berg, daar zijn de mensen van geloof en hoop.
Volhardend trokken ze het spoor van God,
verdroegen ze de smaad, de pijn, de lange reis
die nooit een einde leek te kennen,
gingen ze verder dan je ooit verwachten kon.
Is dat waarmee ze Jezus nu terzijde staan?
Of is het, eerst en laatst, de liefde Gods,
de liefde van hun hart die hen verbindt?
De glans, de luister die hen samen hier omgeeft
zingt van Gods liefde, zijn geloof, zijn hoop.
God, op de berg en in het dal, laat liefde leven.

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 13:1-13 
De liefde

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Sikkema uit Niekerk op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Paulus eerste brief van aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Jeruzalem kerk, Jan Maijenstraat 14, de Baarsjes Amsterdam West
Tijd: 10 uur, voorganger Ds. W. van Saane (Utrecht) of om 19uur Ds. Jan Sander Heutink (Ede). Link pdf Jeruzalem-kerk in het 40dagentijd teksten boekje of Jeruzalem-kerk. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bisschop Schoon voor de Oud Katholieke kerk in Amsterdam op 28feb2010 over 1 Korintiers 13, de liefde, de eucharistie, schuld belijden en vergevingsgezindheid. Link DenHelder.okkn

Op You Tube: Frederieks eigen compositie naar 1 Korintiërs 13 (2m55). NB Niet zo beste geluidskwaliteit. Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij

In r29 verandert de aanbik van Jezus en werd zijn kleding stralend wit. Dat wordt de 'transfiguratie' genoemd.

Kunst tip: Plafondkoepelschildering van de transfiguratie in het Sinaïklooster, Egypte, ± 560 na Chr. Jezus in het midden, geflankeerd door (staande) Mozes en Elia, aan Zijn voeten (neervallend) de drie leerlingen. Volgens de site is dit de oudste oosterse mozaïek icoon van de Gedaanteverandering van de Heer. NB In het Catharina klooster in de Sinaï woestijn bevinden zich oudste ikonen.

Lucas 9:28-36
(Jezus zei: 27 Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.’ )

28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden.

33 Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Saskia en Esther van Amerongen, scholieren uit Den Hoorn op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormd Zevenhuizen Dorpskerk, Dorpstraat 170 Zevenhuizen. Tijd: 10uur, voorganger C Haasnoot, avondmaal. Link hervormdzevenhuizen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Martin Kroon voor de Protestantse kerk in Best, Oirschot en de Beerzen op 4mrt2007 over Lucas 'Een bemoedigend gesprek' Mooi slot: Maar de berg, die plek van stilte, gebed en aanwezigheid van God, mag ons wel bij blijven, als een plek, een moment in ons leven waarop we nieuwe moed mogen ontvangen en nieuw zicht, vergezicht. Om zo vol nieuwe energie krachtig onze weg door de dalen te vervolgen. Levend in de nabijheid van Gods liefde. Link pknbob

Op You Tube: Richard Strauss ( – ) Tod und Erklaring, vaak vertaald met transfiguratie opus 24 opgedragen aan zijn vriend Friedrich Rosch. De compositie beschrijft de dood van een artiest. Nadat het was gecomponeerd schreef zijn vriend Alexander Ritter (violist, componist en dichter) op verzoek van Strauss er een gedicht bij. Hier uitgevoerd door het Berliner Philharmoniker met Daniel Harding, dirigent op 17Oct2009 (3m28). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het footprints prayer naar r11 van psalm 27.

Footprints in the SandOne night I had a dream...
I dreamed I was walking along the beach with the Lord, and
Across the sky flashed scenes from my life.
For each scene I noticed two sets of footprints in the sand;
One belonged to me, and the other to the Lord.
When the last scene of my life flashed before us,I looked back at the footprints in the sand.I noticed that many times along the path of my life,
There was only one set of footprints.
I also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in my life
This really bothered me, and I questioned the Lord about it.
"Lord, you said that once I decided to follow you,
You would walk with me all the way;
But I have noticed that during the most troublesome times in my life,
There is only one set of footprints.
I don't understand why in times when I
needed you the most, you should leave me.
The Lord replied, "My precious, precious
child. I love you, and I would never,
never leave you during your times of
trial and suffering.
When you saw only one set of footprints,
It was then that I carried you."

Uit het dienstboekje bij de Scottish Baptists op 10feb13.


VOLGENDE WEEK
3 maart 2013, 3e van de 40 dagen
Exodus 6:1-7
Psalm 103:1-7
Romeinen 5:1-11
Lucas 13:1-9
Tussentijds 150

Geen opmerkingen:

Een reactie posten