maandag 4 maart 2013

10 maart 2013, 4e zondag van de 40dagentijd laetare

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
10 maart 2013 is de 4e zondag van de 40dagentijd of Vasten en heet 'Laetare'. Dat is Latijn en betekent 'Verheug u'. Het is genoemd naar het begin van het openingsvers, het introïtus van het proprium (de bijbehorende gezangen) van de Rooms Katholieke Mis:
"Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam:
gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis:
ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae"

"Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen
en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen
Het komt uit Jesaja 66:10 (Nieuwe Bijbel Vertaling). Dit lezen wij niet.

Kunst tip: Antifoon, inleidend vers voor de psalm, voor Laetare, de 5e zondag van de 40dagentijd of Vasten. Gregoriaans gezongen door de Schola Gregoriana Mediolanensis, dirigent Giovanni Vianini, Milaan, Italië. cantogregoriano.it (3m05) Link youtube

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen


Er is geen Bach cantate voor deze zondag in de Stille tijd voor Pasen.

Concert tips
za9mrt13 om 16.30uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, ‘s-Hertogenbosch. 'Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir' (BWV 131) uitgevoerd door Jeroen Felix en de Cappella Jheronimus Bosch. Link Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch
za9mrt13 om 17uur in Bullekerk of Westzijdekerk, Westzijde 75, Zaandam. 'Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn' (BWV 157) uitgevoerd door Cor Brandenburg en het Collegium Vocale Zaandam & barokorkest Eik en Linde. Link Collegium Vocale Zaandam
zo10mrt13 om 19.30 uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen (Hees). 'Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn' (BWV 157) uitgevoerd door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates. Link Nijmeegse Bachcantates
zo10mrt13 om 19uur in de Westerkerk, Prinsengracht 281 hoek Westermarkt,
Amsterdam. De Mattheus Passion (BWV 244) uitgevoerd door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest. Link Westerkerk
zo10mrt13 om 19uur in de Nieuwe Badkapel, hoek Nwe Parklaan/Nwe Duinweg, 's-Gravenhage/Scheveningen. Johannes Passion (BWV 245). uitgevoerd door Gilles Michels en het Haags Barokgezelschap Link Haags Barokgezelschap


TEKSTEN
Het thema deze week is straf van God voor ontrouw of gebrek aan ontzag mn in het oude Testament en verzoening in beide Testamenten. Joden werden niet voor niets Godsvrezenden genoemd en Jezus bracht de verzoening.

In 2 Kronieken de straf van God voor koning Sedekia en de val van Jeruzalem waarbij werd gemoord, geroofd, ontheiligd en de bevolking in slavernij wordt weggevoerd. Sedekia zelf wordt naar Babel afgevoerd en sterft er in de gevangenis.
In de psalm van David redt God wie hem trouw zijn, en ontzag hebben. In onze 11 regels wordt ontzag al drie keer genoemd, maar als je het hebt waakt zijn engel over je r8.
2 Korintiërs 5, 'Met God verzoend', begint zelfs met Wetend dat we God moeten vrezen. In onze regels ligt de nadruk op verzoening nadat alle zonden zijn vergeven en mensen met nieuwe maatstaven worden gezien.
In Lucas 15 het bekende verhaal van de verloren zoon. Een parabel, gelijkenis die mensen op zichzelf kunnen betrekken en die de derde is van gelijke verhalen over verlies van een schaap en een geldstuk dat teruggezocht wordt.

2 Kronieken 36:14-23
Psalm 34:1-11
2 Korintiërs 5:14-21
Lucas 15:11-32
Gezang 34

Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
...
Liedboek voor de Kerken 1973

NB In Jesaja 62:1 staat Om Sions wil mag ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet rusten. Dat kwamen we 30dec12 ook al tegen.


2 KRONIEKEN
2 Kronieken is het 14e boek van het Oude Testament. Het is een boek vol geschiedsschrijving aan de hand van eindeloze geslachtslijsten. Vanaf Adam tot aan koning Salomo en de val van Jeruzalem in 586 voor Chr. De nadruk ligt op de tijd van de koningen Saul, David en zijn zoon Salomo, maar ook 19 minder bekende koningen van Juda. De profeet Jeremia diende de 5 laatste koningen.

In ons stukje lezen we over de laatste jonge koning Sedekia die ontrouw is, geen ontzag toont net als zijn priesters en zijn volk. God wordt boos en stuurt de koning van de Chaldeeën op hem af en leverde alles aan hem uit. Jeruzalem wordt verwoest. De profeet Jeremia heeft Sedekia gewaarschuwd en beschrijft de verwoesting van Jeruzalem in nog groter detail in Jeremia 52.

De waarschuwing, profetie van Jeremia staat 2 x in zijn eigen boek 21:1-10 en is niet mis: (God spreekt) 5 Ikzelf zal met krachtige, sterke hand tegen jullie strijden, vervuld van grote woede en toorn. 6 Ik zal deze stad treffen met een verschrikkelijke pest, waaraan mensen en dieren zullen sterven. … 10 Want ik heb mij tegen deze stad gekeerd: ik zal haar niet redden, maar ten onder laten gaan – spreekt de HEER. Ze zal de koning van Babylonië in handen vallen en hij zal haar in vlammen doen opgaan.’ NBV

In Jeremia 34 staat het eigenlijk nog een keer 2 ‘... Dit zegt de HEER: Ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonië, die haar in vlammen zal doen opgaan. 3 Ook jij (Sedekia) zult niet aan hem ontkomen, maar gevangengenomen worden en aan hem worden uitgeleverd. Je zult oog in oog met hem komen te staan en persoonlijk met hem spreken. Daarna word je naar Babel gevoerd. 4 Maar, koning Sedekia van Juda, luister naar de woorden van de HEER. Dit zegt de HEER tegen jou: Je zult geen gewelddadige dood sterven, 5 maar in vrede heengaan. NBV Jeremia 34

Een van de laatste regel van onze tekst is r21 Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.

Die profetie staat er eigenlijk 3x Jeremia 25:11 Heel dit land valt in puin en wordt een woestenij, en ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen, zeventig jaar lang. 12 Maar als die zeventig jaar voorbij zijn, zal ik de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden laten boeten – spreekt de HEER. Ik maak het land van de Chaldeeën voor altijd tot een woestenij. En in Jeremia 29:10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. In Jeremia ook een stukje over het belang van de Sabbath NBV Jeremia 17:19-27
Allemaal gevonden met de woord zoekfunctie en vinkje Jeremia op biblia.net.

NB In Ezechiel 17 staat een profetie, vergelijking van Sedekia en de koning van Babel de wijnstok en de adelaar NBV Ezechiel 17
Kunst tip: Jeremia waarschuwt Sedekia: "Wie in deze stad blijft, sterft door het zwaard" in Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) Circa 1372, gemaakt in Parijs door Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en anderen (verluchters). Nu in het Meermano Westreenianum Koninklijek Bibliotheek Den Haag Cat nr. MMW, 10 B 23 folio 252r. Link mnemosyne

2 KRONIEKEN 36:14-21
De regering van Sedekia; de verwoesting van Jeruzalem
14 Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel die de HEER in Jeruzalem geheiligd had.

15 De HEER, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. 16 Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen. 17 Toen stuurde hij de koning van de Chaldeeën op hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht in hun heilige tempel. Niemand werd gespaard; jonge mannen en vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan de koning uitgeleverd. 18 En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote zowel als de kleine, liet hij naar Babel overbrengen, evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren. 19 Ze staken de tempel van God in brand en haalden de stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op. 20 De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd, waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. 21 Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren

Opdracht tot herbouw van de tempel
22 In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken:
23 ‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de HEER, hun God, en daarheen gaan.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV en NBV2 (r22-23)

Liever luisteren?
Marjonne Bron uit Den Hoorn op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Kronieken is het 14e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, de Kerk Kwadijk 4 of 87, Kwadijk. Tijd: 10uur, Voorganger Ds. J. Hamers Lezingen: 2 Kronieken 36:14-23 en Lucas 15,11-32 (of alternatief voor OT 2 Samuël 14,1-24, NB Lucas is erg populair het thema is Verheug je over je teruggekeerde broer! Meer pknzeevangenoudendijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dorothee IJsseldijk voor nb zd over 2 Kronieken 36: 14-16. 19-23 In naam van ieders eigen God voeren mensen oorlog. Zo ook lang geleden, 586 jaar voor Christus, ten tijde van koning Sidkia. De gruwelijkste verzen zijn weggelaten en blijven ons bespaard. Link Corticool (RK prekensite)

Op You Tube: Mooi voorgelezen 2 Kronieken 36 (helemaal), ik kon geen een video vinden. (3m51 vanaf 1m20 Sedekia) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 34. In het Latijn heet de psalm Benedicam Domino naar de 2e regel. NB Op 29mei11 lazen we het 2e deel van de psalm, op de 6e zondag van Pasen.

De psalm is van David en werd geschreven / gedicht nadat Abimelek David van zijn hof had verjaagd nadat David waanzin had voorgewend. Ik vond alleen in 1 Samuel 21 een verwijzing naar een priester die zo heet en verder de stadsvorst van Gat Achis. R13 David ... werd bang dat Achis hem kwaad zou doen. 14 Daarom deed hij net alsof hij gek was: toen ze hem beetpakten, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. 15 ‘Zien jullie niet dat die man gek is?’ zei Achis tegen zijn dienaren. ‘Waarom brengen jullie hem bij mij? 16 Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis?’ Complete tekst: NBV 1Samuel 21-22

In de psalm is het thema God redt wie hem trouw zijn. In de psalm wordt ontzag 4x genoemd, en 3x in onze 11 regels. Maar als je het hebt, dan waakt zijn engel over je r8. Eigenlijk over over wie hem vrezen

Kunst tip: Benedicam Domino ''Kolorierung'' Orgelvariatie van het zesstemmig motet van Hieronymus Praetorius Heinrich Scheidemann (1596-1663) van de CD "Magnificat van Andreas Liebig, andreasliebig (5m37) Link youtube

PSALM 34:1-11
[34] 1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.

2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

4 Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5 Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

6 Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

8 De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

10 Vromen, heb ontzag voor de HEER:
wie hem vreest lijdt geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Assen, 10 diensten op 10 locaties. Beginpsalm: psalm 122 II Kronieken 36, 14-23 of II Samuel 14, 1-24 Antwoordpsalm: psalm 34. Lucas 15, 11-32 Tussentijds 151 Link pkn-assen.nl/kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.
Preek van Carla Borgers ? Voor Doopsgezind Twente (Almelo) zd over Vrede moet je leren. Mensen gevraagd om de vrede te leren, zo begon het gedicht dat ik las. Gek eigenlijk dat je vrede moet leren. Onvrede hoef je niet te leren; dat komt je zomaar aanwaaien. Onvrede veroorzaken, geweld gebruiken. Link pdf DGTwente.doopsgezind

Op You Tube: The work of the People, animatie met muziek en meerdere (vermelde) bijbelteksten. I will bless the LORD at all times; his praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the LORD; let the humble hear and be glad. O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together.... O taste and see that the LORD is good; happy are those who take refuge in him. (2m09) Link theworkofthepeople


2e Brief van Paulus aan de KORINTIERS
2 Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief uit 55 na Chr. van Paulus aan de gemeente in de Griekse havenstad Korinthe die hij zelf gesticht heeft tijdens zijn 2e zendingsreis door Turkije naar Griekenland, mn het vasteland in

Onze tekst lijkt verder te gaan na de tekst van Romeinen van vorige zondag, het gaat weer over verzoening. Nb boekrol 5:11 is Wetend dat we God moeten vrezen. (GNB)

Maar nu is er een nieuw begin: r17b Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd
... namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.

Kunst tip: naar r14 en 15 omdat er zoveel mooie verbeeldingen van de gestorven Jezus zijn en die alleen op Goede Vrijdag de dag van de kruisiging bij de teksten horen. Hier de gestorven Jezus met 2 engelen (die over hem waken, naar psalm 34). Giovanni Bellini, ook Giambellino, Italiaans Renaissance schilder (ca.1430-1516). Werk uit 1475-1480 Nu in de Gemalde Galerie, Museum Berlijn, Duitland. Link Artcyclopedia/Giovanni-Bellini-Jesus
of
Kunst tip: een veel tragischer gekruisigde gestorven Jezus anoniem overschilderingen door een leerling van Rogier van der Weyden Paneel Op Lost painters op een expo de weg naar van Eyck, Boymans van Beuningen Link lost-painters

2 Korintiërs 5: 14-21
14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Bakker-Barkmeyer uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet zeker, maar omdat ze het leesrooster tot nu toen volgen: de Protestantse Kerk in Hillegom, de Hoeksteen Karel Doormanplein 2, Hillegom. Tijd: 10 uur, voorganger Ds. W.J. Zaagsma (ook oude bijbels inleveren). Link pknhillegom Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Kees van Duseldorp voor de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk Capelle op 13mrt2011. Over o.a. 2 Kor Waarom doe je het? Zingen en bidden, lezen en luisteren, nemen van brood en wijn? Omdat het moet? Of omdat je het gewend bent? Als dat het is, dan vind ik het prima, maar dan ben ik weer weg. Zo ben ik niet opgevoed en ik zie niet in wat het mijn leven rijker maakt.
O, je doet het omdat je gelooft? Wat geloof je dan? Link gkvcapelle/catechismus

Op You Tube: In het Engels, pastor Joseph Kim in Onnuri English Church. Ambassadors of Reconciliation, Seoel, Korea op Freedom Sunday. (41m17) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal komt alleen voor bij Lucas het is het verhaal van de verloren zoon. Het volgt na 2 andere parabels, vergelijkingen over een verloren schaap en een verloren muntstuk die gezocht en terug gevonden worden. Hier komt de zoon zelf terug als hij aan lager wal is geraakt r24 deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1606-1669), de verloren zoon, circa 1662 of 1668. Link Op kunst-en-cultuur.infonu.nl een observatie van het schilderij-verloren-zoon
en
Kunst tip: De verloren zoon of de marskramer van Jeroen Bosch (circa 1450–1516, Den Bosch), na 1493 op de site van jufhillig voor kinderen over Jeroen Bosch. Link de verloren zoon Of op wikipedia Demarskramer JheronimusBosch Verlorenzoon

Lucas 15:11-32
11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Amsterdam voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Gemeente Oostzaan, Grotekerk (anno 1570) Kerkbuurt 12, Oostzaan Tijd: 10uur, voorganger ds. Gerson Gilhuis. Tekst(en): Lucas 15:11-32. Link PGO Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hanneke van Laarhoven voor Oecumensich Citypastoraat Nijmegen in de Grote of Sint Petruskerk op 14mrt10 over vertrekken en opnieuwe beginnen. Lucas 15 Link ocp-nijmegen

Of de Preek van ds van Haselen voor Protestants Winschoten op Laetare 18mrt07 over alle leesrooster teksten (psalm 23 ipv 34) aan de hand van Hans die als buitenstaander naar zichzelf kijkt zich opraapt en terugkeert. Link van-haselen

Op You Tube: In het Engels, The prodigal brother door Damon Thompson op TBN's Praise The Lord, Oct5th2010 with host Perry Stone. Over de jaloerse broer, muziek bij de thuiskomst en in de kerk, zondaars centraal in de kerk in plaats van geredde gelovigen en bestuurders. Over zelfvoldaanheid en arrogantie jegens publieke zondaars, alsof niet allen zondigen. (14m26) 2 delen (8m23) Link youtube deel 2 youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar de slotwoorden van Jeremia 31

Jeremia 31:35 
Dit zegt de HEER,
die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag,
de maan en sterren als de lichten voor de nacht,
die de zee opzweept, zodat de golven bruisen,
wiens naam is HEER van de hemelse machten:

VOLGENDE WEEK
17 maart 2013, 5e van de 40 dagen Judica

Jesaja 58:7-10
Psalm 126
Filippenzen 3:7-14
Lucas 20:9-19
Gezang 184

NB Woensdag 13 maart 2013 is het Biddag voor Gewas en Arbeid met een eigen leesrooster:

2 Kronieken 1:7-13
Psalm 111
Lucas 11:1-13
Gezang 351

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten