maandag 18 maart 2013

24 maart 2013, 6e van de 40 dagen Palmarum, Palmpasen


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester. NB Deze week laat ik liever live weg vanwege het volle leesrooster. Dus geen tips waar welke teksten (zeker) worden gelezen, kijk op churchatwork oor kerken bij u in de buurt, soms staan de teksten bij de dient vermeld.


PERIODE
24 maart 2013 is het Palmpasen, de laatste zondag voor Pasen. We herdenken deze zondag dat Jezus als een vorst met palmbladen wordt toegewuifd bij zijn intocht in Jeruzalem. Het verhaal staat alle vier evangelies en dat de menigte met takken groen zwaait staat ook in alle evangelies. In Nederland maken wij bij gebrek aan palmtakken, ''palm'' stokken of kruizen versierd met groene takjes en snoep. Bij ons in de Geertekerk (Utrecht) heel authentiek (gedroogde) zuidvruchten zoals dadels, vijgen en rozijnen. Bovenop het kruis een broodhaantje, dat verwijst naar Petrus die zegt dat hij Jezus niet kent. Lucas 22:34 (Jezus:) Ik zeg je Petrus deze nacht zal de haan niet kraaien voordat jij driemaal geloochend hebt dat je mij kent. Dat lezen wij ook.

Kunst tip: De intocht in Jeruzalem in een 13e-14e Eeuws evangelie in de collectie Bijbels van Armenië in de Matenadaran Collection, Leningrad, Rusland. Cat nr (MS5786) Link Armenica/manuscripts

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen


De Bach cantate voor Palmpasen is “Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182). Het is JS Bach's eerste cantate als concertmeester in Weimar. De tekst hoort bij Johannes 12:12-24 of 2 Filippenzen. Intocht in Jeruzalem, dat lezen wij ook, maar in Lucas. Het verhaal van de intocht in Jeruzalem staat in alle evangelies.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate “Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182) door het Bach Consort" bestaand uit Liliya Gaysina (sopraan), Yulia Mikkonen (alt), Paul Bentley en Andrey Krasavin (tenoren), Anton Tutnov (bas), Maurice van Lieshout (recorder), Vlad Pessin (viool), Marina Katarzhnova en Elizaveta Yartzeva (altviool), Alexander Gulin (cello), Anastasia Braudo (orgel), Maxim Emeliyanychev (clavecimbel). Live in concert, Moskou, Rusland op 11juni2011. (30m41) Link youtube

of kijk op dit blog op 17april11 naar deel 2, koraal en de aria voor de bas Raphael Jud, 4e deel, door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. ( 2m49)
of op 1april12 naar deel 2, het koraal door de Gächinger Kantorei en het Bach-Collegium Stuttgart met als dirigent Helmuth Rilling (4m08).

Concert tip
zo24mrt13 om 14uur, in de St Willibrordkerk, Minrebroederstraat 21
Utrecht, een Byzantijnse ritus van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van Christus.
Het Utrechts Byzantijns Koor met dirigent Grigori Sarolea. Entree 10 euro inclusief de CD. Link sintwillibrordkerk
zo24mrt13 om 15uur in Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23, Diemen. Alessandro Scarlatti (1660-1725) Magnificat en Domenico Scarlatti (1685-1757), Stabat Mater uitgevoerd door Ab Novembris, vocaal ensemble uit Utrecht, opgericht door sopraan Hesther Oor voor uitvoeringen in kleine bezetting, bij voorkeur solistisch. Per project wordt een andere dirigent uitgenodigd, deze keer is dat Karel Demoet. Kaartverkoop aan de deur 14 euro. Link stabat-mater-van-domenico-scarlatti-op-palmpasen-diemen of


TEKSTEN
Het thema deze week is de intocht van Jezus in Jeruzalem als koningzoon, gezeten op een ezel die de eigenaren afgeven omdat de Heer hem nodig heeft.

We lezen 4 regels uit Jesaja, waarin hij God dank voor zijn profeten gave, ene vaardige tong maar ook belooft martelingen te doorstaan een vooraankondiging van Jezus kwellingen, maar dan anders Jesaja claimt zijn baard te laten uittrekken.
We lezen drie stukken uit psalmen, weer over de hoeksteen in psalm 118 die we vorige week ook al tegenkwamen, psalm 73 over straf voor de Goddelozen en psalm 22 met een vooraankondiging van de verschrikkelijke kruisiging op Goede Vrijdag. (daarvoor is een apart leesrooster, zie onderaan)

In de brief van Paulus aan de Filippenzen wordt Jezus gehoorzaamheid tot aan het kruis geprezen en zijn (troons)verheffing tot Christus in de Heer tot eer van God de Vader.

In Lucas 22 het complot van de Schriftgeleerden tegen Jezus, het verraad van Judas, hier door Satan bezeten, het laatste avondmaal en de instelling van de heilige communie allemaal vooruitlopend op de komende week want dat vindt pas plaats op Witte Donderdag (of de avond ervoor, want anders gaat het allemaal wel erg snel op vrijdag.)

Lucas 19:(28)29-40
Psalm 118:1-2:19-29
Jesaja 50:4-7 (Jesaja 52:13-53:12)
Psalm 73:13-20
Brief aan de Filippenzen 2:5-11
Psalm 22:1-22
Lucas 22:1-23 en 56
Gezang 173

5e couplet
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
aar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
Liedboek voor de Kerken 1973


LUCAS
Lucas is het derde evangelie van het Nieuwe Testament. We lezen op Palmpasen over de intocht in Jeruzalem. Dit verhaal komt voor in alle vier evangelies. Mattheus 21:1-11, Marcus 11:1-11 en Johannes 12:12-19. In Mattheus, Marcus en Johannes wordt nadrukkelijk verwezen naar een profetie, voorzegging in het Oude Testament door Zacharias (9:9) dat de koning(szoon) op een ezel Jeruzalem zal binnenrijden. Zacharia 9

We lezen iets verder over Jezus verdriet over de komende verwoesting van Jeruzalem (in 70naChr), dit staat alleen in Lucas. Zijn boosheid over de handel in de tempel wordt ook beschreven in alle evangelies: Mattheus 21:12-13, Marcus 11:15-19 en Johannes 2:13-22 (maar dat vind bij een eerder bezoek aan Jeruzalem plaats).

Kunst tip: De intocht in Jeruzalem door Pietro Lorenzetti (Italië ca. 1280-1348) fresco uit circa 1320 in de Basilica of San Francesco d'Assisi, Assisi, Italië. Link artbible

LUCAS 19
Intocht in Jeruzalem
29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”
32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

45 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46 terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48 maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van Erik van Muiswinkel, cabaretier als preek van de Leek in de Singelkerk in Amsterdam, Palmpasen 2010. Opvattingen over het doel en de aard van de intocht. Link preekvandeleekerikvanmuiswinkel (pdf)

Op You Tube: Brugge heilig bloed processie Jesus intocht in Jerusalem. (45sec) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week uit psalm 118, oa de regels over de afgekeurde hoeksteen, dus wat Jezus vorige week citeerde in de Lucas tekst. In het Latijn heet de psalm Confitemini Dominonaar de eerste regel.

De beginregels en onze eerste 2 regels worden aan ons slot herhaald. De volgende selectie 1-29 past mooi bij de intocht in Jeruzalem
r19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.

Altijd mooi voor elke dag en zeker voor de zondag: r24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.
Kunst tip: Hosannah aan de zoon van David, de intocht in Jeruzalem in het Breviarum van Martin van Aragon*, een breviarum of brevier, een gebedenboek voor een geestelijke. De kunstenaars zijn anoniem, het wordt gedateerd in de 15e Eeuw. * Martin van Aragon (Greona, Spanje 1356- Barcelona, Spanje 31mei1410), bijgenaamd de Menselijke, was geen geestelijke maar een Spaanse prins. Nu in de Bibliothéque Nationale de France, Parijs Frankrijk. Link artbible

PSALM 118
1 Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
2 Laat Israël zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’

19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21 Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.

22 De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23 Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.
25 HEER, geef ons de overwinning,
HEER, geef ons voorspoed.

26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen
tot aan de horens van het altaar.
28 U bent mijn God, u zal ik loven,
hoog zal ik u prijzen, mijn God.
29 Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek Van de Broeders in Christus een overdenking van Christus in psalm 118 en een verwijzing naar “Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken” (Jesaja 28:16). Link broedersinchristus

Op You Tube: The rocks and stones themselves would start to sing in het nummer 'Hosannah' uit de rockoperafilm uit 1973 Jesus Christ Superstar van regisseurs Norman Jewison, met Ted Neeley als Jesus (1m54) Link youtube


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament, maar we onderscheiden er drie want de geschriften ontstonden over een periode van minstens driehonderd jaar. De eerste Jesaja schreef boekrollen 1-39, de tweede of deutero Jesaja boekrollen 40-55 en de de derde trito Jesaja was een groep profeten in de Geest van Jesaja die boekrollen 56-65 schreven. Wij lezen uit boekrol 50 van de Deutero Jesaja die profeteerde tijdens de Babyonische Ballingschap.

We lezen maar 4 regels die in een notendop de weg van Jezus bevatten: zijn missiewerk, zijn lijden en zijn vertrouwen in God.

Kunst tip: Jezus bespuwd bespot r6 Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. Door impressionist (Edouard) Manet (1832 –1883 ) uit zijn minder bekende bijbelse ouevre Link Statenvertaling

of Jezus met doornen gekroond op een plafondschildering van de lijdensweg van Christus in de St Martinskerk van Zillis in kanton Graubunden (de grote geschilderde figuur is een Christphorus) V.l.n.r: laatste avondmaal, bidden in Getsemané, de leerlingen slapen, voor Pilatus, bespotting en geseling) Op het pelgrims(weg) blog van Siebe Hiemstra Link blogger/Zillis lijdenJezus

JESAJA 50:4-7
4 God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
7 God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Marlies Dankers uit Hardinxveld-Giessendam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. J.S. van der Net over de bespotting van Jezus in Mattheüs 27:39-44 en andere Bijbelteksten in de Lijdenstijd. Drie hoofdpunten: -1- Wie er spotten -2- Wat deze spot inhoudt -3- Hoe de Heere Jezus volhardt in Zijn lijden. Link prekenweb/JSvd (pdf)

of een preekmeditatie bij beelden van de Lijdensweg in Johannes 19 van Jurjen Zeilstra 21april11 in de Regenboogkerk in Hilversum Link regenboogkerkhilversum (pdf)

Op You Tube: In het Engels een preek door Pastor DL Harris Word for the weary over Jesaja 50:4-7 door pastor met luidruchtige, begrijpende, aanmoedigende commentaren (28m12) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 73 een van de 12 psalmen van Asaf die onder koning Salomo een van de koorleiders was in de tempel. In het Latijn heet de psalm Quam bonus Israel

We lezen regel 13-21, in de regsls daarvoor onbegrip voor het geluk dat goddelozen toelacht en daarom beginnen in onze regels met r13 het verwijt dat in de GrootNieuwsBijbel is vertaald met voor niets heb ik eerlijk geleefd. De kwelling van de rechtvaardig levende wordt beschreven maar dan obntkomt de Goddeloze zijn straf niet r,18-20.

Weggelaten door de leesroostercommissie om de straf te benadrukken (?), maar erg indrukwekkend: r21 Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, 22 dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier.

Kunst tips: naar r17 de Synagoge in Roermond op de website kerken in Limburg Link kerkgebouwen-in-limburg Roermond
de Synagoge in Maastricht op dezelfde website Link kerkgebouwen-in-limburg Maastricht en de Synagoge in Meerssen Link kerkgebouwen-in-limburg Meerssen of de Synagoge in Amersfoort. Link Gildeamersfoort/joodsamersfoort


PSALM 73:13-20
13 Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver
en waste ik mijn handen in onschuld!
14 Want ik werd gestraft, dag aan dag,
en geslagen, elke morgen weer.

15 Maar zou ik spreken als zij,
ik pleegde verraad aan Gods kinderen!
16 Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten
waarom – het was een vraag die mij kwelde,
17 tot ik Gods heiligdom binnenging
en mij hun einde voor ogen bracht.

18 Ja, u zet hen op een glibberig pad
en stort hen in een diepe afgrond.
19 In een oogwenk is het met hen gedaan,
hun ondergang, hun einde is een verschrikking.
20 Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer,
bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marijka Houtman-Scholten uit Maassluis op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van emeritus dominee Philippus Kroes op 29juli2007 Link Pastoralekroes//Psalm73

Op You Tube: door BarlowGirl 'Psalm 73', My Gods Enough for me Op het album Another Journal Entry met de complete tekst 'I can't explain why I suffer though I live for You Those who deny You they have it better than I do'(4m01) Link youtube

Op tudou een Chinese You Tube met voor mij onleesbare toelichting Quam bonus Israel gezongen door een bass/bariton (4m29).


Brief aan de Filippenzen
Brief aan de Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef uit een gevangenschap. Filippi is de eerste gemeente op het Europese vasteland (Handelingen 16:11-40) en lag in het toenmalige Macedonië, nu Griekenland.

Paulus loopt voor ons wat op de gebeurtenissen vooruit hij spreekt over de komende kruisiging op Goede Vrijdag. Jezus wordt geprezen omdat hij zijn gelijkheid aan God, zijn macht, niet gebruikte maar zich als een slaaf niet kruisigen, gehoorzaamheid tot in de dood. Zijn beloning, een bekroning, elke knie zal zich buigen en een eretitel Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Kunst tip: de Kruisiging door Andrea del Castagno, Italiaans schilder die in Florence werkte, circa 1450. Nu in de National Gallery, Londen, VK. Link rkk

Brief aan de Filippenzen 2:5-11
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ina Buist, IKON op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Brief aan de Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Preek van Coen Wessel voor de Thomaskerk in Zeist 21maart10 over Filippenzen 2:5-11: Vallen en gedragen worden. ''vallen is de kern van de lijdensgeschiedenis van Jezus. Het vallen geeft aan dat Jezus zichzelf aan het verliezen is. Je identiteit en je levensprojecten storten in elkaar als je valt''. Link coenwessel/Preekarchief Preek coenwessel/vallen

Op You Tube: Jan Stelma Christus is God, voor de Genade Bijbel Gemeente Sassenheim en online (52m19) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze uit psalm 22 een psalm van koning David, die gezongen wordt op de wijs van de hinde van de dageraad, die is echter niet bekend...In het Latijn heet de psalm Deus, Deus meus, God mijn God naar de 2e regel.

In r2 ook Mijn God waarom heeft u mij verlaten' de bekende woorden van Jezus aan het kruis in de Mattheus Passion en Mattheus 28:46 'Eli Eli lema Sabachtan'. Nogal een contrast met het evangelie van Lucas (23:46) waar wij alsmaar uit lezen. Daar staat 'Vader in uw handen leg ik mijn Geest'.

De psalm leest als een vooraankondiging op de kruisiging met nare details. Opvallend is regel 7 over de kwelling , r9 en r17 zij hebben mijn handen en voeten gesnoerd, in de Groot Nieuws Bijbel vertaald met doorboord. In de psalm worden de kleren verdeeld nadat ze er om spelen. Allemaal details die we kennen van de kruisiging in de evangelies.

Kunst tip: de Kruisiging, middenpaneel van een altaardrieluik van hans Memling (1430/40 – 1494) circa 1491, nu in het Museum St Annen, Lubeck. Link Wikimedia/HansMemling Het hele altaar drieluik staat op Wikipedia/Hans_Memling

PSALM 22:1-23
Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad.
1 Een psalm van David.
2 Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
3 ‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.

4 U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.
5 Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en u verloste hen,
6 tot u geroepen en zij ontkwamen,
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

7 Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
8 Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
9 ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’

10 U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,
11 bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,
van de moederschoot af bent u mijn God.

12 Blijf dan niet ver van mij,
want de nood is nabij
en er is niemand die helpt.
13 Een troep stieren staat om mij heen,
buffels van Basan omsingelen mij,
14 roofzuchtige, brullende leeuwen
sperren hun muil naar mij open.

15 Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.
16 Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.

17 Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.

18 Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
19 verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.

20 HEER, houd u niet ver van mij,
mijn sterkte, snel mij te hulp.
21 Bevrijd mijn ziel van het zwaard,
mijn leven uit de greep van die honden.
22 Red mij uit de muil van de leeuw,
bescherm mij tegen de horens van de wilde stier.
U geeft mij antwoord.
23 Ik zal uw naam bekendmaken,
u loven in de kring van mijn volk.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Leendert de Jong, Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van Ds R.D. Anderson voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt op Goede Vrijdag 2007 )Preek aangepast 23mrt12). Tijdens de preek zingen: Ps. 22:7, 4, 8, 3 13-14). De geschiedenis van de kruisiging 1) Op de schandpaal genageld 2) Om de schandpaal gezeten 3) Naar de schandpaal gespot 4) Met de schandpaal in duister gehuld 5) Van de schandpaal af. Link Anderson (pdf)

Op You Tube: The Psalm Project – Suzanne van de Velde zingt Psalm 22 Mijn God, van het album: Psalmen Unplugged (5m36) Meer op thepsalmproject met agenda Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 26:1-5 en 17-30, Marcus 14:10-11 en 14:12-26. Johannes 13:1-27 en in Korintiërs 11:23-25 wordt er naar verwezen.

Kunst tip: De duivel duwt Judas naar de Hogepriester om Jezus te verraden door Giotto, Italië (1266 – 1337) eierverf op paneel, crica 1304-06. In de Cappella degli Scrovegni (Arena Chapel), Padua, Italië. Link allesoverkunstgeschiedenis.jpg Meer over kunst over het Laatste avondmaal op allesoverkunstgeschiedenis/pasen

Fresco, muurschildering in natte kalk van het Laatste Avondmaal door Taddeo Gaddi, circa. 1360 - 1370 in de Santa Croce in Florence Link wikimedia/Taddeo Gaddi Op geschiedenisbeleven/Is Leonardos Laatste Avondmaal wel zo bijzonder? En Statenvertaling/laatste-avondmaal nog meer (soms dezelfde) Laatste Avondmalen met toelichting.


Lucas 22: 1-23 en 56
Het pesachmaal
1 Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. 2 De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4 Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.

7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9 Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ 10 Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11 en zeg tegen de heer van dat huis: “De Meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13 Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

21 Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. 22 Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren.’ 23 Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.
 

56: Een dienstmeisje zag hem (Petrus) bij het vuur zitten , keek hem strak aan, en zei die man hoorde er ook bij!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Jouke van Winden op voorleesbijbel, of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Preek van ds Hans Burger in De Voorhof. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Franeker op Lucas 22 Pasen of Pesach vieren? Link Lukas-22 Jezus-meer-dan-pesach

Op You Tube: Lady Gaga I am in love with Judas? In de tekjst allerlei verwijzingen naar de Bijbelse figuur metrolyrics/judas-lady-gaga (5m35) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed om betrokken mensen van Ton Kremer, kerk in Burdaard. Het is een gebed om meer vrijwilligers en actieve gemeenteleden. Ik heb het gekozen omdat -zo tegen het eind van de 40dagentijd, een inkeer periode, mensen daadwerkelijk opnieuw (kunnen) beginnen en hier door naar buiten te treden.

Goede God,
de oogst is groot
en daarom zoeken wij arbeiders.
Geen mensen als zwervers zonder doel,
maar met een missionaire houding.
Mensen die uittrekken van stad tot stad.
Mensen die zich geheel en al op U durven verlaten.

Laat op hun weg hun eerste woord vrede zijn,
vrede, het geschenk van de verrezen Heer.
Laat hen uw wegen bewandelen in dienstbaarheid
en mensen uitzicht schenken op uw heilzaam handelen.
Maak dat zij met mensen meeleven,
delen in voor- en tegenspoed.
Dat zij zich inzetten voor uw Rijk,
een Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede.
Goede God, verhoor ons zoeken
en geef dat mensen uw roepstem verstaan.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer.
Amen.

Van: Ton Kremer op: kerkburdaard


KOMENDE WEEK
Leesrooster voor Witte Donderdag, 28 maart 2013
Exodus 12:(1)15-20
Psalm 81 (Psalm 116)
Johannes 13:1-15
Johannes 14:15-31
(Matteüs 26:30-46a)
Tussentijds 160

Leesrooster voor Goede Vrijdag, 29 maart 2013
Exodus 12:(1)21-28
Hosea 6:1-6 (Jesaja 52:13-53,12)
Psalm 22
Brief aan de Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19,42
Tussentijds 86

Leesrooster voor de Paaswake, zaterdagnacht 30 maart 2013
Genesis 1:1-2,3
Psalm 33:6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16:5-11
Exodus 14:15-15,1a
Exodus 15:1b-3(21)
Jesaja 54:4-14
Psalm 30:2-6
Jesaja 55:1-11
Jesaja 12:1-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Psalm 42:2-6
Romeinen 6:3-4
Kolossenzen 3:1-4
Lucas 24:1-10(11)
Gezang 203

leesrooster voor Pasen, 31 maart 2013
Jesaja 51:9-11
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18
Tussentijds 173

Contact: Reacties, opmerkingen en suggesties zijn welkom naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten