dinsdag 15 juli 2014

20 juli 2014, 5e zondag na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
20 juli 2014, is de 5e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Wer nun den lieben Gott läßt walten” (Koraalcantate BWV 93), ''Siehe, ich will viel Fischer aussenden'' (BWV 88) en wellicht maar dat is omstreden, “In alle meinen Taten” (Koraalcantate BWV 97). De teksten horen bij Lucas 5:1-11 over de wonderbare visvangst.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “In alle meinen Taten” (Koraalcantate BWV 97). Cantate voor eean niet genoemde gelegenheid uit 1734 (wellicht voor de 5e zondag na Trinitates of een huwelijk). Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman en Sandrine Piau, sopraan; Bogna Bartosz, alt; James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Coro: In allen meinen Taten; Aria (bass): Nichts ist es spat und frühe; Recitativo (tenor): Es kann mir nichts geschehen; Aria (tenor): Ich traue seiner Gnaden; Recitativo (alto): Er wolle meiner Sünden; Aria (alto): Leg ich mich späte nieder; Aria (soprano, bass): Hat er es denn beschlossen; Aria (soprano): Ich hab mich ihm ergeben; Chorale: So sei nun, Seele, deine. Link youtube

Of kijk op dit blog op 30juni13 naar de aria van de tenor uit cantate BWV 88 "Siehe, ich will viel Fischer aussenden" uitgevoerd door Andreas Weller, de J.S. Bach Stichting van St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (3m47).

Of kijk op 24juli11 naar JS Bach cantate BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' Couplet 1,4,en 7, Georg Neumark (4m08)

Concert tip
Niets gevonden behalve een Bachconcert, het is maar de vraag of ze de cantaten van deze zondag spelen.....
za19juli14 van 15-16uur in de Joriskerk, Leusderweg 10, Amersfoort door Jaap Remmerswaal op het orgel en Hellen Knoop, viool en Laurens Knoop contrabas. Gratis Link Joriskerk of Christelijkeconcertagenda/Orgelconcert door Jaap Remmelzwaal


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 40:12-25, Psalm 86, (Romeinen 8:18-25) en Matteüs 13:24-30 en 36-43. Dat las ik op 17juli11.

Op het alternatief leesrooster staat: Jezus Sirach 50:1-24, Psalm 96 en Romeinen 11:16-24. We lazen al eerder uit Jezus Sirach, op 22juni14. De Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e boek van de Deuterocanonieke boeken. De 11 boeken spelen allen in de tijd van het Oude Testament, maar horen niet bij de Hebreeuwse Bijbel. Voor de Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken zijn ze wel gezaghebbend. (Wikipedia). De Protestanten noemen 10 van deze boeken apocrief. Bij de Protestanten zijn het er 10 als ze de brief van Jeremia als hoofdstuk van Baruch beschouwen óf het Gezang van drie mannen in de vurige oven als Toevoeging van Daniël. Ze staat in Bijbeluitgaven tussen het Oude en Nieuwe Testament in.

De liederen bij het alternatief leesrooster zijn 96a, 96b en 770 uit het Nieuwe Liedboek – zingen en bidden in huis.


De Wijsheid van Jezus Sirach
De Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e boek van de Deuterocanonieke boeken. Het is in het Hebreeuws geschreven rond 180 voor Chr. door Jezus (zoon van) Sirach eigenlijk Jesua ben Elazar ben Sira, een inwoner van Jeruzalem. Het is later door zijn kleinzoon in het Grieks vertaald en vooral die versie is bewaard gebleven, van de Hebreeuwse versie slechts fragmenten. Bij de Griekse versie is een 'woord vooraf' door de kleinzoon waarin hij schrijft dat zijn grootvader zijn wijsheid opschreef 'in de hoop dat belangstellenden steeds meer vorderingen zouden maken in het leven volgens de Wet'. De Wijsheid van Jezus Sirach bevat wetten en leefregels met (zijn) argumenten, heel praktisch en aansprekend net als Spreuken (Blogger). In de vroeg-christelijke Kerk werd het veel gebruikt als leerboek door de combinatie van moraal en geschiedenis. Het werd aangeduid als Liber Ecclesiasticus kerkboek en in het Engels heet het dan ook Ecclesiasticus.

We lezen uit de 50ste boekrol vanaf r1 over Simon, zoon van Onias, historische figuren Wikipedia/OniasI en Wikipedia/SimonI. Simon was hogepriester in de tempel in Jeruzalem vanaf het begin van de derde eeuw v.Chr., tot zijn dood in plm. 270 v.Chr. Het is mogelijk dat deze Simon de vermaarde Simon de Rechtvaardige is, maar het kan ook zijn kleinzoon Simon 2 zijn geweest.

We lezen een stukje over het werk en charisma van Simon de hogepriester, opvallend 'vererend' voor een dienaar van God.

Kunst tip: naar r5 Uit de synagoge van Enschede 2 voorhangsels ''De Parouches is het doek dat voor de deur van de Aron Ha-Kodesj [de heilige Ark] hangt. Bij de Sefardiem (de Joden uit Spanje en Portugal) is de ''parochet'' meestal achter de deuren van de Aron Kodesj verborgen. De Asjkenaziem (Joden uit het Oosten) zeggen Parouches, de Sefardiem Parochet. De oorspronkelijke parouches was het gordijn dat in de tabernakeltent het Heilige der Heiligen, waarin de Ark des Verbonds stond, afsloot. (Exodus 36:35) Link: synagoge enschede

Wijsheid van Jezus Sirach 50:1-24
1 Simon, zoon van Onias en hogepriester, herstelde bij zijn leven het huis van God, versterkte in zijn tijd de tempel. 2 Hij legde het fundament voor de hoge muren, een hoge steunmuur als omheining van het heiligdom. 3 In zijn tijd werd een waterbekken gebouwd, een bekken zo groot als de Zee. 4 Hij behoedde zijn volk voor de ondergang en versterkte de stad tegen belegeraars.

5 Welk een glans omgaf hem toen hij uit het Huis van het voorhangsel kwam en zich tot het volk wendde! 6 Dan was hij als een morgenster tussen de wolken, als een volle maan tijdens een feest, 7 als de zon die op de tempel van de Allerhoogste straalt, als de regenboog die de wolken glans geeft, 8 als een roos in de lente, als een lelie bij een waterbron, als een jonge twijg van de Libanon in de zomer, 9 als brandende wierook op een vuurbak, als een vaas van massief, gehamerd goud, versierd met allerlei kostbare stenen, 10 als een olijfboom vol vruchten, als een cipres die zich tot in de wolken verheft. 11 Wanneer hij gekleed ging in een prachtig gewaad, met volmaakte praal was getooid en opging naar het heilige altaar, vervulde hij de voorhof van het heiligdom met luister. 12 Staande bij de vuurhaard van het altaar ontving hij dan de offerstukken van de priesters. Hij werd omringd door een krans van broeders, als loten van de ceders op de Libanon, om hem heen geschaard als palmbomen. 13 In hun pracht stonden alle nakomelingen van Aäron voor heel de gemeenschap van Israël, met in hun handen een offer voor de Heer. 14 En wanneer de dienaren hun werk bij het altaar hadden voltooid, het offer voor de Allerhoogste, de Almachtige, gereed hadden gemaakt, 15 strekte hij zijn handen uit naar de schaal en plengde de wijn, goot die uit aan de voet van het altaar: een heerlijke geur voor de Allerhoogste, de koning van allen. 16 Dan verhieven de nakomelingen van Aäron hun stem en bliezen op trompetten van gedreven zilver. Ze lieten een machtig geluid horen, een herinnering voor de Allerhoogste. 17 Onmiddellijk wierp heel het volk zich ter aarde, boog diep neer voor zijn Heer, de almachtige God, de Allerhoogste. 18 En de zangers prezen hem met hun stem, luid klonk hun mooi gezang. 19 En het volk hief smeekbeden aan tot de Heer, de Allerhoogste, het bad tot de barmhartige God, totdat de dienst voor de Heer voltooid was, de viering voor hem geëindigd was. 20 Dan daalde Simon af en strekte zijn handen uit over heel de gemeenschap van Israël. Hij sprak de zegen van de Heer uit en noemde zijn roemvolle naam. 21 En zij bogen opnieuw neer om de zegen van de Allerhoogste te ontvangen.

22 Prijs nu de God van alles wat bestaat, die overal grote daden verricht, die ons vanaf de moederschoot verheft en ons zijn barmhartigheid betoont. 23 Moge hij ons vreugde geven, Israël vrede schenken in deze tijd, zoals in de dagen van weleer. 24 Moge hij barmhartig voor ons zijn en ons in deze tijd bevrijden.

Liever luisteren?
Rien Oostveen uit 't Harde in voorleesbijbel. 'Er is vanuit de optiek van onze geschiedenis en onze cultuur geen enkel boek met een vergelijkbare invloed als de bijbel. Het is en blijft dus het meest bijzondere boek dat ik ken. Ik beschouw mijzelf als een gelovend christen. Op de boodschap in de bijbel, zoals ik die probeer te verstaan is mijn leven gebouwd'. Jezus Sirach is het 7e Deuterocanonieke boek, deze staan tussen het Oude en Nieuwe Testament in.

Liever live?
Remonstrantse Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht. Tijd: 10.30 uur, voorganger Ds Florus Kruyne. Link Remonstranten/utrecht/Geertebrief (pdf, pag. 2) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Kerkblad stukje van Gerard F Willems over Simon, de Hogepriester en de Rechtvaardige voor de Verenigde Protestantse kerk van België op april 2013. Link Kerkmozaiek (pdf, pag. 13)

Op You Tube: Eigenlijk hoort het bij Jezus Sirach 41, over de dood, maar een aria van de Nederlandse alt Aafje Heynis krijgt bij mij altijd voorrang. Johannes Brahms (1833–1897) ''O Tod, wie bitter bist du'' uit 1896 opname uit 1961 (4m40) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 96, in het Latijn heet de psalm Cantate Domino. Het is overduidelijk een lofpsalm die mooi aansluit op de laatste regels van Jezus Sirach en de nadruk weer op god legt in plaats van zijn priester.

Kunst tip: Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) "Chantez a Dieu, chanson nouvelle" Psalm 96 uitgevoerd door Kairos: A Consort of Singers, vocaal ensemble uit West Park, NY, USA in het Holy Cross Monastery in West Park, NY in Juni, 2009, (2m20) Link youtube

PSALM 96
1 Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. 2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden. 5 De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt. 6 Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, zijn majesteit en macht, 8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen. 9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt. 10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. 12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen 13 voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
In de Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van der Schee (Geloof nooit een dominee, denk zelf) voor Amsterdam-ZW op 25nov07 over psalm 96. Enig besef waar dat allemaal wel niet op zou kunnen doelen, zo’n Psalm 96? Ik hoop toch in ieder geval wel een beetje. Nb VdSchee verwijst naar Paulus, maar naar diens brief aan de Efeziërs. Link wimvanderschee

Op You Tube: Cantate Domino in B♭-Psalm96-voor vrouwen stemmen en piano. Uitvoering in opdracht van componist Matsushita Koji op 27nov10 in Izumi Hall, Osaka. Dirigent: iinuma Kyoko piano: Keiko Kumagai Sing for Japan voor bijstand na de aardbeving. (4m56) Link youtube


ROMEINEN
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de Christelijke Gemeenten voor hij haar wilde bezoeken. Hij schrijft aan Joden en niet-Joden Christenen met een mooie beeldspraak van olijventeelt waarbij edele olijf enten worden gezet op wilde olijfbomen.

Uitleg van enten met foto: op 'Aantekeningen bij de Bijbel' over Enten. Een methode van vermenigvuldigen waarbij een tak van een boom of plant wordt verenigd met de wortels en tak van een andere boom of plant. Komt in de Bijbel alleen voor in Rom. 11:17-24. Link Bijbelaantekeningen/Enten

Brief aan de Romeinen 11:16-24
16 Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. 17 En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18 dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: ‘Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?’ 20 Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: 21 als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? 22 Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. 23 En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet, lid van de Kerkenraad in Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel De brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Nieuwveen, Kerkstraat 45, Nieuwveen. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. P. Wilschut uit. Alphen a/d Rijn. Dienst met preekbespreking. Op zondag 20 juli lezen we uit Romeinen 11. Dat is een belangrijk hoofdstuk over onze verhouding met Israël. Hoe zit het met kerk en Israël? Heeft God de kerk als nieuw volk aangenomen en Israël verstoten?  Kan dat, ondanks alle beloften? Wie is God dan?  Veel zegen, allen. Link Protestantse-gemeente-Nieuwveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van de Schee voor Weesp-Nigtevecht op 26feb95 en Loenen-Abcoude 26feb95 over Romeinen 11. aan de wieg van Gods volk staan geen knappe, indrukwekkende of bijzonder gelovige mensen, maar alleen God zelf, die mensen die niets knaps, indrukwekkends of gelovigs gedaan hebben maakt tot zijn kinderen, tot zijn volk. Dat is tenslotte de bron van al onze verwondering over onze God, dat Hij mensen die dat niet verdienen - integendeel, die het omgekeerde verdienen - maakt tot zijn kinderen, tot zijn volk. Hij roept hen, maakt het tot kinderen, komt onder hen wonen, verbindt zich aan hen, geeft hun zijn geboden, geeft hun zijn verzoening, geeft hun allerlei beloften, bovenal: geeft hun zijn Zoon. …. En God blijkt telkens weer genadiger te zijn dan we al dachten. Dat komt in Romeinen 11 als in een regelmatige golfbeweging op ons af. NB de houdbaarheidsdatum van deze preek is volgens vd Schee verstreken. Link WvdSchee

Video: preek van John Piper over Romeinen 11:13-24 in het Engels met de tekst uitgeschreven (38m) Link Desiringgod/the-jewish-root-supports-you-through-your-faith-alone


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een lied van Huub Oosterhuis naar het gebed van Zacharia uit het Nieuwe Lieboek. Zacharia is priester in de tempel en de vader van Johannes de Doper. NBV Lucas 1

De lofzang van Zacharias
Een schoot van ontferming is God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zo als de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons ver schenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Tekst Huub Oosterhuis naar Lucas 1:77-79
Muziek van Antoine Oomen
Bron: Nieuw Liedboek proefbundel pag. 10

VOLGENDE WEEK
27 juli 2014, 6e van Trinitatis

Op het Oecumenisch leesrooster staan: 1 Koningen 3:5-12, Psalm 119:121-128, (Romeinen 8:26-‐30) en Matteüs 13:44-52. Dat las ik op 24juli11.

Op het alternatief leesrooster staat … niets, misschien neem ik een weekje vrij of ga terug naar mijn Bijbelse vrouwen thema.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten