dinsdag 6 juli 2010

11 juli 2010, 4e van de zomer of de 6e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Het zijn de rustige zomermaanden in de kerken, er is vaak geen apart
kinderaanbod meer, soms om de week een dienst of gecombineerde
diensten van lokale kerken. De leesrooster teksten gaan deze keer
vooral over regels en geboden, het belang en de betekenis ervan.

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Vergnügte Ruh, beleibte
Seelenrust' (BWV 170) en 'Es ist das Heil uns kommen her' een
Koraalcantate (BWV 9).

Eigenlijk horen bij Lucas 10: de Barmhartige Samaritaan 'Du sollt
Gott, deinen Herren, lieben (BWV 77: rec 4 'Gib mir dabei, mein
Gott! ein Samariterherz'), 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (BWV 33)
en 'Ihr, die ihr euch von Christo nennet (BWV 164: rec 3 'Samariter-
gleiche Herzen Lassen fremden Schmerz sich schmerzen Und sind
an Erbarmung reich').

Op You Tube JS Bach (1685 - 1750). Aria: "Vergnügte Ruh, beliebte
Seelenlust" (BWV 170) door Aafje Heynis, een geweldige (contra)alt,
met het Nederlands Kamer Orkest gedirigeerd door Szymon Goldberg.
(7m12). Link youtube
Gezongen door een man, counter tenor Andreas Scholl, gedirigeerd
door Philippe Herreweghe (6m44). Link youtube

Kunst tip: Uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
KB Psalter? nr 76 (F 5 7r sc). Mozes ontvangt de tafels met de tien
geboden. (8 bij 6 mm). Link meermanno

TEKSTEN
Deuteronomium 30: 9-14
Psalm 25: 1-10
Lucas 10: 25-37

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament en bevat 'de regels' uit de eerste vier boeken. Ook in dit stukje over de (tien) geboden) wordt dit nog eens extra benadrukt.

Kunst tip: Modern glas in lood raam met Deuteronomium 30, Transparant Dreams Glass Studio, Mark Stine, Denver Colorado. Link tdstainedglass

Deuteronomium 30: 9-14
9 De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt,
u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er
weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw
voorouders.
10 Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de
geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem
weer met hart en ziel toebehoren.
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor
u en liggen niet buiten uw bereik.
12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor
ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken,
zodat wij ernaar kunnen handelen?”
13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te
zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze
ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”
14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze
u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

Link naar complete tekst biblija,net
Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament.

Liever live?
Walfried Parochie Groningen, in de Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, Noorddijk. Tijd: 10.00 uur, een gastdienst van de Protestantse Ds. J. Goorhuis. Link walfriedparochiegroningen

Of kijk op Zoek een kerk in Nederland voor een dienst bij u in de buurt: Link churchatwork

Preek van Ds E. Meenderink van de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen op 18 januari 2009. Ook te horen. Link kvdnvlaardingen

Op You Tube: JellyTelly presenteert The Fabulous Bentley Brothers. Zij zingen (voor kinderen, in het engels) over het boek Deuteronomium (2m40). Link youtube

PSALM 25
Psalm 25 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden in vers 2 en in vers 18; de letter waw ontbreekt. (Het
afsluitende vers 22 valt buiten de alfabetische reeks).

Kunst tip: Het Utrechts Psalter, psalm 25. Frans handschrift rond 820. Link libraries

PSALM 25
1 Van David.

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.

4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.

8 Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Christelijk Gereformeerde kerk Zwolle, eerst in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 Zwolle, daarna in de Zuiderhof, Troelstralaan 25 Zwolle. Tijd: 9:30 EN 11 uur, voorganger Peter van der Veer Link cgkzwolle

Of kijk op Zoek een kerk in Nederland voor een dienst bij u in de buurt: Link www.churchatwork.nl

Preek van Ds D.J. Versloot van de Protestantse Kerk in Waarder en Driebruggen. 'Geloven – way of life' op een SING INN op 17dec2006. Link pknwaarder/preekvandeweek

Op You Tube: Willem H. Zwart (overleden 2009) bespeelt het orgel van
de bovenkerk te Kampen. (5m09). Link youtube


LUCAS 10: 25-37
De tekst begint (ook) met regels en geboden om te leven en een nadrukkelijke uitleg van het begrip naaste. Daarna het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Joden en Samaritanen
stonden op gespannen voet met elkaar, wat de daad van naastenliefde extra bijzonder maakt.

Kunst tip: gevelsteen met barmhartige Samaritaan op Marktstraat 41, Naarden, copyright Herman Souer. Op herbergen trof men vaker een verbeelding van dit verhaal tegen, soms met toepasselijke tekst. Link hermansouer

LUCAS 10: 25-37
Het enig noodzakelijke

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij
vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige
leven?’
26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest
u daar?’
27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw
verstand, en uw naaste als uzelf.’
28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult
leven.’
29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
‘Wie is mijn naaste?’
30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die
van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen
door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en
hem daarna halfdood achterlieten.
31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer
zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.
32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer
liep ook hij met een boog om hem heen.
33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij
hem zag liggen.
34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn
wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht
hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.
35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:
“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn
terugreis vergoeden.”
36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slacht-
offer van de rovers?’
37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestante Gemeente Hengelo, Remigiuskerk, Kerkstraat 1, Hengelo met Heilig Avondmaal, uitgangscollecte voor Rwanda en na de dienst koffie. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. A. Blanken.
Link protestantsegemeentehengelo

Of kijk op Zoek een kerk in Nederland voor een dienst bij u in de buurt: Link www.churchatwork.nl

Preek van 'een' evangelisch-lutherse dominee uit juli 2007. Link evangelisch-luthers

Op You Tube: Het verhaal van de Samaritaan verteld met .... Lego! De muziek is van Brickfilms.com. "Wake Up" By Amped, "Lost in Place" by jeffthedrummer en "Epic Adventure" by The Duke. (3m43) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamelijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de letterlijke tekst uit Lucas 11:2-4 (NBV): 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

Onze Vader,
Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel,
alzo ook op de aarde.
3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
4 En vergeef ons onze zonden;
want ook wij vergeven aan een iegelijk,
die ons schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.

Niet gevolgd door amen, maar door een uitleg met voorbeeld door Jezus, r5-13.

VOLGENDE WEEK
18 juli, 5e van de zomer

1 Samuel 1: 1-20
Psalm 15
Lucas 10:38-42

Geen opmerkingen:

Een reactie posten