maandag 18 oktober 2010

24 oktober 2010, 6e van de herfst en 21e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Voor Katholieken is het vandaag Wereldmissiedag met een oproep van Paus Benedictus voor 'Het opbouwen van de kerkelijke gemeenschap is de belangrijkste missie'. Meer info op RKdocumenten

De tekstkeuze is wat weinig samenhangend deze week, Jeremia is (be)dreigend: het volk wordt gestraft en bidden (r7-9) heeft geen zin (antwoord van God in r10). De Psalm is jubelend en een
gebed (r9-13) en in Lucas 18 wordt een gelijkenis verteld van een farizeeer vol eigendunk en een tollenaar.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben" (BWV 109), "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" (BWV 38), "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98)
en "Ich habe mein Zuversicht" (BWV 188). Deze cantates horen bij Johannes 4:47-55 de genezing van de zoon van een hoveling uit Kafarnaüm.

You Tube: J.S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98), dirigent Leonhardt (14m24). Link youtube

NB De koraaltekst van BWV 98(I), 99(II), 100(III) en 144 is:

'Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;

Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.

Er ist mein Gott,
Der in der Not Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten'.


Bij Lucas 18:9-14 horen eigenlijk 'Mein Herze schwimmt im Blut' (BWV 199), 'Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei' (BWV 179) en 'Herr Jesu Christ, du höchstes Gut' (BWV 113).
Op dit weblog staat bij 15aug2010 een You Tube film van BWV 199 en een link naar een toelichting van Eduard van den Hengel.

TEKSTEN
Jeremia 14:7-10 en 19-22
Psalm 84
Lucas 18:9-14

JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament en vertelt het verhaal van een van de grote profeten: Jeremia. Hij is profeet tegen wil en dank en heeft zijn eigen werkwoord 'Jeremieren';
jammeren, weeklagen. Jeremia werd volgens Nettelhorst in '100 Bijbelse Figuren' regelmatig gevangengezet vanwege zijn onheilstijdingen. Jeremia voorspelde en beleefde de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap.

Kunst tip: "Jeremia op het plafond van de Sixtijnse Kapel" door Michelangelo Buonarroti (1475–1564). Link Wikipedia/Jeremia

Deze keer de tekst uit een vertaling van Maarten Luther:


Jeremia 7-14 en 19-22
(1 Dit is het woord, hetwelk de Heer tot Jeremia sprak aangaande
de grote droogte)

7 Heer, onze misdaden hebben het immers verdiend, maar help nochtans om uws naams wil; ja onze ongehoorzaamheid is groot, waarmede wij tegen U gezondigd hebben. 8 Gij zijt Israels troost, en hun helper in den nood: waarom stelt Gij U, alsof Gij een gast waart in dit land, een vreemdeling, die slechts den nacht daarin doorbrengt? 9 Waarom stelt Gij U als een held, die versaagd is, als een reus, die niet helpen kan? Gij zijt immers nog onder ons, o Heer, en wij zijn naar uwen naam genoemd; verlaat ons niet. 10 Dus spreekt de Heer aangaande dit volk: Zij lopen gaarne heen en weder, en blijven niet gaarne tehuis; daarom is de Heer hun niet genegen, maar nu is Hij hunne misdaad gedachtig, en wil hunne zonden bezoeken. 11 En de Heer sprak tot mij: Gij zult niet voor dit volk om genade bidden; want, 12 of zij al vasten, zo zal Ik toch naar hun smeken niet horen; en of zij al brandoffer en spijsoffer brengen, zo behagen zij mij toch niet, maar Ik zal hen door het zwaard
en door den honger en de pest verteren. 13 Toen sprak ik: Ach, Heere, Heere, zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen duurte onder u hebben, maar ik zal u goeden vrede geven in deze plaats. 14 En de Heer sprak tot mij: Die profeten profeteren vals in mijnen naam;
Ik heb hen niet gezonden en hun niets bevolen en niets tot hen gesproken;
zij prediken ulieden valse gezichten, waarzeggerij en afgoderij en bedrog huns harten.

...

19 Hebt Gij Juda geheel verworpen, of heeft uwe ziel een walg van Sion? Waarom hebt Gij ons zo geslagen, dat niemand ons genezen kan? Wij hoopten, dat het vrede zou worden, maar er komt niets goeds; wij hoopten, dat wij zouden genezen worden, maar zie, er is verschrikking. 20 Heer, wij erkennen onze goddeloosheid en onzer vaderen misdaad, dat wij tegen U gezondigd hebben.
21 Maar om uws naams wil, versmaad ons niet; laat den troon uwer heerlijkheid niet ontluisterd worden; gedenk toch aan uw verbond met ons, en laat het niet ophouden. 22 Immers is er niemand onder de afgoden der volken, die regen kan geven; ook kan de hemel niet regenen: gij zijt de Heer onze God, op wien wij hopen, want Gij alleen kunt dit alles doen.

Link naar de complete tekst bijbel.opUrk (boek en vers kiezen)

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament

Liever live?
Hervormd Hien en Dodewaard, Waalbandijk 95, Hien. Tijd 10.00 uur, voorganger Ds G.D. Hoff
Link Hervormd Dodewaard Of kijk op churchatwor voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Jeremia 14 van Thomas Boston, een Schots theoloog (1676-1732) die werkte in Ettrick. Op de woesteweg.nl staan meer 'historische' preken. Link dewoesteweg

Op You Tube: Book of Jeremiah 3, 1 van 3, in een engelstalige tekenfilm video over Jeremiah (7m11). Link youtube

PSALM
Dit is een van mijn lievelingspsalmen, vanwege regel 2 en 12. Ik heb uit oa psalm 84 geput voor mijn Remonstrantse doop zie (Pagina Doopverklaring), waarschijnlijkste de kortste(n) ooit.

Kunst tip: St. Lawrence Kerk in Vantaa, Finland. Psalm 84:10 'Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten'. Link WikipediaSt.LawrenceChurchinVantaa

PSALM 84
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

10 God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

12 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
13 HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Choral evensong in de Janskerk, Janskerkhof 26 Utrecht Tijd 17.00 uur, koor ScholaDavidica
Link scholadavidica Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Psalm 84 van ds. Marnix van der Sijs, Vredeskerk, Gouda 16 augustus 2009.
Link Vredeskerkgouda

Op You Tube: How Lovely Is Your Dwelling Place (Psalm 84) door Rb Hizon, album Something More (3m57). Link youtube

LUCAS
In de tekst komt een farizeer voor, uit een Joodse religieuze groep die in 200vC was afgescheiden. De farizeeën hielden zich strikt aan de joodse wetgeving van de eerste Vijf Boeken van de (Hebreeuwse) Bijbel en de mondelinge overlevering (de Misjna). Ze geloofden dat een vroom leven en een strikte navolging van de Wet de mens dichter bij God zou brengen. (bron wikipedia)

Kunst tip: Een schoolplaat van Lucas 18:9-14 met toelichting zonder bron/auteurvermelding.
Link holyhome

LUCAS 18: 9-14 De erfgenamen van het koninkrijk van God
9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”
14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet.

Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija Lucas 18

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 18:9:
sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten...

Wat vind ik van mezelf?
Weet ik dat wel, kan ik dat formuleren?
Of is het ergens in mijn hoofd, mijn buik,
een onbestemde brei van zwevende gedachten?
En móet dat dan, dat ik dat allemaal leer onderscheiden?
Of is het ruim voldoende als in mijn gedrag
de ander op zijn plek komt, en ik zonder oordeel
de ruimte laat voor wie mijn naaste is?
Is er dan voor mij zelf ook plaats,
bij u, mijn God?

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente


Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
St. Vitusparochie Naarden, Turfpoortstraat 3, Naarden Tijd: 10.00 uur Eucharistieviering met latijnse gezangen door het Ceciliakoor en 12.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Carlos Fabril. NB Er staan geen teksten aangekondigd voor deze kerkdienst, maar de deken van Amsterdam, baseert zijn preek op Lucas 18. Link Sintvitusnaarden Link Dekenaat-Amsterdam Of kijk op Churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Wim van der Schee voor gemeenten in Loenen-Abcoude 11/09/00 en Mijdrecht 24/06/01. Link wvdschee

Op Tangle: Gospelvideo in het Enegels: Luke 18:9-14 met uitleg (2m30). Link Tangle


 

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de een nogal 'zelfkastijdende' variant
op het 'Onze Vader' gebed van Mattheus 6:9-13 Op www.zinrijk.nl.

Kees van Veen. Hij schreef: "Tekst gevonden in een Franse kerk en (door hem?) vertaald in het Nederlands."

Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
Link Zinrijk/Zeg_niet_parafrase_onze_vader

VOLGENDE WEEK

Van vrijdag 29 okt t/m zondag 7 nov is de Bijbel10daagse, met als thema 'Toekomst' (georganiseerd door het Bijbel Genootschap). De Grote Bijbelquiz op televisie om te testen wat we weten over
de Bijbel is op donderdag 28 okt 2010 om 20:25 uur op Ned 2. 'Nationale Bijbelzondag is op 31 oktober. In heel Nederland organiseren kerken dan Bijbelquizen en andere activiteiten.
Link Bijbelgenootschap/Bijbel10daagse

TEKSTEN

31 oktober, zevende zondag van de herfst

Genesis 12:1-8
Psalm 32
Lucas 19:1-10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten