woensdag 27 oktober 2010

7 november 2010, 8e van de herfst en 23e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Nederlandse Katholieken vieren 7 november het 'hoog' feest voor de heilige Willibrord (658-739). Hij kwam uit Ierland naar de Lage Landen om het evangelie te verkondigen. En succesvol: hij stichtte kerken, kloosters en vestingen. Meer informatie over Willibrord op
Link dekathedraal

De teksten uit het Oude -Jesaja- en Nieuwe Testament -Lucas- gaan over (de voorzegging van) de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70AD. De psalm is een smeekgebed om bescherming.

Kunst tip: Triomfboog van Keizer Titus in Rome met de Menorah (zevenarmige kandelaar) als oorlogsbuit, als symbool van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Link Menora
Link Arch_of_Titus_Menorah

De Bach cantates voor de Lucas tekst zijn "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben" (BWV 102).


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Nur jedem das seine" (BWV 163), "Wohl dem, der sich auf seinen Gott" (Koraalcantate BWV 139) en "Falsche Welt, dir trau ich nicht" (solocantate voor sopraan BWV 52). Deze cantates horen bij Mattheüs 22:15-22. Met de vraag van de Farizeeërs over belasting betalen

Op You Tube: J.S.Bach - Cantata BWV163 (4-6 met tekst) "Nur jedem das seine". Dirigent Harnoncourt met het Tölzer Knabenchor Concentus musicus Wenen circa 1985 (6m54). Link youtube
En op de website van Eduard van den Hengel BWV 52 door Leusink Link eduardvh

TEKSTEN
7 november, achtste zondag van de herfst

Jesaja 1:18-26
Psalm 17
Lucas 19:41-48

JESAJA 1

Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament, met profetieën van Jesaja, een 'latere' profeet. Jesaja, in het hebreews, Jesja' jahoe betekent "redding van God". Het is het enige intacte manuscript onder de in 1946 ontdekte Dode Zee-rollen.

Het christendom vindt het boek Jesaja belangrijk door de verwijzingen naar de komst van (Jezus als) de Messias (Hfd 9, 11, 42, 49, 50, 52 en 53). In het Nieuwe Testament wordt (dus) ook -en door Jezus zelf- naar Jesaja verwezen. In Matteüs 3:3, Lucas 3:4-6 en 4:16-41, Johannes 12:38, Handelingen 8:28 en in Romeinen 10:16-21. Bron Wikipedia

Kunst tip: De Jesaja rol van de zg Dode Zee rollen, gevonden in een grot in Qumran en nu in het 'Schrijn van het Boek', Jeruzalem. De rollen stammen uit 250 voor Chr. tot 50 na Chr. Link Isaiah_Scroll

JESAJA 1: 18-26

(Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem)
18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat.
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
19 Als je weer naar mij wilt luisteren,
zal het beste van het land je ten deel vallen.
20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren,
zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.

21 Ach, de trouwe stad is een hoer geworden.
Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde,
daar huizen nu moordenaars.
22 Je zilver is zwart en dof geworden,
je wijn versneden met water.
23 Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven,
ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen.
Wezen bieden ze geen bescherming,
het lot van weduwen laat hen koud.
24 Daarom – zo spreekt de Machtige,
de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël:
Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders,
mijn woede koelen op mijn vijanden.
25 Ik zal mij tegen je keren,
je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik.
26 Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer,
het zal weer worden als voorheen.
Dan zul je deze naam dragen:
‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link naar complete tekst Jesaja 1
 

Suggestie van Roel Bosch bij Jesaja 1:23
'Ik zal mij tegen je keren, al je vuil verwijder Ik'.

Het zilver zwart, de wijn verwaterd,
voor zwakken is geen toevlucht meer.

Keert God zich af, ze zoeken het maar uit?
Of is God in die tegendraadse stroom,

die tegenweer, die lastig is en zeurt,
die tiert en alles anders wil?
Is hij waar vuil verwijderd wordt,

de klare wijn weer stroomt,
waar récht kan staan wie tot vandaag gebogen ging?
God, waar bent u,
en waar moet ik gaan staan?


Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente 

 Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament.

Liever live?

Protestantse Gemeente Bijlmermeer, Oecumenisch kerkcentrum De Nieuwe Stad Luthuliplein 11, Amsterdam-Zuid Oost. Tijd: 09.30 uur, voorganger mevr. Elsa Aarsen Link bijlmermeer pkngemeente Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek
van ds G.M.E. (Maartje) Wildeman voor de Bevrijdingskerk in Wageningen op zondag 11 november 2007. Jesaja 1:18-26 en Lucas 19:41-48 over Martinus, de soldaat die zijn mantel deelde met een verkleumde bedelaar ... Link pgwageningen

Op You Tube: National Geographic (in het engels) 'Riddles of the Bible: Dead Sea Scrolls 1of5 (10m) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. In r8: 'Behoed mij als de appel van uw oog' ofwel als uw dierbaarste bezit, uw troetelkind of uw ooghenappel zoals het al in 1637 in de Statenvertaling stond. Het begrip Oogappel komt in de NBV ook voor in Deuteronomium 32:10, Jeremia 31:20, Zacharias 2:12 en Jezus Sirach 17:22 (deuterocanoniek boek)

Kunst tip:
St Albans Psalter, 12 eeuws manuscript van de Albans Abdij. Folio 98. Psalm 17, de gekroonde psalmist toont de tekst 'Ik zal u liefhebben' aan Jezus. Online Universiteit van Aberdeen. Link stalbanspsalte en stalbanspsalter

PSALM 17 1 Een gebed van David.

Luister, HEER, ik vraag om recht,
luister naar mijn smeken,
hoor mijn gebed –
geen leugen komt over mijn lippen.
2 Laat van u het oordeel komen,
laat uw oog zien wat juist is.

3 Bezoekt u mij in de nacht
en beproeft en peilt u mijn hart,
u zult niets in mijn nadeel vinden,
geen kwaad kwam uit mijn mond.

4 Hoe de mensen ook leven,
ik houd mij aan het woord van uw lippen.
De weg van roof en geweld
heb ik altijd gemeden,
5 mijn voeten volgden uw spoor,
mijn stappen wankelden niet.

6 Ik roep tot u om hulp,
want u geeft mij antwoord.
Wil mij horen, God,
luister naar mijn spreken,
7 toon mij de wonderen van uw trouw.
Wie bij u schuilen redt u
van hun tegenstanders, met uw machtige hand.

8 Behoed mij als de appel van uw oog,
verberg mij in de schaduw van uw vleugels
9 voor de goddelozen die mij geweld aandoen,
voor de vijanden die mij naar het leven staan.

10 Hun hart is gevoelloos en gesloten,
hun mond spreekt hoogmoedige taal.
11 Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet,
ze houden mij in het oog en hopen op mijn val.
12 Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi,
een roofdier dat zich schuilhoudt.

13 Sta op, HEER,
ga op hem af en druk hem tegen de grond.
Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen,
14 uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen
des doods, die leven voor kortstondig gewin.

Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt,
ze mogen hun kinderen ermee verzadigen,
hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.
15 Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen,
bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1 Vierpolders. Tijd 9.30 uur uur, voorganger mevr. ds H. Hummel Bijzondere dienst: Dankdag voor gewas en arbeid Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Matthew Henry (1662 – 1714) een Engelse Bijbel commentator en Presbyteriaans minister (dominee). Over psalm 17 in het engels op ccel.org Christian Classics Ethereal Library. Link henry

Op You Tube: Ook Naar r8 (hide me in the) 'shadow of your wings' door Reuben Morgan en Darlene Zschech, uit Australie. (6m55) Link youtube

LUCAS 19
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament. In de tekstkeuze de 'reiniging van de tempel' in r 45, Jezus stuurt de handelaren uit de tempel. Vaak afgebeeld en een sterk beeld voor de 'dwalingen' van/in religieuze instituten. Het verhaal komt ook voor bij Mattheus 21:12-13 en bij Marcus 11:15-18.

Kunst tip: Giotto di Bondone, circa 1304-06, een fresco voor de Cappella Scrovegni (Arena Kapel), Padua Italie. Link Giotto

Kunst tip2: El Greco, 'Jezus verjaagt de handelaren uit de tempel'. Voor 1570, nu in de National Gallery of Art, Washington, DC, USA Link nga

Lucas 19: 41-48

Intocht in Jeruzalem
41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen
over het lot van de stad.
42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede
kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.
43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken
tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten.
44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen,
en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van
Gods ontferming niet hebt herkend.’
45 Hij ging naar de tempel,
waar hij de handelaars begon weg te jagen,
46 terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven:
“Mijn huis moet een huis van gebed zijn,”
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’
47 Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel.
De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk
wilden hem uit de weg ruimen,
48 maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen,
want het hele volk hing aan zijn lippen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 19

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Geleen (Beek, Urmond), Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 Geleen.
Tijd: 10.30 uur, voorganger Ds P Prins, Opname Startradio Kinderherberg (0 t/m 12 jaar).
Link pggbu Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Jan Chr Vaessen op 29 maart 2008, maar over Sint Maarten met als thema 'dolende lichtjes in de donkere nacht'. Zoek: 29/3 Bijbel-lezingen: Jesaja 1: 18-26 en Lucas 19: 41-48. Link jcvaessen

Op You Tube: Jesus Christ Superstar, film uit 1973 van Norman Jewison, met Ted Neeley als Jesus. Dit de scene waarin Jezus de handelaren wegstuurt (2m45). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van een kerkdienst zijn gebeden. Deze keer vanwege het thema 'verwoesting' en de smeekbede in psalm 17 een gebed om bescheming van David Adam op www.zinrijk.nl

Omgeef mij, Heer

Omgeef mij, Heer
Met Uw bescherming:
opdat het gevaar buiten blijft.

Omgeef mij, Heer

Zodat de hoop in mij blijft en de twijfel buiten.

Omgeef mij, Heer

Opdat het licht nabij moge zijn
En de duisternis buiten.

Omgeef mij, Heer

Opdat de vrede in mij blijft En het kwade buiten.

David Adam (Minister of York)

Link zinrijk

VOLGENDE WEEK
14 november, negende zondag van de herfst
NB Op donderdag 11 november is het Sint Maarten

Exodus 3:1-15
Psalm 98
Lucas 20:27-3 8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten