zondag 24 oktober 2010

31 oktober 2010, 7e van de herfst en 22e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze week is de Bijbel10daagse en de Bijbelquiz op TV (do 28 okt 2010 om 20:25 uur, Ned 2.) 31 oktober is het 'Bijbelzondag' voor de verschillende Protestantse kerken (er zijn alleen in Nederland meer dan 100!) In heel Nederland organiseren kerken dan onder andere Bijbelquizen. Link Bijbelgenootschap/Bijbel10daagse

31 oktober is ook 'Hervormingsdag' of 'Reformatiedag', de herdenkingsdag van Maarten Luther die zich op 31 oktober 1517 officieel verzette tegen de Rooms-Katholieke Kerk door 95
stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg, Duitsland te timmeren. Uiteindelijk leidde zijn verzet in de 16e eeuw tot het ontstaan van protestantse kerken. Luther wilde de kerk terug brengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. Kennis tip: Maarten Luther, kerkhervormer (1483-1546). Link Wikipedia/Maarten_Luther

Kunst tip: Het Protestantisme veranderde ook het kerkinterieur door allerlei afbeeldingen te vervangen door bijbelteksten. Hierdoor ontstond in de 16e eeuw, een heel nieuw kunstgenre
van (sobere) kerkinterieurs waarvan oa Saenredam en de Witte internationaal bekende schilders zijn.
Link Rijksmuseum. Link Nationalgallery

Op 1 November vieren Katholieken Allerheiligen, ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren en 2 November wordt Allerzielen gevierd om alle overledenen te herdenken en worden requiem missen opgedragen. Zie pagina Kerkmuziek II.

Op You Tube: 'I Believe' door Bryn Terfel en Shan Cothi & Tigertailz ter nagedachtenis aan hun bassist Justin Smith die op 42-jarige leeftijd overleed aan pancreaskanker. Link youtube


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Was soll ich aus dir  machen, Ephraim" (BWV 89), "Mach dich, mein Geist, bereit" (Koraalcantate BWV 115) en "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht" (cantate voor tenorsolo BWV 55). De cantates horen bij Mattheüs 18:23-35 met de gelijkenis van het kwijtschelden van schulden.

Op You Tube: J.S. Bach, cantata BWV 115 deel 1 van 3, dirigent Harnoncourt (4m28). Link youtube

TEKSTEN
31 oktober 2010, zevende zondag van de herfst

Genesis 12:1-8
Psalm 32
Lucas 19:1-10

GENESIS 12:1-8
(Aarts)vader Abraham is de stamvader van het Joodse volk. Zijn belevenissen staan in Genesis 11:26-25:7. Over Genesis 12:1 uit de toelichting op de NBV bijbelvertaling: In de Hebreeuwse tekst
wordt het werkwoord 'halach' gebruikt in vier betekenissen: weg trekken uit de streek waar Abram woont, breken met en verlaten van familie en naaste verwanten en op weg gaan naar een nog
onbekend land. Daarom worden de verschillende betekenissen allemaal apart genoemd.
Link NBV vertaalaantekening

Kunst tip: Abraham en engelen in de Cotton Genesis, uit de 5/6e eeuw en daarmee een van de oudste Grieks bijbelboeken, zichtbaar deels verwoest door brand in 1731. Link Cotton_Genesis en AbrahamenEngelen

GENESIS 12:1-8 Abram naar Kanaän
1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’
4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het  bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Genesis is het eerste boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen, Sint Walburgiskerk, Kerkhof 3, Zutphen. Tijd 10.00 uur, voorganger ds. H.J.C. van Es. Link walburgiskerk en pknzutphen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek 'Stappen zetten in geloof' (voor Startzondag) door Ds. J.C. Schaeffer op 3sept06 voor de Gereformeerde kerk in Nunspeet. Link NGK nunspeet/Genesis12  of prekenarchief

Op You Tube: Genesis 12 in het Engels door de Malteese Fr. Mario Attard OFM Cap (5m). Link youtube 

PSALM
Psalm 32 in de Leidse vertaling, een vertaling uit 1914 van professoren van de universiteit van Leiden een van meer dan 20 verschillende (uitgegeven) vertalingen door de eeuwen heen, want veel dominees vertalen wekelijks zelf ook weer de brontekst(en).

Kennis tip: Meer over (Nederlandse) Bijbelvertalingen op Wikipedia/Bijbelvertaling

PSALM 32 1 Van David. Een kunstig lied.

Zalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; 2 zalig de man wien de Heer de schuld niet toerekent,  en in wiens geest geen bedrog is. 3 Zolang ik zweeg, teerde mijn gebeente weg, terwijl ik den gansen dag jammerde. 4 Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, ik werd als een veld bij zomerdroogte. 5 Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn schuld verheelde ik niet; ik zeide: Ik wil mijn overtredingen voor den Heer belijden--en gij vergaaft mijn zondeschuld! 6 Dies bidde elke vrome tot u ten tijde der benauwdheid, bij een overstroming bereiken de grote wateren hem niet. 7 Gij zijt mij een beschutting, bewaart mij voor benauwdheid, omringt mij als mijn bevrijder. 8 Ik wil u onderrichten, u den weg wijzen dien gij gaan moet; ik wil u raden; op u is mijn oog. 9 Wees niet als een paard of een muilezel, zonder verstand, die men door toom en gebit moet beteugelen, voordat zij tot u kunnen gebracht worden. 10 Veel smarten lijdt de boze, maar wie
op den Heer vertrouwt, hem zal hij met gunst omringen. 11 Verblijdt u in den Heer en juicht, rechtschapenen, jubelt allen die oprecht van hart zijt.

De Leidse vertaling staat online op Bijbel.op Urk

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Hervormde Gemeente Goudswaard, Dorpstraat 19, Goudswaard Tijd: 18:00!, voorganger Ds.J.Belder Link HervormdGoudswaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Jan K.C. Kronenberg, voor een doopdienst. in Stadskanaal, 21juni1989. Nu emeritus te Leeuwarden. Link Dsjkc.weebly

Op You Tube: Psalm 32 door Steven Bell, in het Engels met duitse ondertitels (3m06). Link Youtube

LUCAS
Het verhaal van de kleine tollenaar die in de boom klom om Jezus te zien is bekend en vaak afgebeeld. De belastingheffer die weinig geliefd is en 'gered' wordt doordat Jezus juist bij hem op bezoek komt, ondanks de kritiek daarop.

Kunst tip: 'Zachaeus in de boom', Franse bijbel circa 1200, nu in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum, Den Haag. Nr 76 F 5 (miniatuur 45 op pag 2). Link Meermanno

LUCAS 19:1-9
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette,
een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was,
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten
deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren was.’ 
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 19:8
'Maar Zacheüs was gaan staan'

Nu niet meer in de boom. Niet achter de tafel,
niets meer met geld, papieren, rekenen,
maar rechtop, klein of groot maakt niet meer uit,
staan voor de keuze die hij maakt.
Rechtop. En als het oordeel komt,
en mensen murmureren, omdat nog altijd alles beter kan,
of anders moet, of eerlijker, of echter,
ook dan nog staat hij daar.
Zo lijkt hij op de Heer die bij hem intrek neemt.
Zo, opgestaan, groot mens, zo wil ik zijn,
zo waarlijk helpe mij de God
die tot in bomen zoekt.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente te Engwierum, Tsjerkepaed 1 Engwierum. Tijd: 9.30 uur, Voorganger: ds. E.J.M. Peersmann Link Engwierum.protestantsekerkOf kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek (van de week) door de Vlaamse Dominicaan (?) B.J. De Clercq o.p, zonder datum of plaats. Link Preken

Op You Tube: 'Treasure in heaven, 3 delige tekenfilm over Zacheus in het engels (9m49, 9m49 en 5m50). Link youtube Link2 youtube Link3 youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en meestal het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer echter een avondgebed, gezongen in het Duits met tekst (vertaling in het engels) door 'operasterren' Battle en von Stade (4m19).

Abends, will ich schlafen gehn,
Vierzehn Engel um mich stehn:

Zwei zu meinen Häupten,

Zwei zu meinen Füßen,

Zwei zu meiner Rechten,

Zwei zu meiner Linken,
Zweie, die mich decken,
Zweie, die mich wecken,
Zweie, die mich weisen,

Zu Himmels-Paradeisen

Op You Tube: The Evening Prayer - Kathleen Battle, Frederica von Stade (4m19) Link Youtube

VOLGENDE WEEK
7 november, 8e zondag van de herfst, 23e na Trinitatis. Om 17.00 uur, de (2e) Preek van de Leek in de Singelkerk,  Singel 452, Amsterdam.

Jesaja 1:18-26
Psalm 17
Lucas 19:41-48

Geen opmerkingen:

Een reactie posten