vrijdag 8 juli 2011

17 juli 2011, 5e van de zomer, 4e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester. 

PERIODE
In het zuiden zijn de scholen al dicht... en de kerken open. Ook in Sittard zijn kerken te bezichtigen. De VVV Zuid-Limburg heeft een boekje met wandelingen langs de belangrijkste kerken. Leden
van het Kerkenwachtgilde Sittard geven (gratis) rondleidingen in de St. Michielskerk (Oude Markt) en de St. Petruskerk (Kerkplein). Rondleidingen tot en met september di t/m zat van 14 tot 16uur en in de St. Michielskerk ook donderdag en zaterdag van 10-12 uur. VVV Rosmolenstraat 2, Sittard.

Kunst tip: Sint Michielskerk en Dominicaner klooster (1652-1669) Oude Markt, Sittard. Renaissance kerk, Zuid Nederlandse Barok. Link Paterskerk

Kunst tip: Grote of Sint Petruskerk Kerkplein, Sittard. 15e eeuws + herstelde delen. Gotische Kruisbasiliek Link Petruskerk

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185), “Ein ungefärbt Gemüte” (BWV 24 “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177). Deze cantates horen bij Lucas (6: 36-42) versie van de Bergrede: Wees barmharig en oordeel niet.

Op You Tube: Pianist Vladimir Horowitz (1903-1989) speelt een piano prelude van Bach gearrangeerd door Busoni, zwart-wit beeld, zonder datum plaats of datum BWV 177 (2m55). youtube

Of BWV 24 “Ein ungefärbt Gemüte” door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (3m19). Op dit blog 27juni2010

Concert tip
Dinsdag 19 juli2011, Wandel-Orgelconcerten in Zwolle door Leo van Doeselaar. Start: Grote Kerk of Sint Michaelskerk (Grote Markt), met werken van Ton de Leeuw, Robert Nasveld, Jan Pieterszoon Sweelinck en Johann Sebastian Bach. Wandeling naar de Onze Lieve Vrouwe Basiliek ( Ossenmarkt) met werken van J.S. Bach en Max Reger. Kaarten 7,5euro, kinderen/CJP/Pas65: 6euro. Link Wandelconcert

TEKSTEN
Weer veel lof voor God en de schepping in Jesaja, de psalm is een smeekgebed van David met lofprijzingen. In Romeinen het belang van hoop en in Mattheus weer een gelijkenis over zaaien met uitleg nu van tarwe en onkruid dat samen opkomt. 

Jesaja 40:12-25
Psalm 86
(Romeinen 8:18-25)
Mattheüs 13:24-30, 36-43
Gezang 64

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Dit is het eerste boek van de deutero-tweede Jesaja, die leefde tijdens de Babylonische ballingschap, 'een tijd zonder hoop' volgens de
Nieuwe Bijbel Vertaling. De titel van dit vers is in de NBV 'God is onvergelijkbaar' maar het zou ook on(be)grijpbaar kunnen zijn.

In r16 het belang van een brandoffer voor God en vreemd genoeg in r19 een godenbeeld van hout, goud en zilverbeslag nogal in strijd met het tweede gebod 'Gij zult van mij geen gesneden beelden
maken'. Tot slot spreekt opeens God zelf tot de lezer in r 25. 'Met wie wilt ge mij vergelijken,wie moet ik evenaren? zegt de Heilige;

Kunst tip: Op de site Bijbelse plaatsen van Reinier van de Berg,foto's van de bomen in Libanon, 'ooit de houtschuur van de wereld'. Link bijbelseplaatsen Ceders

JESAJA 40:12-25
12 Wie mat de wateren in zijn holle hand,
vatte de hemelen in een span, het stof der aarde in een beker,
woog de bergen in een balans, de heuvels in een schaal?
13 Wie vat de adem van de Ene,
een man die hem zijn raadslag doet kennen?
14 Met wie houdt hij beraad en helpt die hem verstaan,
leert hij hem het pad van het recht, leert hij hem kennis
en zal hij hem de weg des verstands doen kennen?
15 Zie, de volkeren zijn als een spat uit een emmer,
als een stofje op de weegschaal worden ze beschouwd;
zie, eilanden legt hij neer als poeder.
16 De Libanon is nog niet genoeg als brandstof,
het wild daarvandaan niet genoeg voor een opgangsgave.
••

17 Alle volkeren zijn als niet tegenover hem,
als niets en ledigheid worden zij door hem beschouwd.

18 Met wie dan wilt ge God vergelijken,
wat voor gelijkenis gereedmaken voor hem?
19 Het godsbeeld dat de meester heeft gegoten?
de goudsmelter overtrekt het met goud,
ook zilverbeslag smeedt hij.
20 Wie zo'n heffing niet opbrengt
kiest een stuk hout dat niet vermolmt;
een wijze werkmeester zoekt hij zich uit
om een beeld op te richten dat niet wankelt.

21 Weet ge niet, hoort ge niet,
is u niet van hoofde aan gemeld,-
hebt ge nooit iets begrepen
van de grondvesten der aarde?

22 Hij die zetelt boven de boog van de aarde
-en wie op haar zitten zijn als sprinkhanen-
die hemelen plooit als een doek
en ze spreidt als een tent om in te zitten,
23 die notabelen prijsgeeft als niets,
rechters op aarde 'woest-en-ledig' heeft gemaakt:
24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid,
nauwelijks is hun stomp in de aarde geworteld,
of hij heeft al over hen geblazen en zij drogen uit,
en een storm tilt ze op als stoppels.
••

25 Met wie wilt ge mij vergelijken,
wie moet ik evenaren? zegt de Heilige;
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Jesaja kies; 40

Liever luisteren?
Kobus Hennipman uit IJmuiden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein Almelo Tijd 10 uur, voorganger: mevr. ds. B. Holtrust, Almelo.
Jesaja 40:12-25, Romeinen 8:18-25, Mattheus 13:24-30, 36-43. In Jesaja 40:12-25 over de vele vragen, die de profeet oproept over de prachtige schepping en de macht van de Schepper. In
Romeinen 8:18-25 naast Mattheus 13:24-30, 36-43, de gelijkenis van het onkruid tussen het koren. Link grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van dr Rob Nepveu (?) voor de Nederlandse Protestanten Bond in Bussum op 12feb2006 (Vrijzinnig). Gelardeerd met mooie gedichten. Link npbbussum

Op You Tube: Rise like eagles, Jesaja 40:12-31 in het Engels gelezen 'Powerful and moving 3D animation van rejoice (5m). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. De psalm is een gebd, een smeekgebed van David in zijn uur van nood. Met vleierij r8-10 en 12 en 15, maar ook r11 11 Wijs mij, ENE, uw weg, ik wil hem gáan in trouw aan ú; in de Nieuwe Bijbel Vertaling: Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op uw pad van waarheid. In R13 ge hebt mijn ziel gered uit het ónderste ván de hél! In de NBV is het vertaald met 'verlost uit de diepte van het dodenrijk'. Het slot is opvallend, David vraagt om een teken, opdat zijn “haters het zíen en bescháamd zijn”. Dus niet alleen voor bemoediging, maar ook als afschrikking....

Kunst tip: Psalm 86 r1 Neig uw Oor in het St Albans Psalter, Engels handschrift uit de eerste helft van de 12e eeuw. Nu in de collectie van de Universiteit van Aberdeen. Link stalbanspsalter

PSALM 86
Een gebed, van David 'Inclina, Domine'

1 Neig, ENE, uw óor en ántwoord mij,
want ik ben elléndig én zo árm!
2 Waak over mijn ziel, ik ben toch een vriend!
verlos uw dienaar, gíj mijn Gód, die op ú zích verláat!
3 Mijn Heer, wées mij genádig, want tot ú roep ik
héel de dág!
4 Verheug de zíel van uw díenaar, want tot ú, Heer,
hef ik óp mijn zíel!
5 Want gij, mijn Heer, zijt góed en vergévend,
vol vriendschap voor állen die tót u róepen.
6 Leen het oor, ENE, aan míjn gebéd,
sla acht op mijn stem, mijn smékingen óm genáde!
7 Op de dag van mijn benauwing róep ik tot ú,
want gíj zult míj wel ántwoorden!

8 Geen bij de goden, mijn Héer, is als gíj,
geen met dáden áls de úwe!
9 Alle volkeren -uw daad!- zullen komen,
buigen voor uw áanschijn, mijn Héer,
en glórie geven áan uw náam!
10 Want groot zijt gij en wónderbaar uw dáden,
gij, Gód, gíj alléen!

11 Wijs mij, ENE, uw weg, ik wil hem gáan in trouw aan ú;
richt mijn hart op dit ene: de vréze vóor uw náam!
12 Ik wil u danken, Heer mijn God, met héel mijn hárt,
glorie geven áan uw náam voor éeuwig!
13 Want gróot is over mij uw vríendschap,
ge hebt mijn ziel gered uit het ónderste ván de hél!

14 God, vermetelen stonden tegen mij op,
geweldenaars zochten in sámenkomst mijn zíel,
stelden zich u niet vóor als hun tégenóver!
15 Gij, Heer-over-mij, zijt een God van ontférming en genáde,
lankmoedig, vól van vríendschap en tróuw!
16 Verschijn aan mij, wees mij genadig,
geef kracht van ú aan uw díenaar, schenk bevrijding
aan de zóon ván uw slávin!
hoe gij, ENE, mij hebt gehólpen én getróost!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Psalmen kies 86

Liever luisteren?
Elzo Bijl uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Leidsevaart 146, Haarlem. Tijd: 10.00 uur, Pontificale Hoogmis met Mgr. Dr. J.M. Punt. Tussenzang psalm 86. Link bisdomhaarlem
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek Ds. Bert de Jong voor de Vrije Baptisten Gemeente in Enkhuizen op 1aug2010. Ook te beluisteren: zendtijdvoorkerken. Link zvk

Op You Tube: Door Sela, Opwekkingslied 687, 'Heer wijs mij uw weg' (4m15). Link youtube
of
Op You Tube: De live opname met koor en strijkers in de Jacobi kerk in Utrecht 1 april 2010. De 7-koppige band Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk van nu en onstond in 2005 uit een project van de HGJB en de PKN voor lofprijzing en aanbidding (3m48). youtube

ROMEINEN 8
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Dit is een brief van Paulus aan de gemeente in Rome. In dit stuk r18 'het lijden van deze tijd staat in geen verhouding tot de luister die ons in de
toekomst zal worden geopenbaard'. Paulus vergelijkt het met de barensweeen die snel vergeten zijn na de geboorte. 

De schepping ziet rijkhalzend uit naar de openbaring... maar ook het belang van het nog niet weten, de hoop die volharding vraagt en geeft. Ook mooi in r 23 het zuchten van hen die de (eerstelingsgave) van de Geest bezitten' in de NBV vertaald als 'wij die als voorschot de Geest hebben ontvangen'...

Kunst tip: De Uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren in Getijdenboek en Gebedenboek (usus van Rome) uit de Zuidelijke Nederlanden (circa 1500-1525). Nu in het Meermano
Westreenianum Kininklijke Bibliotheek Den Haag. Link HGeest
of Detail

ROMEINEN 8:18-23
18 Want ik reken erop dat al wat we in het tijdsgewricht van nu
te lijden krijgen niet opweegt tegen de heerlijkheid
die ons onthuld gaat worden.

19 Ja, reikhalzend wacht de schepping
op de onthulling van de zonen-en-dochters van God.

20 Want de schepping is onderworpen aan vergeefsheid,
niet omdat ze dat wil, maar door hem die haar onderwerpt;
in hope,
21 omdat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt
van de knechtschap van het bederf
tot de vrijheid die ligt in de heerlijkheid van de kinderen van God.

22 Want wij weten dat heel de schepping mee-zucht
en mee in barensnood is tot nu toe.

23 En niet alleen zij, nee, ook wijzelf die de eerstelingsgave
van de Geest bezitten, ook wij zuchten over ons eigen lot
zolang wij nog de aanneming tot zonen-en-dochters
moeten afwachten, de loskoping van ons lichaam.

24 Want in die hoop worden wij gered.
Maar hoop die het gehoopte al kan bekijken
is geen hoop; als iemand het al kan bekijken,
wat zal hij ook hópen?

25 Maar als we hopen op wat we niet kunnen
bekijken, moeten we in volharding afwachten.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Romeinen kies 8

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein Almelo. Tijd 10 uur, voorganger: mevr. ds. B. Holtrust, Almelo
Jesaja 40:12-25, Romeinen 8:18-25, Mattheus 13:24-30, 36-43. In Jesaja 40:12-25 over de vele vragen, die de profeet oproept over de prachtige schepping en de macht van de Schepper. In Romeinen 8:18-25 naast Mattheus 13:24-30, 36-43, de gelijkenis van het onkruid tussen het koren Link grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. Beuving over Romeinen 8 :18-26 voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Bergschenhoek (streng). Link bergschenhoekgkv

Op You Tube: in het Engels, 'Future in glory' preek vam de Reverend canon David H Rosenberry in Christchurch in Plano Texas, USA (14m). Link youtube

MATTHEUS 13
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.In het eerste stuk weer een gelijkenis over zaaien, die in het tweede deel op verzoek van de leerlingen wordt uitgelegd. NB niet gekozen is het vers van het kleine, maar krachtige mosterzaadje in de NBV Math 13:31-32.

Opvallend is Jezus verwijzing naar 'de duivel' in r39 en 'de kinderen van de boze' (r38) die in r41 als: 'stenen des aanstoots en bedrijvers van wetteloosheid, r42 in de vuuroven' worden geworpen.

Kunst tip: 'Juli' een man maait het gras in het Getijdenboek uit Parijs uit 1524 (Usus van Paris) door Jehan de Luc (kopiist) voor Françoise Brinnon zijn echtgenote. De Luc was heer van Fontenay en Marilly en secretaris van de koning van Frankrijk. Detail of Meermanno Of een komische strip agnusday Matthew 13:24-30

MATTHEUS 13:24-30
24 Een andere gelijkenis houdt hij hun voor; hij zegt:
te vergelijken is het koninkrijk der hemelen
met een mens die goed zaad zaait in zijn akker;
25 maar terwijl de mensen slapen komt zijn vijand;
als hij raaigras heeft gezaaid, midden tussen de tarwe,
gaat hij weg;
26 wanneer het gewas uitspruit en vrucht zet,
dan verschijnt ook het raaigras;
27 de dienaars van de huismeester komen bij hem en zeggen:
heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid;
waarvandaan heeft hij dan raaigras?
28 zijn verklaring aan hen is: een vijandig mens heeft dat gedaan!
de dienaars zeggen tot hem: wilt u dan dat we weggaan
en het bijeenlezen? maar hij verklaart: nee,
29 anders zult ge bij het bijeenlezen van het raaigras
tegelijk daarmee de tarwe uitrukken;
30 laat allebei samen groeien tot aan de oogst;
op het moment van de oogst zal ik tot wie oogsten zeggen:
leest eerst het raaigras bijeen en bindt het in bundels
om het te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur!

MATTHEUS 36-43
36 Dan, als hij de scharen loslaat en het huis binnenkomt,
komen zijn leerlingen tot hem en zeggen zij:
leg ons de gelijkenis uit van het raaigras in de akker!

37 Ten antwoord zegt hij: die het góede zaad zaait
is de mensenzoon;
38 de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn
de kinderen van het koninkrijk;
het raaigras, dat zijn de kinderen van de boze;
39 de vijand die dat zaait, dat is de duivel;
de oogst is de voleinding van deze wereldtijd,
en die oogsten, dat zijn engelen;
40 zoals dan het raaigras bijeengelezen
en in vuur verbrand wordt,
zó zal het zijn in de voleinding van deze wereldtijd:
41 de mensenzoon zal zijn engelen uitzenden
en uit zijn koninkrijk zullen zij bijeenlezen
alle stenen des aanstoots en de bedrijvers van wetteloosheid,
42 en zij zullen hen in de vuuroven werpen;
daar zal het geween zijn en het knarsen van de tanden;
43 dan 'zullen de rechtvaardigen stralen' (Daniel 12:3) als de zon,
in het koninkrijk van hun vader; wie oren heeft moet horen!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Daniel 12:3
de begripsvollen zullen stralen zoals het hemelgewelf straalt, zij die velen rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en immer.
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Mattheus kies 13

Liever luisteren?
Loïs van Bruggen op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen Walburgiskerk, Kerkhof 3 en de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 Zutphen. Tijd: 10.00 uur Walburgiskerk, ds. H.J.C. van Es Tijd: 10.00 uur De Wijngaard, ds. S. Sluis
Orgel vesper om 16.00 uur in de Walburgiskerk ds. H.J.C. van Es en Klaas Stok op het Baderorgel.
Link protestantsegemeentezutphen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek
van ds. M.M. van Campen (Rotterdam-Zuid) voor de Maranatha kerk op 16okt2005 'Op weg naar de oogst' over tarwe en onkruid, vermenging en hoe het af liep. Link watkrijgenwenu

Op You Tube: 'Are you a WHEAT or a TARE?' door brother Mitch in het engels in een rijstveld in de Filipijnen (4m19). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed voor kinderen voor de Startzondagen (meestal in september) in 2010 met het thema:  

'Vol van hoop'.
God,
Wij danken u
omdat u mensen hoop geeft:
hoop op een goede toekomst,
hoop dat vervelende dingen voorbij zullen gaan.
Maar als we kijken naar de wereld om ons heen,
dan zien we dat er ook nog een hoop te doen is.
Help ons daarbij, God,
help ons hopen
om een hoop te doen.
Dichtbij en ver weg
lijkt de wereld soms een puinhoop.
Overal zijn er mensen
die geen goed huis hebben om in te wonen,
geen prettige wereld om in te leven.
Help ons hopen
dat het anders wordt.
Wij bidden ook, goede God,
voor mensen die ziek zijn
of pijn hebben.
Help hen om de moed niet te verliezen
en te blijven vertrouwen dat ze niet alleen zijn.
Help ons hopen
dat het anders wordt.
Hoor ons, God,
als wij bidden
voor mensen die eenzaam zijn,
mensen die geen vrienden hebben,
die nooit eens bezoek krijgen van anderen.
Help ons hopen
dat het anders wordt.
Help ons hopen, God,
om een hoop te doen.
Amen.
Door Erik Idema voor JOP, de Jeugd Organisatie van de Protestantse
Kerk.

VOLGENDE WEEK
24 juli 2011, 6e van de zomer, 5e na Trinitatis

1 Koningen 3:5-12
Psalm 119:121-128
(Romeinen 8:26-30)
Mattheüs 13:44-52(58)
Gezang 479

Geen opmerkingen:

Een reactie posten