maandag 25 juli 2011

31 juli 2011, de zondag van de spijziging van de 5000

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag heet de de (oud) Katholieken de zondag van de
spijziging van de 5000 naar de tekst uit Mattheus. Het is het
bekende wonder van de 5 broden en de 2 vissen.

Zomer en de kerken, een rustige tijd met veel extra activiteiten.
Waarom niet wandelen van kerk tot kerk? of loop net als Aukje
de Bildt van de Protestantse Gemeente Drachten langs 77 Grote
Kerken in Nederland. Haar route pgdrachten NB Het is een
sponsortocht, Aukje is op Aswoensdag begonnen en haar tocht is
beschreven in Nieuwsbrieven.

Kunst tip: In de Stevenskerk (gewijd 1273), St. Stevenskerkhof 62,
Nijmegen. De jaarlijkse moderne IntermediArt-Zomerexpositie en
de Nijmegen prent. Elke zondag om 14uur gratis rondleidingen.
Op zaterdagen INDOOR ZomerAroma-kindersafarie en ook (orgel)
Zomerconcerten zie hiervoor ook de agenda.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Herr, gehe nicht ins
Gericht(BWV 105), “Was frag ich nach der Welt” (BWV 94) en
Tue Rechnung! Donnerwort” (BWV 168). NB Deze cantates horen
bij Lucas 16: 1-9, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.
Op You Tube: JS Bach Herr, gehe nicht ins Gericht(BWV 105),
Barbara Schlick: sopraan, Gérard Lesne: alt, Howard Crook: tenor
Peter Kooy: bass, Chorus and Orchestra of Collegium Vocale, Ghent
Philippe Herreweghe - dirigent (1990), (1:12m07, 2: 10m02)
Link 1 youtube
1 - Chorus: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.
2 - Recitative for alto: Mein Gott, verwirf mich nicht.
3 - Aria for soprano: Wie zittern und wanken.
Link 2 youtube
4 - Recitative for bass: Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß.
5 - Aria for tenor: Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen.
6 - Chorus: Nun, ich weiß, du wirst mir stillen.

Of kijk op dit blog
op 1aug2010 (zonder omschrijving of beeld,
maar
wel een link naar de tekst) naar de 5e aria van BWN 168:
Herz, zerreiß des Mammons Kette

TEKSTEN
Weer tropenrooster, we lezen ook deze week slechts enkele regels
per boek. Nehemia verwijst terug naar Exodus en het verbond, de
psalm ook. God voedt, laaft en redt de Israelieten. In Romeinen
'Als God voor ons is wie kan dan tegen ons zijn?'. In Mattheus
voedt Jezus de hongerigen: het wonder van de 5 broden en de 2
vissen die 5000 man voeden, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Nehemia 9:15-20
Psalm 78:13-22
(Romeinen 8:31-39)
Mattheüs 14:(1) 13-21
Gezang 33

NEHEMIA
Nehemia is het 16e boek van het Oude Testament. Het boek is
eigenlijk de helft van de boekrol van Ezra (de priester) die ook
voorkomt in de boekrollen Nehemia 8-10 over de herbouw van
het godsdienstig leven. Nehemia is een 'wat minder belangrijke
figuur' maar ook een model voor leidinggevenden.

Nehemia was wijnschenker op het hof, maar toen hij hoorde over
het verval van Jeruzalem vroeg hij verlof om de wederopbouw op
zich te mogen nemen. Hij organiseerde dat voortvarend net zoals
het herstel van het naleven van de 10 geboden en de hulp aan de
armen.

In dit stukje over de 'Vernieuwing van het verbond' vertelt
Nehemia over Exodus 16 en 17 over het manna uit de hemel
en de waterspuwende rots. Ook het gegoten (gouden) kalf
(r18) wordt gememoreerd (Exodus 32) en maar ook dat r20
God hen “uw goede geest gaf”.

Kunst tip: Kapiteel in de Saint Lazare Kathedraal in Autun
“Mozes slaat het De duivel is daar kennelijk niet vrolijk om”
Bouw gestart in 1120 Autun bij Dijon, Frankrijk.

NEHEMIA 9:15-20
15 Brood uit de hemel hebt gij aan hen voor hun honger gegeven,
en waterstromen hebt ge uit de rots voor hen voortgebracht
voor hun dorst, en ge hebt tot hen gezegd dat ze moesten komen
om het land te beërven waarvoor gij uw hand hebt opgeheven
om het aan hen te geven.

16 Maar zij, onze vaderen, werden onbekookt;
zij verhardden hun nek en hebben niet gehoord naar uw geboden.
17 Zij weigerden om te horen en hebben niet teruggedacht
aan de wonderen die gij bij hen hebt gedaan;
zij verhardden hun nek en wilden koppig terugkeren
naar hun dienstbaarheid in Egypte;
maar gij waart een God van vergeving, genadig en barmhartig,
lankmoedig en groot van goedertierenheid,
en hebt hen niet verlaten.

18 Zelfs toen zij zich een gegoten kalf hebben gemaakt
en zeiden: dit is je God die je heeft doen opklimmen uit Egypte!
en zo grote godslasteringen aanrichtten,
19 hebt gij in uw overvloedige barmhartigheden
hen niet achtergelaten in de woestijn; de wolkkolom is overdag
niet van hen geweken, om hen te leiden over de weg;
en de zuil van vuur niet in de nacht,
om voor hen de weg te verlichten waarlangs zij gingen.

20 Uw goede Geest hebt gij gegeven om hun inzicht te schenken,
en ge hebt uw manna niet aan hun mond onthouden
en ge hebt hun water gegeven voor hun dorst.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Nehemia > 9.

Liever luisteren?
Jana Beranova uit Rotterdam op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel.
Nehemia is het 16e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Roermond, Minderbroederskerk, Minderbroe-
derssingel 17F, Roermond, op de hoek van de Minderbroederssingel
en de P. Vogelsstraat (schuin tegenover de Brandweer).
En (verkozen tot) de mooiste kerk van Limburg!
Tijd: 10.00 uur, voorganger Predikant ds. Gerard Rinsma (?)
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds.J.Zuurmond voor de Vredeskerk in Enschede op
zondag 4 augustus 2002. Link vredeskerk

Op Vimeo Montgomery Community Church Cincinatti Ohio USA
(29 en 25m). Eerste deel is een (geestige) preek over geinspireeerd
zijn, tweede deel is geinspireerde (goede) muziek (gospel).
All Message vimeo All worship vimeo

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. Deze psalm is 'een kunstig lied van
Asaf' de priester die verantwoordelijk was voor de
liturgische gezangen tijdens David en Salomo die de eerste
joodse tempel mocht bouwen. Daarvoor hadden de joden
een tent als offerplaats. Asaf heeft 12 Psalmen geschreven.
.
Net als in Nehemia wordt in de psalm uit Exodus verhaalt
het verhaal van de doorgang door de Rode/Rietzee (Exodus
14), ook de waterspuwende rots Horeb (Exodus 17). Maar
ook in r 17 de Israelieten bleven … zondigen, de Allerhoogste
tergen .. met opzet daagden zij God uit.

Kunst tip: Doortocht door de Rode Zee, Moderne Russische
ikoon van Alex Sokolov, Moskou. 20e eeuws zonder datum, plaats
Meer over Sokolov op rsvetal met een link naar een uitgebreide
maar Russische site. Link iconsexplained

PSALM 78:13-22
13 hij spleet de zee en voerde hen erdoor,
als een dam hield hij het water tegen.
14 Hij leidde hen met een wolk overdag,
in de nacht met een lichtend vuur.
15 Hij spleet de rotsen in de woestijn
en leste hun dorst met een watervloed,
16 uit de steen ontsprongen beken,
het water stroomde als rivieren.

17 Maar zij bleven tegen hem zondigen,
de Allerhoogste tergen in de woestenij.
18 Met opzet daagden zij God uit
en riepen om eten zoveel als ze wilden.

19 Zij beledigden God en zeiden: ‘Zou God in staat zijn
een tafel te dekken in de woestijn?
20 Toen hij op de rots sloeg, vloeide er water,
stroomden er beken
maar zou hij zijn volk ook brood en vlees kunnen geven?’

21 Toen de HEER dat hoorde, ontstak hij in woede,
een vuur laaide op tegen Jakob, tegen Israël ontbrandde zijn toorn.
22 Want zij hadden God niet geloofd, niet vertrouwd op zijn hulp

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 78

Liever luisteren?
Esther van Dijk uit Zoetermeer op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk in Brugge - 't Keerske
Keersstraat 1 Brugge Belgie
Tijd 10 uur, Predikant: Ds. J.C. de Beun
Lezing 1: Matteüs 14:13-21 Lezing 2: Psalm 78:13-22
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Piet Goris voor de Katholieke Kerk in Belgie op
3aug2003. Link preken.be

Op You Tube: Geschiedenisles 1 en 2: Clip op Psalm 78 uit
PSALMEN VOOR NU. Voor de evangelische gemeente
Parousia in Gouda (21aug2008). Deel1 (6m04) youtube
Deel2 (7m50) youtube.

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het
is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome.

In hoofdstuk 8 'Leven door de Geest' R31 begint 'Wat zullen wij
zeggen bij dit alles? Als God vóór ons is, wie is tegen ons?
Het eindigt met 'niets kan ons scheiden van de liefde van God'
(die is in Christus Jezus, onze Heer).

Kunst tip: Op Flickr een foto van Tony Warrel, van de deurpost
van Crockets Hotel in Hawes, North Yorkshire VK 1 maart 2011.
Link flickr

31 Wat zullen wij dan zeggen bij dit alles?
Als God vóór ons is, wie is tegen ons?
32 Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard,
maar hem ter wille van ons allen heeft prijsgegeven,
hoe zal hij niet ook mét hem ons alle dingen schenken?
33 Wie zal iets inbrengen tegen uitgelezenen van God?
God die rechtvaardigt?

34 Wie is het die veroordeelt?
Christus Jezus, die gestorven is, wat meer is: opgewekt,
die is ter rechterhand van God, die ook voor ons pleit?

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus?
verdrukking of nood of vervolging
of honger of naaktheid of gevaar of een zwaard?
36 Het is zoals geschreven staat:
'wegens u worden wij heel de dag gedood,
wij worden beschouwd als schapen voor de slacht' (Ps. 44:23),
37 maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door hem die ons zijn liefde heeft betoond.
38 Ja, ik ben er zeker van dat noch dood noch leven
noch engelen noch overheden
noch bestaande toestanden noch toekomstige machten
39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel
bij machte zal zijn ons te scheiden
van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 8

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel
Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Kralingen
Oosterkapel, Ringvaartweg 125, Rotterdam
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds A. de Wit
Kralingen-West Hoflaankerk, Oudedijk 2 Rotterdam.
Tijd: 10.00 uur, voorganger ds L. Korevaar
Het slot van Romeinen 8 is een soort overwinningslied.
God-met-ons, Immanuël, maakt dat wij de rampen die ons
kunnen treffen kunnen doorstaan. Dat komt omdat zelfs de
tien genoemde invloeden op ons leven ons niet kunnen
scheiden van Gods liefde. Link protestantskralingen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Lees of luister naar de Preek van ds B de Graaf voor de Christelijk
Gereformeerde Gemeente Nunspeet op 13aug2006 door Zendtijd voor
Kerken) Link zvk

Op You Tube: Walter Hawkins 'Romans 8:31 & 32' op het album
I feel like singing (2m24). Eindigt nogal abrupt. Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Deze boekrol
begint met de dood/martelaarschap van Johannes de Doper in
opdracht van Herodes. Als Jezus zich terugtrekt (om te rouwen?,
volgens Marcus 'om uit te rusten') wordt hij toch gevolgd door een
mensenmassa. Hij heeft medelijden, helpt ze en geneest de zieken.

Dan volgt het verhaal over het wonder van de 5 broden en de 2
vissen die 5000 mannen voedde, de vrouwen en kinderen niet
meegeteld. En ze hadden ook nog 12 manden brood over.!

Het is het enige wonderverhaal dat in alle vier evangelies
voorkomt (Marcus 6:30-44, Lucas 9:10-17 en in Johannes 6:1-14).
In de NBV heet het 'overvloed aan brood, gebrek aan geloof' in
de andere envangelies 'het teken van het brood'.

Kunst tip: Foto van Conens en van Wiechem van een plafond
mozaiek van het wonder in de Christus-in-Chora kerk (Kariye
Camii, 'kerk in het weiland') in Istanbul, Turkije. De kloosterkerk
is in de 12e eeuw op een oudere kerk gebouwd en werd verwoest.
Heropgebouwd door een maecenas Theodorus Metochites (1270-
1332). Link oudweb/brood

MATTHEUS 14:1 en 13-21
1 In die tijd hoort viervorst Herodes het ongehoorde over Jezus
...
13 Als Jezus het hoort neemt hij de wijk daarvandaan,
in een boot naar een plek in de woestijn om op zichzelf te zijn.
De scharen die daarvan horen volgen hem vanuit de steden te voet.
14 Als hij uitstapt ziet hij een grote schare,
en is om hen bewogen; hij geneest hun arme drommels.
15 Maar als het later wordt, komen de leerlingen tot hem
en zeggen: deze plek is een woestijn,
en het etensuur is al voorbijgegaan;
maak u dan los van de scharen, opdat ze weggaan naar de dorpen
en voor zichzelf levensmiddelen kopen!

16 Maar Jezus zegt tot hen: het is niet nodig dat ze weggaan:
geeft gij hen te eten!
17 Zij zeggen tot hem: we hebben hier niets behalve vijf broden
en twee vissen!
18 Maar hij zegt: brengt die hier naar mij toe!
19 Hij beveelt de scharen te gaan aanliggen op het gras
Hij neemt de vijf broden en de twee vissen,
kijkt op naar de hemel en spreekt de zegening uit.
Hij breekt de broden en geeft ze aan de leerlingen,
en de leerlingen aan de scharen.
20 Allen eten en worden verzadigd.
Als ze wat er over is van de brokken oprapen,
zijn dat twaalf volle korven.
21 Die hebben gegeten, dat zijn zo´n vijfduizend mannen geweest,
afgezien van vrouwen en kinderen.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 14

Liever luisteren?
George Hendrikse uit Kloetinge op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Joannes de Dooper Parochie Pijnacker
Oostlaan 38 Pijnacker
Tijd: 9uur, voorganger ? NV Er wordt ook gelezen uit Jesaja 55
en Romeinen 8:35-37 lectionarium Link H.Joannes de Dooper
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Father Joseph, oa over de verschillen in de evangelies.
Hij is een priester-monnik (en voormalig abt van de Holy Trans-
figuration Monastery (Mount Tabor Monastery), een Byzantijns
Oekrains Katholiek Kloostergemeenschap in Redwood Valley,
Californie, USA. In het engels van 7juni2008. Let ook op de
(moderne?) ikoon (zonder bronvermelding). Link wordincarnate

Op Vimeo: Matthews 14:13-21 in het engels (sok)poppenspel
door A Ordinary 'No Strings Attached Puppeteers' of the Smyrna
Presbyterian Church, Waynesboro, Virginia, USA. Link vimeo

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer vanwege de hongersnood in
Afrika, het thema 'God/Jezus/het geloof voedt' en omdat mijn
zoon woensdag op de PC Juliana school zo braaf meebad:

Gebedjes voor en na het eten.

Voor het eten:
Vader in de hemel,
U bent zo goed,
want U geeft ons eten
in overvloed.

God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen,
met mensen die arm zijn en in nood.

Lieve Vader, U laat alles groeien,
de zon schijnt en de regen valt,
zodat alles groeit,
en het zaad dat werd gezaaid,
nu als koren wordt gemaaid.

Voor ons eten, lieve Heer,
vragen wij om Uw zegen.
Geef ons door het eten kracht,
om te wandelen op Uw wegen

Lieve Vader, van U zijn alle dingen,
van U alleen.
Van u is alle eten,
en al het goede om ons heen.

Wilt U ons eten zegenen,
en zorg voor al wat leeft.
en leer mij te danken,
voor al het goede dat U ons geeft.


Na het eten:
Heer, ik dank U voor alles wat ik weer van U ontvangen heb.
Geef mij een hart, dat U liefheeft en U dient.
maak mij gehoorzaam en leer mij te leven naar Uw wil.
Amen.
Bron Gebeden voor kinderen op Hope4holland

VOLGENDE WEEK
7 augustus 2011, 8e van de zomer, 7e na Trinitatis

Jona 2:1-11
Psalm 29
Romeinen 9:1-5
Matteüs 14:22-33(36
Gezang 40

Geen opmerkingen:

Een reactie posten