dinsdag 21 mei 2013

26 mei 2013, Drie-eenheid of Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen -zoals deze zondag- worden de bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
26 mei 2013 is het Hoog feest van de drie-eenheid, drievuldigheid of in het Latijn Trinitatis. Het gaat dan om God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Hoewel drie personae is Jezus een incarnatie van God zelf. Dat idee van de Drie-eenheid is in de Late Oudheid en de vroege middeleeuwen bestreden, Jezus en de Heilige Gests zijn ook door God geschapen. Jehova's getuigen wijzen het leerstuk nog steeds af.
Soms wordt de Drie-eenheid afgebeeld door drie mannen zoals in de beroemde icoon van Rubljev (zie dit blog 30mei2010). Vaker wordt de 3-eenheid afgebeeld als God in de hemel, Jezus en de Heilige Geest als een duif(je). Bijvoorbeeld ook al bij de verkondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria, met Pinksteren, bij de doop van Jezus in de Jordaan etc. Meer over Drie-eenheid

Kunst tip: Triniteit door Luca Rossetti da Orta (1708-1770), muurschildering op natte kalk (fresco) uit 1738-9 in de St. Gaudenzio Church at Ivrea (Turijn Italië) Link Wikimedia/Chiesa_San_Gaudenzio_Ivrea Luca Rossetti Trinity

Op zaterdag 25 mei 2013 wordt het Nieuwe Liedboek voor de Protestantse kerken gepresenteerd. Het huidige liedboek verscheen in 1973 en wordt vaak nog wekelijks gebruikt naast de modernere bundel Tussentijds. Het nieuwe liedboek wil verbreden: er behoefte aan andere en neiuwe liederen, maar ook aan andersoortige liederen;. Daarnaast zijn de kerkdiensten veranderd en is er behoeft aan andere zangvormen naast het strofische lied.

Ondanks de nadrukkelijke opdracht dat het boek handzaam moest zijn is het toch 1600 pagina's dik. Dat is meer bladzijden dan de Bijbel! Het kost dan ook 40euro (hardcover) en dat is ook een tientje meer dan de NBV Bijbel. NB Er worden beamerversies gemaakt voor de kerken zodat ze niet honderden liedboeken hoeven aan te schaffen.

Aandachtsvelden
In het Liedboek zijn acht 'aandachtsvelden': Psalmen (aangevuld met 120 alternatieven: cantica, beurtzang psalmen voor NU), de huidige Gezangen, Nieuwe Nederlandse liederen, Nieuwe buitenlandse liederen. De liederen zijn alle ingedeelde op basis van het begrip tijd: voor de eerste dag (orde van de zondagochtenddienst), getijden van de dag (van morgen tot nacht), getijden kerkelijk jaar (Advent tot voleinding), getijden van het leven, voor de eeuwige tijd (na dit leven). 150 Kinder-, jeugd- en tienerliederen. De Liturgische gezangen bevatten nu ook liederen voor de huis(bijbel)kring en de Overige zangvormen bevatten canons en kernverzen (een toonzetting van een enkel bijbelvers die op allerlei manieren zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere bijeenkomsten kunnen verlevendigen. Gebeden bevat teksten voor meditatie, want het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meer op www.liedboek.nl

40 representatieve liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn in te zien of down te loaden Issuu/liedboekvoordekerken/proefbundel (58pag, pdf).Een voorproefje: kort gebed voor vrede voor allen:(tenoren/mannen) Tot het uiterste, in alle uithoeken, tot aan je grenzen, mag je gaan tot er vrede is, (allen) vrede op aarde de voor alle mensen

De Bach cantaten voor deze week zijn “O heilges Geist- und Wasserbad(BWV 165), 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' (BWV 176, de cantate waarmee Bach 2e jaargang (1724-1725) afsluit en 'Gelobet sei der Herr, mein Gott' (Koraalcantate BWV 129). De teksten horen bij Johannes 3:1-15 over Jezus en Nicodemus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 176, 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Ingeborg Danz Alt, Jan Kobow Tenor en Peter Kooy Bas olv Collegium Philippe Herreweghe en het Collegium Vocale Gent 2002 (10m55). Link youtube
of
J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 165 “O heilges Geist- und Wasserbaddoor Pieter Leusink (1h4m, Cantate 165 begint rond 33m). Link youtube tekst: Webdocs.cs.ualberta

Of kijk op dit blog op 3juni12 naar J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 165 “O heilges Geist- und Wasserbad” door Gustav Leonhardt met het Tölzer Knabenchor, het Collegium Vocale Gent (Koormeester Philippe Herreweghe) & het Leonhardt-Consort. Tekst van BWV 165O heilges Geist- und Wasserbad”. Part 1 Aria knabe (1), Recitativo (2) Aria (3) Part 1 Let op er is ook een Part 2. Recitative (4), Air (5) en Choral (6) (5m51)
Of kijk op dit blog op 19juni2011 naar J.S. Bach (Koraalcantate BWV 129) “Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht” door het Münchener Bach Chor en het Münchener Bach Orchestra met dirigent Karl Richter (4m45).

Concert tips
zo26mei13 om 16.30 uur in de Heikense kerk Stadhuisstraat 6, Tilburg. Cantate 165 O heilges Geist- und Wasserbaden cantate 194 ''Höchsterwünschtes Freudenfest''. Uitgevoerd door Arjan van Baest en het koor & orkest Stichting Bachcantates Link Stichting Bachcantates Tilburg
zo26mei13 om 20uur in de Kloosterkerk, hoek Nwe Parkstraat Lange Voorhout De Haag (tov Diligentia) cantate 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' (BWV 176) door het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest met als solisten: Stefanie True sopraan, Rosanne van Sandwijk alt, Robbert Muuse bas, olv Jos Vermunt, dirigent. De kerkdienst wordt geleid door Ds. Pieter Lootsma, collecte. De tekst van de cantate en de toelichting zijn hier beschikbaar. Link kloosterkerk

TEKSTEN
Het thema deze week is de drievuldigheid, in het monotheïsme, het geloof dat er maar een God is, een opmerkelijk fenomeen van drie goddelijke personae: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op RKK een toelichting

Kunst tip De Drievuldgheid kerk in Elsene, België, met de oudere barokke gevel uit 1620 van een Augustijnenkerk die gespaard werd bij afbraak en hergebruikt voor een moderne kerk. Link kerkeninvlaanderen

Spreuken 8 is de traditionele Trinitatis tekst van de Wijsheid, die al vóór de Schepping bij de Heer was, werd geschapen. r22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
In de psalm weer de schepping beschreven nu door de stem van de Heer (7x). Vanwege de troon in r10 is de tekst wellicht gekozen bij Openbaring 4 waar een tronende zetelt in de hemel.
Openbaring beschrijft de hemel met een tronende Godheid, de 4 wezens, 24 oudsten etc.
In Johannes de ontmoeting van Jezus met Nicodemus, een Farizeeër, streng Joodse groep, meestal leken, dus geen schriftgeleerde.

Spreuken 8:22-31
Psalm 29
(Openbaring 4:1-11)
Johannes (2:23-) 3:1-16
Gezang 254 
de beginregels van het 2e, 3e en 4e couplet:
U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
...
O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
...
O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
Bron Liedboek voor de Kerken 1973


SPREUKEN
Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament en behoort tot de wijsheidsliteratuur samen met verhaal van Job en Prediker. Spreuken bevat uitspraken van Salomo, de wijze koning van Israel, zoon van de menselijke David. Zijn Salomon's oordeel 1 Koningen 3 is spreekwoordelijk geworden bewijs van deze wijsheid.

Spreuken begint met poëtische verhalen 1-9 en vanaf boekrol 10 2-regelige spreuken, uitspraken. Boekrol 8 heeft in de Groot Nieuws Bijbel als titel, Wijsheid spreekt meegekregen. De verteller, de ik in onze tekst is de wijsheid, maar het kan natuurlijk mooi op de lezer en het leven de goddelijke vonk worden betrokken.

De keuze voor deze tekst is sterk verbonden met Drie-eenheid, dat heeft te maken met de interpretatie van Jezus als God zoon en in het Johannes evangelie Gods Woord en Gods Wijsheid (vgl. Spreuken 3:19-20; 8:22-31 en Jezus Sirach 1:1 en 4). Bron: RKK over Trinitatis monothëisme en de ene God die uit 3 personae bestaat (onder Nieuwe Testament).

Kunst tip: Ngalgin Creation story door Helen Tyalmuty McCarthy op de Aboriginal Art website aboriginalartdirectory.com Link ngalgin creation story

SPREUKEN 8:22-31
22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.
24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen.
25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.
26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt.
27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, 28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, 29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.
30 Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 31 vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, link: Spreuken 8

Liever luisteren?
Martijn Vroom, medewerker CDA fractie Tweede Kamer op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament (direct na Psalmen).

Liever live?
Protestantse Gemeente Den haag, 18 kerken met adressen: kerken Bijv Lucaskerk, Om en Bij 2, Tijd: 10.30 uur, voorganger ds Trinette Verhoeven(?).
Trinitatis, Zondag van de Heilige Drievuldigheid Psalm 8, Spreuken 8:22-31, Openbaring 4:1-11, Johannes 3:1-16 In de lezing uit het Spreukenboek is het de vreugde die overheerst. Vrouwe Wijsheid die zich verheugt in de Allerhoogste, die blij is met alle mensen en daarom ook de mensen smeekt bij haar te blijven, het goede te zoeken en hoog te houden, en de gunst van de EEUWIGE te ontvangen. De lezing uit de Openbaring van Johannes is duizelingwekkend. De ziener raakt in vervoering en ziet hoe velen lof en eer aan de Allerhoogste brengen. Een visioen dat uitbeeldt hoe iedereen de dank brengt: de vier wezens, maar met hen ook de vierentwintig oudsten. Het “heilig, heilig” is niet uit de lucht. Het evangelie staat in het teken van overgave: het gesprek tussen Jezus en Nikodemus dat in de nacht plaatsvindt, waar Jezus spreekt over het geboren worden uit water en geest. Het gaat daarin over de Geest, de Zoon en de Vader en de verlossing tot het eeuwige leven. Link Protestantsegemeentedenhaag (pdf)

Preek van C.A. Aangeenbrug voor Protestants Hooge Zwaluwe op 3 juli 2005 over Spreuken 8 Maar nooit zal een mens heel de wijsheid van de wereld alleen kunnen opdoen. Iedereen doet van die wijsheid weer iets anders op, al naar gelang wat hij of zij zelf in het leven meemaakt, vanuit zijn eigen context. Link protestants-hooge-zwaluwe

Op Vimeo: in het Engels poppenanimatie video voor kinderen door Will Heyward On Trinity Sunday Wisdom calls to the people in the reading from Proverbs and recounts her role in creation. (1m56) Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 29. In het Latijn heet de psalm Afferte Domino naar de 1e regel Erken de HEER, o goden. Een affirmatie is een positief zinnetje dat je zo goed in je hoofd opneemt dat je er echt in gaat geloven encyclo.nl

De stem van de Heer 7x is een machtig wapen. r7 was wel leuk geweest voor Pinksteren: 7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen. Vanwege de troon in r10 is de tekst wellicht gekozen bij Oenbaring 4 waar een tronende zetelt in de hemel. 

Kunst tip: "Afferte Domino" van Jean Gilles, Frans componist (Tarascon 1668-Toulouse 1705). Uitgevoerd door falset of countertenor Radu Marian (geb 1977) en op het clavecimbel Luigi Chiarizia (geb 1978). Luigi heeft de video zelf geupload met uitgebreide toelichting in het Italiaans helaas, oa zijn CV. Hij heeft een eigen YouTube kanaal: youtube/user met honderden uploads. (5m39) Link youtube

PSALM 29
1 Een psalm van David.
Erken de HEER, o goden,
erken de HEER, zijn macht en majesteit,
2 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

3 De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,
de HEER boven de wijde wateren,
4 de stem van de HEER vol kracht,
de stem van de HEER vol glorie.

5 De stem van de HEER splijt ceders,
de HEER splijt de ceders van de Libanon.
6 Opspringen doet hij de Libanon als een kalf
en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
8 de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,
beven doet de HEER de woestijn van Kades.
9 De stem van de HEER doet de hinden kalven
en de geiten hun jongen werpen.
of ‘en ontbladert de bossen’.
Majesteit! roept heel zijn paleis.

10 De HEER heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
11 De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Marcel Steen op Radio Rijnmond op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholiek Dordrecht, Voorstraat ? Dordrecht. Route Tijd 10:30 uur, voorganger: Lector Erna Bekering. Heilige Drievuldigheid: Introïtus 685, Gezang 329, Kyrie-litanie 303, Gezang 771, Graduale Psalm 29, Halleluja 463, Acclamatie na Evangelie 337, Offertoriumzang 816, Credo 310, Acclamatie voorbeden 320, Responsorium 499, Slotzang 767 : 1,3 en 5 Link Dordrecht.okkn

Hertaling van de psalm(en 1-140) door ds ridderbos met uitgebreide toelichtingen (per regel) op pag. 214-220, psalm 29. Link enigstetroos/Ridderbos Psalmen (pdf 322 pag)

Op You Tube: Openingsvideo animatie van de Catchfire Rally 2012 entitled "All for the King" interpretatie op basis van de tekst van Psalm 29 a tribute to our God who created the universe. Door Eric Teotico (2m26) Link youtube 

OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het bevat visioenen van Johannes -niet echt de evangelist, wel aan hem toegeschreven- aan hem verteld door een engel van de Heer. Lees maar: r1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. (NBV) 

In onze tekst voor deze week een illustratieve beschrijving van de hemel. En de tronende is 'gekleed' met edelstenen: r3 Jaspis is een groene of rode halfedelsteen, sarder is een diep oranjerode variant van calcedoon en smaragd ook een groene edelsteen. Kunst tips: Sarder Link Sarder Jaspis Link Jaspis Smaragd Link smaragd 

We ontmoeten de 4 ''wezens'' weer die worden opgevat als de de evangelisten. Hun iconografische verbeelding, de manier waarop ze afgebeeld worden is nu heel duidelijk: Het eerste wezen zag eruit als een leeuw (Marcus) en het tweede als een jonge stier (Lucas); het derde had een gezicht als een mens (Mattheus) en het vierde leek een vliegende adelaar (Johannes). Meer over deze afbeelding de tetramorph op Wikipedia Tetramorf 

Kunst tip: Voor de iconografische roots van de verbeelding van de 4 evangelisten: de 4 zonen van Horus, hier op Egyptische urnen. Nb Het Christendom heeft met de moeder en zoon verbeelding ook geshopt bij de Egyptische mythologie; Isis en haar zoon. Link CanopicJars Meer op Wikipedia/Vier_zonen_van_Horus 

Dat ze r6a ''van voren en van achteren een en al oog'' waren zie je zelden op afbeeldingen en de vleugels worden meestal ook weggelaten behalve bij de mens/engel Mattheus. Johannes putte hier uit Ezechiel 1:4-6: In mijn visioen … De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend. En Ezechiel 10:12-14 Hun gehele lichaam, hun rug, hun handen en vleugels, waren bij alle vier geheel met ogen bezet.

Kunst tip Wikipedia vindt (wel) een afbeelding van de vier wezens of evangelisten met vleugels als ''tetramorph'' Op een 16e Eeuwse fresco in een van de Meteora kloosters in Griekenland. De toelichting is in het Russisch: Met vleugels worden het ook wel als serafijnen, engelen gezien, ook omdat cherubijnen ook engelen zich bij de Troon van God ophouden. Site nsad.ru vertaald met Bing Link Wikimedia/Tetramorph Meteora

Kunst tip 2 De Winchester Bijbel (1160-1175) de initial E van Et factum est uit het Boek Ezechiel met het visioen van Ezechiel van de tetramorph, de symbolen van de evangelisten. Daar staan d e4 woielen wel, niet in Openbaring. Nu (nog steeds) in de Winchester kathedraal, in het VK De Winchester stijl is genoemd naar deze verluchtingstijl. Wikipedia/Boekverluchting Onder Romaans Link mondes-normands

OPENBARING 4:1-11
1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. 6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. 7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Leo de Oude uit Krimpen aan den IIssel “Gelukkig is wie dit voorleest”, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, Dorpstienden 3, Ouddorp Tijd 9.30uur Ds. D. Smink en om 18.30 uur Ds. N.A. van der Leer. Link Doopsgezindouddorp (pdf mei kerkblad). 

Preek van R.P. Heij voor de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk De Schuilhof in op 23okt11 over Openbaring 4. ‘Ik zou wel eens willen weten hoe het eruit ziet in de hemel!’ Hebt u dat wel eens iemand horen zeggen? Nou ik wel. Jongeren maar ook ouderen. En ik heb het mezelf ook vaak genoeg afgevraagd: ‘Hoe zou het eruit zien in de hemel?’ En nou staat het antwoord al eeuwenlang in de bijbel: Openbaring 4! Link Schuilhof en dan naar het Word doc schuilhof/Preken/Openbaring4

Op You Tube: Upload door fxswan Last met mooie (voor)lezer en gecomponeerde? Geanimeerde beelden, zonder bronvermelding (2m31) Link youtube 


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Johannes. 

Johannes beschrijft het belang van de doop, r 5b niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest'' zoals Jezus ook zelf gedoopt is door Johannes de Doper. Johannes beschrijft in zijn evangelie die doop zo r33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” Link NBV Johannes 1 

Kunst tip: ''Christus en Nicodemus'' door Alexander Andreevich Ivanov, Russisch schilder (1806-1858) Waterverf op bruin papier (1850) Link Allart/Ivanov Alexander Andreevich/Christus en Nicodemus. 

JOHANNES (2:23-) 3:1-16
Gesprek met Nikodemus
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren isuit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? evt (die in de hemel is’). 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Johannes 3 

Liever luisteren?
Erik Maan, heilsoldaat uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Protestantse Kruispunt Kerk Voorschoten, Schoolstraat 2, Voorschoten. Plattegrond: Kruispunt Tijd: 10 uur, voorganger Ds. A. Peper. Johannes 3:1-16 ‘God houdt van de wereld’: In het donker glipt een man bij Jezus naar binnen. Hij is nieuwsgierig en wil van Hem leren. En dan hoort hij wonderlijke woorden over ‘opnieuw geboren worden’...... Link test-voorschoten.protestantsekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Tekst van emeritus predikant uit de periode (199802005) na zijn werk als studentenpastor in Delft 1980-1999. Op zijn website renskopmels over Johannes 3:1-21. … die kwestie van de wedergeboorte (heeft) ons tot op de dag van vandaag nogal parten gespeeld en in verlegenheid gebracht in de geschiedenis van kerk en christenheid. Het zou niet genoeg zijn dat een mens gedoopt is op de Naam van Jezus en in Hem gelooft, maar hooguit het halve werk. Er zou óok nog iets met ons en in ons moeten gebeuren willen we Gods kinderen mogen heten en zijn Koninkrijk mogen binnengaan. En dat 'iets' zou dan de wedergeboorte zijn of een uitdrukkelijke en ook innerlijk beleefde levensverandering. 

Op You Tube: Uit de film the Gospel of John 2003 de ontmoeting met Nicodemus gespeeld door Diego Matamoros (2m31) Meer op: gospel of john cast Link youtube 


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van de Drie eenheid zondag volgens het dienstboek van de Protestantse kerken (p397). 

Eeuwige, hoe heerlijk is uw Naam!
Gij, die in Jezus, onze broeder,
uw genade en trouw bekend hebt gemaakt,
spreek uw Woord van bevrijding
en vervul ons van uw heilige Geest.
Doe ons ervaren wie Gij blijvend voor ons zijt:
bron van kracht en waarlijk leven,
deze dag en tot het einde van onze dagen.
Amen. 

Link Dienstboek/Trinitatis (Word document) 

VOLGENDE WEEK
2 juni 2013, 1e zondag na Trinitatis

1 Koningen 8:22.37-43
Psalm 96
(Galaten 1:1-10)
Lucas 7:1-10
Gezang 51


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten