maandag 28 mei 2012

3 juni 2012 Trinitatis, Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
27 mei 2012 is het Trinitatis het feest van de Heilige Drie-eenheid. De Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheid is de naam voor het idee dat God bestaat in/uit drie heilige personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Soms wordt dit afgebeeld door drie mannen zoals in de beroemde icoon van Rubljev (zie dit blog 30mei2010). Vaker wordt de 3-eenheid afgebeeld als God in de hemel, Jezus en de Heilige Geest als een duif(je). Bijvoorbeeld ook al bij de verkondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria, met Pinksteren en bij de doop van Jezus in de Jordaan etc.

Een tekstuele Heilige Geest in Visje: Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest. Link visjeposter
God at home foto op de flickr site van mijn 'naam' genote (haar verzonnen kunstenaarsnaam). Alcanne


De Bach cantates voor deze zondag zijn “O heilges Geist- und Wasserbad” (BWV 165), “Es ist ein trotzig und verzagt Ding” (BWV 176) en “Gelobet sei der Herr, mein Gott (Koraalcantate BWV 129). De cantates horen bij Johannes 3:1-15 waarin Jezus Nicodemus de farizeeër spreekt, dit lezen wij ook.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 165 “O heilges Geist- und Wasserbad” door Gustav Leonhardt met het Tölzer Knabenchor, het Collegium Vocale Gent (Koormeester Philippe Herreweghe) & het Leonhardt-Consort. Tekst van BWV 165O heilges Geist- und Wasserbad”. Part 1 Aria knabe (1), Recitativo (2) Aria (3) Link Part 1 youtube Part 2. Recitative (4), Air (5) en Choral (6) (5m51) Link2 youtube

Of kijk op dit blog op 19juni2011 naar J.S. Bach (Koraal cantate BWV 129) “Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht” door het Münchener Bach Chor en het Münchener Bach Orchestra met dirigent Karl Richter (4m45).

Concert tip
zo27mei12 om 15uur in de Lambertuskerk, St. Lambertusweg 122, Gemonde (ten ZW van Vught) een Pinksterconcert ) door leerlingen van groep 8 van de Lambertusschool uit Gemonde, het Meierijs Vocaal Ensemble begeleid door de MIK recorder Players onder leiding van Leo Spoor. Met de Pinkstercantate van J.S. Bach en werken van Corelli, Pergolesi, Mozart en Mendelsohn. Toegang: gratis. Link mikweb


TEKSTEN
Deze week is het thema 'tot geloof komen' en 'leven naar de Geest'. In Exodus wordt Mozes geroepen met vuurwerk in het brandend braambos, de psalm is een lofpsalm voor God de heerser, de schepper en de betrouwbare. In Romeinen 8 benadrukt Paulus dat de Geest weg kan leiden van de zonde en naar het werkelijke kind, erfgenaam zijn van God. In Johannes 2 eerst een cynische Jezus over zijn wonder-volgelingen en dan zijn gesprek met Nikodemus, een farizeeër of Joods schriftgeleerde.

Exodus 3:1-6
Psalm 93
(Romeinen 8:12-16)
Johannes (2:23-)3:1-16
Gezang 44
(r3b) Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.


EXODUS
Exodus is het 2 boek van het Oude Testament. Het boek heet naar het verhaal van de uittocht (Latijn: Exodus) van de Israëlieten uit Egypte. Wij lezen echter uit het begin van het boek 'Mozes 'geroepen'. God toont zich aan Mozes in een vlammende struik, het brandend braambos.

Kunst tip: Het brandend braambos (1966) door Marc Chagall (1887-1985) op de site van theologe en uitvaart(bege)leidster Esther Nelemans. Nu in het Musée National Message Biblique Marc Chagall, Nice, Frankrijk. Link Exodus 3

Kunst tip2: het brandend brambos een sculptuur van Hans 't Mannetje naar een idee van ds Fokkelien Oosterwijk in de Westerkerk in Amsterdam om Joodse, Christelijke en Islamieten te verbinden want Mozes komt ook inde Koran voor (als Moesa) Link bijbelenkoran Link westerkerk Op You Tube: De ingebruikneming van het brandend braambos in de Westerkerk (3m25) Link youtube

EXODUS 3:1-6 Mozes geroepen
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, link NBV

Liever luisteren?
Michiel van Erp leest Exodus 2:23-4:31 Mozes geroepen op voorleesbijbel (ook) In de Nieuwe Bijbelvertaling. Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Studentenkerk van de Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmuslaan 9a, Nijmegen. Tijd: 11uur, voorganger Theo Koster o.p. Teksten: Exodus 3:1-6 en Johannes (2,23) 3:1-16. Link studentenkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Paulien Cornelisse op 6nov11 in de serie Preek van de Leek in de de Singelkerk in Amsterdam over Exodus 3. Elk jaar organiseert Abeltje Hoogenkamp de serie en vraagt opiniemakers, bekende 'sprekers & schrijvers' om voor te gaan in een kerkdienst omdat zij zich op een onverwachte en dappere manier in het publieke debat mengen. Paulien Cornelisse is stand-up comedian, cabaretier, columniste en schreef het boek Taal is zeg maar echt mijn ding’ Haar preek gaat over ''Mozes de antiheld of life begins at eighty'. Link preekvandeleek

Op You Tube: in het Engels pastor Ben (Midgley van North Bradley Baptist Church, UK?) preekt over Exodus 3:1-6 'the Burning Bush". God spreekt tot Mozes als hij dat niet verwacht op een onwaarschijnlijke plek. (32m24) Link sermon.net


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 93 een korte psalm met maar 5 regels die in het Latijn Dominus regnavit heet, de heer heerst of regeert. Het is lofpsalm die verwijst naar de schepping, de Heer, God in de hemel en zijn beloften aan zijn volk. NB De psalm staat ook op het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat is voor alle dagen van de week om zelf thuis te lezen.

Kunst tip: Grand Motet Dominus regnavit van Jean-Joseph Cassanéa De Mondonville (Frankrijk 1711-1772) deel 1-3. Uitgevoerd door Les Arts Florissants gedirigeerd door William Christie. Hij was een beschermeling van Madame de Pompadour (9m24) Link youtube

PSALM 93
1 De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed,
de HEER is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
2 en vast staat van oudsher uw troon,
u bent van alle eeuwigheden.

3 De stromen verheffen, HEER,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.
4 Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige HEER.

5 Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
HEER, tot in lengte van dagen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, link NBV 

Liever luisteren?
Jaap Almekinders op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Dordrecht Voorstraat 120, Dordrecht Tijd 10.30 uur, voorganger volgt. Graduale Psalm 93. Link dordrecht.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van een van de predikanten van de Protestantse kerk EmmenOost vlak na de herdenking van een watersnood en de campagne een ramp raakt ons allemaal van Kerkinactie over psalm 93. 'Misschien helpt het te bedenken dat deze psalm geschreven is vanuit een dergelijke bedreigende situatie. In de overrompelende werkelijkheid van het duister, van het oppermachtige water'. Link pknemmenoost

Op You Tube: King's College Cambridge Psalm 93 The Lord is King (Chant: Garrett) zonder beschrijving (2m13) Link youtube


Brief aan de ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Rome uit 59 na Chr. Ana het einde van Paulus 2e reis in Korinthe. Het is de langste brief in de Bijbel, telt 16 hoofdstukken en is geschreven in het volkse Koinè-Grieks. Volgens de Wikipedia is de gemeente waarschijnlijk gesticht door mensen die de 1e Pinksteren in Jeruzalem hebben meegemaakt. (Handelingen 2:10)

In het stukje dat wij lezen uit Romeinen 8 leven door de Geest benadrukt Paulus dat we de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen (r15b) en zijn erfgenamen (r17) te zijn. De Geest kan de zondige wil doden (r13).

Kunst tip: De Heilige Geest daalt met Pinksteren neer op Maria en de leerlingen in het Waldburg Gebetebuch. Een Perkament handschrift uit 1476 voor Georg II von Waldburg (Ostschwaben) in het Duits (uitzonderlijk voor de reformatie). Nu in de Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart, Duitsland. Link Waldburg-Gebetbuch

ROMEINEN 8 Leven door de Geest
12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, link NBV

Liever luisteren?
Bas van dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
In een van de kerken van Protestants Haren, Glimmen Tijden: tussen 10 en 10.30uur. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

E-book Onze Heer die de gerechtigheid van God wordt (II) door Paul C de Jong voor de New Life Mission over Romeinen 8:12-16 'Zonen van God' op pag.188-192. Link kerken

Op You Tube: In het Engels 5 liedjes naar Romeinen 8:1-27 door ScriptureMusic@Yahoo.com. (10m) de website is offline en het you tube kanaal anoniem. Link youtube De follow video staat hier youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt (alleen) voor bij

Jezus is cynisch over zijn wonder-volgelingen in Johannes 2. Ook Nikodemus een farizeeër, een joodse leider benadert hem vanwege Zijn wonderen. Jezus antwoord hem ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. (r3) Om te geloven moet je kennelijk opnieuw geboren worden: Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest (r5) De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Kunst tip: Nikodemus door James Tissot, French (1836-1902) een aquarel over grafiet op grijs papier uit 1886-1894. Nu in het Brooklyn Museum in New York, USA. Link brooklynmuseum

JOHANNES 2:23
2:23 Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. 24 Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, 25 en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.

3:1-16 Gesprek met Nikodemus
3:1 Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Erik Maan uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg. Tijd: 10uur, voorganger ds. Hans Bouma, Bilthoven. Teksten Ruth 2:5-33 en Johannes 3:1-16 Link pkn-tilburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Arjan Noordhoek voor de Bergkerk van de Silogemeente op Trinitatis, 7 juni 2009 over Exodus 3 en Johannes 3, Mozes ontmoet God en Jezus ontmoet Nikodemus. Link silogemeente

Op You Tube: Video van Kees Waagmeester met muziek van de Australische band The Sons of Korah (naar de psalmen van Korach) The seas have lifted up. Muziek waar Waagmeester vaak aan dacht tijdens een zeiltocht op de Eendracht die in een storm terechtkwam die 36 uur aanhield. (3m55). Link youtube.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Engels Italiaans gezongen gebed van Carole Bayer-Sager en David Forster. Op You Tube: uitgevoerd door Charlotte Church en Josh Groban (5m04) Link youtube Tekst ourjosh lyrics the prayer

I pray you'll be our eyes
And watch us where we go
And help us to be wise
In times when we don't know
Let this be our prayer
As we go our way
Lead us to a place
Guide us with your grace
To a place where we'll be safe

The light that you give us
I pray we'll find your light
Will stay in our hearts
And hold it in our hearts
Reminding us
When stars go out each night
That in my prayer
You are an everlasting star
Let this be our prayer
There's so much faith
When shadows fill our day
Lead us to a place
Guide us with your grace

Give us faith so we'll be safe.
We dream of world with no more violence
A world of justice and hope
Grasp your neighbors hand
As a symbol of peace and brotherhood.
The strength that you give us
We ask that life be kind
Is the wish
And watch us from above
That everyone may find love
We hope each soul will find
in and around himself
Another soul to love

Let this be our prayer
Just like every child
Needs to find a place,
Guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe

And the faith that
You've lit inside us
I feel will save us


Het slotgebed voor Trinitatis in het Dienstboek van de (Protestantse) kerken is:
Gij, die licht zijt in onze duisternis,
wij danken U
dat Gij ons bezocht hebt in Hem
die zichzelf weggaf voor ons geluk,
Jezus, uw Zoon.

Laat zijn Geest ons in leven houden
om in liefde uw aarde te bewonen.
Doe ons opnieuw geboren worden
als mensen naar uw beeld,
opdat wij niet verloren gaan,
maar eeuwig leven hebben,
deze dag en tot het einde van onze dagen.

Amen.

Bron: dienstboek Trinitatis Bjaar P. 396-397.


VOLGENDE WEEK
10 juni 2012, 1e na Trinitatis

Rechters 12:1-6
Psalm 130
(2 Korintiërs 4:13-18)
Marcus 3:20-35
Tussentijds 120

Geen opmerkingen:

Een reactie posten