woensdag 10 juli 2013

14 juli 2013, 7e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk anders op dit blog op 11 juli2010 voor de tips die ik toen gaf.

PERIODE
14 juli 2013 is de 7e zondag na Drie eenheid, soms wordt ook 'van de zomer' gebruikt. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''


De Bach cantates van deze zondag zijnÄrgre dich, o Seele, nicht'' (BWV 186) (bewerking BWV 186a; zie 3e advent) Was willst du dich betrüben (Koraalcantate BWV 107). De teksten horen bij Marcus 8:1-9 over de Spijziging van de 4000. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Cantata BWV 107: Was willst du dich betrüben” 1. Was willst du dich betrüben (Chorus) 2. Denn Gott verlässet keinen (Recitative: B) (3m58) 3. Auf ihn magst du es wagen (Aria:B) 5m 4. Wenn auch gleich aus der Höllen (Aria:T) (7m52) 5. Er richts zu seinen Ehren (Aria:S) (10m26) 6. Drum ich mich ihm ergebe (Aria:T) (13m05) 7. Herr, gib, daß ich dein Ehre (Chorale) (15m50). Solisten: Sopraan: Agnès Mellon, Alt: Charles Brett, Tenor: Howard Crook en Bas: Peter Kooy. Uitvoering door Philippe Herreweghe, dirigent en het Koor & Orkest Collegium Vocale Gent (1993). (Totaal 18m) Met een uitgebreide toelichting in het Engels door Ludwig Finscher. Link youtube
Artikel over 'het raadsel van Kantate 107' door Bach kenner Eduard van den Hengel op zijn geweldige website. Link eduardvh/raadsel107

Of kijk op dit blog op 18juli2010 naar JS Bach cantate BWV 186 Ärgre dich, o Seele, nicht'' door dirigent John Eliot Gardiner, koor nb (3m57).


TEKSTEN
Het thema deze week is de wet(ten) en je er aan houden. In Deuteronomium de laatste grote redevoering van Mozes over luisteren naar de geboden en ze in de praktijk brengen. Dat is te doen de wet gaat je kracht niet te boven en ligt niet buiten bereik (Groot Nieuws Bijbel).
In de psalm wendt David zich tot God, 'ik vertrouw op u' wijs mij de weg' en 'wees mijn trouwe gids'.
In Paulus brief aan de Kolossenzen benadrukt hij dat het Ware evangelie is verkondigd is, door Gods genadige goedheid waardoor hoop voor u in de hemel is.
De evangelie tekst is de bekende vergelijking van de barmhartige Samaritaan die een betere naaste is dan de meer voor de hand liggende priester of Leviet. Ook dat gaat over de wet naleven, het is de uitleg op de vraag aan Jezus ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’

Deuteronomium 30:9-14
Psalm 25:1-10  Ad te, Domine, levavi.
(Kolossenzen 1:1-14)
Lucas 10:(21)25-37
Gezang 7
Gezang 7 (naar Deuteronomium:11)
1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
.
naar r13 2 Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament en bevat 'de regels' uit de eerste vier boeken, deutero betekent tweede naar de tweede uitleg van de wet. Nu het uitverkoren volk het beloofde land (weer) zal binnen trekken verandert er veel, men is niet meer alleen bijvoorbeeld. De boekrollen 27-30 bevatten Mozes laatste grote redevoering en over luisteren naar de geboden en ze in de praktijk brengen. Volgens de Groot Nieuws Bijbel gaat boekrol 30 over de keuze tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid.

Mooier vind ik de vertaling van r14 in de Groot Nieuws Bijbel over de rol en plek van de geboden 'ken hem uit je hoofd' en 'draag hem in je hart' in plaats van de Nieuwe Bijbelvertaling r14 u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

Deuteronomium 30: 9-14
9 De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 10 Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de
geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. 11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.
Link naar complete tekst Biblija Deuteronomium 30

Liever luisteren?
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week van psalm 25 de eerste 10 regels. In het Latijn heet de psalm Ad te levavi naar de eerste regel. De psalm is 'van David'.

Psalm 25 is een acrostichon, een alfabet vers. De verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden: in vers 2 en in vers 18; de letter waw ontbreekt. Het afsluitende vers 22, dat wij niet lezen, valt buiten de alfabetische reeks.

In de psalm wendt David zich tot God, 'op u vertrouw ik' in r2 en r5 'wijs mij de weg' en 'leer mij u paden te gaan' r4. Hij vraagt ook om vergeving van de zonden uit zijn jeugd.
Zoals altijd verbaas ik mij over de nadruk op de vijanden die leedvermaak hebben, who cares? het zijn toch je vijanden? Er wordt bijna morele chantage gepleegd op God om op te treden en de gelovige(n) niet te beschaamd te maken en de vijanden te laten triomferen.

PSALM 25
1 Van David.
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.

4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.

8 Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
Link naar complete tekst Biblija.net/Psalm 25

Liever luisteren?
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament


Paulus brief aan de Kolossenzen
De Brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse in Turkije is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is waar en wanneer. De brief komt van Paulus en Timotheus maar wordt gebracht door Tychikus. In onze regels wordt Epafras genoemd als de onderwijzer van de gemeente.

Paulus ageert in de brief tegen vreemde invloeden op de Christenen in Kolosse, maar onze regels bevatten vooral een super positieve inleiding. Hij benadrukt dat het r5: Ware evangelie is verkondigd, door r6: Gods genadige goedheid waardoor r4 hoop voor u in de hemel is. Paulus en de zijnen bidden voor de gemeente om r10: 'grote wijsheid en geestelijk inzicht' en dat zij 'groeit in de kennis van God.'

Paulus brief aan de Kolossenzen 1:1-14

1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2 Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. 
Noot (1:2) van God, onze Vader – Andere handschriften lezen: ‘van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus’.

Evangelie en verzoening
3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4 want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5 omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie 6 u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7 Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 8 En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. 9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden
Liever luisteren?
Ans Schrover uit Rotterdam Gepensioneerd lerares Nederlands op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 ''Ben lector in de R.K. Caeciliakerk; (ik) ''spreek op school, waar ik werkte, nog regelmatig luistertoetsen in; en de bijbel boeit me, blij met nieuwe vertaling. Ik doe mee met een oecumenisch project in onze wijk (Alexanderpolder Rotterdam): We lezen in een jaar tijd de hele bijbel van kaft tot kaft, waarbij elke week de gelegenheid bestaat om o.l.v. dominee of pastor een uurtje bij elkaar te komen om te praten over het gelezene. Het is heel interessant, als katholiek kom ik gedeelten tegen, die ik nog nooit gelezen had, en waarbij goede uitleg nodig is!”
Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.
LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Deze week lezen we het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan dat alleen in het Lucas evangelie staat. Het is een parabel, een illustratief verhaal van Jezus als antwoord op de vraag wie is mijn naaste? De barmhartige Samaritaan, van een vijandig volk, is een betere naaste dan de meer voor de hand liggende priester of Leviet. Ik vraag me af waarom hier beide worden genoemd, priesters zijn toch Levieten?
Ook dit stukje gaat over de wet naleven, het is de illustratie van het antwoord op de vraag aan Jezus ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’

Kunst tip: Ik verwachtte dat de grote Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw dit Bijbelverhaal vele malen geschilderd zouden hebben, maar dat viel tegen. In het geheugenvannederland alleen Nicolaes Roosendael in 1665 (Frans Hals Museum). Maar een van de grootste Nederlandse schilders deed het ook in het jaar dat hij stierf Vincent van Gogh (1853-1890). Link Statenvertaling of Adventskerk (beide met interessante toelichting).

LUCAS 10: 25-37
Het enig noodzakelijke
25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
Link naar complete tekst Lucas 10

Liever luisteren?
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.


VOLGENDE WEEK
21 juli 2013, 8e zondag na Drie eenheid

1 Samuël 1:1-20
Psalm 15 Domine, quis habitabit?
(Kolossenzen 1:21-27)
Lucas 10:38-42

Geen opmerkingen:

Een reactie posten