maandag 22 juli 2013

28 juli 2013 9e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk anders op dit blog op 25juli10 voor de tips die ik toen gaf.

PERIODE
21 juli 2013 is de 9e zondag na Drie eenheid van God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Er wordt ook 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''.


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Herr, gehe nicht ins Gericht(BWV 105), ”Was frag ich nach der Welt (Koraalcantate BWV 94) en ''Tue Rechnung! Donnerwort'' (BWV 168). De teksten horen bij Lucas 16: 1-9 met de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, dat lezen wij niet.

Op You Tube: Johann Sebastian Bach (1685-1750) cantate ''Was frag ich nach der Welt'' (BWV 94) 1. Koraal Was frag ich nach der Welt 2:47 2. Aria (Bas) Die Welt ist wie ein Rauch und Schatten 4:55 3. Koor en Récitatief (Tenor) Die Welt sucht Ehr und Ruhm 8:15 4. Aria (Alt) Betörte Welt, betörte Welt! 12:10 5. Koor en Récitatief (Bas) Die Welt bekümmert sich 14:39 6. Aria (Ténor) Die Welt kann ihre Lust und Freud 19:23 7. Aria (Soprano) Es halt es mit der blinden Welt 22:57 8. Koraal Was frag ich nach der Welt! Uitgevoerd door Jongens Sopraan: Wilhelm Wiedl (Tölzer Knabenchor), Alt: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz, Bass: Philippe Huttenlocher en het Tölzer Knabenchor met koordirigent Gerhard Schmidt-Gaden en het Concentus musicus Wien onder leiding van Nikolaus Harnoncourt Recording (1978) Bach-cantatas.com
Het schilderij is La Grande Vanité (Sébastien Stoskopff)
Link youtube Tekst webdocs of bach-cantatas.com

Of kijk op dit blog op 5aug12 naar JS BachHerr, gehe nicht ins Gericht(BWV 105), Barbara Schlick: sopraan, Gérard Lesne: alt, Howard Crook: tenor
Peter Kooy: bass, Chorus and Orchestra of Collegium Vocale, Gent en Philippe Herreweghe - dirigent (1990), (1:12m07, 2:10m02)
1 - Chorus: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.
2 - Recitative for alto: Mein Gott, verwirf mich nicht.
3 - Aria for soprano: Wie zittern und wanken.
4 - Recitative for bass: Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß.
5 - Aria for tenor: Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen.

6 - Chorus: Nun, ich weiß, du wirst mir stillen.


TEKSTEN
Deze week gaan de leesrooster teksten veel over God als degene die (ver)oordeelt en straft maar onschuldigen beschermt in Genesis en de psalm. In Paulus brief aan de Kolossenzen inspirerende, bemoedigende en waarschuwende woorden en geloofsdoctrines: r12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.
In Lucas 11 'zijn' Onze Vader gebed met verhoord en (goed) gedrag dat beloond wordt.


Genesis 18:20-33
Psalm 138 Confitebor tibi
(Kolossenzen 2:6-15)
Lucas 11:1-13
Gezang 294
1 Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
...
6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!
Liedboek voor de Kerken 1973

GENESIS
Genesis is het eerste boek van het Nieuwe Testament. In dit bijbelboek het Scheppingsverhaal en het gaat helemaal door tot en met de aartsvaders Abraham, Jakob en zijn zoon Jozef die verkocht werd door zijn broers en in Egypte terecht kwam.
We lezen het bekende verhaal van God die Sodom en Gomorra wil verwoesten vanwege de zondige bevolking. Abraham vraagt God de onschuldigen te sparen en met hen de zondaren. Hij onderhandelt tot er slechts 10 onschuldigen nodig zijn om de steden te sparen. 
 
GENESIS 18:20-33
20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ 22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
Link naar complete tekst NBV Genesis 18

Liever luisteren?
Marrie Rusch-Heite, huisvrouw uit Emmeloord op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Genesis is het eerste boek van het Nieuwe Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 138. In het latijn heet deze psalm Confitebor tibi naar de 1e regel.

De psalm is een lofpsalm een wat vreemde keuze na de tekst in Genesis hoewel God uiteindelijk door Abraham overtuigd wordt dat de onschuldigen beschermd moeten worden ofwel r7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding. 8 De HEER zal mij altijd beschermen...

PSALM 138
een loflied 1 Van David.
Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Liever luisteren?
Jan Wolsheimer uit Zoetermeer op www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament


Eerste brief van Paulus aan Kolossenzen
De eerste brief van Paulus aan de Kolossenzen is het 12 boek van het Nieuwe Testament. Hij schreef de Brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse in Turkije. In de brief waarschuwt Paulus tegen vreemde niet-Christelijke invloeden.

We slaan twee regels over na vorige week waarin het Christendom wordt verkondigd en iedereen wordt vermaand met de wijsheid die ons gegeven is om iedereen tot volmaaktheid te brengen. Paulus rol en lot worden benadrukt maar ook zijn bekommernis om de gemeente.

Onze regels van deze week zijn inspirerend, bemoedigend en waarschuwend. Een opvallende beschrijving van de functie van de doop in r12 'Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt'. Gek genoeg wordt de functie van de (Joodse) besnijdenis -niet nodig voor Christenen- opeens zo beschreven in r13 'U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold'.

Brief van Paulus aan Kolossenzen 2:6-15
Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood 
6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd
Ans Schrover uit Rotterdam Gepensioneerd lerares Nederlands op
voorleesbijbel Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Deze week lezen we uit Lucas het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde dat in de Mattheus 6:9-13 en 7:7-11 versie veel bekender is als het 'Onze Vader'.

In de Lucas versie staat nadrukkelijk dat gebeden en vragen verhoord worden: R9 'vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.'

LUCAS 11:1-13
Het gebed
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd
had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.” 
5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Liever luisteren?
Michiel Wolthuis student uit Delft op www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie, boek van het nieuwe testament.


GEBED 
Het onze vader in Lucas 11 in de Bibel int Grunnnegers:

'Voader in hemel,
dat joen noam haailegd worden zel,
dat joen keunenkriek kommen mag.
t Brood doar wie verlet om hebben,
geef ons dat vandoag.
En reken ons nait tou wat of wie verkeerd doun,
net zo as wie vergeven elk dij ons wat aandut.
en breng ons nait in verlaaiden.'"


VOLGENDE WEEK
4 augustus, 10e zondag na Drieneeinheid

Prediker 2:1-11
Psalm 49:1-13 Audite hæc, omnes.
(Kolossenzen 3:12-17)
Lucas 12:13-21

Geen opmerkingen:

Een reactie posten