maandag 15 juli 2013

21 juli 2013, 8e zondag na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk anders op dit blog op 18 juli2010 voor de tips die ik toen gaf.


PERIODE
21 juli 2013 is de 8e zondag na Drie eenheid, er wordt wel 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.


De Bach cantates voor deze zondag zijn Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz (BWV 136) Wo Gott der Herr nicht bei uns hält” (Koraalcantate BWV 178) en Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist (BWV 45, deel voor en na preek). De teksten horen bij Mattheüs 7:15-23 met uit de Bergrede de waarschuwing voor valse profeten.

Op You Tube: J.S. Bach Cantate Koraal ''Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'' (BWV 178) uitgevoerd door Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei en Matthias Manasi, dirigent. Markuskirche in Stuttgart, Duitsland op 28Feb03 (4m44) Link youtube

Of kijk op dit blog op 25juli10 naar BWV 136 door dirigent Pieter Jan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 - 0m53 met Windows media player). Link Eduardvh/BWV136

TEKSTEN
Het thema deze week is breed, in essentie geloof en toewijding worden niet beschaamd. Hanna bidt tot God en wordt verhoord, Maria luistert aan Jezus voeten en maakt hiermee de beste keus. In de psalm 10(11) nobele en praktische en minder praktische leefregels en Paulus benadrukt dat Christus dood was om r22 u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich (God) te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt.

1 Samuël 1:1-20
Psalm 15 Domine, quis habitabit?
(Kolossenzen 1:21-27)
Lucas 10:38-42


1 SAMUEL
1 Samuel is het negende boek van het Oude Testament. Het gaat over de ''grote leider'' priester Samuel. Hij wordt direct geroepen door God in 1 Sam 3, maar al voor zijn geboorte heeft zijn moeder beloofd hem naar de tempel te brengen en doet dat al als hij van de borstvoeding af is.

Onze tekst van deze week gaat over de verkondiging van de geboorte van Samuel aan Hanna. Hanna, echtgenote van Elkana, is kinderloos en wordt er mee gepest door Elkana's 2e vrouw Pennina die we kinderen heeft, wellicht omdat Elkana meer van Hanna houdt.

Hanna bidt tijdens hun jaarlijkse bezoek aan Silo en het heiligdom van de Heer om een zoon en belooft God nooit zijn haar af te knippen. Eli de priester ziet haar prevelen en verwijt haar dronken te zijn. Als Hanna ontkent belooft Eli dat haar gebed verhoord zal worden De naam Samuel betekent 'de door God gehoorde' in het Hebreeuws.

1 SAMUEL 1:1-20
De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel
1 In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. 2 Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. 3 Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de HEER. 4 Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5 Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. 6 Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. 8 Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 
9 Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 10 Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen 11 legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ 12 Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. 13 Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. 14 Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ 15 ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16 Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ 17 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’ 18 ‘Ik dank u voor uw vriendelijkheid,’ zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. 19 De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar. 20 Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan de HEER gevraagd.’
Link naar complete tekst Biblija.net/1Samuel1

Liever luisteren?
1 Samuel 1 is het negende boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 15, een psalm van David. In het Latijn heet de psalm Domine, quis habitabit? naar de eerste regel.

In de psalm van 5 regels 10 (11) geboden: ga de goede weg, doe het goede, spreek de waarheid en geen laster, benadeel geen ander, drijf geen spot met je naaste, veracht wie geen achting waard is (? hmm) (ver)eer wie ontzag heeft voor de HEER. Breek je eed niet (al brengt het je nadeel), vraag geen rente, verraad geen onschuldigen voor geld.

PSALM 15
1 Een psalm van David.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3 Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

4 Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5 voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.
Wie zo doet, komt nooit ten val.

Liever luisteren?
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament


Eerste brief van Paulus aan de Kolossenzen
Het is een Brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse in Turkije. In de brief waarschuwt Paulus tegen vreemde niet-Christelijke invloeden, wij slaan 6 regels over na vorige week waarin Paulus benadrukt dat het Ware Evangelie is verkondigd. Deze week gaat het over Christus kruisdood als verzoening voor de zonden van de mens die van God vervreemd was. … r27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Nb In de Groot Nieuws Bijbel is alle volken vertaald met onder niet-joden.

Kolossenzen 1:21-27
21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
 
Strijd in dienst van Christus 
24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
(28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is).
In de Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Liever luisteren?
Ans Schrover uit Rotterdam Gepensioneerd lerares Nederlands op voorleesbijbel Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. De zusters uit dit verhaal zijn wellicht dezelfde zusters van Lazarus die uit de dood wordt opgewekt in Johannes 11:1-44 en Johannes 12:1-8 waarin Maria Jezus voeten zalft. NB Daar wordt naar verwezen in Johannes 11 terwijl het logischerwijs -chronologisch- nog niet gebeurt kan zijn. Zie ook dit blog op 16 juni 2013 over Maria (Magdalena) in de kerkelijke traditie.

In onze regels van deze week zit Maria aan Jezus voeten naar hem te luisteren terwijl haar zuster Marta druk is met de gasten. Als zij zich beklaagd vertelt Jezus haar dat Maria het beste deel heeft gekozen r42 en dat zal haar niet worden ontnomen.’

LUCAS 10:38-42
Het enig noodzakelijke
38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’
Link naar complete tekst Biblija.net/Lucas 10

Liever luisteren?
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.


VOLGENDE WEEK
28 juli 2013, 8e zondag na Drie eenheid

Genesis 18:20-33
Psalm 138
(Kolossenzen 2:6-15)
Lucas 11:1-13
Gezang 294
Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten