maandag 12 augustus 2013

18 augustus 2013, 12e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk anders op dit blog op 15aug13 voor de tips die ik toen gaf.

PERIODE
18 augustus 2013 is de 12e zondag na Drie eenheid. De Evangelisch Luthersen tellen ook door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid: God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en er wordt ook 'in de zomer' genummerd.


De Bach cantates voor deze zondag zijn Lobe den Herrn, meine Seele(BWV 69a, ''Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren'' (Koraalcantate BWV 137) ''Geist und Seele sind verwirret” (BWV 35, deel voor en na preek). De teksten horen bij Marcus 7: 31-37 met de genezing van een doofstomme. Dat lezen wij niet.

Of kijk op dit blog op
11sept11 naar JS Bach "Geist eun Seele wird verwirret" (Cantate BWV 35) 1° Sinfonia. Ensemble 415 met Gordon Murray, orgel en Chiara Banchini, Viool en Dirigent (5m33).
Of kijk op dit blog op
22aug2010 naar J.S.Bach Cantata BWV 69a "Lobe den Herrn, meine Seele" Dirigent J.E.Gardiner (5m02).

TEKSTEN
Deze week is het thema valse profeten, valse goden en superprofeet Jezus die vertelt dat hij verdeeldheid -in plaats van vrede en eenheid- verdeeldheid zal brengen.

In Jeremia valse profeten die ook zichzelf een rad voor ogen draaien. In de psalm staat God op en verwijt de andere Goden tekortschieten omdat zij onrecht laten bestaan. In de brief aan de Hebreeën eer voorbeeldige gelovigen en hun vaste geloof en vertrouwen in God's woord. 
Als verrassende uitsmijter: de echtste profeet, Jezus die verdeeldheid en onenigheid belooft. Is dat nu de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ons vorige week in Jesaja 65 werd beloofd? Ook verrassend, maar eerder verbazingwekkend: de toon van de boodschap van het gekozen gezang.
Jeremia 23:23-29
Psalm 82 Deus stetit.
(Hebreeën 11:17-29) 19e boek van het NT
Lucas 12:49-56(59)
Gezang 288
1 Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid...
Liedboek voor de Kerken 1973


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament van de grote profeet Jeremia. De tekst deze week gaat over profeten, maar over valse profeten en de leugens die zij verkondigen uit naam van de Heer terwijl zij (ook?) r26 zichzelf een rad voor ogen draaien. Want r28 Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. R29 Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.

Misschien gaat het echt om de vorm, maar ook betrouwbare profeten vertellen hun dromen, visioenen dus als niet de profeet Jeremia, hun concurrent de boodschapper was van deze woorden was het een stuk sterker.... de laatste regel is een moi bruggetje naar de Lucas tekst waarin Jezus waarschuwt voor de verwoestende kracht van zijn boodschap.

J
EREMIA 23
(Profetieën over de profeten)
23 Ben ik alleen een God van dichtbij, ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER. 24 Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? spreekt de HEER. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?– spreekt de HEER.

25 Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26 Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? 27 Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten?
28 Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER. 29 Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. 
Link naar de hele tekst: NBV/Jeremia23

Liever luisteren?
Of ga naar www.downloadbijbel.nl is het 24ste boek van het Oude Testament.


Psalm Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 82. In het Latijn heet de psalm Deus stetit.

Psalm 82 is een van de 12 Psalmen van 'Asaf', de priester die verantwoordelijk was voor de liturgische gezangen in de eerste joodse tempel (de tabernakel) dus na de tent. Opmerkelijk vind ik de verwijzing naar de hemelse raad met een kring van andere Goden in wat we als een monotheïstische godsdienst beschouwen, ofwel er zijn alleen andere afgoden. Maar God confronteert de (af)goden met hun falen: onrecht aan wezen, weerlozen, verdrukten, zwakken en armen (r3,4).

PSALM 82
Een psalm van Asaf.
1 God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela

3 Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.

5 U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.
6 Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.”

7 Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.’
8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren u toe.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Op www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament


Brief van Paulus aan de Hebreeën
De brief van Paulus aan de Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. Wij lezen verder na vorige week over de voorbeeldige gelovigen en de kracht van hun geloof in het oude Testament. Nu een stukje over Abraham die bereid is zijn zoon Isaak te offeren die de vader werd van Jakob en de grootvader van Jozef die het volk behoede voor hongersnood (Genesis 43). Mozes zal uiteindelijk het volk weer uit slavernij in Egypte en naar huis leiden (Exodus)

Hebreeën 11:17-29
17 Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. 18 Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ 19 zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. 20 Door zijn geloof zegende Isaak Jakob en Esau, en hij dacht daarbij aan wat er in de toekomst zou gebeuren. 21 Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. 22 Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te nemen. 
 
23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. 24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. 25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. 27 Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 28 Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou krenken. 29 Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land; toen de Egyptenaren dat ook probeerden werden ze verzwolgen.
(30 Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. 31 Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen.)

Liever luisteren?
Hennie Schuurman-Treels uit Renswoude op voorleesbijbel Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. 

Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 10:34-36 en daar staat het zo: r34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!

Jezus eindigt zijn waarschuwing met een vraag: r59 hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?

Lucas 12:49-56(59)
49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde! 50 Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’
54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: Biblija.net/Lucas12

Liever luisteren?


VOLGENDE WEEK
25 augustus 13e zondag na Drie eenheid
Jesaja 30:15-21
Psalm 112 Beatus vir
(Hebreeën 12:22-29)
Lucas 13:(10) en 22-30

Geen opmerkingen:

Een reactie posten