donderdag 8 augustus 2013

11 augustus 2013, 11e na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk anders op dit blog op 8aug2010 voor de tips die ik toen gaf.

PERIODE
11 augustus 2013 is de 11e zondag na Drie eenheid, de Protestanten en de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Er wordt ook wel 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''.

De Bach cantates voor deze zondag zijn ''Mein Herze schwimmt im Blut (BWV 199)Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei(BWV 179 deel voor en na preek)Herr Jesu Christ, du höchstes Gut(Koraalcantate BWV 113) De teksten horen bij Lucas 18:9-14 met de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, dat lezen wij niet.

O
f kijk op dit blog op 19aug12 J.S. Bach “Mein Herze Schwimmt im Blut”, (BWV 199) door het Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman als dirigent. Met uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel. Link eduardvh.

Of op dit blog op 4sept11 naar J.S. Bach “Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” (BWV 179). Magdalena Kozena: mezzosopraan, William Towers: countertenor, Mark Padmore: tenor en Stephan Loges: bass. Met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloïsts, gedirigeerd door John Eliot Gardiner in Saint Davids (?) (7m24) zd. Met Playlist.

Of kijk op dit blog op
15aug2010 naar JS Bach BWN 199 'Mein Herze Schwimmt im Blut', door het Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman dirigent. Een uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel. Link Eduardvh


TEKSTEN
Deze week gaan de teksten over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor de de 'uitverkorenen' in Jesaja 65, die voorbeeldige gelovigen heben in Hebreeën 11 (verwijzend naar Adam's nazaten inGenesis 5). Zij zullen beloond worden Psalm 33 en moeten altijd de -terugkeer van de- de Mensenzoon verwachten.

Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22 Exultate, iusti
(Hebreeën 11:1-16)
Lucas 12:32-40(48)
Gezang 94
1 Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.
...
4 Ja, wij zijn allen zonen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!
Liedboek voor de Kerken 1973


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Er zijn 65 boekrollen van Jesaja maar die zijn door meerdere mensen geschreven. De eerste Jesaja schreef 1-39, de tweede of deutero Jesaja schreef 40-55 en de derde Jesaja een groep profeten in de geest van Jesaja schreven 56-65. Wij lezen de laatste boekrol van de groep profeten die de titel heeft: 'De Heer zal goed en kwaad vergelden'. Het is van de bekendste profeties uit het Oude Testament met de belofte van vrede r25 Wolf en Lam zullen eensgezind weiden, een leeuw zal stro eten als het rundvee... ze zullen geen kwaad doen en geen verderf stichten..

We lezen het positieve stukje waarin de beloning voor getrouwen wordt beschreven: r 17 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met het nieuwe herschapen Jeruzalem (r18). Daar zullen zuigelingen niet sterven en ouderen pas als het hun tijd is r20-21 tenzij ze vervloekt zijn.

JESAJA 65:17-25
17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. 18 Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. 23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 25 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.
Link NBV


Liever luisteren?
Magdaleen van der Bijl uit Gorinchem op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. We lezen de laatste boekrol net voor het boek Jeremia.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 33:12-22. In het Latijn heet de psalm Exultate, iusti. We lezen echter de 2e helft van de psalm die gaat over het gelukkige, uitverkoren, volk. Mooi vind ik Hij beschermt ons als een schild in de Groot Nieuws Bijbel en hij is onze hulp en ons schild in de Nieuwe Bijbelvertaling.

Psalm 33:12-22
12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. 13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat hij de sterveling gade. 14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. 15 Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. 16 Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. 17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.

18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw: 19 hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen. 20 Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. 21 Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. 22 Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, link Biblija.net/Psalm 33

Liever luisteren?


Brief aan de Hebreeën
De brief aan de Hebreen is het 19e boek van het Nieuwe Testament. Het is sinds 180 na Chr bekend onder deze naam die gebruikt werd voor de Israëlieten en mischien wel voor de Christelijke Joden. 
 
De brief, eigenlijk meer een betoog, preek, gaat in op de beproevingen door de Christenvervolgingen en kan gedateerd woorden aan de hand van de verwijzing naar Paulus leerling Timoteus in 13:22-25 iets later in de tekst dan wij lezen.

Wij lezen een stukje over levende voorbeelden van geloof en dat begint al bij Adam's zoon Abel, die gedood werd door zijn broer Kaïn, Henoch, Adamas nazaat in de 6e generatie en de vader van Methusalem die 969 jaar oud werd. Henoch werd door God weggenomen wat Paulus heel letterlijk opvat. Verder Noach, Abraham en Sara, Isaak en Jakob: allen mannen en een vrouw die God's woord geloofden en er naar handelden. Maar: r13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Ze keken uit naar de Hemel, mischien wel het hemelse Jeruzalem uit Jesaja 65 want God heeft een stad voor hen r16 gereedgemaakt.

H
ebreeën 11:1-16
1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. 4 Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven -, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. 6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. 7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.

13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit
naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Liever luisteren?
Hennie Schuurman-Treels uit Renswoude op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. De eeste 2 regels komen ook voor bij Mattheus 6:19-21 en regel 34-40 bij Mattheus 24:45-51.

Opvallend revolutionair is r33 verkoop je bezittingen en geeft het aan de armen, want je hebt meer aan een schat in de hemel: 34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Bekend is het voorbeeld van de dienaren in r35-40a die op hun meester wachten en zijn pad verlichten en de boodschap: r40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Lucas 12:32-40
(Onderricht aan de leerlingen en de menigte)
32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. 33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. 34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Link naar complete tekst Biblija.net/Lucas 12

Groot Nieuws Bijbel r48 Maar een knecht die niet weet wat zijn Heer wil en iets doet waarvoor hij straf verdient, zal maar weinig slaag krijgen. Als iemand veel gegeven is, zal men ook veel van hem vragen, en hoe meer iemand is toevertrouwd des te meer zal men van hem eisen.

Liever luisteren?
Michiel Wolthuis uit Delft op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl


VOLGENDE WEEK
18 augustus 2013, 12e na Drie eenheid

Jeremia 23:23-29
Psalm 82 Deus stetit
(Hebreeën 11:17-29) 19e boek van het NT
Lucas 12:49-56(59)
Gezang 288 1 Eens komt de grote zomer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten