donderdag 8 januari 2015

11 Januari 2015, 1e zondag van de Epifanie, de Openbaring

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar en om te voorkomen dat kerken alsmaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
11 januari 2015, is de 1e zondag van Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is. Dat gebeurt door gebeurtenissen waaruit blijkt hoe bijzonder Jezus is. In de eerste eeuwen van de kerk was Epifanie het feest van de verschijning van de Heer, het belangrijkste feest tussen Pinksteren en de 40 dagentijd (dus niet Kerst). De grote thema’s van dit feest zijn de verschijning, verbeeld in de aanbidding van de wijzen, de doop door Johannes de Doper waarover we vandaag lezen in Marcus en het eerste teken van Christus. Bron: heterfdeel


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Mein liebster Jesus ist verloren''(BWV 154), “Meinen Jesum laß ich nicht”(Koraalcantate BWV 124) en “Liebster Jesu, mein verlangen'' (BWV 32).

De teksten horen bij Lucas 2:41-52 over de 12-jarige Jezus in de tempel. Dat las ik vorige week 4januari15

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWC 124 door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Solisten: Lisa Larsson sopraan, Annette Markert alt, Christoph Prégardien tenor, Klaus Mertens bas.
Koor: Meinen Jesum laß ich nicht
Recitatief (tenor):
Solange sich ein Tropfen Blut
Aria (tenor):
Und wenn der harte Todesschlag
Recitatief (bas):
Doch ach! welch schweres Ungemach
Aria (soprano, alto):
Entziehe dich eilends, mein Herze, der Welt
Koraal:
Jesum laß ich nicht von mir (14m27)
Link youtube

Of kijk op dit blog op 12jan14 naar J.S. Bach (1685-1750) Liebster Jesu, mein verlangen'' (BWV 32) uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Met solisten: Rachel Nicholls sopraan en Peter Kooy, bas. (23m02).

Concert tip
zo18jan15 om19uur in de Laurenskerk, Grotekerkplein 15 in Rotterdam. “Meinen Jesum laß ich nicht”(Koraalcantate BWV 124) Uitgevoerd door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & het Laurensorkest. Link Laurenscantorij


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 55:1-11, Daniël 3:52-­56 (Apocriefe toevoeging), de Handelingen van de Apostelen 19:1-r7 en Marcus 1:1-11(13). Dat las ik nog niet eerder.

In Jesaja gaat het over dorst (en eten), in Daniël de lofprijzing van de heer door de drie mannen in de vuuroven, in de Handelingen van de apostelen doopt Paulus mensen die al door Johannes de Doper zijn gedoopt, maar nu met de Heilige Geest en in Marcus het verhaal van de voorbode van Jezus: Johannes de Doper.

Op het alternatief leesrooster staat niets, maar vanaf 18 januari lezen we uit Paulus brief aan de Kolossenzen.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament en er zijn maar liefst 65 boekrollen van hem (1-39), de tweede of Deutero Jesaja (40-55) en de derde, een groep mensen die schreven in de geest van Jesaja worden toegeschreven (56-65). De boekrollen zijn over een veel te lange periode geschreven om allemaal door een persoon te zijn geschreven. 
De regels van deze week zijn van de tweede Jesaja over een nieuw verbond tussen God en de mensen.
Mooi gekozen regels voor vlak na de Kerst en tijdens de Epifanie of de verschijning van de heer, is r6: Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Maar ook r1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Over de doop met water of de Geest? Dat past weer bij Handelingen 19 en Marcus 1.

NB in de Marcus tekst 1:2 wordt door de Jongerenbijbel verwezen naar Jesaja, maar boekrol 40:3. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed,...
Foto naar r10: Sneeuw in de woestijn. Link: Citydesert/desert

JESAJA 55:1-11
Een nieuw verbond
1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 3 Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. 4 Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. 5 Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij
terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
Jongerenbijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Jesaja55

Liever luisteren?
Rob Vredeling uit Woudenberg, Tekstredacteur (want) Ik vind 't een leuk en belangrijk project. op Voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerken in Haaksbergen. Hervormde kerk, Jonkheer Von Heijdenstraat 4 met voorganger Ds. G.J. Bouwmeester of in de (Gereformeerde) Maranathakerk, Enschedesestraat 14, voorganger Dhr. G. Bouwhuis Tijd: 10uur, Lezingen: Jesaja 55:1-11 en Markus 1:1-11. Liturgische kleur: wit. Link: PKNHaaksbergen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Johannes Calvijn, Frans/Zwitsers kerkhervormer (1509-1564) over o.a. Jesaja 55:1,2 en 3 (zoeken in de pdf) in Insititutie 3 DERDE BOEK OVER DE WIJZE, WAAROP DE GENADE VAN CHRISTUS VERKREGEN WORDT, EN WELKE VRUCHTEN DAARUIT VOOR ONS VOORTKOMEN, EN WELKE WERKINGEN DAARUIT VOLGEN. Met o.a. omdat Hij door zijn verborgen besprenging ons vruchtbaar maakt om spruiten der gerechtigheid voort te brengen, wordt Hij meermalen water genoemd, gelijk bij Jesaja (Jes. 55:1): "O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren." (pag 5/6) Meer over Wikipedia/JohannesCalvijn Link Hetgekrookteriet.com/Calvijn/Institutieboek3 (pdf, 363 paginas)

Op You Tube: Passend bij de Epifanie: een video met Bijbelcitaten op pianomuziek, waaronder Jesaja 55:4 Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken (13m21) Link youtube


DANIËL
Daniël is het 27ste boek van het Oude Testament. Daniël is een profeet voor de Christenen omdat Jezus Christus zo naar hem verwijst. Maar (dus) niet voor Joden die de auteurs zijn van het Oude Testament, zij beschouwen het boek Daniël in de Tenach als een van de Geschriften. Bron: Wikipedia.

Daniel profeteert in 9:24-26: Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd. 25 Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn. 26 Na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Jongerenbijbel/Daniel 9:2. Jezus verwijst naar Daniël in Jongerenbijbel/Matteus24:15

We lezen uit Daniël regels 3:52-56, de toevoegingen aan Daniel. Zij zijn apart opgenomen bij de Apocriefe, niet erkende, boeken. Het is volgens Statenvertaling.net het: Tweede aanhangsel aan het boek van de profeet Daniël, namelijk: Het gezang der drie mannen in het vuur hetwelk op het Gebed van Azaria volgt. De toevoegingen gaan verder waar Daniël 3:15-30 stopt en horen waarschijnlijk bij de regels 3:23.

Kennis tip: Er zijn verschillende soorten engelen in de Bijbel: in onze tekst de hoogste soort: cherubim of cherubijnen. In Wikipedia/Engel staat een toelichting: In het christendom hebben de theorieën van Dionysius de Areopagiet, een rechter van de Atheense rechtbank de Areopaag, grote invloed op de theologie gehad en hebben ze menig mysticus geïnspireerd. Dionysius deelde de engelen in negen rangen of orden in, waarbij hij zich liet leiden door de neoplatonische filosofie, getuige de triadenstructuur van zijn hiërarchische indeling van engelen; deze indeling is algemeen geworden voor het christendom. De hoogste orde bestaat uit resp. Serafijnen, Cherubijnen en Tronen. De middelste orde wordt gevormd door Vorstendommen, Machten en Krachten. De laagste orde bestaat uit Heerschappijen, Aartsengelen en Engelen (beschermengelen).

Kunst tip: De die mannen in de vuuroven: Sadrach, Mesach en Abednego in een Armeense door T'oros Roslin (circa 1210–1270 Wikipedia Toros_Roslin) (Mashtots) verluchte bijbel uit 1266. (MS No. 2027, Fol. 14 V.) Link Wikipedia/Sadrach, Mesach en Abedneg

DANIEL 3:52-56
(51 TOEN zongen de drie als uit één mond, en loofden en prezen God in de oven, zeggende:)

52 Geloofd zijt gij, Here, gij God onzer vaderen, die moet geprezen en hoog geroemd zijn in der eeuwigheid. Geloofd zij uw heerlijke naam die heilig is en hoog te prijzen en te roemen in der eeuwigheid.
53 Geloofd zijt gij in de tempel uwer heilige heerlijkheid, en hoog geprezen en
hoog verheerlijkt zijt gij in der eeuwigheid.
54 Geloofd zijt gij die daar zit op de Cherubim* en ziet de diepten aan, en hoog geprezen en hoog geroemd zijt gij in der eeuwigheid.
55 Geloofd zijt gij, op de troon der heerlijkheid van uw koninkrijk, en hoog geprezen en hoog verheerlijkt zijt gij in der eeuwigheid.
56 Geloofd zijt gij in de vastigheid des hemels en hoog geprezen en verheerlijkt in der eeuwigheid.
*soort engel

Liever luisteren?
Ga naar Downloadbijbel: Zip/Toev.AanDaniel Daniël is het 27ste boek van het Oude Testament, maar dit komt uit de toevoegingen of apocriefe boeken die staan in sommige Bijbels tussen het Oude en Nieuwe Testament in.

Liever live?
Protestante Gemeente Vleuten, de Meern en Leidsche Rijn Oost. De Ingelanden, Louis Armstronglaan 800, Utrecht. Tijd: 10.30 uur, voorganger ds. E. Kersbergen. St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering 1 Utrecht. Tijd 10uur, voorganger ds. J.J. Tersmette. Leerhuis De Klepel, Zandweg 126, De Meern Tijd 20uur, voorganger ? Toelichting: Epifanie, de Doop van de Heer. Jesaja 55:1-11, Daniël 3:52-56, Handelingen 19:1-7 en Marcus 1:1-11(13) Deze zondag doet ons stil staan bij de betekenis van de doop. In de doop worden hemel en aarde met elkaar verbonden. Jezus zelf laat zich dopen door Johannes de Doper: de Heilige Geest daalt op Hem neer en die geestesgave blijft niet vruchteloos. Link Torenpleinkerk/Kerkbladdec14 (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preekschets van ds Gert Oostermann voor Protestants Huizen in januari 2012 over Getuigenissen in Daniel 3 de vuuroven. Link Kerk.nl/PreekschetsbijthemaGetuigen (pdf, 4 pag.)

Op You Tube: In het Engels kinderanimatie van Daniel 3 Shadrach, Meshach and Abednego (8m52) Link youtube
of uit een gedramatiseerde TV serie met 2 afleveringen over Daniel (3m) Wikipedia/TheBible tvminiseries Link youtube


Handeling van de Apostelen
De Handelingen van de Apostelen vertellen over de evangelisatie door de leerlingen van Jezus. Vanaf boekrol 9 komt ook Paulus voor die dan nog niet bekeerd is, dat gebeurt in boekrol 9, en vanaf ook 13 Paulus (of soms nog Saulus) heet. In onze regels uit boekrol 19 is Paulus al lang als apostel aan het reizen en kom hij in Efeze. Hij ontmoet daar dopelingen van Johannes de Doper en herdoopt hen in de naam van Jezus. Door zijn handoplegging ontvangen ze de Heilige Geest.

De doop met water of de Heilige Geest kwamen we op 21december j.l. ook al tegen toen het ging over het dopen met water (Johannes) of met de heilige Geest (Jezus). In Marcus 1 staat het ook r8. Net als in Handelingen 2:4 als met Pinksteren de Heilige Geest neerdaalt spreken de mensen in klanktaal (tongen) nadat ze de Heilige Geest hebben ontvangen: r6 toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden

Kunst tip: Paulus doopt in een laat Middeleeuws Vlaams getijdenboek. Gemaakt in Brugges in 1484-1529 maar wellicht voor gebruikt in Lier (Vlaams Brabant). Nu in de Syracuse University Library, Department of Special Collections. Toelichting op het getijdenboek: Library.syr.edu/MedievalManuscripts/ms07 (MS 07/030r) Link Library.syr.edu/MedievalManuscripts

HANDELINGEN 19:1-7
1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ 3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. 7 De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst: Jongerenbijbel/Handelingen19

Liever luisteren?
Pim van der Hoff, Presentator bij de EO op voorleesbijbel Handelingen 18-19:20. Of ga naar downloadbijbel Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormde gemeente Ruinerwold, Munnekeweer, Blijdenstein 3 Ruinerwold. Tijd: 10-11uur, voorganger ds. R. Kloosterziel. Viering Heilig Avondmaal. Met Kerst is de kleur wit: de feestkleur, kleur van het licht. De witte kleur blijft tot en met deze zondag 11 januari. Lezingen: Jesaja 55:1-11, Daniël 3:52-56, Handelingen 19:1-7, Marcus 1:1-11. Deze zondag gaat het altijd over de doop van Jezus. In de doop worden hemel en aarde met elkaar verbonden. God en mens horen bij elkaar. Ook wij mogen delen in dat feest. Link Hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bij diverse gemeenten zoals Hervormd Rijssen staat Handelingen 19:1-7 op het Bijbelrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap. De details van de kerkdienst zijn nog niet bekend (gemaakt). Link HervormdRijssen/kerkblad19december2014 (pdf) Ook bij PKNBalkbrug en ProtestantsRijswijk

Preek van ds Kroes voor een van zijn gemeenten vlak na Pinksteren. Paulus stelt de vraag aan net zulke Christenen als wij. Zij hebben best wat geleerd van Apollos, ze zijn ook gedoopt en ze stellen zich goed op in het leven. Zij proberen op hun manier Jezus te belijden en te Hem te volgen in hun leven, zoals wij dat ook doen. Toch ontbreekt er iets aan! Paulus merkt dat direct. En hij stelt zijn vragen: “Zijn jullie ook gedoopt met de Heilige Geest; hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot geloof zijn gekomen?”

Op You Tube: Impressies van Efeze in 'reis'video's. Some highlights from video footage taken during two separate trips to the ancient city of Ephesus in modern day Turkey. I composed the original orchestral music score myself. Ephesus was one of the most important cities in the Greco/Roman world. The famed temple of Artemis, one of the seven wonders of the ancient world, once stood here, but very little of it remains today. The Apostle Paul visited Ephesus along with Aquila and Priscilla around 52 C.E. He returned (probably in the Winter of 52 or 53 C.E.) and remained for two years. Later, around 60 - 61 C.E., Paul wrote the letter to the Ephesians for the congregation in Ephesus. (2m) Link youtube
Of in het Engels een preek van Ray vanderLaan over Paulus met beelden van Ephese (24m) Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. In dit verhaal verbindt Marcus Johannes de Doper met een voorspelling in Jesaja en komt ook voor bij Mattheus 3;1-4, Lucas 3:1-4 en Johannes 1. 

In r2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed. In Jesaja 40:3 staat nl.: Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!

Regel 8 kwamen we op 21december j.l. ook tegen toen het ging over het dopen met water of met de Geest. Maar het gaat natuurlijk om de openbaring van Jezus bijzonderheid door de woorden van God bij zijn doop door Johannes: r10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
=
Kunst tip: Johannes de Doper door Rogier van der Weyden (1399/1400–1464I uit circa 1450. Nu in Museum Musée du Louvre, Parijs. Link Statenvertaling.net/Johannes de Doper

Marcus 1:1-11
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"

4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst: JongerenBijbelMarcus1

Liever luisteren?
Josephine van Baak lerares uit Tilburg, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
RK Dionysus Parochie, Dionysuskerk, Middenweg 248, Heerhugowaard. Tijd 10uur, voorganger pastoor Frank Doomen(?) met op het rooster DOOP VAN DE HEER - Feest - Jaar B Jesaja 42:1-4 en 6-7, Psalmen 29(28) 1-2, 3a-4 en 9c-10, Handelingen der Apostelen 10:34-38 en Marcus 1:7-11. Link. Dionysiusparochie/lezingen-heilige-mis Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Gabe Hoekema voor Doopsgezind Aalsmeer op 12jan03 over Jesaja 55:1–11 en Marcus 1:1-11. ….daar binnen het koninkrijk Gods. Daar zijn geen koelhuizen vol, daar worden geen dammen gelegd, die de watertoevoer naar andere streken moeten voorkomen. Daar zijn geen winstjagers, maar mensen zoals God: barmhartig, vol genade, vol vreugde. Daar mogen mensen komen, eten, troost zoeken, bemoediging zoeken, rust zoeken, hun verdriet een plaats geven. Daar mogen kinderen spelen en daar mogen ouderen oud worden, daar moet niet alles, maar daar mag alles wat we elkaar aan goeds kunnen doen, kunnen geven. Daar! In het koninkrijk Gods. Waar? Nou bijvoorbeeld hier, bijvoorbeeld in een kerk, die iets meer wil zijn dan een geloofsfabriek, een kerk, een Gemeente die een herberg wil zijn of een haven. Een Gemeente die dienstbaarheid voorop stelt en niet het winnen van zieltjes of het vergaren van stemmen. Link DGAalsmeer/preken/2003/030112 (pdf, 4 pag.)

Op You Tube: Documentaire in het Engels over het oudste evangelie, dat van Marcus The Historical Case For Mark's Gospel David Funk (24m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor de vervolg regels uit de lofprijzing van de drie mannen in de vuuroven bij Daniël 3. Nb in r88 staat: Ananias, Azaria, Misaël dat zijn de Hebreewse namen van de drie mannen: Sadrach, Mesach en Abednego.

DANIËL 3 Looft, prijst en roemt Hem tot in de Eeuwigheid
57 Alle gij werken des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
58 Gij engelen des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
59 Gij hemelen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
60 Alle gij wateren, die boven de hemel zijt, looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
61 Looft de Here alle gij heerkrachten des Heren, prijst hem en roemt hem.
62 Looft de Here gij zon en gij maan, prijst hem en roemt hem.
63 Looft de Here gij gesternten des hemels, prijst hem en roemt hem in der eeuwigheid.
64 Al gij regen en dauw looft de Here, prijst hem en roemt hem in der eeuwigheid.
65 Gij winden alle looft de Here, prijst hem en looft hem in der eeuwigheid.
66 Gij vuur en hitte looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
67 Koude en hitte looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
68 Dauw en rijm looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
69 Gij nachten en dagen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid
70 Licht en duisternis looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
71 Vorst en koude looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
72 IJs en sneeuw looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
73 Bliksem en wolken looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
74 De aarde love de Here, zij prijze en roeme hem in der eeuwigheid.
75 Gij bergen en heuvelen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
76 Alles wat in de aarde wast love de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
77 Gij fonteinen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
78 Gij zeeën en rivieren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
79 Gij walvissen, en al wat zich roert in de wateren, looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
80 Alle gij vogelen des hemels looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
81 Alle gij wilde gedierten en vee looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
82 Gij kinderen der mensen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
83 Israël, looft de Here; prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
84 Gij priesters des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
85 Gij knechten des Heren looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
86 Gij geesten en zielen der rechtvaardigen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
87 Gij heilige en deemoedige van harte looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.
88 Ananias, Azaria, Misaël looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid, want hij heeft ons getrokken uit de hel en heeft ons verlost uit de hand des doods, en heeft ons behouden uit het midden van de brandende vlam des ovens, en heeft ons behouden uit het midden des vuurs.
89 Dankt de Here want hij is vriendelijk, want zijn barmhartigheid duurt in der eeuwigheid.
90 Gij allen die de Here vreest looft de God der goden, prijst hem en dankt hem, want zijn barmhartigheid duurt in alle eeuwigheid.
Bron: Statenvertaling.net/geza


VOLGENDE WEEK
18 januari 2015, 2e zondag van de Epifanie, de Openbaring dat Jezus Gods zoon is.

Op het Oecumenisch leesrooster staan Jesaja 62:1-5, Psalm 96, (Paulus brief aan de Romeinen 4:19-25) en uit het Evangelie van Johannes (1:29-)2:1-11. Dat las ik 12januari-2013

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 1:9-23. De komende weken lezen we meer uit die brieven.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten