donderdag 15 april 2010

25 april 2010, de derde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan meedoen.
Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN
Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

Numeri 27:12-23

De naam van het boek uit het Oude Testament, verwijst naar twee volkstellingen en andere voorkomende cijfers. Het gaat echter vooral over de omzwervingen van Mozes en de joden uit Egypte in de (Sinai) woestijn. Dit laatste deel van het boek speelt zich af in Moab (nu in Jordanie).

Mozes draagt de leiding over aan Jozua
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. 13 Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17 die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk
van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op
19 en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20 en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 21 Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ 22 Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23 legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.

Link naar de complete tekst NBV

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Numeri is het vierde boek van het Oude Testament.

Op you tube? Wayne Roach, een rocker van de 'UK psych-rockband' "The Strawberry Jam", is van plan de hele bijbel voor te lezen op You Tube. Link youtube
 

PSALM 100
De Psalmen 90 tot 106 worden beschouwd als tempel liturgieen ofwel 'how to' tijdens de tempeldiensten en vieringen. Deze is:

1 Een psalm voor het dankoffer.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede. Link kerken

Op you tube:
Womans Honor Ensemble van Trinity Christian School: Link: youtube


OPENBARING 7:9-17Het verhaalt gaat verder over het lam, symbool voor Jezus, de vier ruiters van de apocalyps, engelen en oudsten. De titel verwijst naar de 12.000 vertegenwoordigers van de 12 stammen van Israel. De
engelen moeten op elk voorhoofd een zegel plakken om de voorkomen dat ook zij -de vertegenwoordigers- verwoest worden bij Gods laatste oordeel.

(De honderdvierenveertigduizend voor de troon)
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’
11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf,
heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.
16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren? downloadbijbel of voorleesbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Op You Tube: King James bijbel (in het engels) in dialoog: Link youtube


JOHANNES 10:22-30Een lastige Bijbel tekst vind ik, Jezus zegt dat het niet iedereen is gegeven om te geloven. Ook als ze het horen of als ze het zien herkennen ze niet of vertrouwen ze het niet. Ik denk dat geloven ook een keuze is, net zoals het lezen van de Bijbel, naar de kerk gaan en deel uit willen maken van een gemeente.

Geloof en ongeloof

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.  24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’
25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, of ‘De Vader die [ze] mij gegeven heeft, is groter dan allen’. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’
Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
downloadbijbel of voorleesbijbel
Johannes is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Op You Tube: Pastor Steve Wright at Calvary Chapel Lake Elsinore California. Link youtube

VOLGENDE WEEK

Deuteronomium 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

Geen opmerkingen:

Een reactie posten