woensdag 21 april 2010

2 mei 2010, de vierde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen
lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk
een gemeenschappelijk leesrooster, waar wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week deze verhalen, maar
natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN

Deuteronomium 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

Deuteronomium 6:1-9

Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament.
Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent
deutero tweede. Hier worden de wetten uit Exodus herhaald,
zelfs de tien geboden in Deuteronomium 5: 6-21 (vlak voor
dit stukje). In de laatste regel vraagt God om de tien geboden
op de deurposten te schrijven. Joodse families hebben
(daarom) een gebedsrol met de tekst (mezoeza) op ooghoogte
achter hun voordeur -en soms alle woonvertrekken- hangen.

Afbeelding:
Holidayinisrael

Deuteronomium 6:1-9
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de
HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan
de overkant, dat u in bezit zult nemen.
2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden
aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt
voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen.
Dan zult u met een lang leven gezegend worden.
3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het
u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult
u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw
voorouders, u heeft toegezegd. De HEER is de enige
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
Noot: de HEER, onze God, de HEER is de enige – Ook mogelijk is
de vertaling: ‘de HEER, onze God, de HEER is één’, of: ‘de HEER
is onze God, de HEER alleen’.
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet
van al uw krachten.
6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw
voorhoofd.
9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten
van de stad.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Link naar de complete tekst:biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel of www.voorleesbijbelDeuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament.

Preek:
Ds. Minnema van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vollenhove.
Link kerken
 
Psalm 145:1-12

De psalm staat op naam van David en is een van de lofliederen.

1 Een loflied van David.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
2 Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:
3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’

4 Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,
uw machtige daden verkondigen.
5 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
of volgens een Qumran-handschrift en sommige oude
vertalingen: ‘De glorie van uw majesteit en uw wonderwerken
wil ik bekendmaken’.

6 Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7 Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen:

8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

10 Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.
11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,

12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nlPsalm is het 19e boek van het Oude Testament.

Op you tube: Shane Barnard versie van Psalm 145 (engels)
Link youtube 

Openbaring 19:1-9
Openbaring is geschreven door Johannes en bevat visioenen van het einde van de wereld: de Apocalyps. Het woord komt uit het grieks: onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus om boodschappen door te geven. De 24 oudsten zijn gezeten op 24 tronen naast Jezus en wie zijn zijn is onduidelijk. Wellicht vertegenwoordigen ze de 12 stammen en de 12 apostelen. De vier wezens zijn de vier ruiters van de apocalyps (zie week 18 april).

Het slot van dit stukje is nogal verrassend: Wat God hier zegt, is betrouwbaar !

1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2 want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4 De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich
neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’
5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte,
van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.
8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007Link naar de complete tekst: biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nlOpenbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Op you tube: FLCS Choir 'Revelation 19' in Bayside Church. Link youtube
Of Metropolitan Baptist Church Music Ministry, Jason Powell piano. 26/7/08. Link youtube
Of Stephen Hurd - My Destiny "Revelations 19:1 - Hallelujah, Salvation and Glory Link youtube
 


JOHANNES 13:31-35In dit stukje geeft Jezus zijn apostelen, leerlingen een nieuw
gebod: 'heb elkaar lief' Zoals ik julie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben'. De tekst begint met 'hij' die weg was. Het gaat over Judas, Jezus weet wat hij gaat doen (nl. hem verraden) en zegt tegen hem 'doe het nu maar meteen'. NB We zijn dus opeens weer 'terug' bij het laatste avondmaal
en niet na de opstanding.

Jezus gaat naar de Vader
31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.
Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals
ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007
Link naar de complete tekst:biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nlJohannes is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Op you tube
: Uit de film 'The Gospel of St John', de voetwassing:
Link youtube

VOLGENDE WEEK
Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29

Geen opmerkingen:

Een reactie posten