maandag 5 april 2010

4 april 2010, PASEN

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun bezoekers
horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODEPasen is het belangrijkste feest in de kerk en volgt op de Stille Week
en Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus gekruisigd is. wat is er dan
in shemelsnaam goed aan? De wederopstanding drie dagen later op
zondag, de 1e Paasdag. Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse
Pesach. de dag waaop de joden het lente-, vrijheids- of matzefeest
vieren en de uittocht uit Egypte (OT: Exodus) herdenken.
TEKSTEN

Jesaja 51:9-11
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18

JESAJA 51: 9-11
Troost voor het volk: Jeruzalem vrijgekocht

Jesaja bestaat eigenlijk uit drie boeken/boekrollen en staat in het
Oude Testament. Het maakt deel uit van de oudere Joodse
geschriften, de Thora. De keuze voor Jesaja direct na Pasen
vanwege de opstanding van Jezus is begrijpelijk. Jesaja is een
profeet, een voorspeller, die leefde rond 750-700 voor Chr.
Thema's in zijn profetieen zijn de dynastie van David, Jeruzalem
als Koningsstad, kritiek op religieuze en sociale misstanden en de
ondergang van vijandige volken. Jesaja voorspelt de komst ven
een Messiaanse figuur: Immanuel, wat 'God met ons' betekent.

Vers 51 (uit deel 2 vers 40-55) wordt meestal toegeschreven aan
de tweede of deutero Jesaja die optrad tijdens de Babylonische
ballingschap (586-539 voor Chr.) Deze Jesaja profeteert in een tijd
zonder hoop of perspectief. Maar hij voorspelt de bevrijding en
terugkeer van het verstrooide volk naar Israel zoals de Joden ook
uit Egypte terug keerden. Want de God van Israel is anders dan
andere goden, hij is de Schepper en beinvloedt wat er gebeurt in de
wereld. Het volk Israel wordt in ere hersteld en zal een licht voor
andere volken zijn.

Uit de toelichting Jesaja in de Nieuwe Bijbelvertaling blz. 931-932.

9 Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Het complete vers 51 vind je op
Link biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Jesaja is het 23e boek het Oude Testament.

Preek downloaden van Prof Dr A Baars zoek op Jesaja 51:
Link downloadpreken > zoeken

Op (Paas)zondag wordt ook een stuk van een psalm gelezen of
gezongen uit het Oude Testament. Psalm komt van het griekse
psalmos en is een vertaling van lied met snaarinstrumenten,
het zijn lof- of klaagliederen en gebeden.

PSALM 118, een gebed van David

118:15-24 (de langste van de 150 psalmen).

De tekst spreekt voor zich, het gaat over overwinnen, overleven en
dankbaarheid en blijdschap op de dag van de opstanding van Jezus.
Regel 17 is: 'ik zal niet sterven maar leven'.

15 Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:
de rechterhand van de HEER doet machtige daden,
16 de rechterhand van de HEER verheft mij,
de rechterhand van de HEER doet machtige daden.

17 Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de HEER verhalen:
18 de HEER heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.

19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21 Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.

22 De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23 Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

De complete tekst op Link biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek het Oude Testament.

Kolossenzen 3:1-4
Kolossenzen is een tekst uit het Nieuwe Testament.Het is een brief
van de apostel Paulus. Hij benadrukt dat Christenen 'opnieuw zijn
geborenen' net als Jezus die met Pasen uit zijn graf is opgestaan.

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar
wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus
verborgen in God.
4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met
hem, in luister verschijnen.

De complete tekst op Link biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Kolossenzen is het 12 boek het Nieuwe Testament.

Preek van PPH Waterval, predikant gereformeerde kerk vrijgem. Krimpen aan den IJssel
Link prekendiespreken

Evangelie van Johannes 20:1-18
Evangelie betekent goede boodschap. De evangelies zijn vaak overlappende levensbeschrijvingen van Jezus. De titel van dit stuk spreekt voor zich: het is het verhaal van de opstanding van Jezus.
Dit verhaal komt vier keer voor in het Nieuwe Testament. Bij Mattheus (28:1-15), Marcus (16:1-8) en Lucas (24:1-3).

20 Opstanding
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was,
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de
opening van het graf was weggehaald.
2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van
wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’
3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.
4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit,
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij
ging niet naar binnen.
6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij
zag de linnen doeken,
7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de
andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.
8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf
gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de
dood moest opstaan.
10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar
het graf,
12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het
hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam
van Jezus had gelegen.
13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer
weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’
14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze
wist niet dat het Jezus was.
15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat
het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me
dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’
16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei:
‘Rabboeni! (Dat betekent ‘meester’.)
17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar
de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat
ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God,
die ook jullie God is.’
18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik
heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd
had.

De complete tekst op Link biblija


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Johannes is het vierde boek/evangelie in het Nieuwe Testament.

Preek van Ds. T.S. Huttenga, studentenpastor gereformeerde kerk
vrijgem. classis Groningen. Link prekendiespreken

VOLGENDE WEEK

1e zondag na Pasen

Genesis 28:10-22
Psalm 111 [150]
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35

Geen opmerkingen:

Een reactie posten