maandag 5 april 2010

11 april 2010, de eerste week na Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun bezoekers
horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN
Genesis 28:10-22
Psalm 111
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35


GENESIS 28:10-22
Jakobs droom in Betel

In Genesis kiest God Abram uit en gaat een verbond met hem aan.
Hij belooft de oude kinderloze Abram een zoon Isaak en diens zoon
Jakob dat zij een 'groot' welvarend en belangrijk nageslacht zullen
krijgen. Jakobs twaalf zonen worden de de twaalf stammen van
Israel. Jakob belooft een tiende van alles dat hij van God krijgt
af te staan.

10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan.
11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten
omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die
daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen
slapen.
12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde
stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods
engelen omhoog gaan en afdalen.
13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER,
de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land
waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven.
14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is;
je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het
noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo
gezegend te worden als jij en je nakomelingen.
15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook
heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet
alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats
is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’
17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’
zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort
van de hemel zijn!’
18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als
hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over
uit te gieten.
19 Hij gaf die plaats de naam Betel [Noot kan vertaald als ‘huis van
God’.] vroeger heette het daar Luz.
20 Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij
op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan
mijn lichaam,
21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER
mijn God zijn.
22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden
– en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u
mij geeft.’

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. G. Hamstra zoek op Genesis vers 28 Link downloadpreken


PSALM 111
De psalm is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een
volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Link naar de complete tekst Psalm 111

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. Minneman van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Vollenhove, gehouden in Balkbrug. Link www.kerken.com


OPENBARING

Openbaring is geschreven door Johannes en bevat visioenen van
het einde van de wereld. De Apocalyps. Het komt uit het grieks:
onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus om
boodschappen door te geven. Deze tekst bevat een boodschap voor
de zeven kerken in Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes,
Filadelfia en Laodicea. Heel bekende regels zijn: Ik ben de eerste
en de laatste ..ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.

Openbaring 1:12b-20
 Aan de zeven gemeenten
12b Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards,
13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed
in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.
14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw,
en zijn ogen waren als een vlammend vuur.
15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het
geluid van geweldige watermassa’s.
16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam
een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle
zon.
17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij
legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste
en de laatste.
18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in
eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna
zal gebeuren.
20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand
zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn
de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de
zeven gemeenten zelf.

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Preek
van Jan Kronenberg, emeritus-predikant te Leeuwarden
Link
dsjkc.weebly.com pdf


LUCAS 24:13-35

Dit verhaal wordt ook beschreven in Marcus (16:12-13). Een van
onze bekende uitdrukkingen komt er vandaan ' bent u dan een
vreemdeling in Jeruzalem'. Het wordt gevraagd door Jezus
volgelingen die hem zelf niet (direct) herkennen zodat Jezus ze nog
een keer herinnert aan wat er aangekondigd was. Ze herkennen
hem als hij het brood breekt net zoals bij het laatste avondmaal.

Lucas 24:13-35
Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
(ook wel de Emmausgangers)
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp
dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.
14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.
15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar
hen toe en liep met hen mee,
16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
7 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven
ze somber gestemd staan.
18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de
enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen
gebeurd is?’
19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is
met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de
ogen van God en van het hele volk.
20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten
veroordelen en laten kruisigen.
21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden,
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.
22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in
verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen,
23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er
engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.
24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het
aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’
25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u
zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd
hebben?
26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen
te gaan?’
27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem
geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed
alsof hij verder wilde reizen.
29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en
zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt
ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.
30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het
zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij
werd onttrokken aan hun blik.
32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’
33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze
de elf en de anderen aantroffen,
34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt
en hij is aan Simon verschenen!’
35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en
hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het
brood.

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Preek van Jos Dousma van de Fonteinkerk in Haarlem
Link josdouma

VOLGENDE WEEK
De tweede week na Pasen,  18 april 2010

Jeremia 32:36-41
Psalm 33:1-11 [30]
Openbaring 5:6-14
Lucas 10:35-48

Geen opmerkingen:

Een reactie posten