donderdag 15 april 2010

18 april 2010, de tweede week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die miljoenen mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke
week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.
TEKSTEN

Genesis 28:10-22
Psalm 111
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35

GENESIS 28:10-22
In Genesis kiest God Abram uit en gaat een verbond met hem aan. Hij belooft de oude kinderloze Abram een zoon Isaak en diens zoon Jakob dat zij een 'groot' welvarend en belangrijk nageslacht zullen krijgen. Jakobs twaalf zonen worden de de twaalf stammen van Israel. Jakob belooft een tiende van alles dat hij van God krijgt af te staan.

Jakobs droom in Betel
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan.
11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef
overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte
een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn
hoofd en ging op die plaats liggen slapen.
12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op
de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en
daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.
13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben
de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van
Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan
jou en je nakomelingen geven.
14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op
de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het
westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden.
Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te
worden als jij en je nakomelingen.
15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen,
waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land
terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan
heb wat ik je heb beloofd.’
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op
deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’
17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats
is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van
God, dit moet de poort van de hemel zijn!’
18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij
als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door
er olie over uit te gieten.
19 Hij gaf die plaats de naam Betel [kan vertaald als
‘huis van God’.] vroeger heette het daar Luz.
20 Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde
staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te
eten geeft en kleren aan mijn lichaam,
21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal
de HEER mijn God zijn.
22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God
worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal
afstaan van alles wat u mij geeft.’
Link naar de complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament.

Op You Tube My God - gezongen a la Mary Wells - Copyright@ 2009 (All Rights Reserved) - Repentant Songs met Nederlandse ondertitels (bijbelquotes) 3min12. Link youtube 

PSALM 111
De psalm is een acrostichon: de versregels beginnen steeds
met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament.

Op You Tube Antonio Vivaldi, Beatus vir [psalm 111] for double choir, strings and basso continuo in C major (RV 597), 8min. The King's Consort / Robert King (conductor) 1994 Hyperion CDA66769 - DDD hyperion-records Link youtube

OPENBARING 1:12b-20Openbaring is geschreven door Johannes en bevat visioenen van het einde van de wereld. De Apocalyps. Het komt uit het Grieks: onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus
om boodschappen door te geven. Deze tekst bevat een boodschap voor de zeven kerken in Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Heel bekende regels zijn:
'Ik ben de eerste en de laatste.... ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.

Aan de zeven gemeenten
12b Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards,
13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was
gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.
14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als
sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.
15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk
als het geluid van geweldige watermassa’s.
16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond
kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde
als de felle zon.
17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer.
Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang.
Ik ben de eerste en de laatste.
18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en
tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het
dodenrijk.
19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat
hierna zal gebeuren.
20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn
rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards:
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten,
en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Op You Tube Jesse Hirsh, van 3D Dialogue interviewt Nik Ansell, Theoloog aan het Institute for Christian Studies (in het engels) over Openbaring of de Apocalypse van Johannes. (8min) Link youtube
LUCAS 24:13-35
Dit verhaal wordt ook beschreven in Marcus (16:12-13). Een van onze bekende uitdrukkingen komt er vandaan ' bent u dan een vreemdeling in Jeruzalem'. Het wordt gevraagd door Jezus volgelingen die hem zelf niet (direct) herkennen zodat Jezus ze nog een keer herinnert aan wat er aangekondigd was. Ze herkennen hem als hij het brood breekt net zoals bij het laatste avondmaal.

Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
(ook wel de Emmausgangers)
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar
een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem
verwijderd ligt.
14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.
15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus
zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd
vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
7 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop
bleven ze somber gestemd staan.
18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan
de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar
deze dagen gebeurd is?’
19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er
gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in
woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.
20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten
veroordelen en laten kruisigen.
21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël
zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit
alles gebeurd is.
22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in
verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf
gingen,
23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen
dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden
dat hij leeft.
24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en
troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus
zagen ze niet.’
25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand
en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles
wat de profeten gezegd hebben?
26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn
glorie binnen te gaan?’
27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften
over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de
Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.
Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.
29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet
te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond
en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en
bleef bij hen.
30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood,
sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.
Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot?’
33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en de anderen aantroffen,
34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de
dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’
35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd
was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het
breken van het brood.

Link naar de complete tekst: biblija.net
Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Op You Tube Een introductie video van het Evangelie van Lucas in het Engels (1m14). Link youtube

VOLGENDE WEEK
Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

Geen opmerkingen:

Een reactie posten