dinsdag 7 juni 2011

12 Juni 2011, 7e van Pasen, Pinksteren

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Pinksteren is een van de eerste, oudste en grote feestdagen in de
Christelijke kerk. Drie dagen na de Hemelvaart van Jezus, op de
50ste dag na zijn wederopstanding met Pasen, gebeurt wat hij
heeft voorspeld: de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen
de letterlijke gebeurtenissen in Handelingen 2. NB Volgende
week bij Trinitatis, Drie-Eenheid meer over de Heilige Geest
(of kijk bij dit blog 30mei2010

Kunst tip: 'Pinksteren' circa door Giotto di Bondone, Italiaans
kunstschilder en architect (1266 of 1267 - 1337) in de Scrovegni
Chapel, Padua. Op de Groningse wikipagina over Pinksteren.
Meer Pinkstern in beeld in de collecties van het meermanno

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Erschallet, ihr Lieder"
(BWV 172), "Wer mich liebet, der wird mein Wort halten" (BWV 59
na de preek), "Wer mich liebet, der wird mein Wort halten" (BWV
74) en "O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe" (BWV 34)
Deze cantates horen bij Johannes 14: 23-31 waarin Jezus de
zending van de Heilige Geest belooft. Dat lezen wij ook.

Op You Tube: JS Bach Kantate 172 "Erschallet, ihr Lieder" door
de Johann-Walter-Kantorei Kahla bij hun 60 Jarig jubileum. In de
Stadtkirche in Kahla/Thür. (live maar nogal schril geluid, 5m04).
Link youtube
of
Op You Tube: JS Bach BWV 172 “Erschallet,ihr Lieder” door
het Leonhardt Consort met dirigent Gustav Leonhardt (4m09).
Link youtube

Concert tip
Op Zo12juni2011 om 19.30 uur, in de Petruskerk, Schepen-
domlaan 85, Nijmegen. Onder leiding van Wouter van
Haaften het koor en orkest van de Nijmeegse Bachcantates

TEKSTEN
In Ezechiel wordt de komst van de Geest aangekondigd r29,
de psalm spreekt van de adem die herschept (na verstikking
dat wel). In Handelingen de gebeurtenissen met Pinksteren
en in Johannes Jezus die het aankondigt.

Ezechiël 11:17-20
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-24
Johannes 14:23-29

Deze week is gekozen voor gezang 237 uit het Liedboek van de
Kerken. Het is een vroeg middeleeuws lied over 'de Trooster' die
'als balsem' in de harten neerdaalt.

EZECHIEL
Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament. De heren
Blokker rekenen Ezechiel tot de drie grote profeten (met Jesaja
en Jeremia) in hun beschrijving van de Bijbel in 'Er was eens
een God, een bijbelse geschiedenis”. Ezechiel volgt op het boek
Klaagliederen (die aan Jeremia worden toegeschreven).
Ezechiel boek 8 tot en met 11 gaat over Jeruzalems zonde(n) en
straf. Hij voorspelt de ontwijding van de tempel vooraf en omdat
dit uitkomt is hij niet langer gek of pessimist maar nu een 'ziener'.

Ezechiel de 'bemoediger' spreekt in r17: waarin hij belooft de
(paar r13 en 9:8) Israelieten (die nog over zijn) weer terug te
brengen. En in r19 “Een nieuwe Geest geef ik u” als vooraan-
kondiging van Pinksteren en de drie eenheid....

Nb De Blokkers interpreteren de 70 door Mozes gekozen leider
in Ex 24:1 en 9-11 (ook) als mannen over wie de Geest wordt
uitgestort. De NBV vertaalt dit met 'zij zagen de God van Israel'

Kunst tip: Eigenlijk uit Ezechiel 10:14 “Iedere cherub had vier
gezichten: bij de eerste was het gezicht van een cherub te zien en
bij de tweede dat van een mens, bij de derde de muil van een leeuw
en bij de vierde de bek van een adelaar”. In de iconografie (de
christelijke symboliek) Bijna de symbolen van drie evangelisten
Marcus heeft als symbool de stier, geen engel of cherub. Franse
Bijbel uit circa 1250-1300. Nu in het Meermanno Westreenianum,
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (10 E 35 Folio 39 6r)

EZECHIEL 11:(16)17-20
(16 zeg daarom:
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
al heb ik hen ver weg gedreven onder de volkeren,
al heb ik hen uitgestrooid over de landen,
toch zal ik voor hen een heiligdom wezen,
hoe klein ook, in de landen waar zij zijn aangekomen!
••)

17 zeg daarom: zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
ik zal u uit de gemeenschappen vergaderen
en u verzamelen uit de landen waarin ge uitgestrooid zijt,
en aan u geven Israëls rode grond!
18 zijn zij daar aangekomen, verwijderen zullen ze dan daaruit
al haar afschuwelijkheden en al haar gruwelen;
19 geven zal ik hun één hart,
een nieuwe geest geef ik in uw binnenste
dat hart van steen zal ik uit hun vlees verwijderen,
een hart van vlees-en-bloed zal ik hun geven,

20 opdat zij in mijn wetten wandelen
en mijn rechtsregels bewaren en die doen;
zij zullen mij tot een gemeente zijn,
en ík, ik zal er voor hen zijn als God;

Hoe vele zijn uw daden, o ENE,
alles hebt ge met wíjsheid gedáan,
vol is de áarde van úw verwérf!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel.nl > Ezechiel > 11
Liever luisteren?
Wilfried van de Poll op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Ezechiel is het 26ste boek van het OT.

Liever live?
Oud Kantholieke Ste. Gertrudiskerk Willemsplantsoen 2, Utrecht
Tegenover Utrecht CS/NS kantoor en Hoog Catharijne.
Ezechiël 11: 17-20, Handelingen 2: 1-11 en Johannes 14:23-29
Tijd: 10-11:50uur, voorganger Aartsbisschop Joris Vercammen.
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Beluister de preek van Ds. M.J. van Gelder (Emeritus) over
Ezechiël 11:19-20 voor de Protestantse Gemeente Terneuzen
op 27aug08. Zie ook de preek bij Handelingen.

Op You Tube: Straathoek evangelist in het engels: Ezekiel 11:16
'and although I have scattered them among the countries, yet will I be
to them as a little sanctuary in the countries where they shall come'
(part12) (3m47)
Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 104 staat
vol beloften (van terugkeer), blijdschap (om de schepping) en een
waarschuwing. In de NBV r29 'ontneem hun de adem en het is met
hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren”.
En de geest in r30? “maar zendt gij uw ádem, zij worden herschápen”
Tot slot 'rechtvaardigheid (zondaars en boosdoeners verdwijnen).

Kunst tip: Naar r24 en 25 'De schepping van de wereld' door
Giusto de' Menabuoi met nb horoscoop symbolen. Circa 1376-
1378. Fresco's in de doopkapel van de kathedraal in Padua.

Kennis tip Naar r 26 Leviathan, het zeemonster (de walvis)
dat ook in Jesaja en Job voorkomt.

PSALM 104:(24) 25-35
(24 Hoe vele zijn uw daden, o ENE,
alles hebt ge met wíjsheid gedáan,
vol is de áarde van úw verwérf!)

25 en dan de zee: groot en wijd als uw handen,
en daarin róndkruipsel niet te téllen,
levende wezens, kléine en gróte bijéen
26 dáar varen schépen, leeft ook de leviatan,
die gij hebt geforméerd om mét hem te spélen.

27 Van u verwáchten zij álle dat gij hun te éten geeft óp z'n tíjd;
28 gij géeft aan hen en zij vergáren, gij opent uw hand,
zij worden verzádigd ván wat góed is;

29 verbergt ge uw aanschijn,
dan zijn zij verbijsterd, onttrekt ge hun de ádem, zij smóren,
tot het stof dat ze wáren kéren ze wéer
30 maar zendt gij uw ádem, zij worden herschápen,
nieuw maakt gij
het áanschijn van de blóedrode grónd!

31 Zij de glorie van de ÉNE voor éeuwig,
moge de ENE zich ín zijn dáden verhéugen!
32 die de aarde áankijkt en zij béeft,
reikt naar de bérgen én zij róken!

33 In mijn leven zal ik zíngen voor de ÉNE,
musiceren voor mijn Gód terwíjl ik nog bén;
34 hem beháge mijn misbáar,
en ik, ik zal mij verhéugen ín de ÉNE!
35 Dat de zondaars van de áarde verdwíjnen,
en bóosdoeners: dat er géen meer ís!
Zégen, mijn ziel, de ÉNE,
allélúía!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel.nl > Psalmen > 104

Liever luisteren?
Ds Robert Jan van Amstel op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
De Stulpkerk, Hoge Vuurscheweg 4 Lage Vuursche
Tijd: 10.00uur: Dr. M. Verduin, Zeist, Psalm 104:1.
Tijd: 18.30uur: Ds. P. de Jager, Lexmond, Psalm 104:17.
of gezongen
Liever live?
Rooms Katholieke Nicolaaskerk, Dorpsstraat 26-28, Zoetermeer.
Tijd: 11:00 uur, J. Hoogma mmv Doortochtkoor of Incanto.

Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Maurits van Rees voor de Nederlands Gereformeerde
Kerk op 2okt2007 'Omgaan met de schepping' psalm 104.


Op You Tube:
Met beelden van de Cathedraal in Lincoln, Canterbury
UK ( Anglicaans) "Psalm 104 - Praise the Lord, o My Soul" (7m52).
Link youtube
of
Op You Tube: Sirrayiv 'This is a video I made about the following
verse in the bible' (3m02).
Link youtube

HANDELINGEN
Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament. De
uitstorting van de Heilige Geest wordt beschreven, eerst de
aankondiging door heftig geruis en dan de vuurtongen
met de geestesadem waardoor mensen met andere tongen
gaan spreken. Geen dronkemans gelal wordt benadrukt,
maar de talen uit alle windstreken, heel handig voor het
missionaire of evangelisatie werk dat hiermee kan beginnen.

Kunst tip: Jammer genoeg een miniatuur, maar wel van de
vuurtongen r3, veel vaker wordt de geest als duif getoond.
Een getijdenboek uit Münster, uit circa. 1475-1500 (later?)
in Nederland ingebonden. Cat 133D 7 158v in het Meermanno
Weestreenianum, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

HANDELINGEN 2:1-24
1 Als de dag van Pinksteren vervuld wordt
zijn allen op die plek.
2 Het geschiedt eensklaps: vanuit de hemel klinkt
een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen
en vult heel het huis waar zij zijn gezeten.
3 Er laten zich aan hen zien:
tongen -die zich verdelen- als van vuur;
het zet zich neer op ieder van hen.
4 Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem,
en beginnen te spreken met andere tongen
zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken.
5 Nu zijn de Joden die te Jeruzalem huizen
vrome mannen afkomstig uit elk volk
van die er onder de hemel zijn.
6 Als dat geluid klinkt, komt de menigte samen,
en is verbijsterd,
omdat zij ieder in de eigen landstaal
hen hebben horen spreken.
7 Ze hebben versteld gestaan en hebben verwonderd gezegd:
zie, zijn zij die daar spreken niet allemaal Galileeërs?
8 hoe kunnen wij hen dan aanhoren,
ieder van ons in de eigen landstaal
waarin wij zijn geboren?

9 Parten, Meden en Elamieten, de bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de delen van Lybië
dat bij Cyrene ligt, en de Romeinen die hier verblijven
geboren Joden en nieuwkomers,
11 Kretenzers en Arabieren,
wij horen hen in onze tongen uitspreken
de grote dingen van God!
12 Allen stonden versteld; in grote verlegenheid
heeft de een tot de ander gezegd: wat wil dit zijn?
13 Maar schertsend hebben anderen gezegd:
die zijn volgegoten met zoetigheid!

14 Maar Petrus staat op, samen met de elf;
hij verheft zijn stem en uit zich tegenover hen:
mannen, Judeeërs en állen die in Jeruzalem huist,
laat dit u bekend zijn, leent het oor aan wat ik zeg:
15 nee, zij zijn niet dronken, zoals gij aanneemt,
want het is pas het derde uur van de dag,
16 maar dit is wat is gezegd door de profeet Joël:
17 'het zal zijn -in het laatste der dagen- zegt God:
ik zal van mijn geestesadem uitgieten
over alle vlees:
profeteren zullen uw zonen en uw dochters;
de jongsten onder u zullen gezichten zien
en uw oudsten zullen dromen dromen;
18 ja, over mijn dienaars en dienaressen
zal ik in die dagen uitgieten van mijn Geest
en zij zullen profeteren;
19 ik zal wonderen geven in de hemel hierboven
en tekenen op de aarde beneden,
bloed, vuur en walmende rook
20 de zon zal worden veranderd in duisternis
en de maan in bloed, voordat komt:
de grote en stralende dag van de Heer!
21 en zo zal het zijn:
al wie zal aanroepen de naam van de Heer
zal worden gered' (Joël 3,1-5);
22 mannen van Israël, hoort deze woorden:
Jezus de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen
in krachten, wonderen en tekenen
welke God door hem in uw midden gedaan heeft,-
zoals u ook weet,-
23 hem, naar de vastgestelde raad en voorkennis van God
aan u gegeven, hebt ge door de hand van Wetslozen
aan het kruis genageld en gedood;
24 maar God heeft hem doen opstaan: hij heeft hem
uit de weeën van de dood verlost,
omdat het onmogelijk was dat hij
door hem zou worden vastgehouden

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel.nl > Handelingen > 2

Liever luisteren?
Jan van Hemert op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Handelingen is het 5e boek van het NT.

Liever live?
Parochie Gestel (Eindhoven)
zat 17.00 uur: Genderhof (verzorgingscentrum)
zat 9.00 uur: Lambertus Hoogstraat 299 Eindhoven
zon 8.30 uur: Lambertus Hoogstraat 299 Eindhoven
zon 9.00 uur: Ketting ? Tinelstraat 3a ?
zon 10.30 uur: H.H. Harten Brucknerplein Eindhoven
zon 10.30 uur: Lambertus Hoogstraat 299 Eindhoven
11 en 12 juni Pinksteren: Handelingen 2,1-11 Joh. 20,19-23
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds At Ipenburg voor de Doopsgezinde Kerk in Heerlen
op Pinksterzondag 15mei2005, "En ze werden vervuld van
de Heilige Geest." In het menu of halverwege de pagina.
Lezingen: Ezechiël 11:17-20 & Handelingen 2: 1-24

Op You Tube: De Amerikaanse verfilming van 'Acts' (engels geen
ondertiteling) uit 1984 in 20 delen. Met o.a. James Brolin.
Link youtube Part2 youtube

JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. In dit deel
benadrukt Jezus in r29 zijn voorspelling, zodat de apostelen, de
leerlingen 'vertrouwen zullen hebben'. Jezus geeft hen 'zijn'
vrede, niet die van de wereld.

Kunst tip: Giotto di Bondone (1267-1337) de Hemelvaart van
Christus in de Scrovegni Kapel in Padua Italie
Link Giotto's Ascensio Hemelvaart in de NBV Handelingen 1

Bach cantate tekst BWV 59 (Coro)
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,
und mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Complete tekst op de Bachsite van Eduard van den Hengel cantata74


JOHANNES 14:23-29
23 Jezus antwoordt en zegt tot hem:
als iemand mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren,
en mijn Vader zal hem liefhebben
en wij zullen tot hem komen
en een blijvende woning bij hem maken;
24 het woord dat ge hoort
is niet dat van mij maar van hem die mij stuurt, de Vader;
25 dit alles heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf;
26 de gids-en-helper, de heilige Geest
die de Vader zal sturen in mijn naam,
die zal u in alles onderrichten en u indachtig maken
al wat ík u heb gezegd;
27 vréde laat ik u na,
míjn vrede is het die ík u geef,
niet zoals de wereld geeft geef ík aan u!
laat uw hart niet geschokt zijn of verward;
28 ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd:
ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt
zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga,
omdat de Vader groter is dan ik;
29 en nú heb ik het u gezegd, voordat het geschiedt,
opdat ge, wanneer het geschiedt, vertrouwen hebt;

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel.nl > Johannes > 14

Liever luisteren?
Henk van der Woerd op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Kloosterveen, Vesteplein 5 Assen
Tijd 10uur, voorganger ds A. Hekman uit Assen
Of kijk op www.churchatwork.nl oor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. Johannes Schuler predikant te Dinteloord en
Prinsenland (1647-1653) over Johannes 17:23 'Ick in haer,
ende Ghy in my' Uit zijn Bredase tijd.
NB Heeft ook een geweldige geschiedenis en predikanten pagina

Op You Tube: Opwekkingslied 602, 'de vrede van God' met
tkst maar zonder uitvoerenden (3m33).
Link youtube
met orgel bij een Baptistendienst in de Lutherse kerk in Nieuwe
Pekela met Dennis van Wubst achter het orgel (2m57).
Link youtubel

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed over (de
Geest van) 'Vergeving, Vernieuwing en Verbondenheid'
van pastor Butti bij een preek voor Pinksteren.

God, door de gave van Uw Heilige Geest
brengt Gij mensen uit alle volken en talen bijeen,
om Uw Kerk te zijn, Lichaam van Christus,
geheiligd door Uw Woord en Levend in Uw Geest.
Laat Uw Geest overal op aarde komen,
in de harten van alle gelovigen,
en maak ons open voor Uw Woord dat leven geeft.
Amen

VOLGENDE WEEK
19 juni 2011, Trinitatis, Drie-eenheid

Exodus 34:4-9
Psalm 150
Mattheüs 28:16-20
Tussentijds 17

Geen opmerkingen:

Een reactie posten