dinsdag 6 september 2011

11 september 2011, 13 zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
11 september is de 13e zondag van de zomer en de 12e na Trinitatis. Op deze zwaar beladen datum '9/11' is het prachtig dat bij de Oud Katholieke kerk deze de zondag van de Vergeving heet (naar de teksten, zie de samenvatting hieronder).

Het is 10 en 11 september weer Open Monumentendag en het thema is 'hergebruik', heel toepasselijk voor kerken die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Op de site en via de functie zoeken kunt u religieus erfgoed kiezen om te zien welke (ex) kerken open zijn. Link openmonumentendag

Het zijn de laatste weken van de zomerperiode in de kerken. Het kerkelijk seizoen begint bijna weer, met veel 'start'zondagen. Ook in de Evangelisch Lutherse Kerk in Zwolle, Koestraat 4. Link Lutherse-Kerk-Zwolle/startzondag Een landelijk overzicht van de startzondagen vindt u hier: startzondag2011

Kunst tip: 360 graden rondleiding in de Lutherse Kerk, Zwolle Link elkz

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Lobe den Herrn, meine Seele" (BWV 69a), "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" (Koraalcantate BWV 137) en "Geist und Seele sind verwirret" (BWV 35) NB. De teksten horen eigenlijk bij Marcus 7: 31-37 over de genezing van een doofstomme.

Op You Tube: JS Bach "Geist eun Seele wird verwirret" (Cantate BWV 35) 1° Sinfonia. Ensemble 415 met Gordon Murray, orgel en Chiara Banchini, Viool en Dirigent (5m33). Link youtube

of kijk op dit blog op 22aug2010 naar J.S.Bach Cantata BWV 69a "Lobe den Herrn, meine Seele" Dirigent J.E.Gardiner (5m02).
en/of
J.S.Bach Cantata BWV 137 "Lobe den Herren, den Machtigen Koning der Ehren” 3-5 door het Bach Collegium Stuttgart, dirigent: Helmuth Rilling.

Concert tip:
11sept2011, 19.30 uur. JS Bach cantate 137 "Lobe den Herren, den Machtigen Koning der Ehren” In de Petruskerk, Schependomlaan 85 (Hees) Nijmegen. Wouter van Haaften met koor en orkest van de Nijmeegse Bachcantates Link bach-cantate-nijmegen.nl
of
11sept2011 10uur, JS Bach Cantate “Geist und Seele sind verwirret" (BWV 35) en 232. Evangelisch Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen. Tymen Jan Bronda / Luthers Bach Ensemble
Link
luthersbachensemble


TEKSTEN
Het thema deze week is: vergiffenis. In Exodus krijgt de Heer spijten in de psalm wordt dat herdacht. In Romeinen 'gun ieder zijn eigen overtuiging en in Mattheus vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak je vergiffenis moet schenken? Het antwoord: 7 maal 70!

Exodus 32:7-14
Psalm 103:8-12
Romeinen 14:5b-12
Mattheus 18:21-35
Tussentijds 82

EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. Het vertelt het verhaal van de uittocht (Exodus) van de Israelieten uit Egypte.In dit stukje overtreden de ongeruste en ongeduldige Israelieten Gods voorschriften en gieten een afgodsbeeld omdat Mozes alsmaar niet van de berg -waar hij bij God is- afkomt. God boos, maar Mozes onderhandelt voor het volk op ratio, zelfs spot en God's beloften en God krijgt spijt (van zijn dreigement).

Kunst tip: Gouden stierkalf beeldje uit de 14e eeuw uit Oegarit, een Syrische kustplaats. Op de website van anninevandermeer.nl Link anninevandermeer jpg

Kunst tip: De Gouden Stier is een prijs van belegger.nl en schijnt in werkelijkheid een loodzwaar bronzen beeld te zijn. Het is een jaarlijkse prijs voor verschillende categorien beleggers en -adviseurs, waaronder het beste duurzame fonds.... Link goudenstier

EXODUS 32:7-21
7 De Ene spreekt tot Mozes: ga, daal af!
want die gemeente van jou heeft het verdorven,
die jij hebt doen opklimmen uit het land van Egypte;
8 afgeweken zijn ze, met haast,
van de weg die ik hun heb geboden,
gemaakt hebben ze zich een stierkalf van gietwerk;
ze buigen zich daarvoor, ze offeren daaraan
en zeggen: dit zijn je goden, Israël,
die je hebben doen opklimmen uit het land van Egypte!
9 Dan zegt de Ene tot Mozes: gezien heb ik deze gemeente
en ziehier, een gemeente hard van nek is het!
welnu, laat me met rust,
dan kan mijn toorn tegen hen losbranden
en zal ik hen verteren; en jou maak ik tot een groot volk!
11 Dan zoekt Mozes de zachtheid van het aanschijn
van de Ene, zijn God; hij zegt: waarom, Ene,
zou uw toorn losbranden tegen uw gemeente
die gij hebt uitgeleid uit het land van Egypte
met grote kracht en sterke hand?
12 waarom zouden zij van Egypte zeggen:
met kwade opzet heeft hij hen uitgeleid,
om hen te vermoorden in de bergen,
om een eind aan hen te maken
op het aanschijn van de bloedrode grond!
keer u af van het branden van uw toorn
en heb berouw over het kwaad voor uw gemeente!
13 denk toch aan Abraham, aan Isaak en aan Israël,
uw dienaars, aan wie ge hebt gezworen bij uzelf
en tot wie ge hebt gesproken: talrijk maken
zal ik jullie zaad, als de sterren des hemels;
en heel dit land waarvan ik heb gezegd
'ik geef het aan uw zaad'
zullen ze geschonken krijgen voor eeuwig!
14 Dan krijgt hij berouw, de Ene, over het kwaad
dat hij heeft uitgesproken om zijn gemeente aan te doen

In de naardensebijbel vertaling van Pieter Oussoren
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling: Biblija Exodus 32:7-14

Liever luisteren?
Pastor Rob Lijesen uit Rotterdam op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond, Raadhuisstraat 28 Beek. NB De kerk blijft open voor Open Monumentendag. Tijd: 10.30 uur, voorganger ds P. Prins 'Vriendendienst' Lezingen: Exodus 32: 7-14 en Matteüs 18:21-35 Link pggbu Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Daco Coppoolse (?) voor de Immanuelkerk in Driebergen op 12sept2010 over 'Bidden is in de bres springen' Link immanuelkerk-driebergen

Op You Tube:
Intro en uitro uit de epic Hollywood film “The Ten Commandments” uit 1956. Getoond worden 'lokale' afgodsbeelden waarop het gouden stierkalf mogelijk geinspireerd was. Door Stuart mason09 (5m39) NB het beeld kwam spontaan tevoorschijn nadat Aaron gouden (oor)ringen in het vuur had geworpen. (Exodus 32:24) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In deze psalm een verwijzing naar Exodus in r6en7. Wij lezen het stukje erna dat God ons niet straft zoals wij verdienen. Mooi beeld in r12 -en populaire praktijk bij sommige 'charismatische' kerken en kerkleiders- God neemt de zonden van ons weg en werpt ze ver van ons.

Kunst tip:
Foto van kinderen die door brood weg te werpen hun zonden van het afgelopen jaar afwerpen. Tashlik ceremonie voor joods nieuwjaar Rosh Hashana. In de Columbia Missourian (web)krant van 22sept2009 Foto Tashlikh jpg

PSALM 103:8-12
8 De ENE is ontférmend en genádig,
lankmóedig, overvlóedig in vríendschap.
9 Niet voor ímmer duurt zijn gedíng,
in;">niet voor éeuwig blíjft hij wrókken.
10 Niet naar onze zónden heeft hij ons gedáan,
niet naar onze ongerechtigheden óver óns voltrókken.
11 Nee, zo hoog als de hémel boven de áarde
is heldhaftig zijn vríendschap over wíe hem vrézen;
12 zo ver als zonsopgang is van waar dáalt de ávond,
doet hij onze mísstappen vér van ons wég.

In de naardensebijbel vertaling van Pieter Oussoren
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling biblija Psalmen 103

Liever luisteren?
Robert-Jan van Amstel predikant voor de GK Rotterdam-Lombardijen op
voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Utrecht Ste Gertrudis/in de Driehoek, Willemsplantsoen 2, (schuin tegenover CS).
Tijd: 10-11.30 uurur, celebrant Bernd Wallet . Zondag van vergiffenis: Psalm, Romeinen en Mattheus. Link utrecht.okkn.nl
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Wim Dekker, studieleider Areopagus (IZB) voor (een) Oudjaarsavond. Link izb

Op You Tube: Sons of Korah, Psalm 103 in het engels met de tekst (4m15). Link youtube


ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament, het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. We slaan boekrol 13 over 'plichten tegenover het gezag en elkaar' over. We lezen uit boekrol 14 (titel in de Groot Nieuw Bijbel) 'Veroordeel elkaar niet'. De regels die wij lezen krijgen de titel 'Gun ieder zijn eigen overtuiging.

Bekend is r7 'Niemand van ons leeft voor zich alleen en niemand van ons sterft voor zich alleen' (maar voor God) in de Groot Nieuws Bijbel veel gebruikt op begrafenissen.

Kunst tip: Gedenkplaat(s) voor overledenen in de Amstelkerk Amsterdam. Met één symbolisch onbeschreven groen kruisje op de glazen plaat. Dit kruisje blijft altijd hangen en is bedoeld om voor de namen die niet (meer) op de gedenkplaat hangen, maar wel herdacht worden. Gemaakt door Lizette Schoenmaker, kunstenaar en gemeentelid op basis van ideeen van de werkgroep Eredienst (idee en opzet) en Pastoraat (gebruik). Link amstelkerk gedenken van overledenen

ROMEINEN 5b-12
5(b) in het oordeel van de ander
is elke dag even belangrijk;
laat een ieder door de eigen overtuiging
volledig worden gedragen!

6 Wie ernstig bezig is met die ene dag
is ernstig bezig voor een Heer;
ook wie alles eet,
eet het voor een Heer;
want dank brengt hij aan God;
en wie niet alles eet,
eet niet voor een Heer;
ook hij brengt dank aan God.

7 Want niemand van ons leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
8 want als we leven leven wij voor de Heer
en als we sterven sterven wij voor de Heer;
of wij dan leven of dat wij sterven, wij zijn van de Heer!

9 Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden:
dat hij én over doden én over levenden Heer zal zijn!

10 Dus jij, wat oordeel je over je broeder-of-zuster?
Of ook jij, wat minacht jij je broeder-of-zuster?
Want allen komen wij eens te staan voor de rechterstoel van God.

11 Want er is geschreven: 'zowaar ik leef, zegt de Heer:
voor mij zal buigen alle knie,
en alle tong zal lof toebrengen aan God' Jesaja 49:18 Jesaja 45:23
12 Dus zal dan ieder van ons over zichzelf
het woord moeten doen bij God.

In de naardensebijbel vertaling van Pieter Oussoren
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling biblija Romeinen 14

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Utrecht Ste Gertrudis/in de Driehoek, Willemsplantsoen 2, (schuin tegenover CS). Tijd: 10-11.30 uurur, celebrant Bernd Wallet . Zondag van vergiffenis: Psalm, Romeinen en Mattheus. Link utrecht.okkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. M.H.T. Biewenga voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede over Romeinen 14: 1-12. 'Wij zijn allemaal van Hem'. Ook over vlees eten en sabbath houden. Link kerken

Op You Tube: 'Een meningsverschil maakt je nog geen dwaal-leraar' Interview met theoloog en schrijver Willem Ouweneel met uitgebreide toelichting. Door Christenview (4m50) Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het vertelt over het leven en de dood van Jezus. In het boek 6 beroemde (leer)redes van Jezus en in het stuk voor deze week die over het leven in de (Christelijke) gemeente.

Jezus is op weg naar Jeruzalem en onderwijst zijn leerlingen, hier Petrus, over vergeving. Het wordt nog eens verduidelijkt door een verhaal van een koning die een schuldenaar vergeeft, maar hem straft als die dat niet ook doet.

Kunst tip: Henry William Gore (1880-1927) Engels schilder 'Forgive us our trespasses' op een blog over kinderen op schilderijen/in de kunst: iamachild Link forgive-us-our-trespasses
MATTHEUS 18:21-35
21 Dán komt Petrus op hem af en zegt tot hem: heer, hoeveelmaal
mag mijn broeder tegen mij een zonde begaan
en moet ik hem vergeven: tot zevenmaal?
22 Jezus zegt tot hem: ik zeg je: niet tot zevenmaal
maar tot zeventig maal zeven.

23 Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een mens, een koning,
die een rekening wilde vereffenen met zijn dienaren.

24 Als hij begint met vereffenen wordt er één tot hem gebracht
die schuldenaar is voor tienduizend talenten.

25 Hij heeft niets om het terug te geven: de heer beveelt
dat hij verhandeld zal worden, en ook zijn vrouw, zijn kinderen
en alles wat hij heeft, en dat daarmee wordt teruggegeven.

26 Dan valt de dienaar voor hem neer en zegt:
wees lankmoedig over mij en alles zal ik u teruggeven!

27 Geroerd laat de heer van die dienaar hem losmaken,
en het geleende scheldt hij hem kwijt.

28 Als hij buiten komt vindt die dienaar een van zijn mededienaars die hem maar honderd dinar schuldig is; hij overmeestert hem, wurgt hem bijna en zegt: al wat je schuldig bent, geef dat terug!

29 Dan valt zijn mededienaar neer en roept zijn hulp in; hij zegt:
wees lankmoedig over mij en alles zal ik je teruggeven!

30 Maar hij is hem niet ter wille geweest, nee, hij gaat weg en
laat hem in bewaring zetten totdat hij het verschuldigde
terug heeft gegeven.

31 Als dan zijn mededienaars zien wat is geschied
worden ze zeer bedroefd;
ze komen binnen en delen aan hun heer mee al wat is geschied.

32 Dan roept zijn heer hem bij zich en zegt tot hem:
boosaardig stuk dienaar!
héél die schuld heb ik jou vergeven daar je mijn hulp inriep;
33 moest niet ook jij je ontfermen over je mededienaar
zoals ook ik mij heb ontfermd over jou?

34 En in toorn ontstoken geeft zijn heer hem over aan de folteraars
totdat hij al het verschuldigde aan hem terug heeft gegeven.

35 Zó zal ook uw hemelse Vader doen als ge niet van harte
een ieder aan zijn broeder vergeving schenkt!

In de naardensebijbel vertaling van Pieter Oussoren
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling biblija Mattheus 18:21-35

Liever luisteren?
Henk de Jong uit Soest op voorleesbijbel
of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse gemeente Hengelo, Remigiuskerk, Kerkstraat 1
Tijd: 10uur, voorganger A. Blanken 'In ons dagelijks leven, in de omgang met elkaar binnen gezin, op werk en in de samenleving, doen mensen elkaar soms pijn... Omdat je te snel geoordeeld hebt. En zoveel meer oorzaken. Wat blijft, is de gebrokenheid tussen mensen. Of is het te herstellen, is verzoening mogelijk? (Matteüs 18: 21-35).
Link protestantsegemeentehengelogld
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Martje Veenstra-Oving, predikant te Steggerda voor de Ontmoetingskerk in Zuidwolde op 8mei2011 over vergeving.
Link
deontmoetingskerk

Op You Tube: 'The unforgiving servant' in het engels 'COPS' Een video gemaakt in 2000 voor een 'inner-city youth ministry' Waj'n War in Kansas City, Missouri naar Mattheus 18:21-35 (7m25). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van kardinaal Godfried Danneels over vergeving schenken.

Duizenden uitvluchten
Vader, niets is zo moeilijk
als vergeving te schenken,
en het weer goed te maken.
Vooral als iemand die ons zeer nabij is,
ons echt pijn heeft gedaan,
lijkt vergeving schenken bijna ondoenbaar.
Duizenden uitvluchten
dwarrelen dan door ons hoofd:
'neen, nu niet; morgen' of: 'hoeft het wel?'
of: 'ben ik het wel
die de eerste stap moet zetten?'
Het valt ons zwaar om te vergeven.
Geef ons de kracht
om het weer goed te maken,
met vader, moeder, man of vrouw,
ja zelfs met onze vijanden.
Laat niet toe dat wij de nacht ingaan
met een onverzoend hart.

Doe ons begrijpen dat het aan ons is
om de eerste stap te zetten
als wij op U willen gelijken.
En als we er niet in slagen
dit dadelijk of helemaal te doen:
geef ons dan de genade
een begin te maken,
één stap te wagen op de goede weg,
vandaag nog:
en aan U te vragen
dit morgen weer te kunnen doen
tot alle onverzoenbaarheid en wrok
uit ons hart zijn weggenomen.

Godfried Kardinaal Danneels

Bron: bisdom-roermond

VOLGENDE WEEK
18 september 2011, 1e van de Herfst, 13e na Trinitatis

Jona 3:10-4:11
Psalm 145:1-12
(Fillipenzen 1:21-27)
Mattheus 20:1-16
Gezang 482

Geen opmerkingen:

Een reactie posten