woensdag 7 september 2011

4 september 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
4 september is de 12e zondag van de zomer en de 11e na Trinitatis. Het zijn de laatste weken van de zomerperiode in de kerken. Het kerkelijk seizoen begint bijna weer, met veel 'start'zondagen. Een landelijk overzicht vind u hier startzondag2011

4 september is de Katholieke feestdag van de Heilig verklaarde paus (590-604) en een van de eerste vier kerkleraren (verklaars in1295) Gregorius de Grote. Link Paus Gregorius I

De Bach cantates
voor deze zondag zijn "Mein Herze schwimmt im Blut" (BWV 199); "Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei" (BWV 179) en "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut" (BWV 113). NB De cantaten horen eigenlijk bij Lucas 18:9-14 over de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (en huichelarij).

Op You Tube: JS Bach “Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” (BWV 179). Magdalena Kozena: mezzosopraan William Towers: countertenor, Mark Padmore: tenor en Stephan Loges: bass met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, gedirigeerd door John Eliot Gardiner in Saint Davids (?) (7m24) zd. Link youtube Playlist van de drie cantates: youtube playlist

of kijk op dit blog op 15aug2010 naar JS Bach BWN 199 'Mein Herze Schwimmt im Blut', door het Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman dirigent. Een uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel. Link Eduardvh

Concert tip:
Zat 17september2011 om 17.00 uur in de Bullekerk of Westzijder kerk, Westzijde 75 in Zaandam. JS Bach Cantate 113 door Cor Brandenburg en het Collegium Vocale Zaandam & barokorkest Eik en Linde Link collegiumvocalezaandam
Beluister fragmenten op: collegiumvocalezaandam concerten

TV tip:
Zat 17sept2011 om 18:30uur op Ned 2 in het EO programma "Nederland zingt" Collegium Vocale Zaandam. 4 Bach koralen in het Nederlands.

TEKSTEN
In Ezechiel de verantwoordelijkheid van de (niet) waarschuwer en God houdt van 'inkeerders' en niet van (moeten) straffen. De psalmis een direct appèl of gebed tot God met vraag om 'leiding'. In Romeinen en Mattheüs praktische leefregels over de omgang met elkaar, ook als die niet makkelijk gaat.

Ezechiel 33:7-11
Psalm 119:33-40
(Romeinen 12:9-21) 
Mattheüs 18:(1)15-20
Lied: Tussentijds 84

EZECHIEL
Ezechiel is het 26ste boek van het Nieuwe Testament. Ezechiel is een profeet met aparte visioenen en profeties (zie dit blog 10april2011) die profeteerde tijdens de eerste helft van de Babylonische Ballingschap (586-445 v Chr). Ezechiel werd ook gedeporteerd na de val van Jeruzalem met de koning en vele anderen.

Ezechiel was een waarschuwer (voor de val van Jeruzalem) en een trooster en bemoediger tijdens de Babylonische ballingschap. Hij benadrukte dat hij door God geleid werd, maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. Duidelijk in dit gedeelte.

Zijn 48 boekrollen worden in 4-en gedeeld, boekrol 33 waaruit wij lezen is de 1e rol van het 3e deel dat de Groot Nieuws Bijbel de titel 'Troostwoorden en beloften van herstel voor Jeruzalem' heeft. De rol krijgt de titel 'Ezechiel moet waken over Israël: de val van Jeruzalem'. Maar in de Nieuwe BijbelVertaling: 'Ieder mens naar zijn daden beoordeeld'.

God spreekt direct tot Ezechiel: 'Mensenkind' (r1 en r7) en Ezechiel mag uit Zijn Naam waarschuwen. De (niet) waarschuwer is nl direct(mede) verantwoordelijk voor de gevolgen van voorspelde 'rampen'. In r1-6 een heel concreet voorbeeld daarvan voor deze 'lering' als inleiding.

Ook mooi is r11: God wordt blijer van inkeer dan van straf(fen): dat een boosdoener terugkeert van zijn weg en zal leven! keert om, keert terug van uw kwade wegen

Kunst tip: Profeet Ezechiel door Duccio di Buoninsegna (geboren tussen 1255-1260 – gestorven tussen 1318-1319). Tempera uit 1308-1311 nu in de National Gallery of Art, Washington USA. Link Ezekiel Duccio di Buoninsegna

of een Byzantijns mozaiek zonder beschrijving: Ezechiel

EZECHIEL 33:7-11
7 jij, mensenzoon,
jou heb ik als uitkijkpost gegeven aan het huis van Israël;
zul je uit mijn mond een woord horen,
waarschuw hen dan van mijnentwege;

8 als ik tot de boosdoener zeg:
boosdoener, sterf, sterven zul je!, en jij spreekt geen woord
om zo'n boosdoener te waarschuwen voor zijn weg,
dan zal die boosdoener door zijn eigen onrecht sterven,
maar zijn bloed zal ik opeisen uit jouw hand;

9 maar wanneer jij een boosdoener hebt gewaarschuwd
voor zijn weg, om daarvan terug te keren,
en hij zal niet terugkeren van zijn weg,
dan sterft hij door zijn ongerechtigheid
en jij, jij hebt je ziel gered!

10 jij, mensenzoon,
zeg tot het huis van Israël: zó hebt ge gezegd, zeggend:
omdat onze misstappen en zonden ons aankleven
en wij daardoor wegrotten, hoe zullen wij leven?

11 zeg tot hen: zowaar ik leef,
is de tijding van mijn Heer, de Ene:
als ik ooit behagen heb in de dood van de zondaar!
nee, daarin dat een boosdoener
terugkeert van zijn weg en zal leven!
keert om, keert terug van uw kwade wegen,
waarom zoudt ge uitsterven, huis van Israël?;

In de Naardensebijbel vertaling zoek Ezechiël en 33

In de Nieuwe Bijbelvertaling Ezechiel 33

Liever luisteren?
Hinke Lok uit Ede op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbelvertaling
of ga naar downloadbijbel
Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Minderbroederskerk Roermond
Minderbroederssingel 17F,Roermond
Tijd: 10uur, voorganger, ds. W.A. Hordijk uit Helmond
Ezechiel en Mattheus. Link protestantsegemeenteroermond
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds L Geijlvoet voor de Doopgezinde Gemeente Aalsmeer op 7sept2008 over 'overspel en straf'. Ezechiël komt op het eind van de eerste pagina. Link dgAalsmeer Preek PDF dgaalsmeer pdf

Op Video Google: Een preek in het engels van pastor Toss Ohlmann voor Lutheran Church in West St. Louis County op 31aug2008 'Ezekiel is called to be a "Watchman" and as Christians, so are we. We learn the work and message of a watchman from God's word'. (20m) Link video.google


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 119 is met 176 regels (of 22 coupletten van 8 regels) de langste. Wij lezen regel 33-40 of het 4e couplet. Het lijkt op het 1e en 3e couplet en is eigenlijk een gebed om leiding en concrete steun om de weg van God te kunnen gaan. R 34: geef mij verstand, r36: neig mijn hart naar, naar uw wegen, r37: eis van mijn ogen dat ze af(weg)zien, r38: doe mij Uw weg gaan en in r39: eindig mijn versmading (GNB 'verlos mij van spot').

Ik vond geen verklaring van de Latijnse naam voor dit stuk. De Vulgaat, de 4e eeuwse Latijnse Bijbel gaat niet verder dan Psalm 119:7 en de regel 'Legem pone mihi' staat in Psalm 26:11 en wordt in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald met 'Maar ik ga mijn weg zonder dwalen'.

Kunst tip
: Bladzijde uit een Psalter (psalmenboek) uit 1580 uit Augsburg. Nu in Kopenhagen, Denemarken in de Detkongelige Bibliotek Slotsholmen, DK-Kk 3449 8o XII. Link uni-regensburg cantus

PSALM 119 32-40 He. Legem pone mihi
32 De weg van uw gebóden zal ik rénnen,
ja, gij maakt rúimte vóor mijn hárt!
33 ENE, in de weg van uw ínzettingen onderrícht mij,
die wil ik hóuden tót het éinde.
34 En geef mij verstand, dat ik kan hóuden uw Wét,
haar met héel mijn hárt bewáren.
35 Een weg in het spoor van uw geboden, laat díe mij begáan,
want dáarin héb ik behágen.
36 Enkel uw overeenkomsten, neig dáarheen mijn hárt,
en níet naar éigen vóordeel.
37 Eis van mijn ogen dat ze van het zínloze áfzien,
laat mij léven óp uw wég.
38 En doe aan uw dienaar uw tóezegging gestánd,
aan állen díe u vrézen.
39 Eindig mijn versmáding, die ik zo dúcht:
zo góed zijn míj uw régels.
40 Eerlijk, uw ordeningen heb ik áltijd begéerd,
laat in uw geréchtighéid mij léven!

In de Naardensebijbel vertaling zoek Psalmen en 119

In de Nieuwe Bijbelvertaling Psalmen 119
Liever luisteren?
Tijs van den Brink (EO) op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbelvertaling
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Een beetje een gokje, maar vast bijzonder: H.H. Petrus en Pauluskerk Grotestraat 21 Varik
Tijd: 10.00uur, voorganger nb, eucharistieviering volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus mmv het Utrechts Byzantijns Koor. Link suitbertusparochie het-utrechts-byzantijns-koor in varik
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Bijbeluitleg van 'Levend Water' dat 'de Verborgenheid en de Geheimnis van de apostel Paulus wil uitdragen. 'Het Goddelijk Voornemen' hoofdstuk 4d. De Evangeliën paragraaf 11: De ceremoniën der Wet moesten door de Joden onderhouden worden, zelfs door hen, die in Jezus-Christus geloofden.
Link het_goddelijk_voornemen

Op You Tube: Dave Geroux en Ethan Dean zingen Psalm 119 in het engels in Cornerstone University's Corum, Chicago USA. Fundraiser 25feb2011 (6m33). Link youtube


ROMEINEN
Romeinen, eigenlijk brief van Paulus aan de Romeinse gemeente is het 6e boek van het Nieuwe Testament. In dit deel lezen we verder over 'Leven in dienst van God' (GNB)

Mooie regels r18 'Als het mogelijk is, wanneer het van u afhangt: houdt met alle mensen vrede' en r21: 'Word niet overwonnen door het kwade, nee, overwin het kwade door het goede!'

Kunst tip: r5 Weent met de wenenden: het woord wordt daad een animatie zonder bron, naam van de kunstenaar, maker op www.krachtvoorherstel.nl Link krachtvoorherstel gif

ROMEINEN 12:9-21

9 De liefde zij ongeveinsd. (GNB zonder te doen alsof)
Verafschuwt het boze, weest gehecht aan het goede;
10 in de broeder-en-zusterlijke liefde
jegens elkaar hartelijk liefhebbend, in eerbetoon elkaar voorgaand,
11 in ijver niet verflauwend, in geestkracht vurig,
aan de Heer dienstbaar,
12 in de hoop vol vreugde, in de verdrukking geduldig,
in het gebed volhardend,
13 in de behoeften van de heiligen delend,
de liefde voor vreemdelingen najagend.
14 Zegent wie u vervolgen, zegent, en vervloekt niet.
15 Verheugt u met verheugden, weent met wenenden.
16 Weest eensgezind jegens elkaar, niet zinnend op het te hoge
maar u wijdend aan het nederige.
Weest niet bezonnen in uw eigen ogen. (GNB: zelfingenomen)
17 Geeft aan niemand kwaad terug voor kwaad,
hebt goede dingen voor jegens het aanschijn van alle mensen.
18 Als het mogelijk is, wanneer het van u afhangt:
houdt met alle mensen vrede, 19 niet uzelf wrekend,
beminden nee, geeft plaats aan Gods toorn
want er staat geschreven 'aan mij komt wraak toe,
ik zal teruggeven', zegt de Heer Deuteronomium 32:35
20 Nee, 'als je vijand honger lijdt, spijzig hem
als hij dorst heeft, geef hem te drinken want dat doende
zul je vurige kolen stapelen op zijn hoofd' (Spreuken 25:21)
21 Word niet overwonnen door het kwade,
nee, overwin het kwade door het goede!

In de www.Naardensebijbel.nl vertaling zoek Romeinen & 12

In de Nieuwe Bijbelvertaling Romeinen 12
Liever luisteren?

Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormde Gemeente, Blijdenstein 3, Ruinerwold. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. R. Kloosterziel. Lezingen: Ezechiël 33: 7-11, Psalm 119, Romeinen 12: 9-21, Mattheüs 18: (1) 15-20. 'Mensen die op de verkeerde weg zijn, moeten de kans krijgen om zich te bekeren. Vergeving en een nieuw begin. En iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid. Hoe gaan mensen met schuld om?”.  Link hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van emeritus dominee Philippus Kroes van 14aug2011. Link pastoralekroes

Op You Tube: "Relationship Workshop" Part 3 Romans 12:9-21 in het engels door Pastor Gary Luallin voor Southside Christian Church, Jacksonville, Florida, USA op 25jan2009 (6m50). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. In de eerste regel die ik niet opneem vragen de leerlingen om 'onderricht' In dit stukje geeft Jezus een paar praktische tips met een prachtige en bekende eindregel. De tip is als je iemand iets verkeerds ziet doen 'zeg dat dan eerste onder twee ogen, als dat niet werkt met twee vrienden 'getuigen' erbij en als dat niet werkt, leg het dan voor aan de gemeente/gemeenschap. De slotregel (20) is 'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

Kunst tip: toegeschreven aan Fra Angelico (Italiaans schilder 1395-1455) 'Jezus onderwijst de leerlingen op de berg (Mattheus 5 Bergrede) Fresco (1436-1443).
Link statenvertaling

MATTHEUS 18:(1) 15-20
15 Als je broeder een zonde begaat
ga er heen en wijs hem terecht,
tussen jou en hem alléén;
als hij naar je wil horen
heb je je broeder teruggewonnen.

16 Als hij niet wil horen
neem er dan nog een of twee met je mee,
opdat 'bij monde van twee of drie getuigen
elk beweerd woord vaststaat' Deuteronomium 19
17 Als hij aan hen voorbij hoort, zeg het aan de vergadering;
als hij ook aan de vergadering voorbij hoort
laat hij dan voor je zijn zoals de heiden en de tollenaar.

18 Zeker is het, zeg ik u: al wat ge zult binden op de aarde
zal gebonden zijn in de hemel
en al wat ge zult losmaken op de aarde
zal losgemaakt zijn in de hemel.

19 Wéér zeg ik het u: als er twee van u op aarde
eenstemmig vragen om welke zaak ook,
zal die hun deel worden van bij mijn Vader in de hemelen.

20 Want waar twee of drie samengebracht zijn in mijn naam,
daar ben ik in hun midden!

In de Naardensebijbel vertaling zoek Mattheus & 18
In de Nieuwe Bijbelvertaling Mattheus 18:15-20

Liever luisteren?
Henk de Jong uit Soest op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
(Rooms Katholieke) Parochie Federatie Molenberg, de Verschijning van de Onbevlekte Maagd/H. Pius X, G. Bruningstraat bij2, Molenberg (gem Heerlen).Tijd: 10.00 uur, Preek: H. Kuijer. NB de parochie leest Ezechiel en Mattheus maar als 2e lezing Romeinen 13:8-10. Link Parochiemolenberg
Of ga naar www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Heilige Martinus en Bonifatius en Gezellen Parochie Dokkum op september 2005 over Romeinen 13: 8-10 en Mattheüs 18: 15-20. Link heiligbonifatius preken

Op You Tube: Met de tekst in het engels, een animatie 'Matthew 18 Conflict Resolution Animation from www.icorvi.org (5m19) Link youtube 

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een psalmgedeelte als gebed en wel het laatste couplet van psalm 119.

PSALM 119: 169-176 Appropinquet deprecatio.
169 Zij nadere, mijn jammerklacht, tot uw áanschijn, o ÉNE;
schenk mij ínzicht, náar uw wóord.
170 Zij kome, mijn sméking, voor uw áanschijn;
zoals gij hebt tóegezégd: ontrúk mij!
171 Zingen zullen mijn lippen uw lóf uitbúndig,
als gíj mij uw ínzettingen léert.
172 Zo zal mijn tong op uw tóezegging ántwoorden,
want geréchtigheid zijn al úw gebóden.
173 Zij uw hánd daar om mij te hélpen,
nu ik voor uw órders héb gekózen.
174 Zeer diep verlang ik, o ENE, náar uw héil,
uw Wét is míjn verkwíkking.
175 Zal mijn ziel léven, zij zal u lóven,
uw réchtsregels zúllen mij hélpen!
176 Zo ik verdwaald ben, als een schaap verloren,
zóek dan uw díenaar,
want uw geboden zál ik nóoit vergéten!

In de Naardensebijbelvertaling zoek psalmen 119
Onderaan de psalm (hier 112) de tekst in Engels en Latijn: missionstclare

VOLGENDE WEEK
11 september 2011, 13e van de zomer, 12e na Trinitatis

Exodus 32:7-14
Psalm 103:8-12
(Romeinen 14:5b-12)
Matteüs 18:21-35
Tussentijds 82

Geen opmerkingen:

Een reactie posten