dinsdag 18 juni 2013

23 juni 2013, 3e zondag na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
23 juni 2013 is de 3e zondag na Drie-eenheid. We gaan de zomer periode in waarbij kerken soms afwijken van het leesrooster, hun diensten combineren met andere nabij gelegen kerken of de frequentie halveren. Op populaire vakantieplekken worden de diensten soms juist verdubbeld, bijvoorbeeld op (Oost) Terschelling waar de Protestantse kerken vakantiegangers elke week welkom heten in Hoorn en Midland . Meer op: Kerkenopterschelling

Kunst tip: Sint Janskerk in Hoorn op Terschelling De St. Johanneskerk of St. Janskerk van Hoorn is een Middeleeuwse kerk en het oudste monument van Terschelling. In 1230 werd op deze plek een kapel gebouwd. In 1963 startte een grondige restauratie dien in 1969 afgerond werd. Meer op: Kerkenopterschelling/beknopte-historie-van-beide-kerken Link Kerkenopterschelling/kerk-hoorn-koor


De Bach cantate “Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185), Ein ungefärbt Gemüte; (BWV 24) en “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177). De teksten horen bij Lucas 6: 36-42; de Bergrede: wees barmharig en oordeel niet. Dat lezen wij niet, wij zijn al bij Lucas 8.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) een historische opname uit 1951 van de complete aria Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185) uitgevoerd door Claire Fassbender-Luz: sopraan, Hetty Plümacher: mezzo sopraan/alt, Werner Hohman: bariton, Bruno Muller: bas, de Schwäbischer Singkreis, het Bach-orchester Stuttgart en dirigent Hans Grischkat (18m91). Link youtube

of 17juli11 naar een piano prelude van Bach's BWV 177 gearrangeerd door Busoni, gespeeld door de beroemde pianist Vladimir Horowitz (1903-1989). Zwart-wit beeld, zonder datum plaats of datum (2m55).

Of op 27juni2010 naar “Ein ungefärbt Gemüte” (BWV 24) door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (3m19).

Concert tip
zo23juni13 om 16uur in de Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 (Centrum), Den Haag. Vocaal ensemble Cappella Stella Maris met semi-professionele en geschoolde amateurzangers onder leiding van Mikae Natsuyama. Repertoire: Middeleeuwse en Renaissance muziek. Op dit zomerconcert brengen zij motetten van Palestrina, Josquin, Obrecht, Guerrero en Byrd voor sopraan, alt, tenor en bas. Kaarten 15 Euro. Kaarten bestellen bij capellamaris@gmail.com Meer op cappellastellamaris


TEKSTEN
Het thema deze week knalt er niet uit. In Jesaja lezen we over het opstandige volk dat zijn eigen ingevingen volgt, maar verzucht God in r1: ... al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. En hij blijft positief: 'Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
De psalm is een lofpsalm voor gebruik tijdens de tempeldienst. De trouw van God aan zijn volk wordt geprezen: r9 Trouw omhult u als een mantel.
In de brief van Paulus aan de Galaten een van zijn centrale thema's: ook niet-Joden kunnen door Christen te worden tot het door God uitverkoren volk gaan behoren.
In Lucas 8 Het is het verhaal van een bezeten man wiens demonen Jezus uitdrijft en die daarna aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand zit. Als Jezus in de boot stapt om terug te gaan vraagt r38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, (vroeg) hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij (Jezus) stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
Galaten 3:26-29
Lucas 8:26-39

Tussentijds 196
In de ongerept morgen
uit het duister naar het licht
is de toekomst nog verborgen
onbekend uw aangezicht


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament, en maakt deel uit van de Thora de Joodse Bijbel. Er wordt veel uit gelezen in de kerken. Eigenlijk zijn er 3 Jesaja's de boekrollen werden nl geschreven tussen 750 tot 500 voor Chr. De boekrol waaruit wij deze week lezen is de een na laatste en de boekrollen 56-66 zijn van een groep profeten 'in de geest van Jesaja'. Ze kwamen tot stand in de tijd na de terugkeer uit de Babylonische_ballingschap, dus na 538 voor Chr.

We lezen een stukje dat als toelichtende titel door de bijbelvertalers De HEER zal goed én kwaad vergelden heeft meegekregen. De profeet/de Heer verzucht in r2 dat het volk opstandig is, op de verkeerde weg, zijn eigen ingevingen volgt. Mooi vind ik r1al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden.
En onze een na laatste regel 'Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’

Kunst tip: Een miniatuur op perkament uit het Duitse Gebedenboek van St Elizabeth van Hongarije (circa 1220). Afgebeeld zijn de Annunciatie en de geboorte van Christus met de profeten Jesaja (onder links met naam in een label) en Amos. De stijl is beïnvloed door de Byzantijnse kunst en het boek behoorde later aan Sophie, Prinses van Bavaria. Link WGA.hu/zgothic 1200

JESAJA 65:1-9
De HEER zal goed én kwaad vergelden
1 Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,*
toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
2 Heel de dag sta ik met uitgestoken handen
tegenover een opstandig volk,
dat op de verkeerde weg is
en zijn eigen ingevingen volgt.
3 Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw:
ze ontsteken offers in tuinen
en branden wierook op branders van aardewerk,
4 ze zitten in graven
en slapen op geheime plaatsen,
ze eten vlees van zwijnen,
hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
5 Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij,
want wij zijn te heilig voor u.’
Ze prikkelen mij als rook in mijn neus,
ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt.
6 Hier voor mij ligt wat er geschreven staat;
ik zal niet rusten** tot ik alles heb vergolden.
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen
7 en die van je voorouders erbij – zegt de HEER;
ook zij hebben wierook gebrand op de bergen
en mij gehoond op de heuvels.
Ik heb hun loon van tevoren bepaald,
ze krijgen het allemaal terug.

8 Dit zegt de HEER:
Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:
Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen,
ik zal niet alles vernietigen.
9 Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen,
uit Juda een erfgenaam van mijn bergland;
mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen,
mijn dienaren zullen zich daar vestigen.
* Volgens een Qumran-handschrift en de oudste vertalingen. MT: ‘wordt dit volk niet bij mijn naam genoemd’. ** vertaling onzeker
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV Jesaja65

Liever luisteren?
Magdaleen van der Bijl, lerares (dus kan heel goed voorlezen) op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Tweestromenland protestantsekerk Martinuskerk, Schoolstraat 5, Zwartewaal. Tijd 9.30 uur, voorganger ds. A.J. Baan-Slot. Lucas 8:26-39; Stemmen: Jezus ontmoet een man die in de macht is van demonen. Maar Jezus is sterker dan kwade machten: Hij bevrijdt de man, de demonen verdwijnen in het water. Link Tweestromenland/bij_de_diensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Hans Katerberg voor de Jakobuskerk in Rolde op 5nov12 over Jesaja 65 en Mattheus 21:1-13. Het valt niemand gemakkelijk, of je nu heel erg gelovig bent of eigenlijk niet zo gelovig, het valt niemand gemakkelijk om te blijven hopen op een feest dat maar niet wil komen. Zoals de Spreukendichter zegt: een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Link Rolderkerk

Op Vimeo: in het Engels preek(deel) door Jerry Wirtley. over Jesaja 65:1-9, Psalm 22:18-27, Galatians 3:23-29 en Luke 8:26-39 op 20 Juni 2010 in de First English Evangelical Lutheran Church, Los Angeles, california VS. (15m) Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week uit psalm 89 regel 1-9. In het Latijn heet de psalm Misericordias Domini net zoals psalm 33 en de 3e zondag voor Pasen (2e zondag van de 40dagentijd).

Het is lofpsalm voor gebruik tijdens de tempeldienst. De 9e regel luidt Trouw omhult u als een mantel. God is trouw in de Statenvertaling uit 1637 staat ende uwe getrouwicheyt is rontom u. De Heer is trouw aan zijn vaak ontrouwe volk, een van de centrale boodschappen van de Bijbel.

Kunst tip: Wolfgang Amadeus Mozart componeerde zijn KV222 naar psalm 89. Hier uitgevoerd door het Rias Chamber Chorus, het Berlin Radio Symphony Orchestra onder leiding van Marcus Creed Conductor. Van de CD LaserLight 15883 uit 1990 (6m20). Link youtube

Kennis tip: Etan was geen zoon van Ezra maar van Zerach uit Juda. Psalm 88 is van zijn broer, Heman de Ezrachiet. Er waren vijf broers, die bijzondere musici waren. Zij waren geen zangers, maar componisten van liederen die door de Levieten in de tempel gezongen werden."De zonen van Zerach: Zimri, Etan, Heman, Kalkol en Dera, tezamen vijf." (1 Kronieken 2:6) … Wie ziet, dat de letters Z-R-CH zowel in Ezrachiet als in Zerach voorkomen, realiseert zich, dat de zoon van Zerach een Ezrachiet genoemd kan worden. Bron: de preek hetlichtdeslevens

PSALM
Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.
2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

6 HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw.
7 Want wie daar boven kan de HEER evenaren,
wie van de goden zich meten met de HEER,
8 met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,
gevreesd bij allen die hem omringen?
9 HEER, God van de hemelse machten,
HEER, wie is zo sterk als u?
Trouw omhult u als een mantel.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV Psalm 89

Liever luisteren?
Mady Riko, lerares (kan dus heel mooi voorlezen) op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Artikel van ds. H.G. Koekkoek van de Baptisten gemeente in Alphen aan de Rijn een voorzitter d=van de St Licht des levens. Op de website van hetlichtdeslevens Link hetlichtdeslevens psalm 89

Op You Tube: Lied naar psalm 89 gezongen tijdens de begrafenis van frère Roger, de oprichter en prior van het (protestanste) klooster Taizé in Frankrijk. Compositie van Jacques Berthier (3m28). Link youtube


Paulus brief aan de Galaten
Paulus brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan deze gemeente van niet-joden/voormalige heidenen in Centraal Turkije, eigenlijk Centraal-Anatolië. De Galaten stamden af van de Kelten die in de 3e eeuw v. Chr. onder leiding van Brennus Macedonië binnenvielen. In 25 v.Chr. werd Galatië, ingelijfd bij het Imperium Romanum, als onderdeel van de aan Augustus toegekende provincia Galatia. Paulus kwam volgens het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus naar Galatia om daar te vertellen over het leven van Christus. In zowel Handelingen, Timotheüs 2 en de Galaten wordt hiernaar verwezen. Bron: Wikipedia/Galatie

We slaan een stukje over na vorige week en lezen slechts 3 regels. In de regels een van de centrale thema's van deze brief van Paulus ook niet-Joden kunnen door Christen te worden tot het door God uitverkoren volk gaan behoren: r26 door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. R27 ….door de doop één met Christus ... geworden... r28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Kunst tip: Miniatuur bij Paulus brief aan de Galaten in een Franse Bijbel, omgeving Parijs, circa 1297-1320. In 1764 gekocht door G. Meerman (gest. 1771) geerfd door zijn zoon J. Meerman (gest. 1815) en in 1824 verworven door W.H.J. van Westreenen. Nu in het Meermanno Westreenianum/Koninklijke Bibliotheek Den Haag. cat nr 10e32 434recto. Link mmw 10e32 434r

Lees tip: niet direct gelinkt aan de brief van Paulus wel aan theologische onenigheid de Jakobsladder van Maarten 't Hart (1986). Halverwege ben ik bijna afgehaakt want Hendrikje en Job's lot waren wel erg erg. Toch uitgelezen, het einde maakt erg veel goed. De titel is heel treffend. Een aanrader ook aan fietsers vanwege de herkenbaar beschreven fiets- en wandeltochten langs de Nwe waterweg en door het Westland.

Paulus Brief aan de Galaten 3:26-29
(Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht,) 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
St. Gertrudiskerk, Grote Markt, Bergen op Zoom. Tijd 11:00 uur, celebrant nb. Liturgieviering op de zondag van de Maria-Ommegang met het HMR Gemengd Koor. NB Alleen Galaten 3:26-29 verder Katholiek leesrooster. Link Aangenaambergenopzoom/Liturgieviering-st-Gertrudiskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van kandidaat W.H. Hoorn voor de Hersteld Hervormde Kerk in Driebruggen op 4nov12 over Galaten 3:26-29. Met de hulp des Heeren en indachtig de werking van de Heilige Geest zullen wij vanmorgen nader ingaan op Galaten 3, vers 24-26. Link preekaantekeningen/kand-w-h-hoorn

Op You Tube: In het Engels, preek van een uur over r29 Abrahams zaad door TheTribeOfJudahTeach (63m) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matheus 8:28-34 en Lucas 5:1-20. Het is het verhaal van de man uit het gebied van de Gerasenen die bezeten is en waar Jezus zijn demonen uitdrijft. En zelfs medelijden met hen heeft: de demonen r31 smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk.

Kunst tip: de Duiveluitdrijving in r27-33 door Lennaart Allan (Santpoort 1967) de bezetene bij de Gerasenen Allan studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Wackers Academie in Amsterdam, bij onder meerdere Kurt Loeb en Onno Boerwinkel. Lennaart Allan neemt vaak bijbelse of mythologische motieven als uitgangspunt. Tekst Onno Boers/ Foto Pancras van der Vlist. Link LennaartAllan bezetene te Gerasenen
Meer werk van Lennaart op Hellingx/kunstenaars

Kunst tip: De heling van de Gadarene (Gerasene) demonen. Het bootje en de wilde varkens in de zee/het meer van Galilea. T'oros Roslin Gospels (Evangelies), Walters Manuscript W.539, fol. 41V Met veel verhalen uit de Bijbel verbeeld. De Walters Art Museum manuscripten collectie staat op Flickr met toelichting onderaan of op the digitalwalters.org. T’oros Roslin is de illustrator, dus bij uitzondering bij naam bekend en beroemd, hij had ook assistentie. Gemaakt in 1262 in het scriptorium (schrijf/kopieer atelier) van Hromkla in Armenië, Cilicia tjdens de regering van Keizer Constantijn I (1221-1267). In het uitgebreide colofon (fol. 406v) staat dat T’oros het manuscript maakte onder toezicht van de neef van de keizer een priester die ook T’oros heet. Link Flickr/set-72157632753630202 

of een gevelsteen in Amsterdam van de Evangelist Lucas: De steen uit een serie van vier evangelisten was na afbraak van Utrechtsedwarsstraat 64
op de werf van Monumentenzorg terechtgekomen en daar "weggeraakt".
In 2001 kon de VVAG het terugkopen van een particulier in Zeeland. Meer gevelstenen op:
Flickr/vvag Nb er is een set heiligen en evangelisten. Link Flick

Kennis tip: het gebied van de Gerasenen op Bijbelseplaatsen/Gerasa: “Vanuit Kapernaum vaart Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de zee van Tiberias. Dat is geen vakantietrip, of gezellig uitje!  De overkant is de onveilige kant van het leven. In Kapernaum voelen de discipelen  zich thuis.  Daar is het veilig,Daar is de synagoge, daar woont de Meester.  Maar de overkant: dat is heidens gebied.  Daar wonen de Gerasenen. Die Grieks sprekende bewoners moeten helmaal niets hebben van Israel en de God van Israel. Het land van de Gerasenen telde 10 steden en die tien steden hadden met elkaar verbond gesloten tegen Israel”. 


LUCAS 8:26-39
Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
Saskia en Esther van Amerongen uit Amerongen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Roden, Tijd 9.30 uur Catharinakerk, brink2, Roden. Voorganger: ds. A.B. Elbert. organist: Erwin Wiersinga. Vanmorgen lezen we uit het Oude Testament Jesaja 65: 1-9. Boven dit hoofdstuk staat: de Heer zal goed en kwaad vergelden. Uit het evangelie lezen we Lucas 7:11-17. Hierin verlost Jezus een bezeten man van een onreine geest. Tijd 19uur Jacobskerk, Hoofdstraat 25, Roderwolde. Deze avond is er een zangdienst, verzorgd door Lykle en Jan de Boer. Link pkn-roden. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dick van Zijll Langhout voor de Apostel Thomaskerk in Enschede op
op 24juni07 over Lucas en Jesaja 65 van Zijll Langhout noemt het overgaan van de demonen in de varkens een ''Wonderlijke trek in het verhaal – zowel die zwijnen (hoewel misschien niet voor joodse oren), als dat onderhandelen van de demonen – maar het helpt hen niets: ze verdwijnen in de diepte, over de rand'' Link ATKenschede

Video: in het Engels, het verhaal van vandaag op lokatie verteld door Pastor Mark Driscoll en daarna de preek in de kerk upload 27Juni10 (1u1m) Link Marshill


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer geen gebed zo maar 3 oneliners van ds Reinier van den Berg op zijn website Bijbelseplaatsen.nl

(8) God is een Arm om je schouder en een Kus op je voorhoofd
(22) God is de God van werkwoorden, een God die hartgrondig liefheeft, troost en toornt
(68) Tijdgenoten, landgenoten, plaatsgenoten, bondgenoten, reisgenoten, hebt u echt genoten?

VOLGENDE WEEK
30 juni 2013, 2e van de zomer

1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
(Galaten 5:1 en 13-25)
Lucas 9:51-62
Gezang 489

nb 24 juni is het feest van de geboorte Johannes de Doper Johannes Sebastian Bach schreef er 3 cantates voor 'Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe' (BWV 167), 'Christ unser Herr zum Jordan kam' (Koraalcantate BWV 7) en 'Freue dich, erlöste Schar' (BWV 30; deel voor en na preek)

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten