maandag 24 juni 2013

30 juni 2013, 4e zondag na Drie-eenheid

PERIODE
30 juni 2013 is de 4e zondag na Drie-eenheid en de wordt de Feestdag van de Heilige Petrus & Paulus gevierd (officieel 29juni13) Op dit hoogfeest herdenkt de Rooms Kathollieke kerk de marteldood van de apostelen. Meer op Wikipedia/Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus

In de zomer periode wordt het vaak wat rustiger in de kerken, diensten worden gecombineerd met andere -nabij gelegen- kerken of de frequentie wordt gehalveerd. Soms wijken kerken in de zomerperiode af van het leesrooster. Maar er zijn kerken die juist in de zomer hun deuren openen. In Utrecht bijvoorbeeld waar de Dom kerk elke dag open is en in de zomer
kerkenkijkeninUtrecht plaatsvindt.

In het Utrecht centrum bevond zich een kruis van kerken met de Bischoppelijke Domkerk als kruispunt. Van de 4 kapittelkerken zijn alleen de Janskerk en de Pieterskerk over; de Paulusabdij en de Mariakerk zijn vrijwel geheel verdwenen. Voor het gewone volk waren er (middeleeuwse) parochiekerken: de Buur-, Nicolaï-, Jacobi- en Geertekerk. Van de grote kloosterkerken is alleen de St. Catharina over. (naast het Catharijne Museum voor de geschiedenis van het Christendom in Nederland. De kapel van het Agnietenklooster is onderdeel Centraal Museum en de kapel van het St. Ursulaklooster is nu de Lutherse Kerk. Na de Reformatie (1580) werden de Utrechtse kerken voor de protestantse eredienst gebruikt of ze kregen een niet-kerkelijke functie. In d e18e Eeuw en 19e eeuw werden nieuwe kerken gebouwd door de Doopsgezinden en (oud) Katholieken (St gertrudis kathedraal, St. Augustinus en de St. Willibrord).

Er is wandeling uitgezet om de kerken te bezoeken die eindigt bij de Domkerk. De Pelgrimspas (pdf 19pag). NB Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. Meer op: kerkenkijken

Kunst tip: St Willibrorduskerk, typisch Utrechtse neogotische kerk gebouwd in 1875-1877 naar ontwerp van architect Alfred Tepe. Sober exterieur en zeer uitgebreid en kleurrijk gedecoreerd interieur. Verschillende kunstenaars van het St. Bernulphusgilde werkten samen en creëerden een zogenaamd Gesamtkunstwerk, een samenhangend geheel van verschillende kunstvormen. Vrijwel de gehele kerk is beschilderd. Het belangrijkste deel van de kerk, het koor, is het meest uitgebreid gedecoreerd. Centraal staat de symboliek van het Heilig Sacrament.Naast religieuze thema’s zijn er ook veel symbolische en decoratieve vormen en figuren weergegeven. Deze kleurrijke schilderingen vormen een eenheid met de verschillende andere onderdelen van de kerk, waaronder de houtsnijwerken en glas-in-loodramen waarin het leven van St. Willibrord wordt afgebeeld. Bron:Kerkenkijken/St Willibrodus Foto StWillibrordus Kijk letterlijk rond in de kerk kerkenkijken/panorama


De Bach cantate voor deze zondag “Wer nun den lieben Gott läßt walten” (Koraalcantate BWV 93), “Siehe, ich will viel Fischer aussenden” (BWV 88) en In alle meinen Taten” (Koraalcantate BWV 97) De teksten horen bij Lucas 5: 1-11; de wonderbare visvangst, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 3e stukje, de aria van de tenor uit cantate BWV 88 "Siehe, ich will viel Fischer aussenden" uitgevoerd door Andreas Weller, de J.S. Bach Stichting van St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (3m47). Link youtube

Of kijk op 24juli11 naar JS Bach cantate BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' Couplet 1,4,en 7, Georg Neumark (4m08)


Concert tip
zo30juni13 om 10.30 uur in de Kloosterkerk, Hoek Nwe Parkstraat, Lange Voorhout en Kneuterdijk, Den Haag JS Bach cantate BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' door Jos Vermunt en het Residentie Bachensembles. Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Omdat er van Jos Vermunt over deze cantate geen bespreking is, een door John Ellito Gardiner op: johanbachcantate/93-wer-nur-der-lieben-gott-lasst-walten
zo30juni13 op 19uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Noordeinde 4, Delft. Vespercantatedienst met Wer nun den lieben Gott läßt walten” (Koraalcantate BWV 93) Voorganger: Renske Oldenboom, organist: Bas de Vroome, dirigent: Mark Tempelaars. (Toegang gratis). Link ELGDelft/Zondagsbrieven (pdf)


TEKSTEN
Het thema deze week is geroepen worden, in 1 Koningen roept Elia de ploegende Elisa door zijn profetenmantel over hem heen te gooien. Hij slacht de ossen, groet zijn ouders en gaat mee. In Lucas heeft Jezus haast zijn ploegers moeten meteen meekomen: r62 ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
De psalm is een stil gebed om behoud van David die eerst andere goden heeft vereerd. In zijn brief aan de Galaten verkondigt Paulus de Galaten dat zij geroepen zijn om vrij te zijn en/maar zich moeten laten leiden door de Geest die boven de wet staat. Want de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
Galaten 5:1 en 13-25
Lucas 9:51-62
Gezang 489
Naar Lucas 9:58 het 3e couplet:
De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen
maar wie is onze weg?
Liedboek voor de Kerken 1973


1 KONINGEN
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Niet alleen de Koningen Salomo en zijn opvolgers komen aan bod, ook de grote profeten Elia en Elisa. Elia wordt zelfs vervolgd door koning Achab (opgehitst door Jezebel)

Na een stukje uit de groep profeten in de geest van Jesaja vorige week deze keer weer de profeet Elia en zijn leerling Elisa. We lezen over hun eerste ontmoeting.

In r19 gooit Elia zijn mantel over Elisa heen. Met dat gebaard heeft hij hem tot zijn opvolger gemaakt. Elisa zal Elia volgen net als de ploegers die Jezus willen volgen (of aarzelen) in Lucas 9 wat we deze week ook lezen. Maar Elisa gaat wel 'afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ ... ’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

Kunst tip: De hemelvaart van Elia met links Elisa en de mantel uit r19. Hiermee werd Elisa weer Elia's opvolger. Meer hierover onder de preek in het boek van Hugo Bouter over Elia en Elisa. In een Noord-West Frans (Klooster van St. Bertin ?) manuscript uit circa 1200 met toegevogede teksten circa 1290-1300. Nu in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag KB, 76 F 5 folio 8recto 1A (linksboven). Link Flickr/faves-e-codices of Meermanno

1 Koningen 19:19-21
Elia op de Horeb (de berg van God)
19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Link naar complete tekst NBV 1 Koningen 19

Liever luisteren?
Liesbeth Dollekamp uit Haarlem, Oud-onderwijzeres op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Hofkerk, Diepenheimseweg 2, Goor. Tijd: 10uur, voorganger Ds W. De jong Het thema van de verhalen van deze morgen is het op weg gaan. In het eerste Koningenboek lezen we hoe de profeet Elia zijn taak overdraagt aan Elisa en in Lucas lezen we hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem om zijn missie te vervullen en mensen vraagt hem daarin te volgen. Op weg zijn, op weg zijn in je leven, op weg zijn naar je bestemming. En waardoor laat je je daarin leiden? Kijk je voortdurend achterom of kijk je vooruit? Link HofkerkGoor (pdf kerkblad) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. Of in de RK Sintmaartentrinitas in Voorburg (pdf)

Preek van Hugo Bouter in Oude Sporen over Elia en Elisa, twee profeten op pad, Bijbelstudies over de hemelvaart van Elia en de roeping en taak van Elisa. Link Oudesporen (pdf 40 pag) Nav de Kunst tip: pag. 11 Deze mantel speelde later trouwens nog een interessante rol bij Elia’s opneming in de hemel: het water van de Jordaan verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodra Elia respectievelijk Elisa met de mantel op het water sloegen (2 Kon. 2:8,14). De Jordaan, die eindigt in de Dode Zee, kan worden betiteld als de ‘doodsrivier’. De macht van de dood moet echter wijken voor de macht van God, die verder reikt dan de grenzen van de dood. Uiteraard moeten wij geen magische kracht aan deze mantel zelf toekennen. Hij was slechts het teken van de macht van God, waarmee Hij Zijn dienstknechten bekleedde.

Op You Tube: In het Engels Jeremy Lopez The spirit of Elijah carried a powerful anointing and mantle with it. But as we progress from glory to glory, the mantle becomes stronger because the latter house is greater than the former house. (9m53) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 16. In het Latijn heet de psalm Conserva me, Domine naar de eerste regel. De psalm is 'Een stil gebed van David'.

De psalmist, David is een bekeerling hij heeft 'goden van dit land' vereerd. Ik vind het altijd bijzonder dat in het Oude Testament de aanwezigheid van andere goden wordt genoemd, naast de enige God. Niet in positieve zin trouwens. r3 Maar tot de goden in dit land,de machten die ik vereerd heb, zeg ik: 4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’

Kunst tip: Marc Antoine Charpentier (1643-1704) Frans componist Conserva me, psaume 16. Helaas zonder de uitvoerenden, met videobeelden gekopieerd van Mezzo TV (6m40). Link youtube

PSALM 16
1 Een stil gebed van David.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.
2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
3 Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
11 U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Bron NBV op Biblia.net

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Oude Calixtus, Mattelierstraat 5, Groenlo. Tijd: 10uur, voorganger dhr. H.G.Dijkman uit Vorden en Lector: Diny Vennebekken. Bij de dienst staat: Ieder mens zal in zijn of haar leven voor bepaalde keuzes komen te staan. Dat is een gegeven van alle tijden. In de evangelielezing voor deze zondag (Lucas 9: 51-62) begint Jezus aan zijn grote reis naar Jeruzalem. Hij gaat vastberaden op weg en de lezing laat zien wat dat voor consequenties dat kan hebben: afwijzing door mensen, ontberingen. Maar Jezus heeft zijn keuze gemaakt: trouw blijven aan zijn opdracht, op weg gaan met de toekomst voor ogen: Het Koninkrijk van God. Zoals Abraham wegtrok en niet wist waar hij uit zou komen, maar met het vertrouwen dat op de weg die hij zou gaan God er zou zijn. Jezus gaat op weg en mensen willen Hem volgen, maar er zijn altijd wel zaken die voorrang moeten krijgen: afscheid nemen van familie en vrienden. Jezus volgen betekent een radicale keuze maken voor Hem. Het kan niet halfslachtig. In de geschiedenis zijn er mensen die die keuze met volle overtuiging hebben waargemaakt, zoals Franciscus van Assisi, Dietrich Bonhoeffer, Albert Schweitzer, Moeder Theresa. Jezus volgen is kiezen voor een weg die nogal wat van je vraagt, een weg waarvan je niet weet waar die eindigen zal. De psalm voor deze zondag (psalm 16) een stil gebed van David kan ons tot leidraad zijn voor die weg. Link contact Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Jos Douma van de Plantatekerk in Zwolle zonder cdatum, deel 2 van een preek over ''Hoe gaat het met je ziel?'' Het eerste deel ging over psalm 13. Link josdouma/preekhoegaathetmetjeziel

Op You Tube: psalm 16 met tekst van Huub Oosterhuis uit de CD Box laat mij maar zingen, 100 liederen van Huub Oosterhuis. (3m05) De liederen werden merendeels opgenomen door het koor van de Amsterdamse Studentenekklesia, vaak voor de gelegenheid aangevuld met zangers van overal uit het land, en meestal onder leiding van Tom Löwenthal. Sinds 'mensenheugenis' is Henri Heuvelmans bij deze opnamen de vaste pianist. Link youtube


Paulus Brief aan de Galaten 5
Paulus brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Galatië lag in Centraal Turkije nu Anatolië en was onderdeel van het Romeinse Rijk sinds 25 voor Chr. De Christenen waren heidenen, niet joden voor zij zich bekeerden.

Mooi vind ik r1 ''u bent geroepen om vrij te zijn”, maar lezen we later in r16 ''laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.'' Opvallend: r18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Revolutionair, anti-autoritair? Wellicht in r22 volgt echter: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Kunst tip: St Paulus in het zeer persoonlijke Gebedenboek van Bischop Leonhard van Laymingen van Passau (1423-1451). Een laat Middeleeuws Duits gebedenboek, circa 1440 mn gebeden naar verschillende Heiligen (vaak met de Bisschop ervoor of hun marteling) en reisgebeden. In de Flickr Walters Art Museum (W163) van de Walters Manuscripten Collectie, een prachtige collectie online gezet op Flickr in manuscripten sets verzameld. Helemaal onderaan een korte toelichting op de sets of op Thedigitalwalters/W163. Link Flickr/setLaymingen van Passau

Paulus Brief aan de Galaten 5:1 en 13-25
1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
...
Leven door de Geest 
...
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV (r1) en NBV 13-25

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel (4:12-5:12) en voorleesbijbel 5:13-25 en 6 Of ga naar downloadbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestants Rijnsburg, 9 diensten: om 9, 10.30 en 19 uur in de Immanuëlkerk, Kerkstraat 3 Rijnsburg, voorganger dhr. M.C. van Delft om 19 uur ds. M. van Duijn. Om 9.30 en 17uur Maranathakerk, Burg. Hermansstraat 40 Rijnsburg, voorganger ds. D.C. Groenendijk. Om 9.30 uur Petrakerk, Kerkstraat 32, Rijnsburg, voorganger ds. A. Meek. Om 9.30 en 17 uur Grote Kerk, Kerkplein, Boskoop, voorganger ds. J. Overeem. Om 9.30 uur De Voorhof, Noordzijde 36, Rijnsburg, voorganger ds. M. van Duijn. Of om 9:30 uur op RTV Katwijk. NB In het dagelijks Bijbelleesrooster staat Galaten op 30juni13. Link Protestantsrijnsburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand over Galaten 5 voor een gemeente in Hoofddorp over Galaten 5:21- ev upload 28juni2010. Link Hansjanroosenbrand/Preek over Galaten5 (pdf) Korte toelichting op hansjanroosenbrand

Op You Tube: Dov Avnon, Israëliër in Nederland over Galaten 5 over de voormalig joden en heidenen in Galatië (52m44) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matteüs 8:21-22 maar alleen Lucas 9:58 en 60.

Zo vlak voor zijn aangekondigde dood krijgt Jezus haast. R58 de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Mannen die hem willen volgen mogen geen afscheid nemen, zelfs hun vader niet meer begraven 62 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ want r62 ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Kunst tip: Ploegers in een veld in een Angel-Saksische kalender manuscript op vellum uit 1030. Nu in de British Library London VK, Link bbc/ploughing_calendar of Bridgemanart/Cott-Tib-B-V-f.3-Ploughing-from-a-Calendar-c.1030

LUCAS 9:51-62
Op weg naar Jeruzalem
51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55 Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56 Ze gingen verder naar een ander dorp. 57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
Link naar complete tekst NBV Lucas 9

Liever luisteren?
Voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Cees Veerman op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kerk Beusichem, Plein, Zoelmond. Tijd: 10uur, voorganger: ds. M. Boeve uit Swifterbant, Organist: J. Koedoot. Link kerkbeusichemzoelmond Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Koos van Etten, op 27 juni 2010 geplaatst op de website creator.zoho ''Jezus roept ons. Maar niet ieder van ons is op hetzelfde punt van de weg met Jezus. De een is er pas aan begonnen (zoals Else), de ander is ergens onderweg en voelt de beproeving. Hij of zij moet trouw blijven aan de roeping. Weer een ander is al dichtbij zijn of haar eindbestemming, met het perspectief van nieuw leven. Voor ieder is het belangrijk te horen wat Jezus nu vraagt en dan te kiezen om met hem de weg verder te gaan en daar trouw aan te blijven.'' Link Creator.zoho/PrekenbijhetLucasevangelie

Op You Tube: In het Engels Luke for Dummies 9:51-56 door Chris Levich van HappyJesusDay minsitry MA, USA. (4m18) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van Jos Douma in zijn preek over psalm 16:

Heer, onze Heer, u bent ons geluk en er is niemand die u te boven gaat. Dank u voor uw zorg voor onze ziel. Dank voor uw woorden die balsem zijn voor onze zielen. Dank u voor uw zorgvuldige en zorgzame herderschap in ons leven, dat u ons leidt en ons de weg wijst. Help ons allemaal om onze idolen af te zweren, voor wie we ons in honderd bochten wringen. Leer ons zelfs hun namen niet meer te willen noemen, maar alleen nog die ene kostbare naam van Jezus, in wie uw verrukkelijke glorie zichtbaar en ervaarbaar wordt. Amen.


VOLGENDE WEEK
7 juli 2013,5e zondag na Drie-eenheid

Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
(Galaten 6:1-10 en 14-18)
Lucas 10:1-20
Tussentijds 53

Contact: Reacties en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten