dinsdag 4 juni 2013

9 juni 2013, 2e zondag na drie-eenheid?

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
9 juni 2013 is de 2e zondag na Drie-eenheid of Trinitatis. We gaan nu de zomer periode in. De leesroostercommissie beschrijft in haar toelichting op de tekstenkeuze dat we de verhalen Elia, de profeet gaan lezen. De toelichting staat op pag. 13 Kindopzondag/leesrooster_2012-2013 (Pdf)

Kunst tip: Elia in de rots gevoerd door een raaf in opdracht van God. 2 ikonen op een persoonlijke website, zonder datering, locatie of kunstenaar, maar wel met uitleg en de bijbeltekstverwijzing naar 1 Koningen 17. Link benschop/elia


De Bach cantates voor deze zondag ''Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76, deel voor en na preek) “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). De teksten horen bij Lucas 14: 16-24 met de Gelijkenis van het grote feestmaal. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76) Uitgevoerd John Elliot Gardiner en het Monteverdi Choir. Met beelden van een glas in lood raam in de Old Saint Mary's Cathedral, San Francisco (engel met trompet) en de Keulse Dom. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. (3m50) Link youtube

of kijk op dit blog op 3juli11 naar “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). Zonder de uitvoerende, maar met de tekst (3m43).
Of de complete aria op 17juni12 naar Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). Ook zonder de uitvoerenden (19m).

Concert tip2
zo9juni13 om 9.30 uur in de Adventskerk, Lindelaan 49, Assen. 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76). Uitgevoerd door Daniel Rouwkema en de Asser Bach Cantategroep Link Asser Bach Cantategroep
zo9juni13 om 10.30uur Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem. “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). Uitgevoerd door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem. Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem


TEKSTEN
Het thema deze week is herboren worden, of uit de doden opgewekt. In 1 Koningen wekt Elia de zoon van zijn gastvrouw uit de doden op. In de Psalm r4 HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. In Lucas 7 wekt Jezus de zoon van de vrouw uit Naïn weer tot leven. In zijn brief aan de Galaten beschrijft Paulus zijn goddelijke openbaring en het begin van zijn leven als apostel, met ene verblijf in de woestijn net als Elia (I Koningen) en Jezus (Matheus 4:11, Marcus 1:12-13 en Lucas 4:1-13).
1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
(Galaten 1:11-24)
Lucas 7:11-17(23)
Gezang 274
5 Hij kwam de dode tegen,
men droeg de dode uit.
De dood is halverwege
door onze Heer gestuit.
Liedboek voor de Kerken 1973


1 KONINGEN 1
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Het is een combinatie van vertelkunst en geschiedenis. De boeken gaan over de koningen na Saul en David en de vroege profeten. We maken een grote sprong naar 1 Koningen 17, we zijn dan al 7 koningen verder mede door de scheuring van het rijk in Israël en Juda. We lezen een verhaal van de profeet Elia die leefde tijdens de regering van koning Achab en koningin Izebel van Israël. (8e eeuw voor Christus)

Elia wordt in 1 Koningen 17 nogal plotsklaps gepresenteerd, zonder zijn afkomst of voorgeschiedenis: als Elia, de Tsibiet uit Gilead. Hij is kennelijk aan het hof verbonden, maar niet lang meer want hij voorspelt: (Achab): ‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’ Hij vlucht de woestijn in, waar hij gevoed wordt door raaf en gaat dan naar een (heidense) weduwe die voor hem zorgt (r9). Daar wekt hij profeet Elia de zoon van zij gastvrouw weer tot leven door driemaal over hem te ademen. Het is een (door de leesroostercommissie gekozen) vooraankondiging van Jezus' opwekking van een jongen in de tekst in Lucas 7, die wij ook lezen.

Kunst tip: uit het Elia Oratorium van Felix Mendelsohn Bartoldy (1846) het koraal ''Dank sei dir Gott'' zonder de uitvoerenden met de tekst en natuurbeelden. (3m47) Link youtube

De Profeet Elia
17 Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit hem week. 18 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?’ 19 ‘Geef mij uw zoon,’ zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. 20 Toen riep hij de HEER aan en vroeg: ‘HEER, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?’ 21 Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de HEER aanroepend met de woorden: ‘HEER, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.’ 22 De HEER verhoorde Elia’s smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer. 23 Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. ‘Kijk, uw zoon leeft,’ zei hij. 24 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.’
Link naar complete tekst: NBV 1Koningen17

Liever luisteren?
Liesbeth Dollekamp, Oud-onderwijzeres uit Haarlem op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Vreeland, Kerkplein 1, Vreeland Tijd 10uur, voorganger Ds. P. Hoekstra, Dienst van schrift en tafel. De Schriftlezingen zijn 1 Koningen 17:17-24 en Lucas 7:11-17 (de opwekkingen uit de dood van de zoon van de weduwe uit Sarfat bij de profeet Elia en door Messias Jezus van de jongeman uit Nain). Spannende teksten om samen te bespreken! De diensten worden voorbesproken in de gemeente. Link pkn-vreeland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Kok ergens tussen 1930 en 1950 in zijn bundel op pag. – . Over Elia, de man Gods, 7 preken. Pag 5 onderaan ev. Het is vernederend voor Elia om door anderen gevoed te worden (de weduwe) In zijn vernedering is de vernedering van Christus en van Israël in Egypte. Link Dsrkok/prekenbundels

Op You Tube: in het Engels voorgelezen met een aparte stemmen en geanimeerd met verhalende schilderijen zonder bronvermelding helaas. van I Koningen 17:va r9 ev Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 30, in het Latijn heet de psalm Exaltabo te, Domine. Naar d ebeginregel, net als psalm 145.

Dit is een lied bij de inwijding van de tempel, hoewel daar geen woord aan gewijd wordt. Het is een loflied dat niet alleen de Heer prijst, maar ook ook zijn daden tijdens de diepste ellende van de zanger.

Kunst tip: Psalm 30, "Exaltabo te, Domine" door Stanislaw Krawczynski; dirigent, Grzegorz Frankowski; double bass, Tomasz Sobaniec, Leszek Zurek Tomasz Choloniewski, Tomasz Flammer, Tomasz Wertz, Robert Sztorc, Piotr Kania, Ryszhard Haba en Marek Burda: percussie, Irena Czubek-Davidson; harp, Joanna Solecka en Monika Plachta; piano (detail 1m) Link player/3751522

PSALM 30
1 Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.

2 Hoog wil ik u prijzen, HEER,
want u hebt mij gered
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.
3 HEER, mijn God, ik riep tot u om hulp
en u hebt mij genezen.
4 HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog,
ik daalde af in het graf,
maar u hield mij in leven.
5 Zing voor de HEER,
allen die hem trouw zijn,
loof zijn heilige naam.
6 Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we ’s avonds in,
s morgens staan we juichend op.

7 In mijn overmoed dacht ik:
Nooit zal ik wankelen.
8 HEER, u had mij lief
en ik stond als een machtige berg,
u verborg uw gelaat
en ik bezweek van angst.
9 U, HEER, roep ik aan,
u, Heer, smeek ik om genade.
10 Wat baat het u als ik sterf,
als ik afdaal in het graf?
Kan het stof u soms loven
en getuigen van uw trouw?

11 Luister, HEER, en toon uw genade,
HEER, kom mij te hulp.
12 U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen,
mij in vreugde gehuld.
13 Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen.
HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.
Link naar complete tekst NBV Psalm 30
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst:

Liever luisteren?
Marcel van der Steen van Radio Rijnmond, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Drs. Th. Palma (?) voor de Gereformeerde kerk in Hattem voor Dankdag (oogst) op 2 november 2010 over En toch, zo horen we in deze 30e psalm, en toch brengt het deze psalmist tot inkeer. Je ziet eerst een blasé leven, waaruit het loflied verdwenen leek. Maar als deze dichter inziet dat alles van God afhangt en van Hem komt, dan vindt hij God terug. Komt weer tot bidden. Link Gereformeerdekerkhattem

Op You Tube: In het Engels Alright Psalm 30 upload door Chad Rieselman, zonder toelichting zang. (4m33) Link youtube


Brief aan de Galaten
De brief van Paulus aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief vanuit de kustplaats Antiochië, dat ligt nu in Turkije, maar lag toen in de Romeinse provincie Syrië. De brief is volgens de Groot Nieuws Bijbel geschreven rond 48 na Chr. Paulus vertelt dat hij Joods is, en er naar leefde, maar dat God hem r16 zijn Zoon (in mij) te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen.

Hij benadrukt dat hij r16b geen mens om raad (heeft) gevraagd ook geen andere eerdere apostelen. Hij ging ook naar Arabia (om er een tijd in de woestijn te vertoeven, lees meer bij de Toelichting/Preek) en niet naar Jeruzalem. Pas jaren later ontmoet hij de apostelen Kefas en Jakobus, de broer van de Heer. Ik denk dat hij wil onderstrepen dat zijn openbaring van God kwam en ook later niet door mensen beïnvloed is. Zijn ommekeer wordt ook benadrukt: r23 ‘De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien.’ 24 En zij prezen God om mij.

Kunst tip: de apostel Paulus, door Bartolomeo Montagna (1450-1523) uit 1482, olieverf op (hout)paneel. Nu in het Museo Poldi Pezzoli, Milaan, Italië. Link Bartolomeo Montagna Saint_Paul

Brief aan de GALATEN 1:11-24
11 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12 – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

13 U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. 14 Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. 15 Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, 16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd 17 en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus. 18 Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. 19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. 20 God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. 21 Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. 22 De christengemeenten in Judea hadden mij nog nooit ontmoet, 23 maar iedereen had over mij horen vertellen: ‘De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien.’ 24 En zij prezen God om mij.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel. De brief aan de 1 Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kathedraal Rotterdam, Mathenesserlaan 305, Rotterdam. Tijd: 11uur, voorganger Pater Jan van Duijnhoven N.G. van Marrewijk. Lector Jos Schmitz wat zingen we op: KR/muziek Link kathedraalrotterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Toelichting op Paulus leerperiode op een zeer uitgebreide website over de Bijbel. Paulus heeft een eigen sub-hoofdstuk Paulus. Kort na zijn bekering reisde hij vanaf Damascus naar Arabië om er een tijd in de woestijn te vertoeven, de plaats waar bekende Godsmannen zoals Mozes, Elia en Johannes de Doper een belangrijk deel van hun vorming kregen. Ook Jezus moest eerst een woestijnervaring meemaken voordat Hij in het openbaar verscheen. Link Herschepping/Paulus_leerperiode

Op You Tube: in het Engels Jeff Seybold (Twin Oak Community Church, Stockton CA) over ''true christians. Living by the rules and mavericks and true believers'' (13m25). Link


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor in Lucas.

Jezus wekt drie keer iemand uit de dood op, het bekende verhaal van Lazarus (Joh 11:1-44), het dochtertje van Jaïrus (In Mattheus 9:18-26, Marcus 5:21-23 en 35-43 en in Lucas 8:40-56) en hier in Lucas 7: de jongeling, zoon van de vrouw uit Naïn.

Kunst tip: Uit een bijbel met Arabisch schrift Walters Manuscript (w952), scribent is Ilyas Basim Khuri Bazzi Rahib, een (Christen)Koptische (Egypte) monnik circa 1684. Nu in bezit van de The Walters Art Museum, Baltimore, USA. Link Jesus Raises a_widow's Son_at_Nain De bijbel staat online thedigitalwalters

(Genezing en dodenopwekking)
11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12 Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15 De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 17 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pia Wolthuis uit Heemstede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente de Wijngaard, 4 kerken, op 9juni kerkdienst Kerkplein 1, Geesteren. Tijd 9.30 uur, voorganger ds. H.W. Bouwman. Jezus laat zien wie Hij is: De Paasvorst. Een dode wordt levend. Allen worden vervuld met ontzag en loofden God: 'God heeft zich om zijn volk bekommerd'. Link pkndewijngaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Marco Luijk, gevangenispredikant voor 9 juni 2013 over 1 Koningen 17 en Lucas 7 'Jezus en Elia accepteren beiden niet wat er is gebeurd, hoe onvermijdelijk en noodlottig ook. Ze hadden er bij kunnen gaan staan en zeggen: Het is zoals het is, het komt zoals het komt. Maar dat doen ze niet! Ze komen in beweging, ze leggen zich er niet bij neer. Ze protesteren, ze gaan er tegen in. Omdat ze geloven dat het anders kan, en dat het anders moet. En dat mensen óp kunnen staan'. Link gevangenispredikant

Op You Tube: Op You Tube: in het Engels; je favoriete wonder van Jezus door Kevin Elliot A talk on Jesus and his miracle where he brought back to life the only son of a widow who lived in Nain. It's a copycat miracle which reminded the people of Elijah, Just as Jesus saved the widow from a pointless life, he can do the same for us. (19m35) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een troostgebed uit een webpagina voor rouwdiensten van dominee Flip Kroes.

Vertroost nu, o Heer, in de stilte
Het hart van ieder,
Die tot U toevlucht neemt
En verhoor elk gebed
Dat in geloof tot U wordt gericht.
(Stilte voor persoonlijk gebed)
De God des vredes,
Die ons geroepen heeft tot Zijn heerlijkheid,
Vertrooste ons hart
En beware ons voor het Koninkrijk van Zijn Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.


VOLGENDE WEEK
16 juni 2013, 3e zondag na Drie-eenheid

Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100 (Psalm 32)
(Galaten 2:11-21)
Lucas 7:36-8,3
Tussentijds 48


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten