woensdag 4 september 2013

8 september 2013, 15e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

PERIODE
8 september 2013 is de 15e zondag na Drie-eenheid in de Protestantse telling. De (protestante) Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Er wordt wel 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''.

Startzondagen
Nu de scholen in het Noorden weer zijn begonnen beginnen ook de kerken weer, vaak met een feestelijke startzondag. De kerken heten iedereen welkom, organiseren speciale activiteiten en laten zien wat er komend kerkseizoen allemaa buiten de vierignen wordt aangeboden. Bijvoorbeeld in Barendrecht (meerdere gemeenten), GKV-Nijverdal, in de Goedeherderkerk en de Oosterkerk in Hoogeveen en de Ambrosiuskerk in Waalwijk. Google op de datum, startzondag en woonplaats voor meer hits.


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138), “Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99 II) Tot slot “Jauchzet Gott in allen Landen” (BWV 51). De teksten horen bij Mattheüs:24-24 regel uit de Bergrede, die lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 98, 99, 100 en 101 en 102 door , Er zijn 3 cantes met deze titel: ook 98 en 100 hebben dezelfde titel. Onze 99 (II) is de oudste en uit 1724. De koraaltekst is dezelfde de coupletten verschillen. Nb 100 begint met 4 keer het koraal door koor, alte en tenor, sopraan en bass). Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra. (1u40m) met de onderdeeltitel, zo zijn verschillen makkelijk te zien. Tekst: Cantatas99 Cantatebespreking door eduardvanhengelBWV99 Link youtube

Of kijk op dit blog op 16sept12 naar J.S. Bach (1685-1750). La Petite Bande zingt het koor van “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138) Uitgevoerd door Sigiswald Kuijken: dirigent, Gerlinde Sämann: sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber: tenor en Jan Van der Crabben: bas (4m36).

Of kijk op dit blog op 11sept2011 naar J.S. Bach Cantate (BWV 51) "Jauchzet Gott in allen Landen", de aria door Luca Popp, sopraan (1939-1993), Carole Dawn-Reinhart, trompet en het Amsterdams Kamerorkest gedirigeerd door Marinus Voorberg. Opname in 1980 (17m52). Cantatebespreking door Eduard van den Hengel: eduardvh/BWV51 en door Dick Wursten met vertaling van de tekst: dick.wursten/bwv51

Of kijk op dit blog op 12sept10 naar J.S. Bach "Was Gott tut, das ist wohlgetan" III Cantata BWV 100 Cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. (7min, 1van3)

Concert tips
zo8sept13 in de Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6-8 in A'dam. Om 12.30 uur in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A in Amstelveen om 17uur en in de W.de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, A'dam om 20uur. Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138) en BWV 235 Kyrie en Gloria'' uit de Grosse Messe in G-Moll ” uitgevoerd door Paulien Kostense en Bach Ensemble Amsterdam Link Bach Ensemble Amsterdam en (BWV's)

TEKSTEN
Deze week gaan de teksten over wetten en regels. Letterlijk maar ook overdrachtelijk. Het verschil tussen de wetskenners en -doeners en de wettelozen. En de ver/geschillen tussen hen...

In Deuteronomium 30 het (levens)belang van de wetten en de regels. De keuze tussen zegen en vloek (Deut 30:1) of in ons stukje r15 de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Hoe? Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER. In de 1e Psalm ook lof voor de regels en de wetten r1 Gelukkig de mens die … r2 vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.... en waarschuwend: r4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
 
In zijn brief aan Filemon, een vooraanstaans Christen in Kolosse, vraagt Paulus om een gunst voor Onesimus, een (Filemon's?) bekeerde voormalige -wegelopen?- slaaf r10 11 Hij was u destijds niet van nut*; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13 en ik hem graag bij me gehouden had. * Zijn naam betekent nuttig niet ongebruikelijk voor slaven.
In Lucas 14 de bekende woorden: Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen door God lief te hebben.

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1 Beatus vir
(Filemon 1-20)
Lucas 14:25-33
Gezang 104

1 Al wie het woord zal horen
en doet het daarna niet
is als een mens die ziet
het eigen aangeboren gelaat
zo 't in de spiegel staat.
Liedboek voor de Kerken 1973


Deuteronomium
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels (uit Exodus) nogmaals, deutero betekent letterlijk tweede.
We slaan en paar boekrollen over en lezen deze week over precies over het (levens)belang van de wetten en de regels. Mozes zelf legt de regels nog een keer uit, die hij ze vandaag (weer) gegeven heeft' voor zijn einde nadert (Deut 32:44 ev).
Het gaat om de keuze tussen zegen en vloek (Deut 30:1) of bij onze regels voor deze week r15 de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. En natuurlijk de oproep r19 … Kies voor het leven... Hoe? Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.

To read, like or share: livehappy.com Link Flickr.com/lightbox

Deuteronomium 30
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn.
19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’
Link naar complete tekst: Biblija.net/NBV Deut30

Liever luisteren?
Eva Pieterse op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Didam, Torenstraat 10, Didam. Tijd 10uur, Dienst van Schrift en Tafel kringviering, voorganger mw. ds. A.U. Melzer Lezingen: Deuteronomium 30:15-20; Lucas 14:25-33. Mozes kijkt aan het einde van zijn leven terug. In een lange afscheidsrede spreekt hij iedereen toe. Aan het einde komt hij kernachtig tot de volgende woorden van wijsheid: ‘Ik roep vandaag hemel en aarde tot getuige …’ en hij houdt het volk de keuze voor tussen leven en dood, zegen en vloek. ‘Kies dan het leven …’ God geeft ons de keuze, de mogelijkheid om te kiezen. Mozes gaat op alle mogelijkheden uitgebreid in, maar geeft dan één stemadvies! De keuze voor het leven heeft duidelijk de voorkeur bij God – voor de mensen zelf, voor de naaste, voor de aarde, voor iedereen zal dat een zegen zijn. Wat is dan de keuze in ons doen en laten juist in deze tijd, nu in ons eigen leven!? Wat schept leven en wat doet leven (bijv. gezondheid) teniet? Goed om daar een uur over na te denken. Link pkn-didam
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Vreugdenhil voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lelystad, de Pauwenburg in een serie over Deuteronomium. Samenvatting 30:15-21: Nu komt het ana op kiezen – kies het! De HEER vraagt echt een keus. Het gaat om leven of dood. Blijf kiezen. Kies het leven! Link (preek open als doc) Pauwenburg

Op You Tube: preek van André Piet, 'alverzoener' (45min) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 1, in het Latijn heet de psalm Beatus vir naar de eerste regel: gelukkig, gezegend is de man/mens. Net als psalm 112, onze psalm van 2 weken geleden.

Ook hier de wetten en de regels 21 Gelukkig de mens die … r2 vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.... 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, …. 6 de weg van de wettelozen loopt dood.

Foto Naar r3 Mangrove bomen in West-Maleisië De mangrove komt alleen voor in tropische gebieden met een getij. Hierdoor worden deze gebieden regelmatig overspoeld en is de grond zout. Mangroven komen voor in rivierdelta's en langs de kust. Mangrovebossen kunnen zich overal vestigen langs lage en vlakke tropische kusten met warm zeewater en een niet te sterke golfslag. Wikipedia: Mangrove Op de website van justlifeshop organic shop die 1% van haar winst aan goede doelen geeft als deel van dewereldwijde 1%CLUB die slechts 1% van je geld of tijd vraagt. In Nederland: onepercentclub Link Justlifeshop/mangrove-wetland

Kunst tip: Adriaen Pietersz. van de Venne (Delft 1587/1589–1662 DH): De zielenvisserij (1614) met uitleg op Bijbelencultuur.nl/psalmen/getijden klik op 5e van boven biddende man in water) Nu in het Rijskmuseum Amsterdam. Link DezielenvisserijAdriaenPietersz.vandeVenne

PSALM 1
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.
In de Nieuwe Bijbelvertaling Link Psalm 1

Liever luisteren?
Haaije Feenstra, directeur van de Protestantse Kerk in Nederland / KerkinActie op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden: google uw woonplaats en psalm 1, 8 september 2013.

Preek van Alain Verheij, doet Hebrew Bible Studies in Leiden. Op blog vreemdgeluid Soms kan een mens cynisch worden van de Bijbel. Als we iets te zwart-witte tegenstellingen lezen. “Met goede mensen gaat het goed, met slechte mensen gaat het slecht.” Zoals in psalm 1. Link Vreemdgeluid/preek-psalm-1

Op You Tube: Psalm 1 uitgevoerd door het Chr. Krimpens Mannenkoor o.l.v. Hans van Blijderveen. Het verzoeklied werd uitgevoerd tijdens een Nederland Zingt op Zondag aflevering in nov 2012 op verzoek van gast Eelco Fortuijn. (2m47) Link youtube


Brief aan FILEMON
De brief van Paulus aan Filemon (in Kolosse) is het 18e boek van het Nieuwe Testament. Dat de brief van Paulus is wordt nadrukkelijk gezegd in de 1e regel. Maar hij is ook voor Apfia en Archippus, respectievelijk onze zuster (in overdrachtelijke Chritelijke zin) en onze medestrijder.

Geschreven tijdens een van Paulus gevangenschappen (r9, 10 en 13), maar denkt men dat de brief geschreven is in de laatste jaren van Paulus leven, rond 55 of 60 na Chr. Het is de kortste brief van Paulus en het Nieuwe Testament (NT). NB Hoe korter de brieven, hoe verder achteraan in het NT wel de brief aan de Hebreen weer veel langer is.

Paulus vraagt -nogal dwingend- om een gunst voor Onesimus, een bekeerde voormalige slaaf r10 ev die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 11 Hij was u destijds niet van nut*; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13 en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. * Zijn naam betekent nuttig niet ongebruikelijk voor slaven. Bron: Wikipedia/BriefvanPaulusaanFilemon Volgens de Groot Nieuws Bijbel

Kunst tip: Mozaïek van St Onesimus door Đuro Radulović rond 1980-1983 voor de Petka Kapel (1937) in Belgrado, Servië. kb.osu.edu (Library of the University of Ohio, USA). Link kb.osu.edu

FILEMON
1 Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, 2 aan onze zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
4 Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, 5 want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. 6 Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. 7 Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt.

8 In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen, 9 maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek – ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die gevangen zit omwille van Christus Jezus. 10 Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 11 Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13 en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. 14 Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt.

15 Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen, 16 niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. 17 Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. 18 En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. 19 Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. 20 Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Filemon

Liever luisteren?
Karin Molenaar op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Filemon is het 18e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Dionysiusparochie, Middenweg 10(?) Heerhugowaard. Tijd: 10uur, voorganger Pastoor Frank Domen. Let op: Wijsheid 9:13-18, Psalm 90(89),3-6, 12-17, Filemon 1:9-10 en 12-17 en Lucas 14:25-33. Link dionysiusparochie/lezingen-heilige-mis Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek 2 verschillende visies op Onesimus en slavernij van theologen Erik Drenth (29) en Jaap Marinus (30) op hun blog Staatgeschreven over Filemon 1-8 Erik: Een christen onderscheidde zich wel door de sociale structuur op z’n kop te zetten, en zelfs een slaaf als gelijke te zien. Jaap Onesimus gaat naar huis en dat gaat geaccepteerd worden. Waarom? Omdat de ontvanger een christen is. Zijn christenen betere mensen? Dat misschien niet, maar je zou van een gelovige meer mogen verwachten. Je neemt de runaway terug en maakt meteen een kamer voor mij klaar want wij zijn broeders. Link wie-zoet-is-krijgt-lekkers-wie-wegloopt-de-roe

Op IKON RTV: Filemon samengevat in 13sec op Bijbelmovies.nl Link ikonrtv


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 10:37-3 ie in 2 regels: 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.

Kunst tip: James Tissot (Frans kunstenaar 1836-1902), Jezus onderwijzend aan de zee tussen 1886-1896 Nu in het Brooklynmuseum, New York, VS. Link Brooklynmuseum/Jesus_Teaches_the_People_by_the_Sea

Lucas 14:25-33
Het volgen van Jezus
25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn*. 28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 31 En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 
 
34 Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? 35 Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: biblija.net/Lucas14
* Over het kruis dragen Lucas 9:23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Meer: Lucas9

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Vries, Dorpskerk, Oude Rijksweg 2 Vries. Tijd: 9.30 uur, voorganger: Ds. Jelle van Slooten De lezingen zijn Deuteronomium 30:15-20 en Lucas 14:25-33. We concentreren ons op de Lucaslezing, waarin Jezus zijn leerlingen een keuze lijkt voor te leggen. Heel radicaal. We gaan ons bezinnen op wat dat kan betekenen. Betekent dit een radicale breuk met, bijvoorbeeld, onze familie? Gelukkig vinden we de basis in de lezing uit Deuteronomium. Link pkn-vries Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van voor op pag 252 onderaan over het gehele Lucas evangelie, onze regels vanaf pag 252 met een interessant stukje over de verzen 34-35 (hieron) wordt het tekstgedeelte afgesloten met een spreuk over zout en de consequenties van leerling zijn. Leerlingen die zich de gevolgen niet realiseren en niet bezien of ze de middelen en de mogelijkheden hebben, worden vergeleken met zout dat zijn kracht verliest. Er wordt soms geopperd dat Jezus hier een absurditeit ter sprake brengt, omdat zout niet zouteloos kan worden. Daarbij verwijst men wel naar een verhaal uit de Babylonische Talmoed dat duidelijk van de vooronderstelling uitgaat dat zout zout blijft. Maar vaak wijst men ook op de eigen chemische samenstelling van het zout dat men in Palestina gebruikte. Het was zeer wel mogelijk dat de werking van dit zout veranderde. De term ‘smakeloos worden’ zou dan hierop betrekking hebben. Zout wordt gebruikt om voedsel smaak te geven en om te conserveren. Ook is het gebruik van zout als meststof voor het land bekend. De spreuken over het zout maken duidelijk dat zout dat geen kracht meer heeft, nergens toe dient, en het kan ook niet meer zout gemaakt worden. Datzelfde geldt voor de leerling die zich niet realiseert waaraan hij begint en die, wellicht daarom, halfslachtige keuzen heeft gemaakt. Link (pdf 440 pag) Titusbrandsmainstituut.nlLucas

Op You Tube: In het Engels: Reverend Baret Fawbush Old Union Christian Church in Posey County Indianan, VS. 'Jesus had requirements for being his disciple, for following after him. Unfortunately, in America, this message is very unattractive and it is often not preached from the pulpit because preachers are terrified of the response. Jesus said that if you dod not do these THREE things, you CANNOT be my disciple. It's a very real message and I hope it is received well with you'. (9m51) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor Mozes gebed in psalm 90: de laatste 3 regels.


13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.
14 Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
16 Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.

17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Bron: Biblija.net/Psalm90
gebed:


VOLGENDE WEEK
15 september 2013, 16e zondag na Drie eenheid

Exodus 32:7-14
Psalm 51
(1 Timoteüs 1:12-17)
Lucas 15:1-10
Gezang 58

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten