maandag 16 juni 2014

22 juni 2014, 1e na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
22 juni 2014, is de 1e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na Drie-eenheid of ook wel van de zomer.

De Bach cantaten zijn 'Die Elenden sollen essen' (BWV 75) met een deel voor en na preek, 'O Ewigkeit, du Donnerwort' (Koraalcantate BWV 20) en 'Brich dem Hungrigen dein Brot' (BWV 39). De teksten horen bij Lucas 16:19-31 met de Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Gaven voor de armen
Toevallig lezen wij uit de Wijsheid van Jezus Sirach 35:10 wees niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst. 11 Breng elke gave met een blij gezicht en heilig de tienden met vreugde. Het ging om de eerstelingen de eerste oogst en die werden aan de tempelpriesters gegeven voor hun levensonderhoud. De 2e tienden werden gebruikt als offer voor tempelfeesten en de 3e tienden waren voor de armen, de weduwen en de wezen die we in Jezus Sirach 35:18-20 tegenkomen.

Deuteronomium 14:28 Elk derde jaar moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan en het opslaan in de stad. 29 De Levieten, die geen grond bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen daarvan dan nemen zo veel als ze nodig hebben. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt.
En Deuteronomium 26:12 Als u in het derde jaar, het jaar van de tienden, het tiende deel van de opbrengst hebt afgestaan aan de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zodat zij bij u in de stad voldoende te eten hebben, 13 dan moet u tegenover de HEER, uw God, verklaren: ‘Ik heb niets van de gaven die de HEER toekomen achtergehouden. Ik heb alles aan de Levieten, vreemdelingen, weduwen en wezen gegeven, geheel overeenkomstig de geboden die u mij hebt opgelegd....

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "O Ewigkeit, du Donnerwort” (Koraalcantate BWV 20). Uitvoerenden: Nikolaus Harnoncourt & Gustav Leonhardt met de Wiener Sängerknaben & Chorus Viennensis (Koor Meester: Hans Gillesberger) en het Concentus Musicus Wien. Sopranen Solisten van de Wiener Sängerknaben, Alt: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz en Bas: Max van Egmond. (27m09). Link youtube

Of kijk op dit blog op 2juni13 naar ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39) Uitgevoerd door John Eliot Gardiner het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. Onderdeel van de serie Bach pelgrimage met oratoria, passies en cantates 22 CD's. Tekst: Wbdocs39 Bespreking: Johanbachcantate/39 (7m37)

Of kijk op dit blog op 10juni2012 naar J.S. Bach (1685-1750) uit "O Ewigkeit, du Donnerwort(Koraalcantate BWV 20). Het duet door Anne-Sofie von Otter, Mezzo-Sopraan en Anders J. Dahlin, Tenor. Met het Baroque Concerto Copenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen (4m10)

Of kijk op dit blog op 26juni2011 naar: JS Bach “Die Elenden sollen essen” (Cantata BWV 75) door het Bach Collegium Japan en Masaaki Suzuki 'A Choral Year With Bach' (5m16).

Voor 26 juni, Sint Jan dag of het Feest van Johannes de Doper, zijn ook cantaten: 'Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe' (BWV 167), 'Christ unser Herr zum Jordan kam' (Koraalcantate BWV 7) en 'Freue dich, erlöste Schar' (BWV 30 met een deel voor en na preek). De teksten horen bij: Lucas 1:57-68 over Geboorte van Johannes.

Concert tip
zo22juni14 van 19-19:45uur in de Bavo Kathedraal, Grote Markt 22, Haarlem, Anglicaanse Evensong, gezongen mis, door het Roder Jongenskoor met Rintje te Wies en Sytze de Vries op het orgel. Gratis met collecte. Link RoderJongenskoor/AnglicaanseEvensong
Volgende week zo29juni14 om 10.30uur in de Kloosterkerk, Lange Voorhout, Den Haag. ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39) Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles. Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk

TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jeremia 20:7-13, Psalm 69:14-­29, (Romeinen 5:15-19) en Matteüs 10:16-33. Dat las ik nog niet. Op het alternatief leesrooster staan de Wijsheid van Jezus Sirach 35:1-22a, Psalm 19 en de Brief aan de Romeinen 2:9-16.
Ik kies (toch) voor het alternatief leesrooster omdat ik dat tot nu toe heb gedaan en omdat ik nog niet eerder las uit het Deuterocanonieke boek de Wijsheid van Jezus Sirach. Vorig jaar lazen we op 26Mei2013, de 1e zondag na Drie-eenheid uit Spreuken 8:22-31 regels die kunnen worden opgevat als regels over de Heilige Geest. De website RKK verwijst in haar tekst over Drie-eenheid, Trinitatis, en het monothëisme waarbij de ene God toch uit drie personae bestaat ook naar Jezus Sirach 1:1 Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot in eeuwigheid. En r4 De wijsheid is vóór alles geschapen, inzicht en begrip bestonden al voor de tijd begon.

Rechtvaardigheid
De leesrooster commissie kiest echter dit jaar voor regels 1-22 die niet gaan over de Wijsheid sec, maar over rechtvaardig zijn en de rechtvaardige Heer. Ook 'wijsheid' maar dan intern toegepast. In de psalm lezen we 10b De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. En ook in de brief aan de Romeinen gaat het over rechtvaardigheid en -zijn r13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. NB Deze regels staan ook op het dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap: Bijbelrooster-2014.

Kennis tip: Deuterocanoniek betekent dat ze niet tot de Hebreeuwse Bijbel (canon) behoren, maar voor de Katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken wel gezaghebbend zijn. (Wikipedia). De 11 boeken spelen allen in het Oude Testament en voor het Nieuwe Testament en het leven van Jezus en staat tussen het Oude en Nieuwe Testament in. De Protestanten noemen 10 van deze boeken apocrief. Bij de Protestanten zijn het er 10 als ze de brief van Jeremia als hoofdstuk van Baruch beschouwen óf het Gezang van drie mannen in de vurige oven als Toevoeging van Daniël.

Kennis tip2: er is ook een Deuteroncanoniek dat Wijsheid heet. Dat begint met 1 Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Ook daar staat een verwijzing naar de Heilige Geest. Wijsheid 1:4 De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst. 5 Als Gods heilige geest onderwijst ze mensen.

De Wijsheid van Jezus Sirach
De Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e boek van de Deuterocanonieke boeken. Het is in het Hebreeuws geschreven rond 180 voor Chr. door Jezus (zoon van) Sirach eigenlijk Jesua ben Elazar ben Sira, een inwoner van Jeruzalem. Het is later door zijn kleinzoon in het Grieks vertaald en vooral die versie is bewaard gebleven, van de Hebreeuwse versie slechts fragmenten. Bij de Griekse versie is een 'woord vooraf' door de kleinzoon waarin hij schrijft dat zijn grootvader zijn wijsheid opschreef 'in de hoop dat belangstellenden steeds meer vorderingen zouden maken in het leven volgens de Wet'. De Wijsheid van Jezus Sirach bevat wetten en leefregels met (zijn) argumenten, heel praktisch en aansprekend net als Spreuken (Blogger). In de vroeg-christelijke Kerk werd het veel gebruikt als leerboek door de combinatie van moraal en geschiedenis. Het werd aangeduid als Liber Ecclesiasticus kerkboek en in het Engels heet het dan ook Ecclesiasticus.

Kunst tip: Bladzijde met miniaturen uit Jezus Soirach in een Biblia Pauperum, Latijn, een Armen Bijbel, circa 1475 Zuid West Duitland. Nu in bezit van de Oostenrijkse National Bibliothek in Wenen, Oostenrijk. Codex 3085, folio 81recto Link: Europeanastatic.eu of Imareal.at

Kunst tip2: Muurschildering in de Benedictuskerk in Damwoude met tekst uit Jezus Sirach in de Deux Aes bijbelvertaling (voor de armen) Uit circa 1599 dus na de Reformatie en toen de kerk Protestants was) NB Het is een tekst uit JS 25: Neegen Stucken Syn Daer die ick van herte hooch te loeven houde ende het tiende wil ick met mijnen monde prijsen 't Eerste is Een man de vroegde an Syne kinderen heft het tweede is hij wiet Beleeft Dat hij Sijne vyande siedt onder gaen het derde is wel Een die een vernuftich wiif heeft het vierde is de met Syne woorden geen schade en doet wel dien die niet dienen en derft den die niet waerdich en is die eenen getrouwen vriendt heeft die daer kloeck is ende die Daer leert Daerment geerne hoort O hoe groot is de die Godt vreest endaer wijs en is niemat is Boven Dese.' Link: Benedictuskerk

Wijsheid van Jezus Sirach 35: 9-229 Het offer van een rechtvaardige wordt aanvaard, het zal niet worden vergeten. 10 Prijs de Heer met je vrijgevigheid, wees niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst. 11 Breng elke gave met een blij gezicht en heilig de tienden met vreugde. 12 Geef de Allerhoogste naar wat hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen, 13 want de Heer beloont je, hij geeft het je zevenvoudig terug.

De Heer zorgt voor de zwakken
14 Probeer de Heer niet om te kopen, want hij gaat er niet op in. 15 Vertrouw niet op een offergave die door onrecht is verkregen, want de Heer is een rechter en persoonlijk aanzien is voor hem niet van belang. 16 Hij is niet partijdig ten koste van de arme, hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan.
17 Hij slaat acht op de smeekbede van een wees en op de jammerklachten van een weduwe. 18 Stromen een weduwe de tranen niet over de wangen, 19 weeklaagt ze niet om de man die haar tranen doet stromen? 20 Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt aangenomen, zijn bede reikt tot aan de
wolken. 21 Het gebed van een nederige dringt door de wolken heen, hij is ontroostbaar zolang het niet aankomt, hij volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan schenkt, 22 totdat hij ten gunste van de rechtvaardige oordeelt en dat oordeel uitvoert.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV1 en NBV2

Liever luisteren?
Suzan de Vries uit Ede op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2
Of ga naar downloadbijbel. De Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e boek van de Deuterocanonieke boeken.

Liever live?
Hofkerk, Diepenheimseweg 2, in Goor. Tijd: 10 uur, voorganger ds. W. de Jong. In de komende weken lezen we uit de brief van Paulus aan de Romeinen. In deze brief vertaalt Paulus de weg van Israël en de Joodse Jezus naar de mensen uit andere volken. Moet iemand eerst Jood worden om Jezus te volgen en wat zijn de kernwaarden van deze geloofsweg? Daarin lijken steeds twee dingen terug te komen: Rechtvaardigheid en Geloven, vertrouwen. Een mens is niet rechtvaardig door zijn geboorte of afkomst. Rechtvaardig is iemand die de nood van zijn naaste ziet en daar wat aan doet. Dat wordt ook duidelijk uit de woorden van Jezus Sirach. Dit wijsheidsboek behoort tot de zogenaamde deuterokanonieke boeken, het wordt niet tot de kernboeken van de Bijbel gerekend, maar is daarom zeker niet minder waardevol. Jezus Sirach werd ongeveer 200 jaar voor Christus geschreven door Jezus, de zoon van Sirach. Tijdens deze dienst nemen de groep 8’ers afscheid van de kindernevendienst. Link Hofkerkgoor/Kerk Onderweg (pdf, pag.6) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Schriftuitleg van Cor Huizer op 27okt13 over Jezus Sirach 35:12-14 en 16-18. Dit is niet bedoeld als preek... Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.
Over Jezus Sirach 12-18: De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luistert naar het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen. Wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen, en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe. Het gebed van de arme dringt door de wolken heen, zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet; het laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt, en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft. Link Groups.google/religie

Op You Tube: Ecclesiastics 35 in het Engels door de Britse David Pawson, Bible teacher. The text is almost to easy to understand, homely Bible. Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 19. In het Latijn heet de psalm 'Caeli enarrant' naar de 2e regel: de hemel verhaalt. Het is een lofpsalm op de Wet van de Heer r8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.

Kunst tip: Caeli enarrant gloriam Dei (Psalm 19) orgel Balatoni Sándor met het Bela Bartok meisjeskoor onder leiding van Bernadette Rosza. In de Kathedraal van Pécs, Hongarije (5m22). Link youtube

PSALM 19
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 3 de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank.

5 Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 6 een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voort rent op zijn weg. 7 Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen.

8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen. 10 Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 11 Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. 12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 

13 Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. 14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. 15 Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Cor de l'Ecluse uit Maassluis op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Maarten van Loon predikant bij de Gereformeerde Kerk Kvrijgemaakt Dalfsen-Oost op 22juli07. Psalm19: De hemel vertelt Gods glorie, dat is het eigen accent van Psalm 19 en van andere scheppingspsalmen zoals psalm 8 en 29. Psalm 19 is zelf een gedicht. Volgens C.S. Lewis: het mooiste gedicht onder de psalmen. Maar dit gedicht zegt: de (sterren ) hemel, het uitspansel is zelf een gedicht. Specifieke van Psalm 19: het vertellen. In alle toonaarden ‘de hemel verhaalt’, ‘uitspansel NBV: roemt’. Vertelt, verkondigt. De dag vertelt het aan de volgende dag. Nacht aan de nacht. Ze spreken niet maar toch is er een stem. Enorme zeggingskracht. Iets algemener: de schepping = gedicht Link Maartenvanloon/Preek Psalm19 (pdf, 4 pag.)

Op You Tube: Psalm 19 Lord You Have The Words of Everlasting Life compositie van en gezongen door Keith Ballentine. (3m38). Link youtube


Brief aan de Romeinen
De Brief van Paulus aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef deze brief aan de gemeente die hij niet zelf gesticht heeft en wil gaan bezoeken. Paulus richtte zich als missionaris op alle volkeren, niet alleen de Joden zoals de 1e apostelen, maar hier noemt hij hij Joden nadrukkelijk apart: r9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.

Kunst tip: Paulus geeft zijn brief aan de Romeinen aan een boodschapper. Uit Petrus Comestor's Bible historiale. Vertaald uit het Latijn door Guyars des Moulins gekopieerd door Raoulet d'Orléans. Verlucht door Jean Bondol, de Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy en anderen. Parijs Circa 1372. Nu in het Meermanno Westreenianum Kon Bibliotheek Den Haag. Cat nr 10B23 folio 525 verso. Link Mnemosyne

Kunst tip2: Apostel Paulus door Zuid Nederlnds (Vlaams) schilder Peter Paul Rubens (1577 – 1640) Circa 1611 nu in het Museo del Prado, Madrid, Spanje. Link Statenvertaling.net

Brief aan de Romeinen 2:9-16
9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.

12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Iet Buijser uit Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormde gemeente Ilpendam-Watergang Heilige Sebastiaankerk, Dorpstraat 58, Ilpendam. Hervormde Kerk, (in de smalste dorpsstraat van Nederland) Dorpstraat 37, Watergang. Tijd: 9–10:15 in Ilpendam en van 10.30-12 in Watergang. Voorganger: Ds H.E.Dankers. In de Kindernevendienst verder geen lezingen vermelding op Kerkiw.nl
NB Deze regels staan ook op het dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap: Bijbelrooster-2014. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bekijk of Beluister de Preek van (Vrije) Evangelist Jacques Brunt op zijn site en onderdeel van een recente serie over de brief. Een preek over 'Romeinen 1 en 2: Niemand is te verontschuldigen'. (1u6m) Link Preekindex/Niemand-is-te-verontschuldigen-jacques-brunt

Op You Tube: In het Engels Romans 2:9-16 Brother (student) Cole Davis voor OnThatDayMinistries. Leavenworth, Kansas, USA. (13m10) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het Gebed om Wijsheid uit het Deuterokcanonieke boek Wijsheid 7:15-8:1 in de Willibrord vertaling.

Gebed om Wijsheid
[15] God laat mij spreken overeenkomstig mijn inzicht en denken op een manier die past bij wat mij is gegeven, want Hijzelf is zowel de gids naar de wijsheid als de taalmeester van de wijzen. [16] Want wij zijn in zijn hand, wijzelf en onze woorden en ook alle inzicht en kunstvaardigheid.

[17] Hijzelf immers heeft mij betrouwbare* kennis gegeven van wat er bestaat, zodat ik de bouw ken van het heelal en de kracht van de elementen, [18] het begin, het einde en het midden van de tijden, de wisseling van de zonnewenden en de opeenvolging van de seizoenen, [19] de kringloop van de jaren en de stand van de sterren, [20] de geaardheden van de dieren en de instincten van de wilde beesten, de macht van de geesten en de gedachten van de mensen, de verschillen tussen de planten en de krachten van de wortels.

[21] Alles wat verborgen en zichtbaar is heb ik leren kennen, want de wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderwezen. [22] In* haar is een geest* die verstandig is, heilig, uniek, veelzijdig, subtiel, beweeglijk, doordringend, smetteloos, helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig, [23] onweerstaanbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwankelbaar, onbekommerd, alles vermogend, alles overziend, alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn.

[24] Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging; zij doordringt en verspreidt zich in alles door de kracht van haar zuiverheid. [25] Want zij is de ademtocht van Gods kracht en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige*: daarom wordt zij niet aangetast door iets dat onrein is.  

[26] Zij is de glans van het eeuwige licht, de onbeslagen spiegel* van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid. [27] Hoewel zij alleen is, kan zij alles; hoewel zij in zichzelf blijft, vernieuwt zij alles; van generatie tot generatie treedt zij binnen in heilige zielen en maakt hen tot vrienden* van God en tot profeten.

[28] Want God bemint alleen diegene die met de wijsheid samenwoont. [29] Want zij is mooier dan de zon en overtreft de hele sterrenhemel. Vergeleken met het daglicht is zij de meerdere. [30] Want het daglicht wordt afgelost door de nacht, maar de wijsheid wordt niet overmeesterd door de slechtheid. 8:[1] Machtig reikt zij van het ene einde tot het andere en op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles.
Bron: Bijbel.net

VOLGENDE WEEK
29 juni 2014, 2e na Drie-eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staat: Jeremia 29:1 en 4-14, Psalm 89:10-­19, (Romeinen 6:3-11) en Matteüs 10:34-42. Dat las ik op 26juni11-2e-van-de-zomer, 1e-na Drie eenheid

Op het alternatief leesrooster staat (weer): de Wijsheid van Jezus Sirach 44:19-23, Psalm 32, Brief aan de Romeinen 4:1-13.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten