woensdag 3 september 2014

7 september 2014, 12e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
7 september 2014, is de 12e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Lobe den Herrn, meine Seele'' (BWV 69a), ''Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren'' (Koraalcantate BWV 137) en “Geist und Seele sind verwirret'' (BWV 35 met een deel voor en na de preek).

De teksten horen bij Marcus 7:31-37 over de genezing van een doofstomme.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 69 ''Lobe den Herrn, meine Seele'' door koor, sopraan recitatief en de alt aria. Uitgevoerd door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir met solisten: Sopraan: Ruth Ziesak, Alt: Elisabeth von Magnus, Tenor: Paul Agnew, Bas: Klaus Mertens in de Waalse kerk in Amsterdam 1997. (13m10) Link YouTube

Op You Tube: Cantate BWV 35 ''Geist und Seele wird verwirret''
00:00 1. Sinfonia05:31 2. Aria (Alt) Geist und Seele wird verwirret
14:06 3. Récitatif (Alt) Ich wundre mich
15:30 4. Aria (Alt) Gott hat alles wohlgemacht
18:46 5. Sinfonia22:23 6. Récitatif (Alt) Ach, starker Gott, laß mich
23:30 7. Aria (Alt) Ich wünsche mir, bei Gott zu leben
Uitgevoerd door Paul Esswood, alt en het Concentus Musicus Wien onder leiding van Nikolaus Harnoncourt (27m)
Link YouTube

Of kijk op dit blog op 11sept11 naar J.S. Bach "Geist und Seele wird verwirret" (Cantate BWV 35) 1° Sinfonia. Ensemble 415 met Gordon Murray, orgel en Chiara Banchini, Viool en Dirigent (5m33).

Of kijk op dit blog op
22aug2010 naar J.S.Bach Cantata BWV 69a "Lobe den Herrn, meine Seele" Dirigent J.E.Gardiner (5m02).
en/of
J.S.Bach Cantata BWV 137 "
Lobe den Herren, den Machtigen Koning der Ehren” 3-5 door het Bach Collegium Stuttgart, dirigent: Helmuth Rilling.

Concert tip
za7sept14 van 19 tot 20uur In de Sint-Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel. Het oratorium van Giacomo Carissimiis over het Bijbelverhaal Jephta en zijn dochter. De avond wordt ingeleid door ds. Nico ter Linden. Uitvoerenden: Tanja Obalski (sopraan), Arco Mandenmaker (tenor), Hugo Bakker (klavecimbel), Johan Sonneveld (orgel), Sint-Maarten Bach Orkest, Cappella Sint-Maarten en Arie Hoek, dirigent en algemene artistieke leiding. Link Historia di Jephte Giacomo Carissimi NB Ik las het verhaal van Jefta en zijn dochter op 10aug14


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiel 33:7-11, Psalm 119:33-40, (Romeinen 12:9-21) en Mattheüs 18:(1)15-20. Op het alternatief leesrooster staat niets. Om in het vrouwen in de Bijbel thema te blijven heb ik gekeken of in de Leesrooster teksten vrouwen voorkomen en ook deze week is dat zo: in de brief van Paulus aan de Romeinen 12:10-13 staat r10 in de broeder-en-zusterlijke liefde jegens elkaar hartelijk liefhebbend, in eerbetoon elkaar voorgaand, 11 in ijver niet verflauwend, in geestkracht vurig, aan de Heer dienstbaar, 12 in de hoop vol vreugde, in de verdrukking geduldig, in het gebed volhardend, 13 in de behoeften van de heiligen delend, de liefde voor vreemdelingen najagend.

Weer de term broeders en zusters die we vorige week ook al tegenkwamen en die vooral in de brieven van Paulus het meest wordt gebruikt. Bron: Biblija.net/Broeders&ZustersindeNBV. Al in de Evangelies van Mattheus 3x, Lucas 1x en Johannes 2x en in het boek Handelingen van de apostelen 9x wordt de term gebruikt in de modernste vertaling, de Nieuwe BijbelVertaling. In het Vulgaat staat fratibus en dat betekent broeder, maar in het koine (oud volks) Grieks staat adelfoi.

Op de Wikipedia pagina over Bijbelvertaling(en) staat de keuze voor broeders en zusters beschreven als een vorm van 'inclusief vertalen': 'In het verleden is vaak vertaald alsof de bijbel alleen tot mannen sprak. 'Adelfoi' (Grieks) bijvoorbeeld is een gezamenlijke meervoudsvorm die zowel broeders als broeders en zusters kan betekenen. Inclusief vertalen houdt in dat je vertaalt met broeders en zusters, tenzij het duidelijk is dat er geen vrouwen bedoeld worden'. Bron: Wikipedia/Bijbelvertaling In de Groot Nieuws Bijbel staat 95x broeders en zusters en in de Nieuwe Bijbelvertaling het meest (161 keer).

In Marcus, het oudste evangelie wordt de term broeders (en zusters) niet gebruikt. Marcus spreekt alsmaar over het toespreken van 'de mensen' en 'de mensen' die hun zieken naar Jezus toebrengen. In het Latijn staat er hominum: mannen. Het Grieks kan ik niet vinden of niet lezen :(

NB De 'vaste' volgorde van de evangelies is in de Bijbelse canon bepaald, daarom staat Mattheus vooraan. De evangelies kunnen ook naast elkaar worden gelezen, omdat veel verhalen overlappen: op Bible-researcher/parallels staat een overzicht per verhaal en per evangelie (in het Engels).

In Mattheus spreekt Jezus zijn leerlingen (en volgelingen) aan met broeders en zuster en benadrukt hun eenheid, gelijkwaardigheid jegens elkaar en anderen: Matteüs 5:47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? NB Dit wordt gezegd aan het einde van de boekrol met de Bergrede, vlak nadat Jezus zijn 1e twee leerlingen heeft uitgenodigd en hij door mensenmassa's wordt gevolgd. (Mattheus 4:18-25 en Mattheus 5:1. Link Biblija/NBV/Matteus 5
Ook in Matteüs 25:40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Ook benadrukt Jezus de taakverdeling van God de vader, de Messias als leraar, rabbi en de Christenen als gemeente, groep en ook hier bescheidenheid en dienstbaarheid: Matteüs 23:8 Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. (9 En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. 10 Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. 11 De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. 12 Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.)
 
In Lucas spreekt Jezus zijn leerlingen en volgelingen aan op hun verantwoordelijkheid om het zelfreinigend vermogen van de gemeente te bevorderen als iemand zondigt en uiteraard hen te vergeven bij berouw:
Lucas 17:3 Let dus goed op jezelf! Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun.

Een duidelijk geval van inclusieve vertaling in: Johannes 20:17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
En hier: Johannes 21:23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’

Kunst tip: Agape (grieks voor Liefde*, acrylverf schilderij van Ron Waddams (geb 1920). Link: e.cavesa.ch Meer Ron Waddams (bio en werk): LarrenArt
*Met a'ga·pe wordt een door beginselen geleide of beheerste liefde bedoeld. Ze kan al dan niet genegenheid en warme gevoelens inhouden. Deze liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Het zelfstandige naamwoord 'agape' is het meest voorkomende soort liefde in de Bijbel, en is de grondslag voor bijvoorbeeld 1 Korinthiërs hfst. 13. Bron wikipedia


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht dat door Open Doors beschikbaar is gesteld voor de Nacht van het Gebed 2014 voor vervolgde broeders en zusters.

Bid voor mij
als ik gevangen en verloren ben
haast niet meer weet of ik mezelf nog ken

Bid voor mij
als ik geslagen en veroordeeld wordt,
of als de wanhoop mij in ’t diepe stort

Bid voor mij,
ook in de nacht
als horen, zien en zingen mij vergaat

Wees wakker
alsjeblieft
het voelt of liefde mij verlaat

Wees waakzaam,
wees voor mij een vlam,
een fakkel die mijn weg verlicht

“Bid voor Mij,”
vroeg Hij zijn volgers
daar in de tuin van onze pijn

“Waak met Mij,”
riep Hij in wanhoop
verkoos Hij toch het Lam te zijn

Mijn Heiland weet wat lijden is
Hij kent mijn zwakheden, gemis
Nu ben ik ook niet meer alleen,
Er daagt een lied, door tranen heen

Veilig in zijn armen, een Engel aan mijn zij
zo voel ik mij gesterkt, doordat jij bidt
voor mij
Copyright: Open Doors

VOLGENDE WEEK
14 september 2014, 13e na Drie eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Exodus 32:7-14, Psalm 103:8-­12, (Romeinen 14:5b-12) en Matteüs 18:21-35. Dat las ik 11sept2011. Het thema is vergiffenis en in Romeinen r7 7 Want niemand van ons leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf.

Op het alternatief leesrooster staat niets (wel weer vanaf 21sept): Ik weet nog niet wat ik lees.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten