dinsdag 17 februari 2015

22 februari 2015, de 1e van de 40dagen tijd

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
22 februari 2015 is de 1e van de 40dagen tijd, de tijd van inkeer waarin we aftellen naar Pasen. Elke zondag heeft zijn eigen naam, deze week is het Invocabit, Latijn voor 'Roept hij Mij aan'. Het verwijst naar vers 15 van psalm 91 en het openingslied of introïtus op deze zondag.

"Invocabit me et exaudiam eum cum ipso ero in tribulatione eruam eum et glorificabo longitudine dierum implebo illum et ostendam ei salutare meum".
"Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen."
 
Op dit blog op  9maart-2014 Introïtus "Invocábit me" door de schola van het Monastery of the Holy Cross in Chicago, USA. (9m17 ) met een gebed en toelichting in het Engels.

Of op 24feb13 Een Gregoriaanse Introïtus door het Koor van St. Ignatius van Antiochië, Episcopale kerk in New York (City), VS. Douglas Keilitz op het orgel en koormeester. (3m30).

Of op 26feb12 ''Invocabit Me'' Concerto Chiesa di San Bevignate, Dirigent Franco Radicchia (Perugia, Italie) op 21Maart2009 (3m06)


Er zijn geen Bach cantaten voor deze zondag, het is de Stille tijd.
Er worden wel cantatediensten georganiseerd: EduardvHengel/cantate-agenda


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Genesis 9:8-17, Psalm 25:1-­10. de 1e brief van Petrus 3:18-22, Marcus 1:12-15. Dat las ik 26feb12 De teksten bevatten motieven gekoppeld aan de voorbereiding op Pasen: Jezus 40dagen in de woestijn en zijn beproeving in Marcus, maar ook in de brief van Petrus, waarin staat dat de Christenen beproefd, vervolgd worden. In de brief van Petrus gaat het ook over redding: de Christenen zijn gered door Jezus kruisiging net als de verdronken mensen van de zondvloed die Jezus bezoekt tijdens de 3 dagen voor de wederopstanding. De doop is vergelijkbaar met het schoonwassen zoals de zondvloed dat deed. Over de zondvloed lezen we in Genesis en het verbond, de belofte van God om nooit meer een zondvloed te sturen. De psalm is een smeekbede om de juiste weg te gaan en vergeving van (jeugd)zonden.

Op het alternatief leesrooster staat niets tot Pasen 5 april 2015, op het Bijbelrooster van het Bijbelgenootschap staat ook psalm 25 en Bach heeft heen cantates dus ook geen tekstsuggestie...

Ik lees deze week uit het Oud-Testamentische boek Spreuken en het Deuterokanonieke boek Wijsheid de teksten die volgens sommigen de basis vormen voor duurzaam investeren, spren of beleggen, ofwel verstandig omgaan met de toekomst. De toekomst van de samenleving en de Schepping en de eigen financiële toekomst. Een thema dat volgens mij wel past bij de periode van inkeer en bezinning voor Pasen.
Ik lees ook de teksten uit de evangelies met de parabel van de talenten, drachmes. Waarin een rijke man zijn dienaren geld geeft en ze bij terugkomst beloond naar hun werken.

SPREUKEN
Op de site Solomonsuccess van Jason Hartman een jonge Amerikaanse vastgoed handelaar worden Bijbelse principes verbonden met vermogensbeheer. Bijvoorbeeld op de pagina's 5-words-of-investing-wisdom-from-king-solomon. Salomon als rijkste man in zijn tijd had verstand van geld volgens Hartman. Hij wijst op de waarde die Salomon hecht aan wijsheid, meer dan aan geld, vermogen. Wijsheid is de sleutel naar voorspoed en geliefd zijn door God. Hartman vertaal sommige regels erg direct naar marketing voor vermogensadvies:

Kunst tip: Koning Salomon adviseert (4x) in een 14e Eeuws (1357) Franse Historische Bijbel. In bezit van voor Charles V (1338-1380) Door Moulins, Guyart des, ca. 1251-ca. 1297 (?)(later?) verlucht door Master of the Bible of Jean de Sy. Nu in de (Royal) British Library, London VK. Nr MS17 EVII, vol 2.

Spreuken 3:13.
13 Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint. 14 Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, 15 is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. 16 Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand.

Bescheidenheid als Bijbelse geïnspireerde houding vertaalt hij naar 'luister naar experts en gekwalificeerde professionals'. Maar pas op voor oplichters.
Volgens mij pas vooral op voor jezelf, voor hoogmoed dat je erg goed kan beleggen en de markt verslaat en hebzucht neem genoegen met een mooie (tijdelijk piekende) koerswinst.

Spreuken 5:12-13
12 ‘Waarom heb ik wat mij is geleerd verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht. 13 Waarom heb ik niet geluisterd naar mijn leraren? Ik sloot mijn oren voor hun raad. 14 Nu ben ik bijna te gronde gegaan, voor ieders blik, voor het oog van alle mensen.’

Investeer in wijsheid, want dat gaat nooit verloren, zoals met geld wel kan gebeuren.
Spreuken 8:10-12
10 Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. 11 Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.’ 12 Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad, door overpeinzing vind ik kennis.
Of
Spreuken 16:16
16 Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Verstandig investeren is eerlijk en oprecht investeren. Wellicht verwijst dit naar het vragen van woekerrentes en hoog risico producten zoals derivaten, een interpretatie in het licht van de derivaten bubbel. Of synthetisch gerepliceerde eft's, waarbij de aanbieder aandelen of obligaties niet echt koopt. Meer op Morningstar/-fysieke-en-synthetische-replicatie-bij-etfs.

Spreuken 14:16
16 Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg, een dwaas is roekeloos, en waant zich nog veilig ook.

Hartman benadrukt: Investeer op de lange termijn, niet voor snelle winsten.
Hij sluit hier aan bij Sharia strategie gebaseerd op de Islam voor investeren dat opties, futures, turbo's uitsluit. Kennis tip: meer over Sharia investeren op: EmergingmarketsESG.net/five-questions-about-islamic-finance

Spreuken 19:29
29 Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.

Maar het gaat denk ik ook verder, over je tijdshorizon: stuur niet op de kwartaal cijfers van ondernemingen, geef ze de tijd lange termijn plannen voor innovatie en verduurzaming uit te voeren.

Ook de politiek en politieke leiders zonder economisch inzicht en in menselijk gedrag spelen een belangrijke rol. Waarom heeft de Nederlandse overheid het geld van de Groningse gasbel opgemaakt en niet(s) gereserveerd voor compensatie van de onvermijdelijke gevolgen. En heeft Noorwegen inkomsten uit haar olie en gasvoorraden structureel geherinvesteerd?
Is het Sovjet systeem ingestort omdat de menselijke aard de ideële ambities vertaalden in een totalitaire staat en het milieu verwoest werd....?

Er zijn nog veel meer Bijbelse teksten die kunnen worden aangehaald als argument voor duurzaam beleggen. Bron: Financieel.infonu.nl/hoe-moet-je-als-christen-met-geld-omgaan?

Liever luisteren?
Diny Pelle uit Numansdorp leest Spreuken 3 op: voorleesbijbel en de andere delen bij Spreuken Of ga naar downloadbijbel Genesis het 1e boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht over de Wijsheid in het boek Spreuken 8. Link Kerken.com
of een
Preek van Ds. H. van Veen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Neede.
Je geld of je leven! (Lukas 16) Link Kerken.com

Op You Tube: In het Engels het hele boek Spreuken (Proverbs) (1u27m) zonder de voorlezer. Link youtube


PARABELS van Jezus
In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dat gebeurt ook bij de parabels, gelijkenissen die Jezus vertelt om zijn visie en ideeën duidelijk te maken. Hij illustreert zijn ideeën door concrete voorbeelden met gewone mensen en situaties.

De leerlingen vroegen hem eens waarom hij dat deed: Mat. 13:12 10 De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. 12 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. 13 Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.

Er zijn meerdere versie van deze parabel in Mattheus 25: en Lucas 19:12-27.
In de parabel van de talenten geeft een rijke man geld aan zijn dienaren, bij Mattheus niet allemaal even veel maar naar hun vermogen, om er mee te handelen. Ze krijgen alle drie de kans zich te bewijzen. En omdat alle mensen verschillen handelen zij ook allemaal anders met meer of minder succes. Ook wat de reactie en waardering van hun 'investeerder' betreft.

Parabel van de talenten in MATTHEÜS
In deze versie verdubbelen twee dienaren hun bedrag, maar krijgen niet evenveel en een dienaar doet niets. NB Het woord talent betekent zowel, gave, vaardigheid, aanleg als een hoeveelheid, geld. En ja ons woord talent is afgeleid van het verhaal uit Mattheus: Etymologiebank/talent

In de preek voor de Koningshoeven staat dat een talent een waarde van 40 kilo zilver vertegenwoordigt, waarvoor een dagloner destijds 15 tot 20 jaar moest werken. Volgens Wikipedia/Talent is het 34,2 kilo.

Mattheüs 25
14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Kunst tip: Naar regel 18 rechts onderaan de pagina, een man begraaft een muntschat in Consolation of Philosophy van Boettius een Frans manuscript met Latijnse tekst uit de 14e Eeuw nu in de British Library London VK.
Link Imagesonline.bl.uk/Boettius (de print is te bestellen). Meer over het manuscript: Wikipedia/TheConsolationofPhilosophy

19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en
uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst: Jongerenbijbel/matteus/25

De handelende dienaren worden beloond, de beste presterende dienaar zelf dubbel doordat hij de talent krijgt van de niet presterende. Maar die dienaar, die uit angst handelt maar ook dom is en het niet naar de bank brengt waar je er rente over krijgt wordt dubbel bestraft.
De Jongerenbijbel verwijst hier naar Marcus 4:24-45, 24 Hij zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. 25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’
Zoiets staat ook in Luc. 8:17-18 Want niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen. 18 Let dus goed op hoe jullie luisteren: want wie iets heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen.’

Het terugnemen van het geld is niet genoeg: r30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”. Al eerder staat in Mat. 8:12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ en in Matt 22:13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”

Christelijke moraal?
Je kan je bij Mattheus afvragen of de laagst ingeschatte dienaar, die het minste geld krijgt, niet voldoet aan die inschatting omdat hij het minst krijgt. En self fulfilling prophecy....
Ook interessant is de dat rijke man kennelijk op niet zo'n beste manier aan zijn geld komt: hij oogst waar hij niet gezaaid of geplant heeft. En hij weet dat mensen dat weten: Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?

Parabel van de Talenten in LUCAS
In de versie in Lucas krijgen tien dienaren evenveel, 100drachme. Volgens de preek van Rafael S is de som geld die ze krijgen in de gelijkenis (een 'pond') een heel erg kleine som geld was. Een pond was namelijk gelijk aan 100 drachme, en slechts 1/100 (of 1/60... de ene encyclopedie beweert het zo, de andere anders) van een 'talent'.

Er wordt ook van slechts drie dienaren vertelt wat het oplevert. Ze presteren ze ook verschillend. Een vertienvoudigt het geld, een verdubbelt het en een doet  er niets mee.

VRAAG: Wat doen de andere zeven dienaren eigenlijk? Zijn dat allemaal mislukte start-ups en verloren ze het venture capital van de rijke man?

Liever luisteren?
Tom Snik uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Mattheüs is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Preek van een van de Broeders voor de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot op 30nov14. Over Mattheus 25. Gebaseerd op: Peter Schmidt, 'Onze talenten? Of die van Jezus Christus? Een bezinning bij Matteüs 25,14-30', in: Golfslag 8(2014)3, 185-193) Link Koningshoeven

Op Opkijken: Animatie van de parabel met daarin duidelijk het verschil in toegedachte talenten van de dienaren. Zonder de makers (4m43) Link Opkijken/gelijkenis-van-de-talenten

LUCAS 19:12-27
12 Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. 13 Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.” 14 Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!” 15 Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. 16 De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.” 17 Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.” 18 De tweede kwam zeggen: “Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.” 19 Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over vijf steden.” 20 Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. 21 Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” 22 Zijn meester zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? 23 Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” 24 En tegen degenen die erbij stonden zei hij: “Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” 25 Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het tienvoudige!” 26“Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. 27 En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”’

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Preek van Rafael S OT39NT27 (Maleachai en Openbaringen?) over Lucas 19. Met een belangrijke toelichting wanneer en waarom Jezus deze parabel vertelde. Link Preken/Lucas19 Ook te zien als You Tube: (13m) Youtube1 en (9m) Youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed van Ary P. Geelhoed om 'voor elkaar en voor onszelf bidden dat we in alles de leiding van God zullen onderscheiden en de wil van God ontdekken'.

Het is meteen een stappenplan is.Voor alles, maar ook voor duurzaam beleggen.

Gebed om leidingHeer, wat nu?
Heer, wat moet ik doen?
Heer, wat wilt U dat ik doen zal?
Heer, wat vindt U van deze zaak?
Heer, wilt U toetsen hoe ik bezig ben?
Wilt U uw licht op deze zaak laten vallen?
Hoe moet ik dit aanpakken?


VOLGENDE WEEK
1 maart 2015, is het 2e zondag van de 40dagentijd

Op het Oecumenisch leesrooster staan: 1 Koningen 19:9-18, Psalm 16, 2 Petrus 1:16-21 en Marcus 9:2-10. Dat las ik op 4maart2012.
In de teksten zijn meerdere motieven; Jezus de geliefde zoon, 40dagen en God en zijn berg Horeb. God spreekt op Horeb tot Elia en Jezus en Mozes daar waar hij Mozes de 10 geboden gaf. In 2 Koningen spreekt God tot Elia als hij daar naar toe gevlucht is.
In de psalm
een lied (GNB) of stil gebed (NBV) van David, smeekt hij om bescherming en verwijst heel kort naar afgoderij die in 2 Koningen aanleiding is voor Elia's vlucht.
In 2 Petrus vertelt Petrus dat hij er zelf bij was toen God over Jezus zei
Dit is mijn geliefde Zoon, dit gebeurde (ook) in Marcus 9. Daar staat het verhaal van de transfiguratie, de verandering van Jezus, hij wordt stralend wit en ontmoet de oud Testamentische profeten Elia en Mozes op de berg Horeb.

Op het alternatief leesrooster staat niets tot Pasen.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten