woensdag 4 maart 2015

8 maart 2015, 3e zondag van de 40dagentijd, Oculi


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
8 maart 2015, is het 3e zondag van de 40dagentijd, de tijd van inkeer waarin we aftellen naar Pasen. De zpondag hete Oculi, latijn voor ogen naar De zondag heet Oculi Latijn voor ogen en het komt van de beginwoorden van het introïtus (openings)gezang dat deze week uit psalm 25 komt:
"
Oculi mei semper ad Dominum, ...
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer"
Psalm 25:15

Op You Tube: Benedictijnen van Chicago zingen het introïtus Oculi semper ad Dominum Psalm 25 voor de 3e zondag van de 40dagentijd (9m32) Met toelichting in het Engels Link youtube

Of kijk op dit blog op 3maart13 naar een Gregoriaans gezongen introïtus van Oculi zonder de uitvoerenden, Cisterciënzers? door f1j2p3 (Paulo) uit Brazilië, zie ook obltoscistercienses (1m34).

De Bach cantate is 'Widerstehe doch der Sünde' (BWV 54) De teksten horen bij Lucas 11:14-28 over de demon uitdrijving uit de stomme. Met de waarschuwing dat demonen kunnen terugkeren met versterking en Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Tot slot Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Op You Tube: 'Widerstehe doch der Sünde' door Pianist Glenn Gould (1932-1982) in 1962 beroemd om zijn Bachvertolkingen en Russel Oberlin countertenor aria (9m) Link youtube

Op 23maart14 J.S. Bach (1685-1750) 'Widerstehe doch der Sünde' (BWV 54) door de donkere Alt Marga Höffgen met het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Thomas 1961. (13m53)

Of kijk op dit blog op 3maart13 naar Andreas Scholl, countertenor en Markus Markl. Het Collegium Vocale Orchestra met dirigent Philippe Herreweghe (11m05).

NB op de volgende 2 zondagen Laetare en Judica zijn geen Bachcantates

Concert tip
zo8mrt15 om 17uur in de Burgwalkerk, Burgwal, Kampen 'Widerstehe doch der Sünde' (BWV 54) uitgevoerd door Ab Weegenaar en het Bachkoor en -orkest Kampen Link Burgwalkerk En op zat7maart15 om 19uur het Requiem van Fauré en verder werk van Duruflé en Gounoud. Uitgevoerd door het Bovenkerk Kamerkoor met Lydia Liefting, sopraan, Ralph Looij, bariton en Sander van den Houten, organist. Dirigent: Ab Weegenaar. De toegang is vrij, u wordt uitgenodigd een bijdrage te geven zodat deze serie concerten ook in de toekomst doorgang kan vinden. Link Uurtje Kerkmuziek


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Exodus 20:1-17, Psalm 19:8-­15, Romeinen 7:14-25 en Johannes 2:13-22(25). Dat las ik 11maart12

Het thema was de Wet. Letterlijk in Exodus: God geeft de tien geboden aan Mozes. En de menselijke natuur in psalm 19 en Romeinen 7. In het bekende stuk uit Johannes waar Jezus de tempel reinigt zijn gek genoeg de twee regels weggelaten dat Jezus de menselijke natuur wel doorheeft. In de andere teksten wordt sterk benadrukt hoe moeilijk het is voor de mensen om zich er aan te houden, om het goede te doen en zelfs maar het goede te denken. Ze willen het wel, maar het lukt gewoon niet.

Op het alternatief leesrooster staat niets tot Pasen. Ik lees deze weken over familieverhoudingen. Deze week over onze gevormde familie, partner en echtgenote, (klein)kinderen, broers en vrienden naar aanleiding van Bijbel citaten uit het Oude Testament die over familie gaan op Openbible/family
Met in Spreuken 31:10-31 het loflied op de sterke vrouw, een mooie toevalligheid (?) op Internationale Vrouwen Dag 8 maart.

Volgende week bijbelcitaten over familie uit het nieuwe Testament en over onze grote Christenfamilie naar aanleiding van een artikel op Opbouwonline van Prof Ad de Bruijne, hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de TU in Kampen en redacteur van De Reformatie. Hij is getrouwd en vader van zes kinderen.

Het 5e gebod
Het bekendst is natuurlijk het gebod uit Exodus 20:17 en Deuteronomium over kinderen en hun ouders: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft. 

Dit gebod wordt benadrukt/herhaald in de brief aan de Kolossenzen 3:20 Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Die regels volgen na 18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Beetje eenrichtingsverkeer....

Partners: samen, gelijkwaardig op eigen benen staan
Genesis 2: Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.

Maar toen, de zondeval, Eva die het verboden fruit plukt van de boom en ook aan Adam geeft om op te eten. Weg met de gelijkwaardigheid? 
 
Genesis 3:15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ 16 Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’ 17 Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. 18 Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. 19 Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’ En Spreuken 19:9 Je kunt beter in een hoekje op het dak wonen dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt. Spreuken 27:15 Als een dak dat altijd lekt wanneer het regent, zo is een vrouw die steeds weer ruzie zoekt.

Het kan ook meevallen: Spreuken 19:4 Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER. Pas wel op: Spreuken 11:22 Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken. Maar 4 Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een vrouw die hem te schande maakt, is als beenrot. Spreuken 14:1 Vrouwe Wijsheid bouwt haar huis, Dwaasheid breekt het hare eigenhandig af.

Maar dan in Spreuken 31 het Loflied op de sterke vrouw
10 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. 11 Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. 12 Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. 13 Ze zoekt wol en linnen uit, en spint en weeft met vreugde. 14 Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. 15 Ze staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op. 16 Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard. 17 Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. 18 Handeldrijven gaat haar heel goed af, ’s nachts gaat haar lamp niet uit. 19 Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok, ze houdt altijd de weefspoel vast. 20 Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp. 21 Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen, zij heeft hen allen warm gekleed. 22 Ze maakt de mooiste dekens, ze gaat gekleed in linnen en purperen wol. 23 Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met de oudsten in de poort. 24 Zij vervaardigt kleding en gordels, en levert die aan kooplui. 25 Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. 26 Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen. 27 Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend. 28 Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar: 29 ‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.’ 30 Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen. 31 Moge zij de vruchten plukken van haar werk, mogen haar daden worden geprezen in de poorten.

En doe je best het goed te houden, anders loopt op het slecht me je af: Maleachi 2:13 En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen omdat hij niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen aanvaardt. 14 En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.

Opvoeding: voorbeeldig voor leven, de kracht herhaling en cue exposure Deuteronomium 6:4-9 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Broers en bijna familie: huisgenoten Psalm 101:5-7 Wie heimelijk een vriend belastert, leg ik het zwijgen op, een trotse blik, een aanmatigend hart verdraag ik niet. 6 Mijn oog zoekt de getrouwen in het land, met hen wil ik mijn woning delen. Wie de volmaakte weg bewandelt, mag mij dienen. 7 In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt, wie onwaarheid spreekt komt mij niet onder ogen. Want Psalm 133:1 Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! En Spreuken 18:19 Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting, ruzie is als een vergrendelde toren.
Spreuken 27:6 Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk.

Tel je familie zegeningen: Psalm 128:3 je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel. En 6 en verheug je in de kinderen van je kinderen. Blogger: Dat is nog eens wat anders dan kinderen moet je zien niet horen....
Spreuken 13:22 Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na,
een zondaar vergaart bezit voor een rechtvaardige.

Vaders en zonen
Spreuken 13:1 Een wijze zoon luistert naar de lessen van zijn vader, een spotter sluit zijn oren voor berispingen. Spreuken 19:13 Een dwaze zoon is voor zijn vader een ramp, het geruzie van een vrouw is als een dak dat altijd lekt. Handen thuis Spreuken 19:26 Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder wegjaagt, is een slechte zoon die zich misdraagt.

No favorites please en begrip voor andermans afgunst en verdriet
1 Samuel 1:4-8: Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5 Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. 6 Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. 8 Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ Lees verder over Suffe Elkana, Hannah en hun zoon Samuel op: Jongerenbijbel/1-Samuel 1

Kunst tip: De heilige familie
Link: Google.com/searchHoly+Family ofwel Google Holy Family ->Images en Google.com/search Heilige+Familie Bijvoorbeeld De heilige familie met de kleine Johannes Paolo Veronese (uit Verona) circa 1575. Nu in het Rijksmuseum Link GeheugenvanNederland

Preek van Hans Jan Roosenbrand over het vijfde gebod 'Het gezin; de plaats voor christelijke karaktervorming' voor de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoofddorp op sept 2011. Link Hansjanroosenbrand/preek (pdf, 6 pag.)

Op You Tube: Refo Baptist Ds Maarten Ezinga over voorbeeldig leven Het gezin; de plaats voor christelijke karaktervorming nav brief aan de Efziers (56m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed voor het gezin ingeleid met een mooi citaat van Moeder Theresa.

The family that prays together stays together, and if they stay together they will love one another as God has loved each one of them.”
Vertaling: “Het gezin dat samen bidt blijft bij elkaar. En als zij bij elkaar blijven zullen ze elkaar liefhebben zoals God elk van hen heeft liefgehad.”
 

Gebed voor het gezin
Heer, onze God,
Samen met U en met elkaar
willen wij op weg gaan.

We willen proberen
om in de wisselvalligheden van ons werk
uw Woord beter te kennen en te beleven.

Zend ons uw Geest
die ons inspireert om het goede te doen
zodat de vrede kan groeien
en ons geloof aan diepgang wint.
Neem alle verdeeldheid uit ons midden
en breng ons tot eenheid.

Open ons hart
voor hen die klein of gekwetst zijn,
voor hen die ziek zijn,
voor hen die zich eenzaam of verlaten voelen.

Geef ons het geduldig inzicht
om kansen te bieden aan elkaar,
en eerbied te geven aan het werk van anderen.

Zegen de inzet van zovelen
in uw kerk, in onze parochie en in ons gezin
zodat ons leven een aanzet mag worden
voor een geluk dat eeuwig duren mag.
Amen.


VOLGENDE WEEK
15 maart 2015, is het de 4e zondag van de 40dagentijd

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jozua 4:19-5:1 en 10-‐12, Psalm 122, Paulus brief aan de Efeziërs 2:4-­10 en Johannes 6:(1) 4-15. Dat las ik op 18maart12 Met meerdere motieven: wonderen, Jeruzalem, Pesach of het Joodse Pasen en de familie en de gemeente. In Jozua en Johannes lezen we over twee wonderen, de eerste van de oversteek van de Jordaan uit de Sinaï* die stopte met stromen net als de Rode Zee om in de Sinaï te komen. In Johannes het bekende verhaal van de vermenigvuldiging van de 5 broden en de 2 vissen door Jezus om 5000 mannen/mensen te kunnen voeden. In de lofpsalm wordt de tempel, de stad Jeruzalem geprezen, ook als veilige haven voor vrienden en familie. In Paulus brief aan de Efeziërs dank voor de opwekking uit het zondige leven door God en wees nu zijn werkstuk om trots op te zijn en werktuig voor goede daden.

Op het alternatief leesrooster staat niets. Ik lees bijbelcitaten over familie uit het nieuwe Testament en over onze grote 'Christenfamilie' naar aanleiding van een artikel op Opbouwonline van Prof Ad de Bruijne, hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de TU in Kampen en redacteur van De Reformatie. Hij is getrouwd en vader van zes kinderen.

NB Op Woensdag 11maart15 is het Biddag voor gewas en Arbeid dan staat op het leesrooster Prediker 3:1-13, Psalm 126, Marcus 4:1-­9

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten