dinsdag 8 november 2011

13 november 2011


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
13 november 2011 is de 9e zondag van de herfst en de 2e zondag van de Voleinding. Meestal worden in de Katholieke kerk sterfdata herdacht, hier deze keer de geboorte van Augustinus van Hippo, bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en 'Kerkvader' op 13nov354 – 430 in Hippo, nu Annaba in Afrika. Het is een interessante 'kerkvader', of theoloog, denker en schrijver in de Vroege Christelijke Kerk. Augustinus is geboren als zoon van een Christin en bekeerde zich op 32 jarige leeftijd na wat losbandigheid en een intellectuele zoektocht. Zijn bekering is door hemzelf beschreven in de Confessiones (Bekentenissen) Link naar een engelse vertaling newadvent). Er zijn veel preken, 'tractaten en verhandelingen' bewaard gebleven. Die las hij aan het eind van zijn leven nog eens door en gaf aan in de Nalezingen (Retractationes) 'wat hij liever anders gezegd zou hebben'. Volgens Wikipedia aldus 'een opmerkelijk beeld van de ontwikkeling van zijn visie, maar ook van zijn ruimhartigheid en zijn warsheid van verstarring'.
Op Google images en de Wikipedia pagina beroemde schilderijen en fresco's van Augustinus hier: Kunst tip: De doop van Augustinus in de Tres Riches Heures de Duc de Berry (1410, nu in Musee Conde, Chantilly, Frankrijk. Deel 3 van een serie artikelen over Augustinus op de website van Phillipus Kroes emeritus dominee. Link pastoralekroes Augustinus

Op 13 november 1618 - Begon van de synode van Dordrecht. Deze veroordeelt uiteindelijk op 5 mei 1619 het 'Arminianisme' en worden de Remonstranten als enige protestantse kerk 'ooit' uit de kerk gezet (ipv afgescheiden). Meer in Wikipedia: Jacobus Arminius en Remonstranten.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (BWV 109), "Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (BWV 38), "Was Gott tut, das ist wohlgetan” (BWV 98) en "Ich habe mein Zuversicht” (BWV 188). Deze cantates horen bij Johannes 4:47-55 de genezing van de zoon van een hoveling uit Kafarnaüm.
Op You Tube: JS Bach "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (BWV 109) door de Gächinger Kantorei Stuttgart, het Bach-Collegium Stuttgart gedirigeerd door Helmuth Rilling (8m45)Link youtube
of kijk op dit blog op 24okt2010 naar J.S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98), dirigent Gustav Leonhardt (5m24). 
 
Concert tip
13nov2011 om 17uur in de Bullekerk, of Westzijderkerk, Westzijde 75, Zaandam: "Ich habe mein Zuversicht” (BWV 188) door Cor Brandenburg en het Collegium Vocale Zaandam & barokorkest Eik en Linde Link Collegium Vocale Zaandam
13nov2011
om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen (Hees) ook BWN 188 door Wouter van Haaften / koor en orkest van de Nijmeegse Bachcantates Link Nijmeegse Bachcantates

TEKSTEN
Deze week is het thema 'geoordeeld' en gescheiden worden (als bokken en schapen). In Ezechiel wordt God zelf herder en (be)hoedt zijn schapen tijdens de Babylonische Ballingschap net zoals tijdens de uittocht uit Egypte (psalm 90). In Tessalonicenzen: heb lief, houd je afzijdig (van niet christenen) en werk (door tot de eindtijd) om niet afhankelijk te zijn. In Mattheus 25 kondigt Jezus het oordeel aan dat over de mensen geveld zal worden en ook op basis waarvan......

Ezechiel 34:11-17
Psalm 90
1 Tessalonicenzen 4:9-1
Mattheus 25:31-46
Tussentijds 190

EZECHIEL
Ezechiel is het 26ste boek van het Nieuwe Testament. Ezechiel is een profeet die profeteerde voor de val van Jeruzalem en tijdens de eerste helft van de Babylonische Ballingschap (586-445 v Chr). Ezechiel werd met de koning en vele anderen gedeporteerd naar Babylon na de val van Jeruzalem. Ezechiel was een waarschuwer (voor de val van Jeruzalem) en een trooster en bemoediger (tijdens de Babylonische ballingschap) die verantwoordelijkheid benadrukte.
Zijn 48 boekrollen worden in 4-en gedeeld, boekrol 33 waaruit wij 4sept2011 lazen is de 1e rol van het 3e deel dat 'Troostwoorden en beloften voor herstel van Jeruzalem' wordt genoemd in de Groot Nieuws Bijbel. Boekrol 34 waaruit wij deze week lezen wordt samengevat als 'God neemt zelf de leiding over' of 'God zal zelf de herder zijn van zijn volk'. Hier wordt het herderschap heel duidelijk geillustreerd in al haar veelzijdigheid en verantwoordelijkheden.
Het begrip Herder komt veel voor in de Bijbel, veelal God (OT) en Jezus (NT) als herder, maar ook vorsten zoals David en zelfs Koresh die we 16okt2011 tegenkwamen. Davids koningschap over een verenigd koninkrijk wordt al snel aangekondigd in Ezechiel 34:23.
Opvallend zijn de verschillen in Bijbelvertalingen van r16. In de Groot Nieuws Bijbel worden de vette en sterke schapen 'bewaakt' net als in de Leidse Bijbelvertaling (1923), maar in de Nieuwe Bijbel Vertaling 'gedood', in de Statenvertaling, Lutherse en de Willibrord Bijbelvertaling 'verdelgd' en hier in de Naardense Bijbelvertaling 'gewraakt'.
Het gekozen gedeelte eindigt met God als rechter die zal oordelen over het kleinvee, meestal de schapen (braaf) en de bokken (slecht), maar hier over rammen en bokken. In de 2 volgende, maar in het leesrooster weggelaten, regels legt God uit waarom. De bokken zijn egoistisch ten koste van 'het kleinvee'. 'Sommigen van jullie grazen de beste weiden af en vertrappen de rest'.
Kunst tip: 'Ezechiel eet de boekrol om de inhoud te profeteren', dit gebeurt in Ezechiel 3:1-4. Versierde initiaal (beginletter) in de (Engelse) Lambeth Bijbel uit 1146. (Ms.3, folio 258v). Nu in London, Lambeth Palace Library, Verenigd Koninkrijk. Te bestellen op Fine Arts Reproduction: kunst-fuer-alle Link media.kunst-fuer-alle

EZECHIEL 34:11-17 (19)
11 Want zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
hier ben ik, ikzelf,
ik zal vragen naar mijn kleinvee,
ik zal ze bijeen zoeken
12 zoals een herder zijn kudde bijeenzoekt
op de dag dat hij te midden van zijn
verspreid geraakte kleinvee is,
zo zal ik mijn kleinvee bijeenzoeken;
redden zal ik hen
uit alle oorden waarheen zij zijn verstrooid
op een dag van wolkendek en duisternis
13 uitleiden zal ik hen uit de gemeenschappen,
vergaderen zal ik hen uit de landen
en doen komen zal ik hen
naar hun eigen rode grond
weiden zal ik hen op Israëls bergen,
in de dalen
en bij alle nederzettingen in het land
14 op een goede weide zal ik hen weiden
en op de bergen van Israëls hoogvlakte
zal hun graasplaats zijn
daar zullen ze zich neervlijen
op een goede graasplek,
op een vette weide zullen zij weiden
op Israëls bergen
15 ikzelf zal mijn kleinvee weiden
en ikzelf laat ze neerliggen,
is de tijding van mijn Heer, de Ene
16 het verlorene zal ik zoeken
en het opgedrevene zal ik helpen terugkeren,
het gebrokene zal ik verbinden
en het verzwakte versterken;
over het vette en sterke zal ik wraken,
ik zal het weiden volgens recht en regel;
17 jullie, mijn kleinvee,
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
hier ben ik, rechtsprekend tussen lam en lam,
voor de rammen en de bokken;
(18 is het u te weinig
om de goede weide te beweiden
dat ge de overige van uw weiden
met uw voeten vertreedt?
om het klaarste water te drinken
dat ge het overige
met uw voeten vertroebelt?
19 mijn kleinvee,
moeten ze afweiden wat uw voeten
hebben vertreden
en opdrinken wat uw voeten
hebben vertroebeld?)

In de naardensebijbel vertaling Zoek Ezechiel → 34
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Hinke Lok uit Ede op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Ezechiel is het 26e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Maarssen Open Hof, in de Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Tijd 10uur, voorganger ds. J. Stuiver over 'Herders, kuddes, schapen en bokken naar aanleiding van de teksten voor deze zondag: Ezechiël 34:11-17 en Matteüs 25:31-46.' Link openhofmaarssen NB In de Open Hof, Kerkstraat 60 is ook om 10uur een GSK Gezin School en Kerk dienst. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Houwelingen voor de Protestantse Gemeente Borne op 22april207 over Ezechiel en evangelie van Johannes. Link docs.google

Op You Tube: Met de tekst in het Duits van Ezechiel 34 in een geanimeerde video met muziek van Music by Milchstrasse "Snow & lights" (4m58). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 90 heet 'Leer ons dat onze dagen geteld zijn'. Het is een gebed uit de bundel van Mozes. Hierdoor zie je de parallel van de 40jarige tocht door de woestijn en de Babylonische Ballingschap. Opvallend vond ik r8 waarin staat dat God stiekeme misstappen openbaar maakt. In de Naardense Bijbelvertaling redelijk onbegrijpelijk en in de Nieuwe Bijbelvertaling zo: r8 U hebt onze zonden vóór u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.
Kunst tip: Domine Refugium is een Gregoriaans Graduaal, een van de Gregoriaanse gezangen. Hier uitgevoerd door Studio di Giovanni Vianini, Milano uit Italie in Tournai, Belgie (6m06) Link youtube

PSALM Domine, refugium.
Een gebed, van Mozes, de man Gods.

1 Heer, schuilplaats zijt gij ons geweest
geslacht na geslacht.
2 Van eer de bergen werden geboren
en gij aarde en wereld voortbracht,
van eeuwig tot eeuwig zijt gij God.
3 Gij doet een mens weerkeren tot molm,
gij zegt: zonen van Adam, keert weer!
4 Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gister zo die voorbijgaat,
als een wake in de nacht.
5 Gij spoelt ze weg, zij zijn een slaap,
in de ochtend als gras dat opschiet:
6 in de ochtend in bloei en het schiet op,
al voor de avond afgesneden en verdord.
7 Ja, wij vergaan door uw woede,
worden verbijsterd door uw gramschap,
8 als gij onze ongerechtigheden stelt u tegenover,
onze geheimen in het licht van uw aanschijn.
9 Ja, in uw verbolgenheid wenden zich al onze dagen,
ons vergaan onze jaren als een zucht.
10 De dagen onzer jaren, daarin gaan zeventig jaar,
tachtig jaar als we sterk zijn
en het meeste daarvan is moeite en verdriet,
snel wordt het afgesneden, wij vliegen heen.
Wie beseft de kracht van uw woede,
uw verbolgenheid, hoe zeer zijt gij te vrezen!
12 Om onze dagen te tellen, schenk zo besef,
dat wij komen tot een hart vol wijsheid!
13 Keer weer, ENE, tot wanneer?
heb deernis over wie u dienen!
14 Verzadig ons in de ochtend met uw vriendschap,
dat wij jubelen en verheugd zijn, al onze dagen.
15 Verheug ons naar de dagen
dat ge ons hebt doen bukken,
jaren dat we kwaad moesten zien!
16 Laat aan uw dienaars zien uw werk,
uw luister over hun zonen.
17 Kome de mildheid van de Heer onze God

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen → 90
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Mady Riko uit Krimpen aan de Lek op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hervormde Gemeente Ruinerwold, Blijdestein 3, Ruinerwold. Tijd: 10uur, voorganger ds. M.H.R. Van Beusichem uit Hattem. Lezingen: Ezechiël 34: 11-17, Psalm 90, I Tessalonicenzen 4: 9-12, Matteus 25: 31-46. De teksten die voor deze zondag op het rooster staan, maken het spannend. Het gaat om Gods oordeel over goed en kwaad. De schapen en de bokken worden gescheiden. Een bange tekst voor wie verloren zullen gaan. Of is God dan toch de goede Herder die zorgt voor al zijn schapen – én voor de bokken evengoed? Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Uiteenzeting/Preek van Augustinus 354-430 over psalm 90, in het engels Link newadvent fathers

Op You Tube: Psalm 90 als 'them song van een Russische film "Shadowboxing 2" van Alexey Shelygin. Muziek uitgevoerd door Brigada Orchestra. (2m25). Link youtube


1e Brief aan de TESSALONICENZEN
Al weken schrijf ik dat 1 Tessalonicenzen het 13e boek van het Nieuwe Testament is en qua volgorde klopt dat ook, maar dat komt omdat de boekrollen 'op lengte' zijn ingedeeld. Niet op chronologische volgorde. Tessaloniki was de eerste 'gekerstende' Christelijke gemeente in Europa, dus is het logisch dat zij als eerste brieven van Paulus kregen.
We lezen verder na vorige week waarin Paulus benadrukt zelf in zijn onderhoud te hebben voorzien en deze week benadrukt hij dat ook voor de Tessalonicenzen. Dit thema is belangrijk in verband met het idee van de snel komende 'eindtijd' of terugkomst van jezus. Waarom werken als Jezus toch snel komt? Bron: Toelichting op de 1e brief aan de Tessalonicenzen Groot Nieuws Bijbel.
Kunst tip: Zezuko is een nieuwe kleine groep creatieven in Thessaloniki, Griekenland. Zij maken illustraties en unieke handgemaakte assecoires, gebruiks- en kunstvoorwerpen. Link zezukoart


1 TESSALONICENZEN 4:9-12
9 Over de broeder-en-zusterliefde
hebt ge niet nodig dat ik u schrijf;
want zelf zijt ge door God onderricht
in het liefhebben van elkaar.
10 Want dat doet ge
aan alle broeders-en-zusters
in heel Macedonië.
Maar wij roepen u op,
broeders-en-zusters,
nog overvloediger te zijn,
11 en er een eer in te stellen rustig te zijn
en de eigen dingen te doen
en met uw handen te werken,
zoals wij aan u hebben afgekondigd,
12 zodat ge behoorlijk wandelt
voor de buitenstaanders
en van hen niets nodig hebt.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek → 1 Tessalonicenzen 4
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef uti Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Tessalonicenzen is het 13e boek van het NT.

Liever live?
Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, Tiburg Tijd: 10uur, voorganger ds. Dick Penninkhof. '10 nov11 was het de dag van de mantelzorg, de le­zingen sluiten daar goed op aan. Mattheüs 25 met het be­kende verhaal over de mensen die recht doen of niet recht doen aan de Mensenzoon door voor hun broeders en zusters te zorgen... En 1 Thess. 4 vertelt hoe we van God hebben geleerd om in liefde met elkaar om te gaan”. Link pkn-tilburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van W.F.Wisselink voor de Gemeente in Leek op 1jan2009 over 'Mazzel en broche! '. Link pdf gkv-leek pdf


Op You Tube: 'Ambition' (1 Thessalonians 4:11-12) met John MacArthur evangelist, schrijver, spreker, (RTV) programma maker en dominee van Grace Community Church in Sun Valley, California, USA (2m01). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Mattheus. Het heet 'de Mensenzoon oordeelt de volken' en gaat over de terugkomst van Jezus in de 'eindtijd'.
Net als God in Ezechiel 34 vertelt Jezus hier dat de schapen en de bokken gescheiden zullen worden door ze bij zijn terugkomst aan zijn rechter (goed) of linker (slecht) zijde neer te zetten. Met een uitvoerige uitleg aan de 'rechtvaardigen' die niet weten waarom ze wel uitverkoren zijn en aan de 'vervloekten' die het ook niet begrepen. Het gaat om getoonde barmhartigheid aan 'mijn geringste broeders-en-zusters', de 'onaanzienlijken', 'onbelangrijke mensen' en niet aan barmhartigheid naar Jezus. Want: wat u voor een van mijn broeders heeft gedaan, heeft u voor mij gedaan. NB In de Naardense en Nieuwe Bijbelvertaling gaat het om barmhartigheid naar broeders en zusters, in de Statenvertaling, Willibrordbijbel en Groot Nieuws Bijbel alleen om 'broeders'.
Kunst tip: Het eten geven, laten drinken, opnemen etc zijn de bron voor de Zeven werken van barmhartigheid, een populair thema in de icongrafie, de verbeelde bijbel verhalen. Hier de 'Zeven werken van barmhartigheid' van de (anonieme) Meester van Alkmaar (1504) in opdracht van de gasthuismeesters van het Heilige Geestgasthuis voor de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar. Collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, uitgeleend aan Boijmans van Beuningen Rotterdam. Link rijksmuseum
MATTHEUS 25:31-46
31 En wanneer de mensenzoon komt
in zijn glorie
en alle engelen met hem,
dan zal hij gaan zitten
op de troon van zijn glorie
32 en zullen voor zijn aanschijn
worden samengebracht
alle volkeren
hij zal ze van elkander scheiden
zoals de herder
de schapen scheidt van de bokken
33 en hij zal de schapen opstellen
rechts van hem
en de bokjes links.
34 Dan zal de Koning zeggen
tot die rechts van hem:
komt, gezegenden van mijn Vader,
beërft het koningschap
dat voor u gereed ligt
vanaf de grondlegging der wereld!
35 want ik leed honger
en ge hebt me te eten gegeven,
ik leed dorst en ge hebt me laten drinken,
ik was een vreemdeling
en ge hebt me in uw samenkomst gebracht,
36 naakt en ge hebt me iets omgeworpen,
ik werd ziek en ge hebt naar me omgezien,
ik was onder bewaking
en ge zijt tot mij gekomen!
37 Dan zullen de rechtvaardigen
antwoorden en zeggen:
Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien
en u gevoed, of dorstig en u laten drinken?
38 wanneer hebben we u
als vreemdeling gezien
en in de samenkomst gebracht,
of naakt en u iets omgeworpen?
39 wanneer hebben we u ziek gezien
of onder bewaking
en zijn we tot u gekomen?
40 En ten antwoord
zal de koning tot hen zeggen:
zeker is het, zeg ik u:
zoveel ge gedaan hebt aan één van dezen,
mijn geringste broeders-en-zusters,
hebt ge het mij gedaan!
41 Dan zal hij ook tot die van links zeggen:
gaat heen, weg van mij, vervloekten,
naar het eeuwige vuur dat bereid is
voor de duivel en zijn engelen!
42 want ik leed honger
en ge hebt mij niet te eten gegeven,
ik leed dorst
en ge hebt mij niet laten drinken,
43 ik was een vreemdeling en ge hebt me niet
in uw samenkomst gebracht,
ik was naakt en ge hebt me niet
iets omgeworpen,
ziek, onder bewaking,
en ge hebt niet naar me omgezien!
44 Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen:
heer, wanneer hebben we u hongerig gezien
of dorstig, als vreemdeling of naakt,
ziek of onder bewaking,
en hebben we u niet onze diensten bewezen?
45 Dan zal hij hun antwoorden en zeggen
zeker is het, zeg ik u:
zoveel ge niet hebt gedaan aan een van dezen,
de geringsten, hebt ge het niet gedaan aan mij!
46 Ze zullen weggaan 'zij naar de eeuwige straf
en de rechtvaardigen naar eeuwig leven'
(Dan. 12:2) NB Dat lezen wij volgende week

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Mattheus > 25
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Thom Snik uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Martinikerk, Groot Kerkhof 26, Bolsward Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. E.P. van der Veen uit Nunspeet, 'Mattheus 25:31-46' Link martinikerkbolsward Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hein Jan van Ogtrop, pastoor voor de Katholieke Sint Bavo Kathedraal in Haarlem op 23nov2008 over 'de grote ontmoeting'. Link rkbavo de-grote-ontmoeting
of Preek van ds Arie Boelhouwer voor de Protestantse Gemeente Wageningen, Grote Kerk op 9nov2006 'Werk aan de winkel'. Link pgwageningen

Op You Tube: Een filmpje met Mattheus 25:31-46 of 'de 7 werken van barmhartigheid' in beeld gebracht. Op muziek van Matt Redman's "Now to live the life" (4m). Upload door Jonpwraight. Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed 'Waar heb ik U ontmoet?' van Hub Crijns (2000) bij Mattheus 25:31-46. Het staat op de homepage van het internetproject 'De 7 werken van barmhartigheid' van het IKON Pastoraat.

'Waar heb ik U ontmoet?'
Mijn werken is bidden
en mijn bidden is werken.
Ik zoek al doende uw Naam.

Eeuwige, gij ziet als een herder om
naar alle mensen van uw kudde.

Bezoeker, gij doorbreekt de stille
fluistering van het ziekbed met uw lach.

Losser, gij bevrijdt mensen
van de tralies die cellen hebben.

Kleder, gij kleedt de onbeschutte
en onbeschermde mens met uw mantel.

Onthaler, gij schenkt aan de reiziger
en laatkomer uw gastvrijheid.

Schenker, gij kent onze dorst
en lost die op met frisse drank.

Krachtgever, gij weet de lege maag
van hongerige mensen te vullen.

In mijn gebed zocht ik uw Naam,
vond het spoor van uw gerechtigheid,
en deed de werken van uw barmhar­tigheid.

Maar toen ik een hongerige een broodje gaf,
een dorstige een blikje sinas kocht,
een vreemdeling hielp met zijn papieren,
mijn kleren deelde met een bijstandsgezin,
een gevangene in zijn cel bezocht,
een zieke een bloemetje bracht,
met de weduwe in de straat een praatje maakte,
- wanneer en waar -
zag ik u toen?

"De Koning zal hen ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan" Uit: Het komt uit een goed hart, DISK 2005 Link: ikonrtv pastoraat

VOLGENDE WEEK
20 november 2011, 10e zondag van de herfst en 3e van de Voleinding
Dan 12:1-4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 5:1-11
Mattheus 24:14-35
Tussentijds 194

Geen opmerkingen:

Een reactie posten