maandag 15 oktober 2012

21 oktober 2012, 5e zondag van de herfst


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
Zondag 21 oktober is de 5e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met 20e zondag na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest vlak na Pinksteren

Kunst tip: Herfstboom illustratie voor een huwelijksliturgieboekje van www.weddingdesigns.nl uit Amsterdam Link Liturgie


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe” (BWV 162), “Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV 180) en “Ich geh und suche mit Verlangen” (cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49). De teksten horen bij Mattheus 22:1-14 met de gelijkenis van (de gruwelijke afwijzing van de herhaalde uitnodigingen voor) het koninklijk bruiloftsmaal. r14 ''Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Dirigent en op de clavecimbel Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, The Amsterdam Baroque Orchestra Soloists en The Amsterdam Baroque Choir met als koormeester Simon Schouten. Op 28m26 162:1 Aria Bass "Ach, ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe", 162:2 Recitatief (tenor) BWV 162:3 Aria sopraan 162:4 Recitatief (alto), 162:5 Aria [duet van de alt en de tenor) 162:6 Choraal (1u10m34) Tekst JS Bach Cantatas 162 Link youtube

of kijk op dit blog op 6nov2011 J.S. Bach "Ich geh und suche mit Verlangen” (cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49) Nikolaus Harnoncourt, zonder verdere bronvermelding (CD opname met serie beelden)

of op 17okt2010 naar J.S. Bach “Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV Cantata 180) Helmuth Rilling doceert & demonstreert op het Oregon Bach festival. 1van3 (10m58).

Concert tip
Zo21okt12 van 19-20uur ''Dansen met Bach in de Wilhelminakerk'', Wilhelminaplantsoen 14 (Marktplein), Bussum. “Menslief, maak je mooi”, zo zou je de eerste regel van Bach’s cantate 180 “Schmücke dich, o liebe Seele” wat vrij kunnen vertalen.... Met Kamerkoor Capricciata, het Wilhelminaconsort en Wybe Kooijmans op het orgel. Meer Christelijkeconcertagenda
Zo21okt12 om in de Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20 Delfshaven (Rotterdam). De mooiste delen uit grote koorwerken van Bach (Hohe Messe) Handel (Messiah) Mendelssohn (Paulus) Rossini (Petit Messe Solennelle) Karl Jenkins (Requiem/Armed Man/Stabat Mater) uitgevoerd door het Concertkoor Zuid Holland Prijs 10euro. Christelijkeconcertagenda
Zo 3nov12 om 19uur in de Grote Kerk, Markt, Vlaardingen. Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV 180) door Bas van Houte en het Vocaal Ensemble Schiedam & Westnederlands Bachorkest. Link CantatesVlaardingen


TEKSTEN
Deze week gaat het over verandering, de verandering van mensen. Mensen die opens kunnen zien, kunnen horen, inzicht en of begrip krijgen in Jesaja.Mensen die gered worden in psalm 124:8 Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 
In Hebreeën is het woord van God scherper dan een tweesnijdend zwaard en is Jezus is hogepriester (r14) 'die .. onze zwakheden kan meevoelen' want hij was mens en is 'op de proef is gesteld'. In Marcus de vooraankondiging van de kruisiging door Jezus in detail en de waarschuwing dat wie belangrijk wil zijn moet dienen. Ook de genezing van de blinde Bartimeus: uw geloof heeft u gered.

Jesaja 29:18-24
Psalm 124
(Hebreeën 4:12-16)
Marcus 10:32-45
Gezang 307
1 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud
ons stem en steen gescheiden houdt,
dat elk zijn eigen godshuis bouwt.
Liedboek voor de Kerken 1973


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Boekrol 29 is geschreven door de 1e Jesaja, een van de grote profeten van het oude Testament, die profeteerde van 750 tot 700 voor Christus. De boekrollen 28-35 bevatten profeties over Jeruzalem (Ariel genoemd) dat bedreigd wordt door de soldaten van Assyrische koning Sanherib. Boekrol 29 gaat over de bestorming van Jeruzalem Jeruzalem en heeft als titel 'Redding voor Jeruzalem in het nauw' in de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Het stukje dat we deze week lezen gaat over wonderen die mensen(levens) veranderen; r18 doven kunnen horen, blinden kunnen zien, verdrukten zullen de Heer weer loven en zwakken zullen juichen. Met slechterikken loopt het slecht af en heel mooi 24 Ieder die verward was, zal inzicht verwerven,
wie altijd klaagde, is vol begrip.

Kunst tip: Giovanni Battista Tiepolo, Italiaans Rococco schilder etser en drukker (1696 – 1770) De Profeet Jesaja plafondschildering (fresco) uit 1726 voor het Patriarchal Palace in Udine (1726). Link Giovanni Battista Tiepolo

Belgisch spreekwoord Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen. Uitleg: De negativiteit van mensen; eens klager altijd klager; sommigen veranderen nooit. Bron bloggen.be Naar r24.

JESAJA 29:18-24
(De Heer zegt:)
18 Op die dag zullen doven kunnen horen
hoe uit een boek wordt voorgelezen,

 en blinden zullen met eigen ogen zien,
bevrijd van duisternis en donkerheid.
19 Dan zullen verdrukten de HEER weer loven,
zwakken juichen om de Heilige van Israël.
20 Want het is gedaan met de geweldenaar,
voorbij met de spotter.
Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:
21 wie een ander valse beweringen ontlokt,
wie de rechters in de poort wil verstrikken,
wie het recht van de rechtvaardige schendt
met loze beweringen.
22 Daarom – dit zegt de HEER,
 
die Abraham bevrijd heeft,
 over de nakomelingen van Jakob:
Jakob zal niet meer te schande staan,
zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken.
23 Want wanneer zijn kinderen zien
wat ik in hun midden heb verricht,
zullen zij eerbied hebben voor mijn naam,
de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob
en de God van Israël vrezen.
24 Ieder die verward was, zal inzicht verwerven,
wie altijd klaagde, is vol begrip.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Renate Japenga uit Ridderkerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Dorspkerk, Kerkplein 1, Bloemendaal. Tijd: 10uur, voorganger Otto Sondorp Oecumenische viering In Jesaja een visioen over hoe het zal zijn, als mensen niet meer uitgesloten worden, maar mogen wandelen in het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dat wat Jezus belichaamde in leven en werk. In dit evangeliegedeelte lijkt een eind te komen aan die droom, want hier horen we voor de derde keer in Marcus aangekondigd hoe Jezus zal worden overgeleverd aan de krachten van de dood. Maar ook dat er na drie dagen opstanding zal zijn. Wat een vreemd verhaal. Net zo vreemd, maar helaas al te bekend in menselijke verhoudingen, is de vraag naar wie (in het hemelse Koninkrijk) belangrijk zal blijken te zijn en wie niet. Ook die vraag kwam al eerder in Marcus aan de orde. En ook hier keert Jezus onze werkelijkheidsbeleving van macht en onmacht om en wijst op die moeilijke weg van het dienen, zoals Hij deed tot in de dood en er voorbij. Daarin ligt het onnatuurlijke geheim van dat Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Link pkn-bloemendaal-overveen 
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van J.C. van de Haar op het blog Frisse wateren, don't worry be a Christian over Jesaja 29:17-24 'Geloof en zegeningen' Link frissewateren

Op You Tube: In het Engels een deel uit een dienst door Pastor Todd A. Peperkorn over de genezing van de dove man door Jezus in Marcus 7:31-37 met verwijzing naar Jesaja 29. Voor de Holy Cross Lutheran Church (A home for sinners) in Rocklin, California USA. (11m10) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 124 'Een pelgrimslied van David'. In het Latijn heet de psalm Nisi quia Dominus (naar r1b ook vertaald als If the Lord himself). Het is een typische lofpsalm voor redding en bevrijding.

Aan het begin van veel kerkdiensten klinkt vaak de laatste regel van de psalm ''Onze hulp is in de naam van de Heer Die hemel en aarde gemaakt heeft''.

NB Op het Bijbelrooster van de Nederlandse Bijbel Vereniging staat psalm 124 gepland op zaterdag 20 oktober.

Kunst tip: Psalm 124 Nisi quia Dominus van Niccolo Antonio Porpora (1686-1768) gezongen door mezzo Sopraan Guilemette Laurens (5m16). Link youtube

PSALM 124
1 Een pelgrimslied van David.

Was de HEER niet voor ons geweest,
Israël, blijf het herhalen –
2 was de HEER niet voor ons geweest
toen de mensen zich tegen ons keerden,
3 ze hadden ons levend verslonden,
zo hevig was hun woede.

4 Dan had het water ons meegesleurd,
de stroom ons overspoeld,
5 wij zouden zijn overspoeld
door het ziedende water.

6 Geprezen de HEER, die ons niet
ten prooi gaf aan hun tanden:
7 wij zijn als een vogel ontsnapt
uit het net van de vogelvangers,
het net is gescheurd en wij,
wij zijn ontkomen.

8 Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Psalmen 124 NBV

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Maria Major, Voorstraat 120, Dordrecht. Tijd: 10.30 uur, voorganger nnb met Graduale psalm 124 Link dordrecht.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van J.G. de Bruijn voor de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes in juli 2012, 'Onze Hulp' (naar r8) Link protgem-laren-eemnes

Op You Tube: Gereciteerd in het Latijn psalm 124 met de Engelse vertaling (1m09). Link youtube


HEBREEËN
Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. De boekrol (volgens de Statenvertaling en de kerktraditie toegeschreven aan Paulus) begint niet met een begroeting, maar eindigt wel met een slotgroet. Het is niet zeker wie de schrijver is en of het een brief is. De boekrol leest als een verklaring of homilie, een onderricht. (Wikipedia) De brief wordt ook toegeschreven aan andere schrijvers.

In het stukje dat wij deze week lezen r12 het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard' … r13'Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen'. Jezus is de hogepriester (r14) 'die .. onze zwakheden kan meevoelen' maar 'op de proef is gesteld' en 'niet vervallen is tot zonde'.

Kennis tip: Bijbeluitleg over Jezus als Hogepriester door zijn offer, na de kruisdood. Link bijbeluitleg


HEBREEËN 4:12-16
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. 13 Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

Trouw blijven aan de belijdenis 
14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. [eind boekrol]
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 12-13 en 14-16

Liever luisteren?
Janneke Schuurman-Bos uit Ermelo op voorleesbijbel en voorleesbijbel2
Of ga naar downloadbijbel Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, Oude Mattheüs, Grotestraat 50 Eibergen om 9.30uur ds.Lieftink-Buijs en in de Grote Kerk, Kerkplein 1 in Neede om 10uur ds.Weersma (kanselruildienst). In de Antonius, Lindevoort 20 Rekken om 10uur ds.Jonk en in verzorgingshuis de Meergaarden om 10uur past. Escher Euch.viering. Link pkneibergen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de preek van ds. B. Oosterom (uit Oudewater) voor de Sionskerk in Krimpen aan de Ijssel op 6juni2011 over Hebreeën 4:13-16. Link mp bwkrimpen

Op Vimeo: In het Engels geanimeerde tekst van Hebreeën 4;12-16 door Northlans Media Design op 26okt08 (1m19). Link vimeo


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit stukje komt ook voor bij Mattheus 20:17-29 en Lucas 18:31-34. Het zijn eigenlijk 3 verhalen, de vooraankondiging van de kruisiging (r32-34) en een les voor de leerlingen (r35-41). 

In de tekst deze week spreekt Jezus op weg naar Jeruzalem voor de derde keer over zijn komende dood. En in gruwelijke detail r34. De leerlingen zijn ongerust, toch vragen r53 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs om bij hem te mogen zitten in zijn glorie waarop Jezus waarschuwt dat dat een groot offer vraagt. De andere leerlingen worden jaloers en Jezus waarschuwt hen dat r43b Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.

Kunst tip: Portret van Jakobus en Johannes zonder bronvermelding

Kunst tip: Ikoon van de genezing van Bartimeus onder kopje Jezus als wonderdoener ook zonder bronvermelding Link meerdanikzelf

MARCUS 10:32-50
Op weg naar Jeruzalem 
32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’

35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Zeevang en Oudendijk, Dorpsweg 24, Oudendijk Tijd: 10uur, voorganger mevr N Boon, Jan Splinter op het orgel en het thema isPelgrimstocht der mensen Link pknzeevangenoudendijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Petruscanisiusstichting over Marcus 10:32-50. De Sint Petrus Canisiusstichting is opgericht in 1984 tot bevordering van katholieke publiciteit in de brede zin van het woord. De stichting wil de weg banen voor wat de Nederlandse jezuïet uit Nijmegen Petrus Canisius in zijn tijd in Duitsland gedaan heeft. Link petruscanisiusstichting

You Tube: 'The Blind Bartimeus' acapella gezongen door het Hertitage Quartet of Chattanooga zonder plaats en datum. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Marinus van den Berg op de site van de Theobaldus parochie naar de slotregel van psalm 124

Dan ontstaat er leven
Als wij mensen elkaar de hand geven
en niet langer leven als ieder voor zichzelf,
dan ontstaat nieuw leven.
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam leven,
dan ontstaat er een nieuw land van mensen samen.
Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar,
maar luisteren naar wat er leeft,
dan ontstaat een nieuwe band waarvan we kunnen leven.
Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar,
geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.
Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar
en elkaar uitnodigen om binnen te komen
en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid,
dan ontstaat er nieuw leven.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen zo naar leven.
Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die kunnen zien en die kunnen horen met hun hart.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen naar een woord van begrip,
naar een arm om hun schouder,
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.
Als wij zo leven met en voor elkaar,
dan kunnen wij God zien.VOLGENDE WEEK
28 oktober 2012, 6e van de herfst na Trinitatis

Jesaja 59:9-19
Psalm 13
(Hebreeën 6:9-12)
Marcus 10:46-52
Gezang 168

Geen opmerkingen:

Een reactie posten