maandag 7 oktober 2013

13 oktober 2013, 4e zondag van de Herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
13 oktober 2013 is de 4e zondag van de herfst en de 20ste zondag na Drie eenheid (Trinitatis). Het kerkelijk seizoen is begonnen met startzondagen en we tellen af naar het begin van het Kerkelijk jaar met de Advent, de aankondiging van de geboorte van Christus. Het kerkelijk jaar bestaat uit 2 kringen, de Kerstkring en de kring rond Pasen. Meer op: Kerkelijk jaar

De Bach cantaten voor deze week zijn "Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe (BWV 162), "Schmücke dich, o liebe Seele (Koraalcantate BWV 180) en "Ich geh und suche mit Verlangen(cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49). De teksten horen bij Mattheüs 22: 1-14 met de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV 180) uitgevoerd door Paul McCreesh and the Gabrieli Consort & Players. Soloists: Sopraan: Ann Monoyios, Alt: Angus Davidson, Tenor: Charles Daniels en Bariton: Peter Harvey. Met toelichting op de aria (19m54). Link youtube

Of kijk op dit blog op 21okt12 naar J.S. Bach (1685-1750) Op 28m26 162:1 Aria Bass "Ach, ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe", 162:2 Recitatief (tenor) BWV 162:3 Aria sopraan 162:4 Recitatief (alto), 162:5 Aria [duet van de alt en de tenor) 162:6 Choraal (1u10m34) Door dirigent en clavenist Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra, The Amsterdam Baroque Orchestra Soloists en The Amsterdam Baroque Choir met als koormeester Simon Schouten. Tekst JS Bach Cantatas 162

Of kijk op dit blog op 6nov2011 J.S. Bach "Ich geh und suche mit Verlangen” (cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49) Nikolaus Harnoncourt, zonder verdere bronvermelding (CD opname met serie beelden)

Of op 17okt2010 naar J.S. Bach “Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV Cantata 180) Helmuth Rilling doceert & demonstreert op het Oregon Bach festival. 1van3 (10m58).

Bach nieuws
De Nederlandse Bachvereniging gaat de komende 10 jaar alles van Bach opnemen en op internet zetten. Een Vandaag maakte er 5okt13 een reportage over: EenVandaag/alles van Bach

Concert tips
za12okt13 om 19uur in de Fr. Xaveriuskerk, 't Zand 31, Amersfoort. "Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV 180) uitgevoerd door Bas Ramselaar en het Amersfoorts Kantate Koor en Orkest. Link Stichting Rondom de Cantates.
za12okt13 om 17uur in de Zaandam, Bullekerk of Westzijdekerk, Westzijde 75, Zaandam. "Ach, ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe" (BWV 162 met bas aria). Uitgevoerd door Cor Brandenburg en het Collegium Vocale Zaandam. Link Collegium Vocale Zaandam
zo13okt13 om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen. "Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV 180) uitgevoerd door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates. Link Nijmeegse Bachcantates


TEKSTEN
Het thema deze week is het kan verkeren de dingen blijven niet zoals ze zijn en het alternatief kan soms beter zijn (psalm113). Ook (de oorsprong van) de animositeit tussen Israeliëten en Samaritanen vanwege hun 'afgoderij'. Toch geneest Jezus 10 leprozen die hem daarna, de vreemdeling, niet eens meteen bedanken. Op één na de Samaritaan: zijn geloof (in zijn genezing?) red hem, de rest liep kennelijk door naar hun eigen Samaritaanse priesters. In Timotheüs waarschuwt Paulus voor valse profeten, maar vooral voor het onderlinge redetwisten en de schadelijke gevolgen daarvan...
Heleen Broekema schreef voor kerkenvrede een paar gedachten op bij de teksten en hun thema's.

In 2 Koningen lezen we over de Assyrische volkeren van die hun eigen goden vereren in de tempels van Samaria naast de Heer. In psalm 113, een lofpsalm met een prachtige slotzin: 9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van kinderen. In onze laatste 2 regels van2 Timotheüs 8 gaat het over valse profeten. Lucas 17 vertelt de genezing van 10 Samaritanen met lepra door Jezus 14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Door Jezus of door hun vertrouwen in hun eigen priesters.....

2 Koningen 17: (5-7) 24 en 29-34
Psalm 113 (of Psalm 111)
2 Timoteüs 2:8-15
Lucas 17,11-19 (21)
Gezang 430
4 Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.
Liedboek voor de Kerken 1973 >


2 Koningen
2 Koningen 17 is het 12e boek van het Oude Testament. Het zijn de verhalen van de Koningen van Israel en Juda. In ons stukje deze week zijn de Israëlieten verslagen door de Assyriërs en worden verdreven uit Samaria. De Assyrische volken betrekken de woningen en de tempels van Samaria en vereren er naast -de Heer- hun eigen goden. Nb er is verschil tussen Israëlieten en Samaritanen en hun theologische opvattingen. Het aanbod van hulp van de Samaritanen aan de Israëlieten bij de herbouw van de tempel werd afgewezen: dat veroorzaakte lange animositeit.

Kunst tip: De Samaritanen beschouwen zich als de enige echte Joden en hebben een eigen Thora rol, de Abiesha rol. Meer in het Engels op Samaritans Religion Link: Torah Scroll Samaritan

2 Koningen 17: 24 en 29-34
24 De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awwa, Hamat en Sefarwaïm naar de steden van Samaria, waar hij hun een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen.
...
29 Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken, die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de tempels die de Samaritanen op de offerhoogten gebouwd hadden. 30 De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot, de mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal, de mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima, 31 de Awwieten maakten beelden van Nibchaz en Tartak, en de Sefarwieten verbrandden hun kinderen
als offer voor hun goden Adrammelech en Anammelech. 32 Daarnaast vereerden zij de HEER en stelden ze uit hun eigen midden priesters aan om dienst te doen in de tempels op de offerhoogten. 33 Ze vereerden dus wel de HEER, maar dienden ook hun eigen goden zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest.

Weggelaten is de 35ste regel: Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten en doen dat tot op de dag van vandaag: ze vereren de HEER niet en houden zich niet aan de voorschriften, regels, wetten en geboden die de HEER heeft opgelegd aan de nakomelingen van Jakob, aan wie hij de naam Israël heeft gegeven.
Nieuwe Bijbelvertaling Link Koningen17

Liever luisteren?
Els Boon uit Schiedam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Walfriedparochie, In Noorddijk om Tijd 10 uur, voorganger Ds. J. Wilts en in de Emmauskerk, Ra 4 Leeuwenborg Groningen Stad. Tijd 11.15uur een Eucharistieviering met pastoor D. ten Dam. 2 Koningen en Lucas 17. Link (pdf) Walfriedparochiegroningen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Geen preek gevonden! Het is natuurlijk ook een lastig thema van de volkeren die de Heer vereren, maar ook de tempel ontwijden door er ook hun oude goden eren met ook nogal gruwelijke verafschuwde praktijken (de kinderoffers).

Op Vimeo: In het Engels de falende Koningen van het Noordelijke Rijk Israël door Pastor Holland Davis voor Worship Life Calvary Chapel, San Clemente. 2 Kings 17-21. 21 Want Israël had zich van het koningshuis van David losgescheurd en Jerobeam, de zoon van Nebat, als koning aangesteld. En Jerobeam dreef een wig tussen Israël en de HEER, door de Israëlieten aan te zetten tot grote zonde. 22 De Israëlieten volgden in alle opzichten het slechte voorbeeld van Jerobeam en braken niet met zijn zondige praktijken. 23 Uiteindelijk verstootte de HEER Israël, zoals hij bij monde van alle profeten, zijn dienaren, had voorzegd, en de Israëlieten werden in ballingschap van hun grondgebied weggevoerd naar Assyrië, waar zij wonen tot op de dag van vandaag. (55m50 ) Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 113. In het Latijn heet de psalm Laudate, pueri naar de 1e regel: Loof, dienaars van de HEER. Psalm 113 is de eerste van de zes lof 'hallel' psalmen en wordt gezongen voor de (pesach of sukkot) maaltijd als de bevrijding uit de Egyptische slavernij wordt herdacht.

We lazen deze lofpsalm ook op 1sept13 samen met teksten over feestmalen, over vreemdelingen aan tafel, de zorg voor mensen die het minder hebben en het onderschatten van onbekenden of ogenschijnlijk onbelangrijke mensen. Deze week gaat het in deze context meer over goede en verrassende dingen die God doet.

Kunst tip: Antonio Vivaldi Psalm 112 (113) Laudate Pueri Dominum deel 3 A Solis Ortu, door sopraan Sivan Rotem en het The Israel Camerata onder leiding van Avner Biron. Live recording (2m39) Link youtube

PSALM 113
1 Halleluja!

Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.

4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.
5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.
Halleluja!
In de NBV Link Psalm 113

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Groesbeek, Kerkstraat, Groesbeek. Tijd 10 uur, voorganger Pastor B Oosterbeek, alle teksten Link PKN Groesbeek Of in de Oud Katholiekek Lerk in de Voorstraat in Dordrecht Dordrecht.okkn (10.30uur) Psalm 113 gezongen (graduale). Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Marc Janssen voor de Nederlands Gereformeerde Jeruzalem Kerk in Utrecht. Over psalm 113 in de Lijdens of 40dagentijd voor Pasen: De liederen die Jezus zong bij zijn galgemaal, zijn liefdesmaal, zijn stuk voor stuk kunstige gedichten. Link Utrecht.ngk.nl/Ps.113 (pdf)

Op You Tube: In het Engels Psalm 113 gezongen voor kinderdienst met de tekst en bloemenbeelden (3m44) Link youtube


2e Brief van Paulus aan Timotheüs
De 2e brief van Paulus aan Timotheüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament. Timoteüs 'waarachtig kind in het geloof' (1 Timoteüs 1:2, NBV) is Paulus leerling en medewerker 2 Timotheüs is een pastorale brief met aanwijzingen, deze week over omgaan met Aanwijzingen voor de omgang met dwaalleraren vanaf r14. Paulus waarschuwt Timotheüs voor de invloed van Hymeneüs en Filetus (pas genoemd in r17), die beweerden dat de opstanding reeds had plaatsgehad.

Mooi vanwege het onvoorwaardelijke vind ik: 13 als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Altijd opvallend wanneer door de schrijver benadrukt r11: Deze boodschap is betrouwbaar

Kunst tip: 'Christus in het voorgeborchte' Apocrief, niet erkend, Bijbelverhaal uit het evangelie van Nicodemus. Hierin daalt Jezus vanuit zijn graf af in het voorgeborchte van de hel. Daar bevrijd hij de mensen, profeten en Oude Testamentische voorvaders, die gestorven maar nog niet verlost zijn. Door Duccio di Buoninsegna (ca. 1255 – 1319) tempera op paneel (51 × 54 cm) Circa 1308-11. Nu in het Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Siena Italië. Link Statenvertaling.net/DuccioMaestaLimbo

2 Timotheüs 2: 8-15
Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9 daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten; 10 daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen. 11 Deze boodschap is betrouwbaar:

Als wij met hem gestorven zijn,
zullen we ook met hem leven;
12 als wij volharden,
zullen we ook met hem heersen;
als wij hem verloochenen,
zal hij ons ook verloochenen;
13 als wij hem ontrouw zijn,
blijft hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan hij niet.

Aanwijzingen voor de omgang met dwaalleraren
14 Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. 15 Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: 2Tim2 en 2Tim2:14-15

Liever luisteren?
Janke Hofstra uit Franeker op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel 2 Timotheüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Pruijssen over de P in de TULIP van de Synode van Dordrecht in maart 2011. In het Nederlands Totale verdorvenheid, Onvoorwaardelijke verkiezing, Beperkte verzoening, Onwederstandelijke genade en de Volharding van de heiligen. Onze tekst past in het laatste punt. Hoef ik niets te doen om zalig te worden? Integendeel! Volhard! Link Pruijssen/handout-leerdienst-p-van-tulip (pdf)

Op Vimeo: Pastor Dan Bowers Rumney Baptist Church, Baker River Valley, New Hampshire, USA. (35m37) Link Vimeo


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal over de genezing van 10 Samaritaanse leprozen door Jezus komt alleen voor bij Lucas, maar genezing van leprozen staat vaker in de Bijbel. De profeet Elisa geneest de Syrische generaal Naaman, in 2 Koningen 5, dit verhaal wordt dan ook vaak gecombineerd met Lucas 17 (ipv 2 Koningen 17). Koning Uzzia daarentegen wordt niet genezen in 2 Kronieken 26:21 en leefde tot aan zijn dood in afzondering.

In Lucas 5:13 geneest Jezus ook een leproos Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein!’ En meteen verdween zijn huidvraat. Dit verhaal staat ook in Mattheus 8 en Marcus 1.

De boodschap van de Lucas vertelling is dat de enige van 10 leprozen die terugkomt om Jezus te bedanken blijvend genezen wordt: Hij (Jezus) zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Kunst tip: ‘De Dam in 1604 tijdens de laatste Leprozenommegang op Koppertjesmaandag’. Of de leprozenomgang door Adriaan van Nieuland (1587–1658) De rondgang van leprapatiënten met een collecte gevolgd door een maaltijd (kopperen is smullen) vond traditioneel op de maandag na Driekoningen, Koppertjesmaandag plaats. Ma 1604 werd de tocht verboden omdat zich buitensporigheden zouden hebben voorgedaan. Het schilderij is bijna 30 jaar later, in 1633, gemaakt in opdracht van de regenten van het Leprozenhuis (dat buiten de stad lag, op het huidige Mr. Visserplein) als herinnering aan deze dag. Meer op Amsterdammuseum/leprozen Link De leprozenomgang

Coen Wessel heeft bij zijn preek over Lucas 17 een mooie afbeelding van de 10 leprozen: Coenwessel/Tien leprozen

Lucas 17
In het grensgebied van Samaria
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Lucas 17

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Westervoort, Werenfried kerk, Dorpsstraat 51, Westervoort. Tijd 10uur, voorganger Käti van Bergen. Het oecumenisch leesrooster geeft voor deze zondag als evangelielezing aan Lucas 17: 11-19 genezing van tien mannen met huidvraat, vroeger zouden wij zeggen melaatsheid. Maar één van de mannen, een Samaritaan, komt later terug om Jezus te bedanken. Link Werenfried Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jan Hein van Ogtrop voor de St Bavo Katheraal op de 28ste zondag door het jaar over een bezoek aan een melaatsen-kolonie in Zaïre en Lucas 17. De kerk was eenvoudig, geen mooie banken zoals hier maar lange planken, 20 centimeter boven de grond waar de melaatsen iedere zondag, ver afgezonderd van de bewoonde wereld hun eucharistie vierden. Diep onder de indruk vroeg ik aan een van de zusters daar of ik wat foto's mocht maken om het thuisfront wat te laten zien. 'U bent toch priesters' zei ze, 'gaat u liever wat rond om de mensen handen te geven en te zegenen Link Nooit-vergeten-te-danken-2007

Op You Tube: In het Engels Geoff Moore's classic song over Jesus en de tien leprozen in Luke 17:11-19. (3m01) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een citaat van Nelson Mandela “No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite” – Nelson Mandela. Een gebed is zo gemaakt:

No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. Please Lord let people not learn to hate, but help us to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.VOLGENDE WEEK
20 oktober 2013, 5e van de Herfst of 21ste na Drie eenheid.

Genesis 32:22-31
Psalm 121
(2 Timoteüs 3:14-4,5)
Lucas 18:1-8
Gezang 21

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten