maandag 28 oktober 2013

3 november 2013, 7e zondag van de Herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

PERIODE
3 november 2013 of de 7e zondag van de Herfst of de 23e zondag na Trinitatis, Drie eenheid.

De Bach cantate voor deze zondag zijn ''Nur jedem das seine; “ (BWV 163), “Wohl dem, der sich auf seinen Gott” (Koraalcantate BWV 139) en “Falsche Welt, dir trau ich nicht” (cantate voor sopraansolo BWV 52). De teksten horen bij Mattheüs 22: 15-22 met de vraag van de Farizeeërs over belasting betalen. Dat lezen wij niet, maar in Lucas gaat het wel over een berouwvolle tollenaar, belastinginner.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 52 zonder za ng maar als (orgel) Sonate No 5 in C major, (hier uitgevoerd op 2 piano's met pedalen transcriptie Viktor Babin) Pianisten Vitya Vronsky (1909 - 1992) & Viktor Babin (1908 - 1972), een van de beroemste piano (11m49) Link youtube

Of kijk op dit blog op 11nov12 aria 4 van cantata BWV 139 "Wohl dem, der sich auf seinen Gott" door de J. S. Bach Foundation van St Gallen Zwitserland dirigent Rudolf Lutz. Meer op de Bachstiftung (5m10).

Of beluister op de website van Eduard van den Hengel “Falsche Welt, dir trau ich nicht” (cantate voor sopraansolo BWV 52) door Leusink Link eduardvh

Of kijk op dit blog op 7nov2010 naar J.S.Bach "Nur jedem das seine" BWV 163:4-6 met tekst. Dirigent Harnoncourt met het Tölzer Knabenchor Concentus musicus Wenen circa 1985 (6m54).

Concert tips
Geen van onze Bach cantates gevonden maar er wordt genoeg (Bach) gezongen: Christelijkeconcertagenda of Bachagenda en EduardvanHengel > Bachagenda


TEKSTEN
Het thema deze week is zegening en bevrijding, redding door God. Voor hen die God volgen (Abraham), hun schuld en zonden belijden en willen veranderen (David), hen die vervolgd worden (Tessalonicenzen) of de man die gezien wordt door Jezus (Zacheus in Lucas).

In Genesis wordt Abraham tot aartsvader 'benoemd' met vele beloften die zelfs na honderden jaren nog uitkomen in de evangelietekst Lucas 19. ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.
De psalm, 32, is een belijdenis: met bekentenis en belofte, David belijdt zijn zonder r5 en belooft beterschap: hij zal bidden en zich (zijn oog) richten naar God voor bescherming en bevrijding.
In Paulus 2e brief aan de Tessalonicenzen blijkt dat de Christenen er vervolgd worden, maar standvastigheid en trouw zijn. Volgens Paulus zijn de vervolgingen het bewijs dat God de gelovigen daarmee ''waardig'' acht.
In Lucas 19 het bekende verhaal van de tollenaar, belastinginner Zacheus die door Jezus gezien wordt en als (achter-achterklein) zoon van Abraham gekerstend.

Genesis 12:1-8
Psalm 32
(2 Tessalonicenzen 1:1-12)
Lucas 19:1-10
Gezang 3 bij Genesis 12
1 Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
...
2b en 6a En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge,
getogen uit de nacht.
Liedboek voor de Kerken 1973


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament en bevat na het Scheppingsverhaal de verhalen van de aartsvaders. In ons geval Abraham (Genesis 11:26-25:7). Hij verhuisde op zijn 75ste zijn familie naar Kanaän, omdat de Heer hem dat opdroeg en beloofde dat hij en zij nazaten het zouden (ver)krijgen naast allerlei andere zegeningen.

Kunstip: Statenvertaling.net: 'Op bevel van God verliet Abraham (toen nog Abram) met zijn hele familie zijn geboortestreek in Mesopotamië en trok hij naar het land Kanaän. Daar aangekomen reisde hij door naar een eikenbos met de naam More, bij de plaats Sichem.
Pieter Lastman (circa 1583–1633) toont in dit schilderij hoe God Abraham vanuit het eikenbos vertelt dat dit het land van zijn nageslacht zal zijn. Het werk was aanvankelijk geschilderd op een houten paneel en werd later overgebracht naar een doek. Olieverf op doek uit 1614. Nu in de Hermitage, St. Petersburg, Rusland. Link:Statenvertaling.net/grootbeeld529

Kennistip: Op Christipedia meer over de 'eik' of terebint van More bij Sichem. Christipedia/Terebint

GENESIS 12:1-8
Abram naar Kanaän
1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.
Link naar complete tekst Biblija.net/Genesis12 De Nieuwe Bijbelvertaling

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl. Genesis is het eerste boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Lochem, Witte kerk, Graaf Ottoweg 4, Lochem. Tijd: 10uur, voorganger ds. C.M. Veenhuizen, het is een oogstdienst. We lezen: Genesis 12:1-8, Abraham vertrekt uit zijn land en laat zijn familie achter. In Lucas 19:1-10 zit Zacheüs in de boom en is nieuwsgierig naar wie Jezus is en die komt dan ineens erg dichtbij. Deze dienst is de oogstdienst. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe we daar precies gestalte aan geven. Link PGLochem Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van dominee Piet Vliegenthart op 11juli2012 voor de Protestantse Gemeente in Berlicum-Rosmalen over Genesis 12 bij een Thomasviering. De stem die al klonk in het leven van Abraham toen hij door God geroepen werd. Hoe klonk die stem? Dat le­zen we in de bijbel niet. Door de eerste bijbellezers, de Joden, is daarover nagedacht, worden daarover ver­halen verteld, zoals het verhaal dat we hoorden: Abra­ham, in die winkel van zijn vader. Een inzicht dat bij hem doorbreekt, godenbeelden doen niets, daar moet je mee breken. Kom op, dit is eigenlijk geen le­ven, we gaan op weg, op weg naar een ander land. Link domineepiet/preken

Op You Tube: Living Above Deception Korte inleiding op Genesis 12 in het Engels door Ezra Byer over Abrams leugentje om bestwil waarin hij zegt dat Sarai zijn zuster is ... don't laat God (s werk) zijn gang gaan. (2m42) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 32. In het Latijn heet de psalm Beati quorum. Naar het 2e deel van de 1e regel, gelukkig is hij.

Het is een belijdenis psalm, David belijdt zijn zonder r5 en belooft beterschap: hij zal bidden en zich (zijn oog) richten naar God voor bescherming en bevrijding, r7.

Kunst tip: David speelt op de harp, De Mar Saba Psalter, Jerusalem, circa 1090, nu in de British Library London UK. Add. 36928, f. 44v Link BL/UK

PSALM 32
1 Van David. Een kunstig lied.
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. 2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. 4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Sela 5 Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Sela 6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. 7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela

8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. 9 Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’ 10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. 11 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.
Link naar de tekst: NBV
Of lees op 31okt10 in de Leidse Bijbelvertaling van Psalm 32

Liever luisteren?
Marcel van der Steen van radio Rijnmond op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Hervormde kapel Wierden, Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10uur, voorganger ds G ter Maat. Lucas 19 en psalm 32 met vast de psalm in het psalmenproject vanwege de link. En op de site dezelfde verbeelding van Watanabe. Link hervormdekapel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Etsel voor Mens-en-samenleving/religie over psalm 32. Psalm 32 spreekt over het vergeven van zonde en van het goede geluk van iemand die berouw heeft en aan God zijn hele hart uitstort. Wanneer God u vergeeft is het logisch dat u andere mensen die u gekwetst hebben ook vergeeft. Dit lijkt moeilijk maar met hulp van God is het eigenlijk heel eenvoudig. God zal u er voor belonen. De psalm wordt besproken aan de hand van informatie van Joodse wijzen. Link tehilliem-psalm-32-een-joodse-uitleg

Op You Tube: In het Engels song naar psalm 32 door Steve Bell (6m10). Link youtube zie ook You Tube 2 Tessalonicenzen.


2e Brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
De 2e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament. Paulus heeft de gemeente gesticht op zijn 2e zendingsreis in Tessalonika (nu Saloniki), toen de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Of Paulus deze 2e brief ook echt heeft geschreven wordt betwijfeld, want ondanks de overeenkomsten zijn er ook verschillen. Wikipedia)

Uit 4r blijkt dat de Christenen vervolgd worden maar standvastigheid en trouw (zijn) onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. Volgens Paulus zijn de vervolgingen r5 .. het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. R6 … hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden

Kunst tip: Paulus geschilderd door Masaccio (1401 – 1428 Italië), 'Paulus is te herkennen aan het zwaard waarmee hij vóór zijn bekering christenen placht te bestrijden'. Tempera op paneel uit circa 1426, nu in het Museo Nazionale di San Matteo, Pisa, Italië. Link Statenvertaling.net/grootbeeld189

2 Tessalonicenzen 1:1-12
1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus.

Lijden voor het koninkrijk van God
3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 4 Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. 5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. 6 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. 11 Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. 12 Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door hem.
Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Henk Rijneveld uit Valkenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, met 2 locaties: St. Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Viering: zondag 9.30uur St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 Viering zo 11uur Link Titusbrandsmaparochie (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ray Scott in het Engels op Sermon Central over Growing in Christ 2 Tess 1. aan de hand van heel concrete vragen. Link Sermoncentral/2 Tess 1 Growth-in-christ

Op You Tube: Upload van Marian Stenekes met dialoog van een mens en antwoorden van God uit de bijbel (citaten) Muziek Michael W Smith. NB Citaat uit psalm 32:8 2 Tess zag ik niet maar weet er wel een (heftige): waarom zijn er vervolgingen en onderdrukking? R5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. (4m11) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen bij Lucas voor.

We lezen weer over een tollenaar, deze keer de bekende Zacheüs die klein van stuk was en in de boom klom om Jezus ook te kunnen zien bij zijn bezoek aan Jericho. Hij werd gezien door Jezus en nodigde hem bij zich voor de maaltijd. Daar komt wel kritiek op vanwege Zacheüs beroep.

Is het schuld belijdende tollenaar van vorige week? Chronologisch zou het kunnen. De tekst volgt bijna direct na Lucas 18, ook dit verhaal komt alleen in het Lucas evangelie voor.

Kunst tip: Het verhaal van de kleine tollenaar die in de boom klom om
Jezus te zien is bekend en wordt vaak afgebeeld. “Jesus en Zacchaeüs” door Soichi Watanabe (1949, Japan). De kunstenaar toont de vreugde van Zacchaeüs in de vorm van een gele (lotus)bloem. Meer over Watanabe op OMSC/Soichi-intro en in het Nederlands Artway.eu Link Dwellingintheword/watanabe

LUCAS 19:1-9
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Link naar complete tekst in de NBV Biblija.net/Lucas19

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den Ijssel op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Exoduskerk Dorpsweg 97, Sommelsdijk (bij Middelharnis). Tijd
10 uur, voorganger nnb. NB Doopdienst 3 november horen we het verhaal van Zacheüs (Lucas 19,1-10). U weet wel, die kleine man die in de boom klom. Het is doopzondag, een bevestiging dat de belofte dóórgaat, dat God bereikbaar is voor kleine mensen. Een doop is voor wie al gedoopt is een herinnering én een roeping: Gods liefde is er voor jou en is er om door te geven. Leef er door en leef het voor. De kerkenraad zoekt mensen voor verschillende taken: zijn er ook mensen die willen helpen met het uitdragen van onze missie, met de opbouw van de gemeente, met het omzien naar mensen, dat de belofte ook hen bereikt? Of zeg je: ‘je kunt wat mij betreft de boom in.’ Link Exoduskerk
of
Verenigde Protestantse Kerk Leuven, Waversebaan 220, Leuven/Heverlee, België. Tijd: 10 uur, voorganger Arie Poldervaart, ouderling Joëlle Segier en Organist Joop van der Horst. Teksten: Genesis 12:1-8; 2 Tess. 1:1-12; Lucas 19:1-10. Link vpkleuven.be Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Margreet Knokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 16sept12 over Lucas 19. Nav Zacheus die zich in het gebladerte heeft verstopt: … nu wil ik nog even stilstaan bij de menselijke ervaring die hier in beeld is gebracht. Dat is die van schaamte. Dat is geen prettig gevoel. Maar het kan op zich wel nuttig zijn. Als een signaal, dat er iets niet in orde is. Dat er een grens is overschreden: De ander gaat te ver, ik ga te ver. Dat kan tot nadenken aanzetten. En misschien, een volgende keer, tot ander gedrag. Maar schaamte kan ook ondermijnend werken. Dan geeft de omgeving je het gevoel, dat je voor eens en altijd te ver bent gegaan. Dat je niet o.k. bent. En dat het nooit meer goed komt met jou. Link (pdf) kloosterkerk

Op You Tube: Japanse animatie film beelden gecombineerd met het verhaal van Jezus en Zacheus an ''Ayu'' door Keyinregulus (1m18) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een kindergebed bij psalm 32 van de Parochie van de Heilige Geest Rijen, Hutlen en Molensloot.

Psalm 32
God is niet een mens die in slaap valt;
je raakt bij hem niet uit het oog.
Hij gaat met je mee en blijft bij je,
zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat.
Hij bewaart je als de zon schijnt overdag
en 's nachts als de maan schijnt;
je raakt niet verloren,
zelfs niet in het duister van het kwaad.
Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf.
God zal je bewaren in leven en dood,
tot in eeuwigheid.
Amen


VOLGENDE WEEK
6 November 2013 is de Dankdag voor gewas (en arbeid)

1 Kronieken 29:10-16
Psalm 103
Lucas 17:11-19
Gezang 282

10 november 2013, de 8e zondag van de herfst, De Evangelisch-Luthersen tellen nu echt a naar het nieuwe kerkelijk jaar dat begint met de Advent met de 1e van 3 zondagen van de Voleinding.

Jesaja 1:18-26
Psalm 17
(2 Tessalonicenzen :13-3,5)
Lucas 19:41-48
Gezang 265


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten